Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

NN 42/2016 (4.5.2016.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

MINISTARSTVO FINANCIJA

1093

Na temelju članka 41. stavka 2. točke g) i članka 45. stavka 1. točke g) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I REGISTRA OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i vođenje Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (u daljnjem tekstu: registri), obveznici dostave podataka i upis podataka u registre, sadržaj registara i izvatka iz registra te provjera upisanih podataka u registrima.

II. OBLIK I VOĐENJE REGISTARA

Članak 2.

(1) Registri su izvor informacija o uspostavljenim unutarnjim revizijama i ovlaštenim unutarnjim revizorima za javni sektor u Republici Hrvatskoj.

(2) Registre u elektroničkom obliku vodi ustrojstvena jedinica Ministarstva financija nadležna za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola (u daljnjem tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica).

III. OBVEZNICI DOSTAVE PODATAKA I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 3.

(1) Obveznici dostave podataka za Registar jedinica za unutarnju reviziju su institucije koje su uspostavile unutarnju reviziju sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i temeljem njega donesenog pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podatke ne dostavljaju institucije koje imaju unutarnju reviziju uspostavljenu sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije, već podatke dostavlja institucija koja temeljem sporazuma za njih obavlja poslove unutarnje revizije.

(3) Upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju obavlja se na temelju zahtjeva za upis podataka u registar koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, kao Prilog 1.

(4) Zahtjev za upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju podnosi rukovoditelj unutarnje revizije, odnosno imenovani unutarnji revizor (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(5) Podnositelj zahtjeva obvezan je popuniti i podnijeti zahtjev za upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju u roku od osam radnih dana od nastanka promjene u podacima koji se upisuju u registar.

(6) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnosi se na elektroničkom obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva financija, a podnositelj zahtjeva u obvezi je čuvati potpisani original.

IV. UPIS PODATAKA U REGISTAR OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR

Članak 4.

(1) U Registar ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor podaci se unose temeljem dokumentacije kroz koju Središnja harmonizacijska jedinica prati proces izobrazbe unutarnjih revizora za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.

(2) Ako u toku godine unutarnji revizor privremeno prestane obavljati poslove na radnom mjestu u unutarnjoj reviziji ili promjeni radno mjesto obvezan je o tome pisanim podneskom obavijestiti Središnju harmonizacijsku jedinicu radi ažuriranja podataka u Registru ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor.

V. SADRŽAJ REGISTRA JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 5.

(1) Registar jedinica za unutarnju reviziju je elektronička evidencija svih uspostavljenih unutarnjih revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske.

(2) Uspostavljene unutarnje revizije iz stavka 1. ovoga članka su ustrojene neovisne jedinice za unutarnju reviziju, imenovani unutarnji revizori, osnovane zajedničke jedinice za unutarnju reviziju, unutarnje revizije uspostavljene sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije.

Članak 6.

U Registar jedinica za unutarnju reviziju, upisuju se sljedeći podaci:

a) naziv institucije

b) osobni identifikacijski broj institucije

c) način uspostave unutarnje revizije

d) naziv i adresa unutarnje revizije

e) podaci o revizorskim resursima

f) broj institucija iz nadležnosti za koje se obavljaju poslovi unutarnje revizije

g) podaci o institucijama za koje se obavlja unutarnja revizija temeljem zaključenog sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije

h) podaci o institucijama za koje poslove unutarnje revizije obavlja zajednička jedinica za unutarnju reviziju.

VI. SADRŽAJ REGISTRA OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA ZA JAVNI SEKTOR

Članak 7.

Registar ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor je elektronička evidencija svih osoba koje su stekle stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija.

Članak 8.

U Registar ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor upisuju se sljedeći podaci:

a) ime i prezime

b) osobni identifikacijski broj

c) podaci o zaposlenju

d) podaci za kontakt

e) podaci o izobrazbi za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor

f) oznaka i datum izdavanja stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija.

VII. JAVNOST REGISTARA I SADRŽAJ IZVATKA IZ REGISTRA

Članak 9.

(1) Podaci upisani u registre objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva financija, kao izvadak iz registra.

(2) Izvadak iz Registra jedinica za unutarnju reviziju sadrži sljedeće podatke:

a) naziv institucije

b) osobni identifikacijski broj institucije

c) način uspostave unutarnje revizije

d) naziv unutarnje revizije

e) broj institucija iz nadležnosti za koje se obavljaju poslovi unutarnje revizije

f) broj zaključenih sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije i naziv institucija za koje se obavljaju poslovi unutarnje revizije temeljem sporazuma

g) podaci o institucijama za koje poslove unutarnje revizije obavlja zajednička jedinica za unutarnju reviziju.

(3) Izvadak iz Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor sadrži sljedeće podatke:

a) ime i prezime

b) oznaka i datum izdavanja stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija

c) napomenu ako osoba obavlja poslove unutarnje revizije u javnom sektoru.

VIII. PROVJERA PODATAKA U REGISTRIMA

Članak 10.

(1) Središnja harmonizacijska jedinica redovito ažurira registre i po potrebi, a najmanje jednom godišnje obavlja provjeru podataka u registrima.

(2) Ako se provjerom utvrdi da nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara traženom podatku, Središnja harmonizacijska jedinica zatražit će dostavu novog zahtjeva za upis podataka, odnosno dopunu podataka.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Korisnici proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru u obrascu zahtjeva za upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju, popunjavaju one dijelove, za koje mogu dati podatak sukladno njihovom regulatornom okviru.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika stavlja se izvan snage Uputa za vođenje registara u nadležnosti Središnje harmonizacijske jedinice (klasa: 043-01/12-01/393, urbroj: 513-10/12-1 od 27. kolovoza 2012.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/15

Urbroj: 513-08-03-16-1

Zagreb, 25. travnja 2016.

Ministar financija

dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

ZAHTJEV ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

A) OPĆI PODACI

Naziv institucije


Osobni identifikacijski broj institucije


Način uspostave unutarnje revizije


Naziv unutarnje revizije

                                             

Adresa


Poštanski broj


Mjesto


B) PODACI O REVIZORSKIM RESURSIMA[1][2]

Naziv sistematiziranih radnih mjesta u unutarnjoj reviziji
(upisati nazive)

Sistematizirano
(upisati broj)

Popunjeno
(upisati broj)


Ukupan broj:Broj unutarnjih revizora koji imaju ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija (upisati broj)


Broj unutarnjih revizora koji imaju certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora koji je izdala strukovna organizacija (upisati broj)2

                               

C) BROJ INSTITUCIJA IZ NADLEŽNOSTI ZA KOJE SE OBAVLJAJU POSLOVI UNUTARNJE REVIZIJE

Broj korisnika proračuna iz nadležnosti (upisati broj)

                    

Broj trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz nadležnosti (upisati broj)


Ukupan broj:


D) PODACI O INSTITUCIJAMA ZA KOJE SE OBAVLJA UNUTARNJA REVIZIJA TEMELJEM ZAKLJUČENOG SPORAZUMA O OBAVLJANJU POSLOVA UNUTARNJE REVIZIJE[3]

Naziv institucije

Osobni identifikacijski broj

Datum sklapanja sporazuma

Datum raskida sporazuma

E) PODACI O INSTITUCIJAMA ZA KOJE POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE OBAVLJA ZAJEDNIČKA JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU[4]

Naziv institucije

Osobni identifikacijski broj

F) IZJAVA PODNOSITELJA PODATAKA[5]

Izjava podnositelja podataka

Potvrđujem da su podaci istiniti.

Ime i prezime podnositelja5


Datum podnošenja zahtjeva


[1] Podaci se odnosi samo na radna mjesta unutarnjih revizora (ne navode se ostala radna mjesta primjerice: tajnica, referent i sl.)

[2]Popunjavaju samo trgovačka društva i druge pravne osobe.

[3] Podatke popunjavaju samo institucije koje obavljaju poslove unutarnje revizije temeljem zaključenog sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije.

[4] Podatke popunjava samo institucija kod koje je osnovana zajednička jedinica za unutarnju reviziju.

[5]Podnositelj podataka je rukovoditelj unutarnje revizije, odnosno imenovani unutarnji revizor.

42 04.05.2016 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor