Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

NN 42/2016 (4.5.2016.), Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

42 04.05.2016 Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

MINISTARSTVO FINANCIJA

1092

Na temelju članka 25. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za uspostavu unutarnje revizije u javnom sektoru, uvjeti za načine uspostave unutarnje revizije, obveze i odgovornosti u vezi s obavljanjem poslova unutarnje revizije i rezultatima obavljenih revizija te suradnja unutarnjih revizora.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna).

(3) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: trgovačka društva i druge pravne osobe).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. KRITERIJI ZA USPOSTAVU UNUTARNJE REVIZIJE

Članak 3.

Neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: jedinica za unutarnju reviziju) obvezne su ustrojiti sljedeće institucije:

a) ministarstva

b) izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke veće od 400.000.000,00 kuna

c) županije

d) Grad Zagreb

e) gradovi sjedišta županija s više od 50 zaposlenih

f) gradovi s više od 35 000 stanovnika

g) trgovačka društva i druge pravne osobe koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje prihode veće od 400.000.000,00 kn.

Članak 4.

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju je zajednička jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u svim uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Hrvatski sabor, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Državni ured za reviziju, Sigurnosno-obavještajna agencija, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Državni zavod za statistiku obvezni su uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju

b) imenovanjem unutarnjeg revizora.

(2) Odluku o načinu uspostave unutarnje revizije iz stavka 1. ovoga članka donosi odgovorna osoba institucije prema procjeni opravdanosti uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Gradovi sjedišta županija koji nisu navedeni u članku 3. stavku 1. točki e) ovoga Pravilnika i gradovi koji imaju više od 50 zaposlenih i godišnje rashode i izdatke, uključujući rashode i izdatke institucija iz nadležnosti, zbrojno veće od 70.000.000,00 kuna, a nisu navedeni u članku 3. stavku 1. točki f) ovoga Pravilnika obvezni su uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju

b) imenovanjem unutarnjeg revizora

c) sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije.

(2) Odluku o načinu uspostave unutarnje revizije iz stavka 1. ovoga članka donosi odgovorna osoba institucije prema procjeni opravdanosti uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Članak 7.

(1) Korisnici proračuna na razini razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, gradovi i općine koji nisu obvezni uspostaviti unutarnju reviziju sukladno odredbama ovoga Pravilnika, mogu uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju

b) imenovanjem unutarnjeg revizora

c) sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije.

(2) Odluku o načinu uspostave unutarnje revizije iz stavka 1. ovoga članka donosi odgovorna osoba institucije prema procjeni opravdanosti uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Članak 8.

(1) Unutarnja revizija uspostavljena u institucijama iz članka 3., 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika obavlja poslove unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti, osim u onima koje će uspostaviti unutarnju reviziju sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za trgovačko društvo i drugu pravnu osobu u vlasništvu više korisnika proračuna poslove unutarnje revizije obavlja unutarnja revizija korisnika proračuna koji ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, odnosno druge pravne osobe, a sve ostale korisnike proračuna koji imaju udjele u vlasništvu potrebno je obavijestiti na godišnjoj razini o obavljenim unutarnjim revizijama.

(3) Ako više korisnika proračuna imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva i druge pravne osobe, odnosno niti jedan korisnik proračuna nema najveći udio u vlasništvu, korisnici proračuna sporazumom će definirati čija unutarnja revizija obavlja poslove unutarnje revizije za trgovačko društvo i drugu pravnu osobu, uzimajući u obzir visinu danih jamstava, subvencija, kapitalnih pomoći i drugih financijskih transakcija koje nastaju u odnosu korisnika proračuna i trgovačkog društva, odnosno druge pravne osobe u zajedničkom vlasništvu.

Članak 9.

(1) Sveučilišta su obvezna uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju

b) osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju.

(2) Prijedlog o načinu uspostave unutarnje revizije, odgovorna osoba institucije iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadležnom ministru, koji procjenjuje opravdanost prijedloga uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika i donosi odluku o načinu uspostave unutarnje revizije, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

(3) Unutarnja revizija uspostavljena na razini sveučilišta obavlja poslove unutarnje revizije u sveučilištu i za sve sastavnice sveučilišta.

Članak 10.

(1) Klinički bolnički centri i kliničke bolnice u vlasništvu Republike Hrvatske obvezne su uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju

b) osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju.

(2) Prijedlog o načinu uspostave unutarnje revizije, odgovorna osoba institucije iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadležnom ministru, koji procjenjuje opravdanost prijedloga uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika i donosi odluku o načinu uspostave unutarnje revizije, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Članak 11.

Za korisnike proračuna u sustavu zdravstva u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležni župan, odnosno gradonačelnik može, prema procjeni opravdanosti, uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika i uz prethodnu suglasnost ministra financija donijeti odluku o osnivanju zajedničke jedinice za unutarnju reviziju.

Članak 12.

Za korisnike proračuna na razini glave organizacijske klasifikacije državnog proračuna nadležni ministar može, prema procjeni opravdanosti, uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika i uz prethodnu suglasnost ministra financija donijeti odluku o uspostavi jedinice za unutarnju reviziju.

Članak 13.

(1) Za trgovačka društva i druge pravne osobe koji nisu obvezni uspostaviti unutarnju reviziju sukladno odredbama ovoga Pravilnika, može se donijeti odluka o uspostavi unutarnje revizije na jedan od sljedećih načina:

a) ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju

b) imenovanjem unutarnjeg revizora.

(2) Prijedlog o načinu uspostave unutarnje revizije odgovorna osoba institucije iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadležnom ministru, županu, gradonačelniku odnosno odgovornoj osobi nadležne institucije koja procjenjuje opravdanost prijedloga uzimajući u obzir kriterije iz članka 14. ovoga Pravilnika i donosi odluku o načinu uspostave unutarnje revizije, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Članak 14.

Kriteriji za procjenu opravdanosti iz članka 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. i 13. ovoga Pravilnika uključuju visinu prihoda i rashoda, broj zaposlenih, organizacijsko i teritorijalno ustrojstvo, vrijednost financijskih transakcija, ulogu u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava Europske unije, strateški i razvojni značaj institucije i druge specifičnosti ovisno o području poslovanja.

III. UVJETI ZA NAČINE USPOSTAVE UNUTARNJE REVIZIJE

Ustrojavanje jedinice za unutarnju reviziju

Članak 15.

(1) Jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojstveno i funkcionalno izravno odgovorna odgovornoj osobi institucije te funkcionalno odgovorna i revizorskom odboru, gdje je primjenjivo.

(2) Jedinica za unutarnju reviziju mora imati najmanje tri unutarnja revizora, uključujući rukovoditelja unutarnje revizije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, institucije koje imaju manje od 250 zaposlenih, uključujući zaposlene u institucijama iz nadležnosti, mogu uspostaviti unutarnju reviziju ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju s najmanje dva unutarnja revizora, uključujući rukovoditelja unutarnje revizije.

(4) Potreban broj unutarnjih revizora iznad propisanog minimuma iz stavka 2. i 3. ovoga članka utvrđuje svaka institucija, vodeći računa o djelokrugu rada i postavljenim ciljevima, broju institucija iz nadležnosti, broju zaposlenih i financijskim sredstvima kojima institucija raspolaže.

Imenovanje unutarnjeg revizora

Članak 16.

Radno mjesto za imenovanog unutarnjeg revizora ustrojava se kao radno mjesto samostalnog izvršitelja ustrojstveno i funkcionalno izravno odgovorno odgovornoj osobi institucije te funkcionalno odgovorno i revizorskom odboru, gdje je primjenjivo.

Osnivanje zajedničke jedinice za unutarnju reviziju

Članak 17.

(1) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju iz članka 9. stavka 1. točke b), članka 10. stavka 1. točke b) i članka 11. ovoga Pravilnika ustrojava se kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica kod jednog od korisnika proračuna, a sporazumom o međusobnim odnosima korisnika proračuna za koje zajednička jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije, uređuje se njezino financiranje i druga pitanja važna za njezin rad.

(2) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju ustrojstveno i funkcionalno izravno je odgovorna odgovornoj osobi korisnika proračuna gdje je ustrojena, a funkcionalno je odgovorna i odgovornim osobama korisnika proračuna za koje obavlja poslove unutarnje revizije.

(3) Zajednička jedinica za unutarnju reviziju mora imati najmanje tri unutarnja revizora, uključujući rukovoditelja unutarnje revizije.

Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije

Članak 18.

(1) Unutarnja revizija uspostavlja se sklapanjem sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije s institucijom koja ima ustrojenu jedinicu za unutarnju reviziju, zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju ili imenovanog unutarnjeg revizora, s time da je najmanje jedan unutarnji revizor u jedinici ili zajedničkoj jedinici, odnosno imenovani unutarnji revizor ovlašten za obavljanje poslova unutarnje revizije sukladno članku 26. Zakona.

(2) Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije predlagatelj sporazuma i institucija iz stavka 1. ovoga članka sklapaju uz prethodnu suglasnost ministra financija.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U VEZI S OBAVLJANJEM POSLOVA UNUTARNJE REVIZIJE I REZULTATIMA OBAVLJENIH REVIZIJA

Članak 19.

(1) Rukovoditelj unutarnje revizije obvezan je osigurati da je strateški plan unutarnje revizije pripremljen temeljem procjene rizika obavljene od strane unutarnje revizije te da su ciljevi i aktivnosti unutarnje revizije dosljedni ciljevima i prioritetima institucije.

(2) Rukovoditelj unutarnje revizije obvezan je osigurati da je za izradu strateškog plana unutarnje revizije razmotreno minimalno sljedeće:

a) strateški i drugi planski dokumenti koji sadrže ciljeve i prioritete u poslovanju institucije i institucija iz nadležnosti

b) proračun, odnosno financijski plan institucije i institucija iz nadležnosti

c) financijska i druga izvješća o poslovanju institucije i institucija iz nadležnosti

d) informacije dobivene iz prethodno obavljenih unutarnjih revizija

e) procjena rukovodstva o rizicima i prioritetima vezanim uz poslovne funkcije, sustave, programe, projekte, aktivnosti i poslovne procese

f) stručne kompetencije i broj unutarnjih revizora.

(3) Rukovoditelj unutarnje revizije obvezan je osigurati da je godišnji plan unutarnje revizije utemeljen na strateškom planu unutarnje revizije i da minimalno sadrži informacije o ciljevima i opsegu pojedinačnih revizija koje se planiraju provesti te procjenu potrebnih resursa za obavljanje revizija.

(4) Za svaku pojedinačnu reviziju rukovoditelj unutarnje revizije odobrava plan i program pojedinačne revizije koji sadrži cilj i opseg revizije, trajanje i raspodjelu resursa za obavljanje revizije te vrste revizijskih postupaka.

(5) Ako odgovorna osoba korisnika proračuna ne odobri uvrštavanje pojedinih revizija u strateški ili godišnji plan unutarnje revizije, rukovoditelj unutarnje revizije obvezan je o tome, u pisanom obliku obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija nadležnu za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola, odnosno ako odgovorna osoba trgovačkog društva i druge pravne osobe ne odobri uvrštavanje pojedinih revizija u strateški ili godišnji plan unutarnje revizije, rukovoditelj unutarnje revizije obvezan je o tome, obavijestiti revizorski odbor.

Članak 20.

(1) Unutarnji revizori obavljaju revizije utvrđivanjem, testiranjem, analiziranjem, procjenjivanjem i dokumentiranjem podataka dovoljnih za davanje revizorskog mišljenja o adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola.

(2) Unutarnji revizori o obavljenoj pojedinačnoj reviziji sastavljaju nacrt revizijskog izvješća koji se dostavlja odgovornoj osobi revidirane jedinice, radi usuglašavanja činjenica prije sastavljanja konačnog revizijskog izvješća.

(3) Ako nije postignuta suglasnost o činjenicama iz stavka 2. ovoga članka odgovorna osoba revidirane jedinice obvezna je očitovati se pisanim putem.

(4) Odgovorna osoba revidirane jedinice obvezna je nakon usuglašavanja činjenica iz stavka 2. ovoga članka pripremiti plan djelovanja koji treba sadržavati aktivnosti za provedbu preporuka, odgovorne osobe i rokove provedbe.

(5) Aktivnosti za provedbu preporuka, odgovorne osobe i rokove provedbe odobrava odgovorna osoba institucije potpisivanjem plana djelovanja.

(6) Konačno revizijsko izvješće odobrava rukovoditelj unutarnje revizije i dostavlja ga odgovornoj osobi institucije, odgovornoj osobi revidirane jedinice te drugim odgovornim osobama čiji je angažman potreban u provedbi preporuka sadržanih u planu djelovanja iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Konačno revizijsko izvješće iz stavka 6. ovoga članka rukovoditelj unutarnje revizije dostavlja i revizorskom odboru, na zahtjev revizorskog odbora, odnosno sukladno pravilima rada revizorskog odbora gdje je primjenjivo.

(8) Konačno revizijsko izvješće iz stavka 6. ovoga članka može se, uz odobrenje odgovorne osobe institucije, dostaviti i drugim ustrojstvenim jedinicama unutar institucije te drugim institucijama koje sukladno nadležnostima imaju pravo uvida u konačna revizijska izvješća, odnosno rezultate rada unutarnje revizije.

(9) Unutarnji revizori obvezni su pratiti provedbu preporuka iz plana djelovanja i o istome, najmanje jednom godišnje, izvijestiti odgovornu osobu institucije, odnosno revizorski odbor gdje je primjenjivo.

Članak 21.

(1) Ako unutarnji revizor tijekom obavljanja revizije utvrdi nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe ili koja ima obilježje prekršaja obvezan je o nalazima o nepravilnostima obavijestiti rukovoditelja unutarnje revizije, koji će o istome obavijestiti odgovornu osobu institucije te osobu zaduženu za nepravilnosti sukladno propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju uočenih nepravilnosti.

(2) Ako unutarnji revizor tijekom obavljanja revizije posumnja na kazneno djelo obvezan je o tome obavijestiti rukovoditelja unutarnje revizije, koji je obvezan prekinuti izvođenje revizije i podnijeti pisano izvješće odgovornoj osobi institucije i osobi zaduženoj za nepravilnosti sukladno propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju sumnji na kazneno djelo.

Članak 22.

(1) Odgovorna osoba institucije u obvezi je donijeti interni pravilnik kojim se definiraju odgovornost, obveze i suradnja unutarnjih revizora i revidiranih jedinica, pristup dokumentaciji, podacima i informacijama koje su značajne za obavljanje poslova unutarnje revizije te osoblju i materijalnoj imovini, osiguranje kvalitete i vrednovanje aktivnosti unutarnje revizije te druga pitanja vezana uz rad unutarnje revizije.

(2) Interni pravilnik iz stavka 1. ovoga članka priprema rukovoditelj unutarnje revizije, a donosi odgovorna osoba institucije, uz suglasnost revizorskog odbora, gdje je primjenjivo.

(3) Interni pravilnik iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba institucije donosi kao opći akt i objavljuje ga na mrežnim stranicama institucije.

(4) Ministarstvo financija izradit će predložak internog pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

V. SURADNJA UNUTARNJIH REVIZORA

Izrada planova unutarnje revizije

Članak 23.

(1) Rukovoditelj unutarnje revizije uspostavljene u korisniku proračuna na razini glave organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno u proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i rukovoditelj unutarnje revizije u nadležnom ministarstvu, odnosno županiji ili gradu u obvezi su surađivati kod izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije.

(2) Ako se trgovačko društvo i druga pravna osoba financira iz sredstava državnog proračuna odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, rukovoditelj unutarnje revizije u trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi i rukovoditelj unutarnje revizije u nadležnom ministarstvu, odnosno županiji ili gradu u obvezi su surađivati kod izrade strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije.

(3) Suradnja iz stavka 1. i 2. ovoga članka podrazumijeva održavanje sastanaka, najmanje jednom godišnje, radi razmjene informacija o procjeni rizika te strateškom i godišnjem planu, kao i planiranju revizija vertikalnih procesa.

(4) Rukovoditelj unutarnje revizije u nadležnom ministarstvu, odnosno županiji ili gradu u obvezi je, o aktivnostima iz stavka 3. ovoga Pravilnika, podnijeti pisano izvješće odgovornoj osobi institucije najmanje jednom godišnje.

Obavljanje revizije horizontalnih procesa

Članak 24.

(1) Revizije horizontalnih procesa obavljaju se radi procjene sustava unutarnjih kontrola u istovrsnim procesima ili zajedničkim programima, projektima, aktivnostima koji se provode kod dvije ili više institucija.

(2) Revizije horizontalnih procesa obavljaju se na prijedlog ministra financija ili druge odgovorne osobe institucije koja je uključena u određeni proces ili program, projekt, aktivnost te na prijedlog rukovodeće strukture u sustavu upravljanja i kontrole programa i fondova Europske unije.

(3) Prijedlog za obavljanje revizije horizontalnih procesa predlagatelj dostavlja na suglasnost odgovornim osobama institucije čiji će unutarnji revizori biti uključeni u obavljanje revizije.

(4) Obavljanje revizije horizontalnih procesa, način koordinacije aktivnosti pri obavljanju revizije, dostava revizijskih izvješća i druga pitanja koja se smatraju potrebnim uređuju se sporazumom između predlagatelja i institucija uključenih u obavljanje revizije horizontalnih procesa.

Obavljanje revizije vertikalnih procesa

Članak 25.

(1) Revizije vertikalnih procesa obavljaju se radi procjene sustava unutarnjih kontrola u procesima ili zajedničkim programima, projektima, aktivnostima koji se provode između dvije ili više institucija međusobno povezanih vlasništvom i/ili načinom financiranja.

(2) Revizije vertikalnih procesa obavljaju se na prijedlog ministra financija ili druge odgovorne osobe institucije uključene u određeni proces ili program, projekt, aktivnost te na prijedlog rukovodeće strukture u sustavu upravljanja i kontrole programa i fondova Europske unije.

(3) Prijedlog za obavljanje revizije vertikalnih procesa predlagatelj dostavlja na suglasnost odgovornim osobama institucije čiji će unutarnji revizori biti uključeni u obavljanje revizije.

(4) Obavljanje revizije vertikalnih procesa, način koordinacije aktivnosti pri obavljanju revizije, dostava revizijskih izvješća i druga pitanja koja se smatraju potrebnim uređuju se sporazumom između predlagatelja i institucija uključenih u obavljanje revizije vertikalnih procesa.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Korisnici proračuna, trgovačka društva i druge pravne osobe u obvezi su uspostaviti, odnosno uskladiti način uspostave unutarnje revizije s kriterijima propisanim ovim Pravilnikom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Korisnici proračuna koji su ustrojili unutarnju reviziju na temelju suglasnosti ministra financija sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 96/13) nisu u obvezi zatražiti ponovnu suglasnost ministra financija, osim ako ne mijenjaju način uspostave unutarnje revizije temeljem odredbi ovoga Pravilnika.

(3) Institucije koje imaju obvezu ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju odnosno zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju, u obvezi su popuniti minimalni broj radnih mjesta u unutarnjoj reviziji sukladno članku 15. stavku 2. i 3. i članku 17. stavku 3. ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2017.

Članak 27.

Korisnici proračuna za koje poslove unutarnje revizije obavlja zajednička jedinica za unutarnju reviziju uspostavljena temeljem Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 96/13) i Odluke o načinu uspostavljanja unutarnje revizije za zdravstvene ustanove u sanaciji i one kojima je osnivač Republika Hrvatska (klasa: 023-03/14-01/25, urbroj: 534-01-14-01 od 20. siječnja 2014.) postupaju u skladu sa sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj jedinici za unutarnju reviziju sklopljenim temeljem Odluke, a do završetka ili obustave postupka sanacije.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine«, br. 96/13).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/299

Urbroj: 513-08-03-16-23

Zagreb, 25. travnja 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.