Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

NN 42/2016 (4.5.2016.), Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

MINISTARSTVO FINANCIJA

1094

Na temelju članka 32. i članka 45. stavka 1. točke f) Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, br. 78/15), ministar financija donosi

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE UNUTARNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se načela i pravila ponašanja koja su unutarnji revizori u obvezi primjenjivati prilikom obavljanja poslova unutarnje revizije u javnom sektoru te način rješavanja etičkih pitanja.

(2) Primjenom načela iz stavka 1. ovoga članka unutarnji revizori osiguravaju ispravno obavljanje poslova unutarnje revizije.

(3) Pravila ponašanja (u daljnjem tekstu: pravila) iz stavka 1. ovoga članka su očekivani standardi ponašanja unutarnjih revizora.

(4) Načela i pravila utvrđena ovim Kodeksom temelje se na načelima i pravilima Etičkog kodeksa kao sastavnog dijela Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja (eng. International Professional Practices Framework – IPPF, The Institute of Internal Auditors Inc.– IIA).

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Kodeksa odnose se na unutarnje revizore u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: unutarnji revizor).

(2) Načela i pravila utvrđena ovim Kodeksom u obvezi su primjenjivati stručnjaci koji se angažiraju radi pružanja stručne pomoći u obavljanju poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.

Članak 3.

Primjena načela i pravila utvrđenih ovim Kodeksom osigurava povjerenje rukovodstva i zaposlenika institucije u rad unutarnjih revizora te daje osnovu za pouzdanost u njihova mišljenja i savjete.

II. NAČELA

Članak 4.

Načela u smislu ovoga Kodeksa su sljedeća:

1. Integritet

2. Objektivnost

3. Povjerljivost

4. Stručnost.

Integritet

Članak 5.

Integritet unutarnjeg revizora odražava se u savjesnom obavljanju poslova, što je temelj za uspostavu povjerenja i oslanjanje na njegovu prosudbu.

Objektivnost

Članak 6.

(1) Unutarnji revizor obvezan je primjenjivati najveći stupanj profesionalne objektivnosti prilikom obavljanja poslova unutarnje revizije.

(2) Unutarnji revizor daje ocjenu svih relevantnih okolnosti, a prilikom davanja mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja ne smije biti pod utjecajem osobnih interesa ili interesa drugih strana.

Povjerljivost

Članak 7.

(1) Unutarnji revizor obvezan je čuvati tajnost podataka i informacija koje su mu stavljene na raspolaganje tijekom obavljanja poslova unutarnje revizije, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

(2) Unutarnji revizor ne smije davati bez odgovarajućih ovlasti podatke i informacije koje su mu stavljene na raspolaganje tijekom obavljanja poslova unutarnje revizije, osim ako ne postoji zakonska obveza da to učini.

Stručnost

Članak 8.

Unutarnji revizor obvezan je poslove obavljati stručno, odnosno primjenjivati odgovarajuće znanje, vještine i iskustvo potrebno za obavljanje poslova unutarnje revizije.

III. PRAVILA

Članak 9.

(1) Radi primjene načela integriteta iz članka 5. ovoga Kodeksa unutarnji revizor treba postupati prema sljedećim pravilima:

a) obavljati poslove unutarnje revizije pošteno, marljivo i odgovorno

b) poštivati zakone i druge propise

c) ne smije svjesno sudjelovati u nezakonitim radnjama ili aktivnostima koje narušavaju ugled struke unutarnje revizije ili institucije

d) uvažavati ciljeve institucije, uključujući ciljeve vezane uz etiku i doprinositi njihovu ostvarenju

e) donositi prosudbe, odnosno davati mišljenja i savjete imajući na umu javni interes.

(2) Radi primjene načela objektivnosti iz članka 6. ovoga Kodeksa unutarnji revizor treba postupati prema sljedećim pravilima:

a) ne smije sudjelovati u radnji i/ili odnosu koji može utjecati ili za koji se pretpostavlja da bi mogao utjecati na nepristranu prosudbu unutarnjeg revizora ili koji mogu biti u suprotnosti s ciljevima institucije, uključujući ciljeve vezane uz etiku

b) biti objektivan prilikom prikupljanja podataka i informacija, procjene i izvještavanja tijekom obavljanja poslova unutarnje revizije

c) prosudbe temeljiti na revizijskim dokazima, a pri davanju mišljenja i savjeta ne smije biti pod utjecajem drugih osoba

d) iskazati sve materijalne činjenice s kojima je upoznat, jer bi u protivnom moglo doći do nepotpunog i netočnog izvještavanja

e) sačuvati nepristranost i izbjegavati moguće sukobe interesa, ne primati darove i ne ostvariti druge koristi koje bi mogle utjecati na revizorsko mišljenje

f) obavijestiti rukovoditelja unutarnje revizije ili neposrednog rukovoditelja u slučaju postojanja potencijalnog sukoba interesa pri obavljanju poslova unutarnje revizije.

(3) Radi primjene načela povjerljivosti iz članka 7. ovoga Kodeksa unutarnji revizor treba postupati prema sljedećim pravilima:

a) oprezno postupati prilikom korištenja podataka i informacija s kojima je upoznat tijekom obavljanja poslova unutarnje revizije

b) podaci i informacije koje su prikupljene ili dostupne tijekom obavljanja poslova unutarnje revizije ne smije koristiti za osobnu korist ili na način koji nije u skladu s propisima ili kojim se ugrožava ostvarenje ciljeva institucije, uključujući ciljeve vezane uz etiku

c) u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili sumnji na kazneno djelo koje bi, ako se na njih ne upozori, mogle imati za posljedicu prikrivanje nezakonitog djelovanja, postupati sukladno odredbama propisima kojima je uređen način postupanja i izvještavanja o nepravilnostima.

(4) Radi primjene načela stručnosti iz članka 8. ovoga Kodeksa unutarnji revizor treba postupati prema sljedećim pravilima:

a) primjenjivati stečeno znanje, vještine i iskustvo potrebno za obavljanje poslova unutarnje revizije

b) poslove unutarnje revizije obavljati u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske

c) stručno se usavršavati i poboljšavati kvalitetu svoga rada.

IV. RJEŠAVANJE ETIČKIH PITANJA

Članak 10.

(1) Ako unutarnji revizor nije siguran je li određena aktivnost u obavljanju poslova unutarnje revizije u skladu s ovim Kodeksom obvezan je savjetovati se s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola (u daljnjem tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica), koja će na zahtjev dati mišljenje predstavlja li takvo postupanje kršenje načela i pravila ovoga Kodeksa.

(2) Unutarnji revizor koji uoči da njegov kolega krši načela i pravila utvrđena ovim Kodeksom, dužan ga je na to upozoriti.

(3) Ako se kršenje načela i pravila utvrđenih ovim Kodeksa ne može riješiti na kolegijalan i neformalan način, unutarnji revizor bit će pozvan na odgovornost u skladu s odredbama propisa kojima su uređena pravila ponašanja zaposlenika u instituciji u kojoj je zaposlen.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Kodeksa prestaje važiti Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 18/08).

Članak 12.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-02/16-01/01

Urbroj: 513-08-03-16-4

Zagreb, 25. travnja 2016.

Ministar financija

dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

42 04.05.2016 Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru