Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN 40/2016 (30.4.2016.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1052

Na temelju članka 63. stavaka 2., 5. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15 i 134/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.) u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF),

– struktura i sadržaj te način i rokovi dostave drugih izvještaja UAIF-a koje su UAIF-i obavezni sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija),

– kontni plan UAIF-a.

OBVEZNIK IZRADE I DOSTAVE

Članak 2.

Obveznik izrade i dostave izvještaja iz članka 1. ovog Pravilnika je UAIF kojem je Agencija izdala odobrenje za rad iz članka 22. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14, dalje: Zakon).

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) UAIF je dužan voditi poslovne knjige te sastavljati godišnje i polugodišnje financijske izvještaje (dalje: financijski izvještaji) sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) UAIF je dužan poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje UAIF-a čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama kapitala i

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sadržaj i oblik financijskih izvještaja UAIF-a propisani su obrascima iz Priloga 2 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

DODATNI IZVJEŠTAJ

Članak 5.

(1) UAIF je dužan osim financijskih izvještaja iz članka 4. ovog Pravilnika sastavljati izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a.

(2) Sadržaj i oblik izvještaja o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a propisani su obrascima iz Priloga 3 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

IZVJEŠTAJNA RAZDOBLJA

Članak 6.

(1) UAIF je dužan izrađivati:

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika za razdoblje poslovne godine i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine i

– izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Godišnji financijski izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji UAIF-a iz Priloga 2 ovog Pravilnika.

(3) Konsolidirani godišnji financijski izvještaji iz članka 63. stavka 4. Zakona moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji UAIF-a iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje koje su sastavni dio polugodišnjih financijskih izvještaja trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(5) UAIF je dužan u Bilješkama uz godišnje financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. alineje 5. ovog Pravilnika objaviti podatke iz članka 57. stavka 9. Zakona.

(6) UAIF prilikom sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima može koristiti direktnu ili indirektnu metodu.

(7) Pored podataka iz financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. i izvještaja iz članka 5. ovoga Pravilnika Agencija može od UAIF-a zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u izvještajima.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 7.

(1) UAIF je dužan polugodišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika dostaviti u roku od dva mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) UAIF je dužan revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika dostaviti u roku od četiri mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

(3) UAIF je dužan revidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika dostaviti u roku od šest mjeseci po proteku izvještajnog razdoblja.

Članak 8.

(1) UAIF dostavlja Agenciji izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je UAIF dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovoga članka, UAIF je dužan izvještaje dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. UAIF je dužan dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) UAIF je dužan godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika dostaviti u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem.

(5) UAIF je dužan godišnje konsolidirane financijske izvještaje iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika dostaviti u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) UAIF je dužan objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama, u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika.

(2) UAIF je dužan na svojim internetskim stranicama imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovog članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako UAIF posluje kraće od pet godina.

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine.

(2) Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 142/13, 81/14 i 28/15).

Klasa: 011-02/16-02/03

Urbroj: 326-01-440-16-1

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1 – PRILOG 3

40 30.04.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima 40 30.04.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima