Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina

NN 41/2016 (2.5.2016.), Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1080

Na temelju članka 12. stavka 4., članka 15. stavka 6. i članka 17. stavka 2. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU DOBAVLJAČA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i dimenzije znaka dobavljača kojim dobavljač označuje predmete od plemenitih kovina u skladu s odredbama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina i način vođenja evidencije o znaku dobavljača.

(2) Ovim Pravilnikom propisuje se potrebna oprema i prostor i ostali posebni tehnički uvjeti koje mora ispunjavati dobavljač predmeta od plemenitih kovina.

II. SADRŽAJ, OBLIK I DIMENZIJE ZNAKA DOBAVLJAČA

Članak 2.

(1) Znak dobavljača izrađuje se u obliku žiga i sadrži kombinaciju slova i brojeva utisnutih unutar osnovnog oblika znaka dobavljača. Osnovni oblik znaka dobavljača je izduženo slovo D, veličine 0,8 mm x 1,35 mm. U osnovni oblik znaka dobavljača utiskuju se na prvo mjesto veliko slova hrvatske abecede s izuzetkom slova s kvačicom (A, B, C, D,…..S, T, U, V, i Z), a iza slova brojevi od 01 do 99.

(2) U slučaju većeg broja znaka dobavljača moguća je kombinacija prema kojoj se u oblik znaka dobavljača utiskuju na prvo mjesto brojevi od 01 do 99, a iza brojeva utiskuje se veliko slovo hrvatske abecede s izuzetkom slova s kvačicom (A, B, C, D,…..S, T, U, V, i Z).

(3) Oblici znaka dobavljača utvrđeni su u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Na predmet od plemenite kovine može se utisnuti samo jedan znak dobavljača.

III. EVIDENCIJA O ZNAKU DOBAVLJAČA

Članak 4.

(1) O znaku dobavljača Zavod vodi evidenciju.

(2) Evidencija o znaku dobavljača mora sadržavati podatke:

– redni broj znaka dobavljača

– tvrtku trgovačkog društva odnosno tvrtka obrta

– OIB

– adresu

– klasifikacijsku oznaku i datum izdavanja rješenja o znaka dobavljača i

– kontakt podatke.

(3) Evidencija o znaku dobavljača može, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, sadržavati i druge podatke.

Članak 5.

(1) Zavod vodi evidenciju o znakovima proizvođača izdanim u drugim državama članicama Europske unije.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke:

– znak proizvođača sa slikom izgleda znaka proizvođača

– instituciju koja je izdala ili registrirala znak proizvođača

– datum izdavanja znaka proizvođača te rok do kojeg znak vrijedi ukoliko takav rok postoji i

– kontakt podatke.

(3) Evidencija o znaku proizvođača može, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, sadržavati i druge podatke.

IV. OPREMA I PROSTOR

Oprema

Članak 6.

Dobavljač mora imati sljedeću opremu (dalje u tekstu: oprema dobavljača):

– ovjerenu vagu koja ima takva tehnička svojstva koja će osigurati potrebnu točnost mjerenja mase svih predmeta od plemenitih kovina

– opremu za označivanje predmeta od plemenitih kovina

– lupu pomoću koje se oznake i žigovi mogu jasno vidjeti i raspoznavati i

– sliku državnih žigova na temelju koje se potvrđuje sukladnost predmeta od plemenitih kovina s propisanim zahtjevima.

Članak 7.

(1) Oprema dobavljača mora biti u ispravnom stanju.

(2) Oprema dobavljača označava se serijskim brojem proizvođača opreme i/ili inventarnim brojem dobavljača (dalje u tekstu: oznaka) koji moraju biti vidljivi, čitljivi i neizbrisivi.

(3) Oznaka mora biti utisnuta na opremu i trajno sačuvana, a da se pri tom ne uzrokuje oštećenje opreme ili može biti utisnuta na pločicu koja se stavlja na opremu te je predviđena za tu namjenu.

(4) Oprema dobavljača na koju se ne može utisnuti oznaka na način propisan stavkom 3. ovoga članka označava se otiskivanjem oznake bojom koja se ne može izbrisati.

Prostor

Članak 8.

(1) Radne prostorije dobavljača moraju ispunjavati uvjete u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine propisane posebnim propisima.

(2) Ukoliko su prodajni i skladišni prostor u istoj radnoj prostoriji ti prostori moraju biti odvojeni odgovarajućom pregradom koja osigurava njihovu jasnu razdvojenost.

Posebni tehnički uvjeti

Članak 9.

Proizvođači predmeta od plemenitih kovina iz trećih zemalja koji su registrirali ili zaštitili svoj znak u ovlaštenoj instituciji države članice Europske unije, ne moraju se registrirati kao dobavljači.

Izrada i način čuvanja žiga

Članak 10.

Žig dobavljača izrađuje pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja može dokazati određenu razinu poslovne sigurnosti.

Članak 11.

Dobavljač je dužan prijaviti Zavodu gubitak ili krađu žiga o znaku dobavljača o čemu službena osoba sastavlja zapisnik koji se čuva u Zavodu.

Članak 12.

(1) Ako Zavod ukine rješenje o znaku dobavljača ili ako nakon prestanka važenja rješenja dobavljač ne podnese zahtjev za izdavanje novoga rješenja, dobavljač predmeta od plemenitih kovina dužan je vratiti žig o znaku dobavljača Zavodu radi uništenja.

(2) Ako dobavljač predmeta od plemenitih kovina ne vrati žig sa znakom dobavljača sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka Zavod će u Službenom listu Republike Hrvatske »Narodne novine« objaviti prestanak važenja žiga sa znakom dobavljača.

(3) O vraćanju žiga sa znakom dobavljača službena osoba Zavoda sastavlja zapisnik koji se čuva u Zavodu.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-03/02

Urbroj: 558-01/2-16-1

Zagreb, 27. travnja 2016.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK

OBLICI ZNAKA DOBAVLJAČA

X – veliko slovo hrvatske abecede s izuzetkom slova s kvačicom (A, B, C, D,…..S, T, U, V, i Z)

00 – brojevi od 01 do 99

41 02.05.2016 Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina 41 02.05.2016 Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina