Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

NN 41/2016 (2.5.2016.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1089

Na temelju članka 291. stavaka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15 i 134/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uz prethodnu suglasnost ministra financija (klasa: 401-01/16-01/19, urbroj: 513-06-03-16-4 od 21. travnja 2016.) i Odbora za standarde financijskog izvještavanja (Odluka od 31. ožujka 2016.), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. travnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BURZE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kojima burza izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o financijskom položaju, sveobuhvatnoj dobiti, novčanim tokovima i promjenama kapitala te način izvještavanja Agencije.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Burza je dužna voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

STRUKTURA I SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje financijske izvještaje burze čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama kapitala,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Burza prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(4) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od burze zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim financijskim izvještajima.

Članak 4.

(1) Burza je dužna sastavljati godišnje financijske izvještaje navedene u članku 3. stavku 1. alinejama 1. do 4. ovoga Pravilnika sukladno strukturi i sadržaju koji su propisani u tehničkoj uputi Agencije.

(2) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane revizora burza je dužna također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem te godišnjim izvješćem, u pisanom obliku, poštom.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje iz članka 3. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

– dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala, te

– informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

NAČINI I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

Godišnji financijski izvještaji i godišnje izvješće

Članak 5.

(1) Burza je dužna dostaviti Agenciji godišnje financijske izvještaje u roku od petnaest dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(2) Burza je dužna dostaviti Agenciji godišnje financijske izvještaje u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Agencije.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća na način propisan stavkom 2. ovog članka, burza je dužna u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Burza je dužna dostaviti godišnje financijske izvještaje na način propisan stavkom 2. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

(4) Burza je dužna izvještaje iz stavka 1. dostaviti i u pisanom oblikom zajedno s revizorskim izvješćem i godišnjim izvješćem, poštom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (»Narodne novine«, broj 155/13).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2016. sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-01/05

Urbroj: 326-01-770-16-1

Zagreb, 21. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI BURZE

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

na dan

AKTIVA                                                                                                                                                             u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+003+007

A

DUGOTRAJNA IMOVINA

 

 

002

 

I

NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

003

004+005+006 

II

MATERIJALNA IMOVINA

 

 

004


1

Oprema005


2

Motorna vozila006


3

Ostala materijalna imovina007

008+009 

III

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

 

 

008


1

Sudjelujući interesi (Udjeli)009


2

Dani zajmovi, depoziti i slično010

011+016+021

B

KRATKOTRAJNA IMOVINA

 

 

011

012+...+015

I

POTRAŽIVANJA

 

 

012


1

Potraživanja od kupaca013


2

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika014


3

Potraživanja od države i drugih institucija015


4

Ostala potraživanja016

017+...+020 

II

KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

 

 

017


1

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka018


2

Ulaganja koja se drže do dospijeća019


3

Zajmovi i potraživanja020


4

Financijska imovina raspoloživa za

prodaju021

 

III

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

 

 

022


C

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

 

 

023

001+010+022

D

UKUPNO AKTIVA

 

 

024

 

E

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

PASIVA                                                                                                                                                                                      u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

025

065+027+028+032+035

A

KAPITAL I REZERVE

 

 

026


I

TEMELJNI KAPITAL027


II

KAPITALNE REZERVE028

029+...+031

III

REZERVE IZ DOBIT029


1

Zakonske rezerve030


2

Rezerve za vlastite dionice031


3

Ostale rezerve032

033+034

IV

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK033


1

Zadržana dobit034


2

Preneseni gubitak035

036+037

V

DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE036


1

Dobit poslovne godine037


2

Gubitak poslovne godine038


B

REZERVIRANJA039

040+...044

C

KRATKOROČNE OBVEZE040


1

Obveze za predujmove041


2

Obveze prema dobavljačima042


3

Obveze prema zaposlenima043


4

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja044


5

Ostale kratkoročne obveze045


D

DUGOROČNE OBVEZE046


E

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

 

 

047

025+038+039+045+046

F

UKUPNO PASIVA

 

 

048

 

G

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
za razdoblje

                                                                                                                                                                                                   u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Prethodna godina

Tekuća godina

001

002+008

A

POSLOVNI PRIHODI002

003+...+007

I

Prihodi od prodaje003


1

Provizije i članarine004


2

Prihodi od održavanja uvrštenja005


3

Prihodi od naknada za uvrštenje006


4

Prihodi od dražbi007


5

Prihodi od prodaje članskih mjesta008

009+...+011

II

Ostali poslovni prihodi009


1

Naknade za korištenje sučelja za izravan pristup trgovinskom sustavu (API)010


2

Prihodi od prodaje informacija011


3

Ostali prihodi012

013+016+020+021+022+025+026

B

POSLOVNI RASHODI013

014+015

I

Materijalni troškovi014


1

Troškovi sirovina i materijala015


2

Ostali vanjski troškovi016

017+...+019

II

Troškovi osoblja017


1

Neto plaće i nadnice018


2

Troškovi poreza i doprinosa iz plaća019


3

Doprinosi na plaće020


III

Amortizacija021


IV

Ostali troškovi022

023+024

V

Vrijednosno usklađivanje023


1

dugotrajne imovine (osim financijske imovine)024


2

kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)025


VI

Rezerviranja026


VII

Ostali poslovni rashodi027

028+...+032

C

FINANCIJSKI PRIHODI028


1

Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima029


2

Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama030


3

Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa031


4

Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine032


5

Ostali financijski prihodi033

034+...+037

D

FINANCIJSKI RASHODI034


1

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima035


2

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

poduzetnicima i drugim osobama036


3

Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine037


4

Ostali financijski rashodi038

001+027

G

UKUPNI PRIHODI039

012+033

H

UKUPNI RASHODI040

038-039

I

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA041


1

Dobit prije oporezivanja042


2

Gubitak prije oporezivanja043


J

POREZ NA DOBIT044

040-043

K

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA045


1

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju046


2

Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka047

045+046

L

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT048

044+047

M

UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT049


N

REKLASIFIKACIJSKE USKLADE
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTNOJ METODI
za razdoblje

                                                                                                                                                                                                       u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

001


1

Novčani primici od članova, izdavatelja i ostalih korisnika burzovnih usluga002


2

Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.003


3

Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta004


4

Novčani primici s osnove povrata poreza005

001+...+004

I

Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti006


1

Novčani izdaci dobavljačima007


2

Novčani izdaci za zaposlene008


3

Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta009


4

Novčani izdaci za kamate010


5

Novčani izdaci za poreze011


6

Ostali novčani izdaci012

006+...+011

II

Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnostiNOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

013


1

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine014


2

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata015


3

Novčani primici od kamata016


4

Novčani primici od dividendi017

018+019

5

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti018


a

Novčani primici od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima019


b

Novčani primici od prodaje kratkoročnih depozita020

013+...+017

III

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti021


1

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine022


2

Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata023

024+025

3

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti024


a

Novčani izdaci od prodaje udjela u otvorenim investicijskim fondovima025


b

Novčani izdaci od prodaje kratkoročnih depozita026

021+...+023

IV

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnostiNOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

027


1

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata028


2

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi029


3

Ostali primici od financijskih aktivnosti030

027+...+029

V

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti031


1

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica032


2

Novčani izdaci za isplatu dividendi033


3

Novčani izdaci za financijski najam034


4

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica035


5

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti036

031+...+035

VI

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti037


VII

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja038


VIII

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata039


IX

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata040


X

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI
za razdoblje

                                                                                                                                                                                                   u kunama

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće poslovno razdoblje

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

001


1

Dobit prije poreza002


2

Amortizacija003


3

Povećanje kratkoročnih obveza004


4

Smanjenje kratkotrajnih potraživanja005


5

Smanjenje zaliha006


6

Ostalo povećanje novčanog tijeka007

001+...+006

I.

Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti008


1

Smanjenje kratkoročnih obveza009


2

Povećanje kratkotrajnih potraživanja010


3

Povećanje zaliha011


4

Ostalo smanjenje novčanog tijeka012

008+...+011

II

Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnostiNOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

012


1

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine013


2

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata014


3

Novčani primici od kamata015


4

Novčani primici od dividendi016


5

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti017

012+...+016

III

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti018


1

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine019


2

Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata020


3

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti021

018+...+020

IV

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnostiNOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

022


1

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata023


2

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi024


3

Ostali primici od financijskih aktivnosti025

022+...+024

V

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti026


1

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica027


2

Novčani izdaci za isplatu dividendi028


3

Novčani izdaci za financijski najam029


4

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica030


5

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti031

026+...+030

VI

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti032


VII

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja033


VIII

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata034


IX

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata035


X

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje

                                                                                                                                                                                                        u kunama


Dionički kapital

Premije na emitirane dionice

Zakonske rezerve

Zadržana dobit

UKUPNO

Stanje na dan 1. siječnja 20xx. godine


Ukupno sveobuhvatna dobit (gubitak) razdoblja


Stanje na dan 31. prosinca 20xx. godine


Stanje na dan 31. prosinca 20xx. godine


Ukupno sveobuhvatna dobit (gubitak) razdoblja


Stanje na dan 31. prosinca 20xx. godine


41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze 41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze 41 02.05.2016 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze