Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

NN 41/2016 (2.5.2016.), Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1079

Na temelju članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 6. i članka 17. stavka 2. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU PROIZVODAČA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i dimenzije znaka proizvođača kojim proizvođač označuje predmete od plemenitih kovina u skladu s odredbama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina i način vođenja evidencije o znaku proizvođača.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se potrebna oprema i prostor i ostali posebni tehnički uvjeti koje mora ispunjavati proizvođač predmeta od plemenitih kovina.

II. SADRŽAJ, OBLIK I DIMENZIJE ZNAKA PROIZVOĐAČA

Članak 2.

(1) Znak proizvođača izrađuje se u obliku žiga i sadrži broj utisnut unutar jednog od petnaest oblika znakova. Svaki oblik znaka proizvođača označen je rimskim brojem od jedan do petnaest. U određeni oblik znaka unose se brojevi od 01 do 99. Iza brojeva 06; 08; 09; 60; 66; 68; 69; 80; 86; 89; 90; 96; 98 i 99 stavlja se točka. Osnovni oblik znaka proizvođača jest pravokutnik veličine 1,25 mm x 0,8 mm. Ostali oblici znaka proizvođača izvedeni su od osnovnog oblika.

(2) Oblici znaka proizvođača utvrđeni su u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Na predmet od plemenite kovine može se utisnuti samo jedan znak proizvođača.

III. EVIDENCIJA O ZNAKU PROIZVOĐAČA

Članak 4.

(1) O znaku proizvođača Zavod vodi evidenciju.

(2) Evidencija o znaku proizvođača mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj znaka proizvođača

– tvrtku trgovačkog društva odnosno tvrtka obrta

– OIB

– adresu

– klasifikacijsku oznaku i datum izdavanja rješenja o znaka proizvođača i

– kontakt podatke.

(3) Evidencija o znaku proizvođača može, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, sadržavati i druge podatke.

IV. OPREMA I PROSTOR

Oprema

Članak 5.

(1) Proizvođač mora imati sljedeću opremu (dalje u tekstu: oprema proizvođača):

1. odgovarajuće probne igle

2. probni kamen

3. odgovarajuće probne kiseline, i to za slitine i čistoću predmeta od plemenitih kovina od kog proizvodi predmete od plemenitih kovina

4. pomoćni pribor (sredstva za čišćenje probnog kamena, bademovo ili laneno ulje za premazivanje probnog kamena i papir za upijanje kiseline),

5. ovjerenu vagu koja ima takva tehnička svojstva koja će osigurati potrebnu točnost mjerenja

6. opremu za označivanje predmeta od plemenitih kovina

7. lupu pomoću koje se oznake i žigovi mogu jasno vidjeti i raspoznati

8. radni zlatarski stol

9. stroj za poliranje sa dodacima za poliranje

10. ultrazvučnu ili odgovarajuću kupelj

11. kliješta, pincete, turpije, kao i odgovarajući pribor za rezanje i

12. sliku državnih žigova.

(2) Proizvođač koji predmete od plemenitih kovina izrađuje kovanjem, osim opreme proizvođača, mora imati:

1. odgovarajuće preše za izradu kovanih predmete

2. kalupe za preše ili odgovarajuće alate i

3. odgovarajući pripadni pribor za preše.

(3) Proizvođač koji predmete od plemenitih kovina izrađuje isključivo kovanjem, osim opreme iz stavka 2. ovoga članka, ne mora imati opremu iz stavka 1. točke 8., 9. i 10. ovoga članka.

Članak 6.

Oprema proizvođača iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika (probne igle), ovisno o slitini i čistoći plemenite kovine od koje proizvođač proizvodi predmete od plemenitih kovina moraju:

1. biti izrađene od odgovarajuće slitine plemenite kovine i

2. imati odgovarajući propisani stupanj čistoće s negativnim odmakom do + 0,5/1000.

Članak 7.

(1) Oprema proizvođača mora biti u ispravnom stanju.

(2) Oprema proizvođača označava se serijskim brojem proizvođača opreme i/ili inventarnim brojem proizvođača (dalje u tekstu: oznaka) koji moraju biti vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.

(3) Oznaka mora biti utisnuta na opremu i trajno sačuvana, a da se pri tom ne uzrokuje oštećenje opreme ili može biti utisnuta na pločicu koja se stavlja na opremu te je predviđena za tu namjenu.

(4) Oprema proizvođača na koju se ne može utisnuti oznaka na način propisan stavkom 3. ovoga članka označava se otiskivanjem oznake bojom koja se ne može izbrisati.

Prostor

Članak 8.

(1) Radne prostorije proizvođača moraju ispunjavati uvjete u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine propisane posebnim propisima.

(2) Ukoliko su prodajni i skladišni prostor u istoj radnoj prostoriji ti prostori moraju biti odvojeni odgovarajućom pregradom koja osigurava njihovu jasnu razdvojenost.

Posebni tehnički uvjeti

Članak 9.

(1) Član udruženja umjetnika primijenjenih umjetnosti koji izrađuje umjetničke predmete od plemenitih kovina na temelju rješenja o znaku proizvođača mora u pogledu tehničke opremljenosti ispunjavati minimum uvjeta koji se odnose na opremu kao što su: pribor za rezanje i obrađivanje predmeta od plemenitih kovina (kliješta, pincete, turpije i sl.), odgovarajući stol, pribor za označivanje predmeta od plemenitih kovina, lupu, sliku državnih žigova i odgovarajuću opremu za izradu umjetničkih predmeta.

(2) Prostor u kojem proizvođač predmeta od plemenitih kovina iz stavka 1. ovoga članka proizvodi umjetničke premete od plemenitih kovina mora biti odvojen od prodajnog ili izložbenog prostora odgovarajućom pregradom.

Izrada i način čuvanja žiga

Članak 10.

Žig proizvođača izrađuje pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja može dokazati određenu razinu poslovne sigurnosti.

Članak 11.

Proizvođač je dužan prijaviti Zavodu gubitak ili krađu žiga o znaku proizvođača o čemu službena osoba sastavlja zapisnik koji se čuva u Zavodu.

Članak 12.

(1) Ako Zavod ukine rješenje o znaku proizvođača ili ako nakon prestanka važenja rješenja proizvođač ne podnese zahtjev za izdavanje novoga rješenja, proizvođač predmeta od plemenitih kovina dužan je vratiti žig o znaku proizvođača Zavodu radi uništenja.

(2) Ako proizvođač predmeta od plemenitih kovina ne vrati žig sa znakom proizvođača sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka Zavod će u Službenom listu Republike Hrvatske »Narodne novine« objaviti prestanak važenja žiga sa znakom proizvođača.

(3) O vraćanju žiga sa znakom proizvođača službena osoba Zavoda sastavlja zapisnik koji se čuva u Zavodu.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 09/94).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-03/01

Urbroj: 558-01/2-16-1

Zagreb, 27. travnja 2016.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK

OBLICI ZNAKA PROIZVOĐAČA

41 02.05.2016 Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina 41 02.05.2016 Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina