Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN 41/2016 (2.5.2016.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1087

Na temelju članka 518. stavaka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15 i 134/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kojima Središnje klirinško depozitarno društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, novčanim tokovima i promjenama kapitala, kao i način izvještavanja Agencije.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje financijske izvještaje Središnjeg klirinškog depozitarnog društva čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanom toku,

– Izvještaj o promjenama kapitala,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Središnje klirinško depozitarno društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom toku iz stavka 1. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(4) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim financijskim izvještajima.

Članak 4.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je sastavljati godišnje financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. alinejama 1. do 4. ovoga Pravilnika sukladno strukturi i sadržaju koji su propisani u tehničkoj uputi Agencije.

(2) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane revizora Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, u pisanom obliku, poštom.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

– dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala, te

– informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

NAČINI I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

Godišnji financijski izvještaji i godišnje izvješće

Članak 5.

(1) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je dostaviti Agenciji godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće zajedno s revizorskim izvješćem u roku od petnaest dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je dostaviti Agenciji godišnje financijske izvještaje u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Agencije.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave godišnjih financijskih izvještaja na način propisan stavkom 2. ovog članka, Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je dostaviti godišnje financijske izvještaje na način propisan stavkom 2. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

(4) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je izvještaje iz stavka 1. dostaviti i u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, poštom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine«, broj 155/13).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2016. sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-01/03

Urbroj: 326-01-770-16-1

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Izvještaj o financijskom položaju na dan

AKTIVA

 

 

 u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+007+012+021+022

A

DUGOTRAJNA IMOVINA002

003+004+005+006

I

Nematerijalna imovina

 

 

003

 

1

Osnivački izdaci

 

 

004

 

2

Licence, zaštitni znakovi i ostala prava

 

 

005

 

3

Predujmovi za nematerijalnu imovinu

 

 

006

 

4

Ostala nematerijalna imovina

 

 

007

008+009+010+011

II

Materijalna imovina

 

 

008

 

1

Zemljišta

 

 

009

 

2

Građevinski objekti

 

 

010

 

3

Postrojenja i oprema

 

 

011

 

4

Ostala materijalna imovina

 

 

012

013+014+020

III

Ulaganja

 

 

013

 

1

Ulaganja u nekretnine

 

 

014

015+016+017+018+019

2

Financijska ulaganja

 

 

015

 

2.1

Ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

016

 

2.2

Ulaganja raspoloživa za prodaju

 

 

017

 

2.3

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

018

 

2.4

Ulaganja klasificirana kao zajmovi i potraživanja

 

 

019

 

2.5

Ostala financijska imovina

 

 

020

 

3

Ostala ulaganja

 

 

021


IV

Odgođena i tekuća porezna imovina

 

 

022

023+024+025+026

V

Potraživanja

 

 

023

 

1

Potraživanja od kupaca

 

 

024

 

2

Potraživanja od države i drugih institucija

 

 

025

 

3

Potraživanja za dospjele kamate

 

 

026

 

4

Ostala potraživanja

 

 

027

028+029+030

B

KRATKOTRAJNA IMOVINA

 

 

028


1

Novac u banci i blagajni

 

 

029

 

2

Zalihe

 

 

030

 

3

Ostalo

 

 

031

 

C

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

 

 

032

001+027+031

D

UKUPNO AKTIVA

 

 

033

 

E

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

PASIVA

 

 

u kunama 

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

034

035+036+040+ 043+044

A

KAPITAL I REZERVE

 

 

035

 

1

Temeljni kapital

 

 

036

037+038+039

2

Revalorizacijske rezerve

 

 

037

 

2.1

Zemljišta i građevinskih objekata

 

 

038

 

2.2

Financijskih ulaganja

 

 

039

 

2.3

Ostale revalorizacijske rezerve

 

 

040

041+042

3

Rezerve

 

 

041

 

3.1

Zakonske rezerve

 

 

042

 

3.2

Ostale rezerve

 

 

043

 

4

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

 

 

044

 

5

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

045

046+0478

B

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

046

 

1

Obveze po osnovi zajmova i kredita

 

 

047

 

2

Ostale financijske obveze

 

 

048


C

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

 

 

049

050+051+052+ 053+054

D

OSTALE OBVEZE

 

 

050

 

1

Obveze prema dobavljačima

 

 

051

 

2

Obveze prema povezanim poduzećima

 

 

052

 

3

Obveze za plaće i naknade plaća

 

 

053

 

4

Obveze za poreze i doprinose

 

 

054

 

5

Ostale obveze

 

 

055

 

E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

 

 

056

034+045+048+ 049+055

F

UKUPNO PASIVA

 

 

057

 

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 


Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za razdoblje


 

 

 

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

POZICIJA

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+003+004+ 005

A

PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA

 

 

002

 

1

Prihodi od usluga depozitorija

 

 

003

 

2

Prihodi od usluga poravnanja

 

 

004

 

3

Prihodi od usluga namire

 

 

005

 

4

Prihodi od ostalih usluga

 

 

006

007+008+009

B

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

 

 

007

 

1

Prihod od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca

 

 

008

 

2

Prihodi od najma

 

 

009

 

3

Ostali prihodi

 

 

010

011+012+013+ 014+015+016+017

C

TROŠKOVI

 

 

011

 

1

Materijalni troškovi

 

 

012

 

2

Troškovi usluga

 

 

013

 

3

Troškovi intelektualnih usluga

 

 

014

 

4

Troškovi osoblja

 

 

015

 

5

Amortizacija

 

 

016

 

6

Rezerviranja troškova i rizika

 

 

017

 

7

Ostali troškovi

 

 

018

019+020+021

D

FINANCIJSKI PRIHODI

 

 

019

 

1

Prihodi od kamata

 

 

020

 

2

Pozitivne tečajne razlike

 

 

021

 

3

Ostali financijski prihodi

 

 

022

023+024+025

E

FINANCIJSKI RASHODI

 

 

023

 

1

Rashodi od kamata

 

 

024

 

2

Negativne tečajne razlike

 

 

025

 

3

Ostali financijski rashodi

 

 

026

001+006+018

H

UKUPNI PRIHODI

 

 

027

010+022

I

UKUPNI RASHODI

 

 

028

026-027

J

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

 

 

029

 

K

POREZ NA DOBIT

 

 

030

030-031

L

DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

 

 

031


1

Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)032


2

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju033


3

Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka034

031+032+033

M

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT035

031+034

N

UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT036


O

REKLASIFIKACIJSKE USKLADE037

 

P

ZARADA PO DIONICI

 

 


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

001

002+010+017

A

NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003+004

I

Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza

 

 

003

 

1.

Dobit/(gubitak) prije oporezivanja

 

 

004

005+006+…+009

2.

Usklađenja:

 

 

005

 

2.1

Amortizacija

 

 

006

 

2.2

Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke

 

 

007

 

2.3

Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka

 

 

008

 

2.4

(Dobit) /gubitak od prodaje materijalne imovine

 

 

009

 

2.5

Ostali (dobici) / gubici

 

 

010

011+012+…016

II

Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

 

 

011

 

1.

(Povećanje)/smanjenje zaliha

 

 

012

 

2.

Povećanje/(smanjenje) potraživanja

 

 

013

 

3.

(Povećanje)/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja

 

 

014

 

4.

Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima

 

 

015

 

5.

Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza

 

 

016

 

6.

Povećanje/(smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja

 

 

017

 

III

(Plaćeni porez na dobit)

 

 

018

019+020+021+022

B

NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

019

 

1.

Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine

 

 

020

 

2.

Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine

 

 

021

 

3.

Primljene dividende

 

 

022

 

4.

Ostali primici/(izdaci) iz ulagačkih aktivnosti

 

 

023

024+025+…+028

C

NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

024

 

1.

Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

 

 

025

 

2.

Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

026

 

3.

Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

027

 

4.

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

 

 

028

 

5.

Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)

 

 

029

 

6.

Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti

 

 

030

001+018+023

D

NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

 

 

031

 

E

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE

 

 

032

030+031

F

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE

 

 


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

001

002+005

A

NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003+004

I

Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti003


1

Novčani primici od kupaca

 

 

004


2

Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti005

006+007+008 +009+010

II

Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti006


1

Novčani izdaci od kupaca007


2

Novčani izdaci za zaposlene008


3

Novčani izdaci za kamate009


4

Novčani izdaci za poreze010

 

5

Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

 

 

011

012+016

B

NETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

012

013+014+015 

I

Ukupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti

 

 

013

 

1

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

014

 

2

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

 

 

015


3

Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti016

017+018+019

II

Ukupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti017


1

Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine018


2

Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata019


3

Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti020

021+024

C

NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

021

022+023

I

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti022


1

Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi023


2

Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti024

025+026+027 

II

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

 

 

025


1

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica026


2

Novčani izdaci za isplatu dividendi027


3

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti028

001+011+020

D

POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA029


E

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE030

028+029 

F

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE

 

 


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje

u kunama

 

Temeljni kapital

Revalorizacijske rezerve

Zakonske rezerve

Ostale rezerve

Zadržana dobit

Ukupno

Stanje na dan 1. siječnja prethodne godine

 

 

 

 

 

 

1. Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

2. Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

1. Dobit za godinu

 

 

 

 

 

 

2. Isplata dividendi

 

 

 

 

 

 

3. Revalorizacija imovine

 

 

 

 

 

 

4. Ukidanje revalorizacijskih rezervi

 

 

 

 

 

 

5. Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala

 

 

 

 

 

 

6. Ostale promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan 31. prosinca prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan 1. siječnja tekuće godine

 

 

 

 

 

 

1. Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

2. Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

1. Dobit za godinu

 

 

 

 

 

 

2. Isplata dividendi

 

 

 

 

 

 

3. Revalorizacija imovine

 

 

 

 

 

 

4. Ukidanje revalorizacijskih rezervi

 

 

 

 

 

 

5. Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala

 

 

 

 

 

 

6. Ostale promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan 31. prosinca tekuće godine

 

 

 

 

 

 

41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva 41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva 41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva