Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja

NN 41/2016 (2.5.2016.), Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1088

Na temelju članka 229a. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15 i 134/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.) u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU POLUGODIŠNJIH I GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja kojima Operater Fonda za zaštitu ulagatelja (dalje: Fond) izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o financijskom položaju, sveobuhvatnoj dobiti i novčanim tokovima Fonda, te način izvještavanja Agencije.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Operater Fonda dužan je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

STRUKTURA I SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Polugodišnje i godišnje financijske izvještaje Fonda čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanom toku,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Operater Fonda prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom toku iz stavka 1. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(4) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od Operatera Fonda zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u polugodišnjim i godišnjim financijskim izvještajima.

Članak 4.

(1) Operater Fonda dužan je sastavljati polugodišnje i godišnje financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. alinejama 1. do 3. ovoga Pravilnika sukladno strukturi i sadržaju koji su propisani u tehničkoj uputi Agencije. Struktura i sadržaj polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda su isti.

(2) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane revizora Operater Fonda dužan je također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, u pisanom obliku, poštom.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. alineje 4. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

– dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti i izvještaju o novčanim tokovima, te

– informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

NAČINI I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

Financijski izvještaji i godišnje izvješće

Članak 5.

(1) Operater Fonda dužan je dostaviti Agenciji polugodišnje financijske izvještaje u roku od dva mjeseca od isteka prvog polugodišta tekuće poslovne godine.

(2) Operater Fonda dužan je dostaviti Agenciji godišnje financijske izvještaje u roku od petnaest dana od dana izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine na koju se izvještaji odnose.

(3) Operater Fonda dužan je dostaviti Agenciji polugodišnje, odnosno godišnje financijske izvještaje u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Agencije.

(4) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave polugodišnjih, odnosno godišnjih financijskih izvještaja na način propisan stavkom 3. ovog članka, Operater Fonda dužan je u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Operater Fonda dužan je dostaviti polugodišnje, odnosno godišnje financijske izvještaje na način propisan stavkom 3. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

(5) Operater Fonda dužan je izvještaje iz stavka 1. dostaviti i u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, poštom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja (»Narodne novine«, broj 155/13).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put primjenjuje se na polugodišnje financijske izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-01/04

Urbroj: 326-01-770-16-1

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OPERATERA FONDA ZA ZAŠTITU ULAGATELJA

Izvještaj o financijskom položaju na dan

AKTIVA

 

 

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+003+ 004+005 

A

IMOVINA

 

 

002

 

1

Novac i novčani ekvivalenti

 

 

003


2

Potraživanja od članova

 

 

004

 

3

Ostala potraživanja

 

 

005


4

Financijska imovina

 

 

006

007+009

B

OBVEZE

 

 

007

008

I

Dugoročne obveze008

 

1

Obveze za primljene kredite i zajmove

 

 

009

010+011

II

Kratkoročne obveze010

 

1

Obveze prema Operateru Fonda

 

 

011

 

2

Ostale obveze

 

 

012

 013+014

C

NETO IMOVINA

 

 

013


1

Dobit ili gubitak razdoblja014


2

Zadržana dobit015

 

D

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje


 

 

 

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

POZICIJA

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+003+ 004+005

A

PRIHODI

 

 

002

 

1

Prihodi od inicijalnih doprinosa

 

 

003

 

2

Prihodi od redovitih doprinosa

 

 

004

 

3

Prihodi od naknade za upravljanje Fondom

 

 

005

 

4

Prihodi od ostalih usluga

 

 

006


B

TROŠKOVI

 

 

007

008+009

+010

C

FINANCIJSKI PRIHODI

 

 

008

 

1

Prihodi od kamata

 

 

009

 

2

Pozitivne tečajne razlike

 

 

010

 

3

Ostali financijski prihodi

 

 

011

012+013

+014

D

FINANCIJSKI RASHODI

 

 

012

 

1

Rashodi od kamata

 

 

013

 

2

Negativne tečajne razlike

 

 

014

 

3

Ostali financijski rashodi

 

 

015

001+007

G

UKUPNI PRIHODI

 

 

016

006+011

H

UKUPNI RASHODI

 

 

017

015+016

I

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

 

 

018


1

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju019


2

Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka020

018+019

J

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT021

017+020

K

UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT022


L

REKLASIFIKACIJSKE USKLADEIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

001

 

A

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

 

 

002

 

1

Vrijednosno usklađenje

 

 

003

 

2

Tečajne razlike

 

 

004

 

3

Prihodi od kamata

 

 

005

 

4

Rashodi od kamata

 

 

006

 

5

Ostali (dobici) / gubici

 

 

007

001+002+003+ 004+005+006

B

NETO IMOVINA NAKON USKLAĐENJA

 

 

008

009+010+011+ 012+013+014

C

NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

009

 

1

(Povećanje)/smanjenje zajmova i potraživanja

 

 

010

 

2

Povećanje/(smanjenje) ostalih potraživanja

 

 

011

 

3

Primici od kamata

 

 

012

 

4

Izdaci od kamata

 

 

013

 

5

Povećanje/(smanjenje) obveza prema Operateru Fonda

 

 

014

 

6

Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza

 

 

015

016+017

E

NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

016

 

1

Povećanje/(smanjenje) obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove

 

 

017

 

2

Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti

 

 

018

007+008+015

F

NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

 

 

019

 

1

Novac i novčani ekvivalenti na početku godine

 

 

020

018+019

2

Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine

 

 

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)
za razdoblje

u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

001

002+006

A

NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003+004+005

I

Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti003


1

Novčani primici od članova

 

 

004


2

Novčani primici od kamata005


3

Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti006

007+008+009

II

Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti007


1

Novčani izdaci od Operatera Fonda008


2

Novčani izdaci za kamate009

 

3

Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

 

 

010

011+014

B

NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

011

012+013

I

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti012


1

Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi013


2

Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti014

015+016 

II

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

 

 

015


1

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica016


2

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti017

001+010

C

POVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA018


D

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE019

017+018 

E

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE

 

 

41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja