Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

NN 41/2016 (2.5.2016.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

HRVATSKI SABOR

1063

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SIJEČNJA 2013. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/10

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 26. travnja 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SIJEČNJA 2013. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuju se nadležna tijela, obveze nadležnih tijela i postupci za provedbu Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 98/2013).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 98/2013.

II. PRISTUP POJEDINCA OGRANIČENIM PREKURSORIMA EKSPLOZIVA

Članak 3.

(1) Ograničeni prekursori eksploziva ne mogu biti stavljeni na raspolaganje pojedincima niti ih oni mogu uvoditi, posjedovati ili koristiti.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ograničeni prekursori eksploziva iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) br. 98/2013 mogu se stavljati na raspolaganje pojedincima, uvoditi, posjedovati ili uporabljivati ako gospodarski subjekti koji ih stavljaju na raspolaganje registriraju svaku transakciju u skladu s postupkom propisanim člankom 8. Uredbe (EU) br. 98/2013.

III. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE OBVEZE

Članak 4.

(1) Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 98/2013 i ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravlje, ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) u skladu s propisanim djelokrugom.

(2) Pri provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 i ovoga Zakona nadležna tijela međusobno surađuju radi nadzora stavljanja na raspolaganje pojedincima, uvođenja, posjedovanja ili uporabe od strane pojedinca ograničenih prekursora eksploziva te pravodobnog međusobnog obavješćivanja.

(3) Nadležna tijela prilikom obavljanja poslova iz svoga djelokruga provjeravaju način na koji je omogućeno stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje i uporaba tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže iz članka 3. ovoga Zakona, koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, radi ograničavanja njihove dostupnosti javnosti i osiguravanja odgovarajućeg prijavljivanja sumnjivih transakcija.

Članak 5.

Za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 98/2013 nadležna tijela, svako u svojem djelokrugu, obavljaju nadzor nad provedbom pojedinih zakona iz svoje nadležnosti, vezano uz stavljanje na raspolaganje pojedincima, uvođenje, posjedovanje ili uporabu tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Nacionalna točka za kontakt za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nestanaka ili krađa tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže je Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Nacionalna točka za kontakt prikuplja i prosljeđuje Europskoj komisiji i nacionalnim točkama za kontakt država članica Europske unije podatke o sumnjivim transakcijama ili značajnim nestancima ili krađama tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže.

(3) Nacionalna točka za kontakt vodi evidenciju o prijavljenim sumnjivim transakcijama, značajnim nestancima ili krađama.

(4) Podaci o nacionalnoj točki za kontakt (telefonski broj i adresa elektroničke pošte) bit će dostupni na službenim mrežnim stranicama nadležnih tijela.

Članak 7.

Smjernice Europske komisije i Stalnog odbora za prekursore o Uredbi (EU) br. 98/2013 koje sadrže informacije o tome kako prepoznati i prijaviti sumnjive transakcije, nestanke i krađe tvari ili smjesa te ostale informacije koje mogu biti korisne gospodarskim subjektima za postupanje po Uredbi (EU) br. 98/2013 nadležna tijela dužna su objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama na hrvatskom jeziku.

IV. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 8.

Obrada osobnih podataka u okviru provedbe Uredbe br. 98/2013 obavlja se u skladu s propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje tajnost i informacijska sigurnost podataka te zaštita osobnih podataka.

V. NADZOR

Članak 9.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Uredbe (EU) br. 98/2013 provode inspektori nadležnih tijela, svaki u okviru svog propisanog djelokruga, u skladu s propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ako:

1. omogući stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje ili korištenje ograničenih prekursora eksploziva pojedincima (članak 3. stavak 1.)

2. svaku transakciju ograničenih prekursora eksploziva iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) br. 98/2013 ne registrira u skladu s postupkom propisanim člankom 8. Uredbe (članak 3. stavak 2.)

3. ne osigura odgovarajuću oznaku na pakiranju (članak 5. Uredbe (EU) br. 98/2013)

4. nacionalnoj točki za kontakt ne prijavi svaku sumnjivu transakciju ili pokušaj transakcije (članak 9. stavak 3. Uredbe (EU) br. 98/2013)

5. nacionalnoj točki za kontakt ne prijavi značajne nestanke i krađe tvari s popisa u prilozima ili smjese ili tvari koje ih sadrže (članak 9. stavak 4. Uredbe (EU) br. 98/2013).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 15.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 11.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ako ne vodi evidenciju o registraciji transakcija u skladu s člankom 8. stavcima 2. i 4. Uredbe (EU) br. 98/2013.

Članak 12.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako uvodi, nabavlja, posjeduje ili uporabljuje ograničene prekursore eksploziva (članak 3. stavak 1.).

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/26

Zagreb, 21. travnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.

41 02.05.2016 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva 41 02.05.2016 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva