Odluka o osnivanju vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

NN 41/2016 (2.5.2016.), Odluka o osnivanju vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

41 02.05.2016 Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1066

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 4. stavka 1. Uredbe o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (»Narodne novine«, br. 134/14 i 40/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DRŽAVNU INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU

I.

U svrhu praćenja i koordinacije razvoja državne informacijske infrastrukture i pripreme izvješća Vladi Republike Hrvatske osniva se Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

(1) Članovi Vijeća su:

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske

– prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti, obrazovanja i sporta

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obranu

– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske i europske poslove

– predstojnik Državnog ureda za središnju javnu nabavu

– pomoćnik čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske, nadležan za poslove e-Hrvatske

– ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava

– ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet)

– predsjednik Uprave Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.)

– predsjednik Uprave Financijske agencije (FINA).

(2) Vijeću predsjedava predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a u slučaju njegove odsutnosti prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske.

(3) Čelnici tijela i pravnih osoba iz stavka 1. ove točke imenuju zamjenika člana Vijeća, s pravom glasa, za slučaj spriječenosti.

(4) Za članove Vijeća koji su čelnici središnjih tijela državne uprave zamjenici se imenuju iz reda državnih dužnosnika.

III.

(1) Po potrebi, na poziv predsjednika Vijeća, sjednicama Vijeća mogu prisustvovati i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, bez prava glasa.

(2) Za operativnu provedbu zadaća iz točke IV. stavka 1. ove Odluke, Vlada Republike Hrvatske može odlukom osnivati radne skupine.

(3) Vijeće koordinira rad radnih skupina iz stavka 2. ove točke, te im daje odgovarajuće smjernice za rad.

IV.

(1) Vijeće obavlja sljedeće zadaće:

– prati provođenje i daje preporuke za provođenje investicija u informacijske tehnologije u središnjim tijelima državne uprave i drugim proračunskim korisnicima državnog proračuna i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna ako vrijednost tih investicija prelazi 2,5 milijuna kuna

– prati politike javnih nabava investicija u informacijske tehnologije u središnjim tijelima državne uprave i drugim proračunskim korisnicima državnog proračuna i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

– predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere i aktivnosti za unaprjeđenje investicija u informacijske tehnologije u središnjim tijelima državne uprave i drugim proračunskim korisnicima državnog proračuna i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

– razmatra prijedloge strateških, planskih i provedbenih akata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije s ciljem unaprjeđenja elektroničkih javih usluga

– prati provođenje projekata državne informacijske i komunikacijske infrastrukture te daje preporuke o spajanju istovrsnih projekata upisanih u javnom Registru za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (Registar ProDII)

– ocjenjuje ciljeve i mogućnosti razvitka državne informacijske infrastrukture

– ocjenjuje postignutu kvalitetu i dostupnost informacijskih usluga

– potiče razvitak i istraživanje u području informacijskih tehnologija u javnom sektoru

– daje preporuke za budući razvoj državne informacijske infrastrukture s posebnim naglaskom na sigurnost državne informacijske infrastrukture

– daje preporuke za unaprjeđenje pravnog okvira za razvoj elektroničke uprave

– ostale zadaće koje se odnose na unaprjeđenje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru.

(2) Vijeće se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

(3) Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

(4) Vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsjednika Vijeća.

(5) Predsjednik i članovi Vijeća te njihovi zamjenici za sudjelovanje u radu Vijeća nemaju pravo na nagradu niti naknadu troškova.

(6) Vijeće će jednom godišnje o svom radu izvješćivati Vladu Republike Hrvatske, i to do 31. ožujka za proteklu kalendarsku godinu.

V.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove e-Hrvatske.

VI.

(1) Zadužuje se središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske o ovoj Odluci obavijestiti tijela i pravne osobe iz točke II. stavka 1. ove Odluke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Zadužuju se tijela i pravne osobe iz točke II. stavka 1. ove Odluke u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ove točke imenovati svoje predstavnike za članove Vijeća i njihove zamjenike i o tome obavijestiti Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske.

VII.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (»Narodne novine«, broj 72/15) i Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, klase: 022-03/12-01/04, urbroja: 5030104-12-1, od 2. veljače 2012. godine i urbroja: 5030112-12-3, od 25. svibnja 2012. godine, klase: 022-03/13-04/312, urbroja: 50301-04/04-13-1, od 4. srpnja 2013. godine, klase: 022-03/14-04/169, urbroja: 50302-04/04-14-1, od 15. svibnja 2014. godine, klase: 022-03/14-04/01, urbroja: 5030115/1-14-01, od 18. lipnja 2014. godine, klase: 022-03/14-04/15, urbroja: 5030115/1-14-02, od 17. prosinca 2014. godine i klase: 022-03/15-04/16, urbroja: 5030115/1-15-02, od 22. siječnja 2015. godine.

(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora i radne skupine osnovane na temelju Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora iz stavka 1. ove točke prestaju s radom, a njihove poslove preuzima Vijeće.

(3) Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora i radne skupine iz stavka 2. ove točke predat će Vijeću svu dokumentaciju u svezi s obavljanjem preuzetih poslova u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/83

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 28. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.