Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 40/2016 (30.4.2016.), Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1056

Na temelju članka 73. stavak 2., 4. i 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15 i 134/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.) u djelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima i drugih izvještaja koji se dostavljaju za potrebe Agencije.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGOG IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje mirovinskog društva čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama kapitala i

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je sastaviti godišnje financijske izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na zadnji dan poslovne godine i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan polugodišnjeg razdoblja.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima Financijski izvještaji mirovinskog društva, a koji se nalaze u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i revidirani od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje iz stavka 1. alineja 5. ovoga članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(5) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(6) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA

Članak 4.

Mirovinsko društvo je dužno osim financijskih izvještaja iz članka 3. ovoga Pravilnika sastavljati Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza mirovinskog društva iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Mirovinsko društvo je dužno polugodišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. i izvještaj iz članka 4. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od dva mjeseca od završetka izvještajnog razdoblja.

(2) Mirovinsko društvo je dužno revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika i izvještaj iz članka 4. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od četiri mjeseca od završetka poslovne godine.

Članak 6.

(1) Mirovinsko društvo dostavlja Agenciji izvještaje iz članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaje za polugodišnje razdoblje dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Mirovinsko društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika dostaviti i u pisanom obliku zajedno s izvješćem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim financijskim izvještajima.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 7.

Mirovinsko društvo dužno je objaviti godišnje financijske izvještaje i polugodišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama, u rokovima jednakim rokovima za dostavu iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine.

Članak 9.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koji upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 86/14).

Klasa: 011-02/16-03/05

Urbroj: 326-01-440-16-1

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Piere Matek, v. r.

PRILOG 1 – PRILOG 3

40 30.04.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima