Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja

NN 42/2016 (4.5.2016.), Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1095

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o hidrografskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 68/98, 110/98, 163/03 i 71/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENIM POMORSKIM NAVIGACIJSKIM KARTAMA I PUBLIKACIJAMA, NJIHOVOM SADRŽAJU, NAČINU I UVJETIMA IZRADE, IZDAVANJA I ODRŽAVANJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se službene pomorske navigacijske karte i službene pomorske navigacijske publikacije čija je uporaba obvezna za hidrografsko-navigacijsku sigurnost u pomorskom prometu, njihov sadržaj, način i uvjeti izrade, izdavanja i održavanja u ispravnom stanju, te utvrđuju građevine, aktivnosti, zahvati i podaci koji čine obvezan sadržaj službenih pomorskih navigacijskih karata i planova u službenim pomorskim navigacijskim publikacijama.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Besselov elipsoid je dvoosni rotacijski elipsoid zadan geometrijskim parametrima i prilagođen za lokalno područje, definiran 1841. godine.

2) IHO/HR standard je standard za izradu službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija, kako je definirano publikacijama S-4, S-57 i M-3 Međunarodne hidrografske organizacije.

3) IHO/HR tehničke rezolucije su tehničke rezolucije definirane u publikaciji M-3 Međunarodne hidrografske organizacije.

4) Mercatorova projekcija je konformna cilindrična projekcija koja se koristi za prikazivanje sadržaja navigacijskih karata.

5) Planovi su grafički prikazi luka, lučica, marina, pristaništa, prolaza, kanala i uvala izrađeni u pogodnom mjerilu i prikazani u službenim pomorskim navigacijskim publikacijama.

6) Rasterski oblik prikaza je digitalni grafički format čiji se prikaz sadržaja temelji na osnovnom geometrijskom elementu – točki (piksel).

7) SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine zajedno s njezinim izmjenama i protokolima.

8) Topološka obrada podataka je obrada izmjerenih podataka u svrhu njihovog određivanja za prikaz u bazi podataka ili na karti.

9) Vektorski oblik prikaza je digitalni grafički format čiji se prikaz sadržaja temelji na meta-informacijama definiranih krivuljama, odnosno vektorima.

10) WGS 84 elipsoid je rotacijski elipsoid kojim se aproksimira geoid na cijeloj njegovoj površini.

11) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za sigurnost pomorskog prometa.

Članak 3.

(1) Izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija radi osiguranja hidrografsko-navigacijske sigurnosti u pomorskom prometu obavlja Hrvatski hidrografski institut.

(2) Izrada, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija obavlja se u skladu s godišnjim programom rada Hrvatskog hidrografskog instituta, odnosno u skladu s posebnim programom rada kojega donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od pet godina, te u skladu s IHO/HR tehničkim rezolucijama i IHO/HR standardima.

Članak 4.

(1) Službene pomorske navigacijske karte su službene pomorske papirnate navigacijske karte i službene elektroničke navigacijske karte (Electronic Navigational Chart – ENC).

(2) Službene pomorske navigacijske karte izrađene u papirnatom obliku jesu službene pomorske papirnate navigacijske karte.

(3) Službene pomorske navigacijske karte izrađene u elektroničkom obliku i namijenjene za uporabu u informacijskom sustavu s prikazom elektroničkih navigacijskih karata (Electronic Chart Display and Information System – ECDIS) jesu službene elektroničke navigacijske karte (ENC).

(4) Službene pomorske navigacijske publikacije su publikacije koje prikazuju podatke važne za sigurnost pomorske plovidbe koji se zbog svog opsega ne mogu prikazati na službenim pomorskim navigacijskim kartama.

Članak 5.

(1) Službene pomorske navigacijske karte i službene pomorske navigacijske publikacije moraju sadržavati podatke o građevinama i zahvatima u prostoru za koje je prema posebnim propisima potrebno ishoditi akt prostornog uređenja ili gradnje, kao i podatke o drugim zahvatima i aktivnostima iz Priloga I. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Na službenim pomorskim navigacijskim kartama, osim hidrografskog, topografskog i općeg sadržaja, podaci iz stavka 1. ovoga članka prikazuju se znakovima i kraticama kao obvezan dio kartografskog sadržaja u skladu s IHO/HR standardom.

(3) Popis i prikaz znakova i kratica iz stavka 2. ovoga članka sadržani su u službenoj pomorskoj navigacijskoj publikaciji »Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama«.

(4) Službena pomorska navigacijska publikacija »Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama« ispravlja se i dopunjuje službenom pomorskom navigacijskom publikacijom »Oglas za pomorce«.

Članak 6.

(1) Podatke o građevini ili zahvatu u prostoru za koje je prema posebnim propisima potrebno ishoditi akt prostornog uređenja ili gradnje kao i podatke o drugim zahvatima i aktivnostima iz Priloga I. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika objavljuje Hrvatski hidrografski institut u službenoj pomorskoj navigacijskoj publikaciji »Oglas za pomorce« prije izdavanja uporabne dozvole za građevinu odnosno zahvat u prostoru u skladu s posebnim propisima.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka jesu službeni podaci koje prikupi i obradi Hrvatski hidrografski institut, odnosno prikupljeni, obrađeni i ovjereni podaci ovlaštenih pravnih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti hidrografske izmjere u skladu s posebnim propisima.

(3) Postupak i način uvrštavanja podataka iz stavka 1. ovoga članka u službene pomorske navigacijske karte i službene pomorske navigacijske publikacije obavlja se u skladu s aktom kojim se utvrđuje pisanje (projektiranje), izrada, tiskanje i održavanje pomorskih karata i publikacija kojeg donosi Hrvatski hidrografski institut uz suglasnost Ministarstva.

Članak 7.

(1) Službena hidrografska izmjera obuhvaća pripremu i terensko snimanje područja geodetskim metodama što uključuje snimanje obalne crte, izmjeru dubina mora, marinsku geodeziju, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, u moru, na morskom dnu i podmorju, te oceanologiju, geologiju i geofiziku mora.

(2) Podaci službene hidrografske izmjere su osnova za izradu službenih pomorskih navigacijskih karata i planova u službenim pomorskim navigacijskim publikacijama.

(3) Podaci službene hidrografske izmjere su osnova za izradu i održavanje temeljne hidrografske baze podataka.

II. HIDROGRAFSKE I KARTOGRAFSKE BAZE PODATAKA

Članak 8.

Uspostava hidrografskih i kartografskih baza podataka temelji se na hidrografskom informacijskom sustavu.

Članak 9.

(1) Temeljna hidrografska baza podataka je osnovna službena objektno orijentirana baza podataka organizirana u skladu s modelom podataka hidrografskog informacijskog sustava, primarno nastala topološkom obradom podataka hidrografske izmjere.

(2) Temeljna hidrografska baza podataka sastoji se od podataka dobivenih na temelju hidrografskih originala i lučkih planova hidrografske izmjere izrađenih u papirnatom obliku ili digitalnih podataka hidrografske izmjere izrađenih u rasterskom ili vektorskom obliku prikaza.

(3) Način prikupljanja podataka za temeljnu hidrografsku bazu podataka i postupak topološke obrade podataka hidrografske izmjere definirani su IHO/HR standardom proizvoda za hidrografske podatke.

Članak 10.

(1) Iz temeljne hidrografske baze podataka uspostavljaju se službene hidrografske baze podataka s definiranom gustoćom podataka za određeni raspon mjerila, metodom modelne generalizacije podataka iz krupnijeg u sitnije mjerilo, koje su definirane odgovarajućim IHO/HR standardom za hidrografske i kartografske baze podataka.

(2) Službene hidrografske baze podataka iz stavka 1. ovoga članka jesu:

− službena hidrografska baza podataka za područja s najdetaljnijom hidrografskom izmjerom, mjerila krupnijeg od 1 : 5 000

− službena hidrografska baza podataka za priobalno morsko područje kopna i otoka, mjerila od 1 : 5 000 do 1 : 10 000

− službena hidrografska baza podataka za međuotočno morsko područje, mjerila od 1 : 10 000 do 1 : 20 000

− službena hidrografska baza podataka za područje otvorenog mora, mjerila 1 : 20 000 i sitnijeg.

Članak 11.

(1) Temeljna kartografska baza podataka je osnovna službena kartografska baza podataka.

(2) Temeljna kartografska baza podataka uspostavlja se iz temeljne hidrografske baze podataka i službenih hidrografskih baza podataka u sklopu produkcijskog dijela hidrografskog informacijskog sustava.

Članak 12.

(1) Iz temeljne kartografske baze podataka i službenih hidrografskih baza podataka uspostavljaju se službene kartografske baze podataka u sklopu produkcijskog dijela hidrografskog informacijskog sustava.

(2) Službene kartografske baze podataka iz stavka 1. ovoga članka jesu:

− baza podataka službenih pomorskih papirnatih navigacijskih karata

− baza podataka službenih pomorskih elektroničkih navigacijskih karata (ENC)

− baza podataka planova i grafičkih prikaza u službenim pomorskim navigacijskim publikacijama.

III. SLUŽBENE POMORSKE NAVIGACIJSKE KARTE

Izrada službenih pomorskih navigacijskih karata

Članak 13.

Službene pomorske navigacijske karte izrađuju se na temelju službenih kartografskih baza podataka iz članka 12. ovoga Pravilnika i drugih izvornika u skladu s IHO/HR standardima za pojedino mjerilo karte.

Članak 14.

(1) Izrada službenih pomorskih navigacijskih karata obuhvaća:

– definiranje područja prikaza i namjene

– vizualizaciju i analizu podataka odgovarajuće kartografske baze podataka

– kontrolu kvalitete

– potvrđivanje podataka sadržaja

– definiranje i izradu sadržaja

– pripremu za tisak

– tisak i objavu službenih papirnatih pomorskih navigacijskih karata

– izradu i objavu službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC)

– tehničko izvješće

– pohranu i održavanje.

(2) Postupci izrade službenih pomorskih navigacijskih karata opisani su redaktorskim planom izrade i tehnološkim planom izrade službenih pomorskih navigacijskih karata koji se donose u skladu s aktom Hrvatskog hidrografskog instituta kojim se utvrđuje pisanje (projektiranje), izrada, tiskanje i održavanje pomorskih karata i publikacija.

(3) Izrada službene pomorske navigacijske karte može biti izrada nove karte, novoga izdanja ili nove naklade.

(4) Ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta u skladu s godišnjim programom rada donosi rješenje za izradu službene pomorske navigacijske karte.

Članak 15.

(1) Službene pomorske navigacijske karte izrađuju se u Mercatorovoj projekciji s odgovarajućom konstrukcijskom širinom.

(2) Koordinate službene pomorske navigacijske karte imaju oznaku geografske širine (N – sjeverno) i geografske dužine (E – istočno).

(3) Koordinatni sustav službene pomorske navigacijske karte temelji se na WGS 84 elipsoidu.

(4) Postojeće službene pomorske papirnate navigacijske karte koje nisu izrađene u WGS 84 elipsoidu temelje se na Besselovom elipsoidu s naznačenom ispravkom u odnosu na WGS 84 elipsoid.

(5) Planovi u službenim pomorskim navigacijskim publikacijama, zbog malog područja zahvata, mogu biti predstavljeni i u drugim kartografskim projekcijama, te orijentirani u različitim smjerovima.

Dopuna sadržaja službenih pomorskih navigacijskih karata

Članak 16.

(1) Osnovni sadržaj službenih pomorskih navigacijskih karata dopunjuje se podacima iz sekundarnih izvora definiranim u odgovarajućim specifikacijama za izradu službenih pomorskih navigacijskih karata i kontroliraju terenskom provjerom.

(2) Terenska provjera iz stavka 1. ovoga članka, koja se može obavljati prema potrebi, jest postupak reambulacije ili dodatna djelomična hidrografska izmjera.

(3) Postupkom reambulacije obavlja se obilazak terena radi provjere postojećih podataka i bilježenja promjena radi planiranja dodatne hidrografske izmjere i unošenja izmjena i dopuna u kartografsku bazu podataka i sadržaj službenih pomorskih navigacijskih karata.

Službene pomorske papirnate navigacijske karte

Članak 17.

Službene pomorske papirnate navigacijske karte prema vrsti i korisničkoj grupi, odgovarajućem mjerilu i plovidbenoj namjeni jesu:

Vrsta i korisnička grupa

Mjerilo

Plovidbena namjena

pregledne karte (1)

1 : 1 500 000 i sitnije

planiranje plovidbe

generalne karte (2)

1 : 350 000 do

1 : 1 500 000

planiranje i plovidba otvorenim morem

obalne karte (3)

1 : 90 000 do

1 : 350 000

obalna plovidba

prilazne karte (4)

1 : 22 000 do

1 : 90 000

plovidba prilazima luka, kanalima i prolazima

lučke karte (5)

1 : 4 000 do

1 : 22 000

plovidba područjem luka, rijeka, kanala i sidrišta

pristanišne karte (6)

1 : 4 000 i krupnije

manevriranje i privezivanje

Članak 18.

(1) Sadržaj službenih pomorskih papirnatih navigacijskih karata obuhvaća:

– okvir karte s koordinatnom mrežom i opisom

– naziv, brojčanu oznaku i mjerilo

– zemljopisna imena

– obalnu crtu

– vrstu i karakteristiku obale

– hridi i izobate

– podatke o dubinama, pličinama, grebenima i ostalim zaprekama u moru

– fizičke oceanografske parametre (vrsta morskog dna, brzine morskih struja, razina morskih mijena)

– objekte sigurnosti plovidbe i drugu pomorsku signalizaciju

– lučku infrastrukturu

– objekte na kopnu i obali od značaja za pomorsku navigaciju i orijentaciju

– sustav regulirane i odvojene plovidbe

– podmorske i površinske instalacije i infrastrukturu

– navigacijska upozorenja i obavijesti

– izvore podataka i prikaz stanja hidrografske izmjere

– zabranjena područja za plovidbu

– podatke o ažurnosti i tisku.

(2) Sadržaj službenih pomorskih papirnatih navigacijskih karata određen je IHO/HR standardom za svaku pojedinu namjenu karte.

Članak 19.

Podjelu i slovo-brojčane oznake službenih pomorskih papirnatih navigacijskih karata određuje Hrvatski hidrografski institut u skladu s preporukom kako je definirano publikacijom S-4 Međunarodne hidrografske organizacije.

Članak 20.

(1) Službene pomorske papirnate navigacijske karte tiskaju se prema IHO/HR standardu za odgovarajuće mjerilo karte, te prema redaktorskom planu izrade, tehnološkom planom izrade i planu tiska, koji se donose u skladu s aktom Hrvatskog hidrografskog instituta kojim se utvrđuje pisanje (projektiranje), izrada, tiskanje i održavanje pomorskih karata i publikacija.

(2) Kvaliteta tiskane službene pomorske papirnate navigacijske karte mora odgovarati specifičnoj korisničkoj namjeni karte.

(3) Svaka službena pomorska papirnata navigacijska karta tiska se na kartografskom papiru otpornom na vlagu i presavijanje s postojanošću boja i mogućnošću ucrtavanja promjena.

Tematske pomorske karte

Članak 21.

(1) Osim službenih pomorskih papirnatih navigacijskih karata, Hrvatski hidrografski institut može izrađivati i izdavati tematske pomorske karte za se čiju izradu koriste podaci iz hidrografskih i kartografskih baza podataka Hrvatskog hidrografskog instituta i po potrebi podaci drugih vlasnika podataka.

(2) Određene tematske pomorske karte mogu biti službene u skladu s IHO/HR standardom zbog osobite važnosti za sigurnost plovidbe.

(3) Tematske pomorske karte iz stavka 2. ovoga članka održavaju se službenom pomorskom navigacijskom publikacijom »Oglas za pomorce«.

Službene elektroničke navigacijske karte (ENC)

Članak 22.

Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) dijele se prema vrsti i korisničkoj grupi, odgovarajućem mjerilu i plovidbenoj namjeni:

Vrsta i korisnička grupa

Raspon mjerila

Sastavljačko mjerilo

Plovidbena namjena

pregledne (1)

<1 : 1 499 999

1 : 3 000 000 i sitnije,

1 : 1 500 000

planiranje plovidbe

generalne (2)

1 : 350 000 do 1 : 1 499 999

1 : 700 000 i

1 : 350 000

planiranje i plovidba otvorenim morem

obalne (3)

1 : 90 000 do 1 : 349 999

1 : 180 000 i

1 : 90 000

obalna plovidba

prilazne (4)

1 : 22 000 do 1 : 89 999

1 : 45 000 i

1 : 22 000

plovidba prilazima luka, kanalima i prolazima

lučke (5)

1 : 4 000 do

1 : 21 999

1 : 12 000, 1 : 8 000 i

1 : 4 000

plovidba područjem luka, rijeka, kanala i sidrišta

pristanišne (6)

>1 : 4 000

1 : 3 999 i krupnije

manevriranje i privezivanje

Članak 23.

(1) Službena elektronička navigacijska karta (ENC) izrađuje se na temelju službene kartografske baze podataka.

(2) Sadržaj službene elektroničke navigacijske karte (ENC) određen je IHO/HR standardom za svako pojedino mjerilo karte.

(3) Sadržaj službene elektroničke navigacijske karte može se dopunjavati iz drugih izvora u skladu s IHO/HR standardom za određeno mjerilo karte.

Članak 24.

Podjelu i slovo-brojčane oznake službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) određuje Hrvatski hidrografski institut u skladu s preporukom kako je definirano publikacijom S-57 Međunarodne hidrografske organizacije.

IV. SLUŽBENE POMORSKE NAVIGACIJSKE PUBLIKACIJE

Članak 25.

Službene pomorske navigacijske publikacije jesu:

Naziv

Namjena

Peljar I – Jadransko more – istočna obala

Namijenjen je plovnim objektima na koje se primjenjuje SOLAS Konvencija, a sadrži podatke važne za sigurnost plovidbe pri izboru najpovoljnije plovidbene rute (opis obale, orijentacija, hidrografsko-navigacijski, oceanografski i klimatološki podaci, upute za plovidbu), podatke o lukama, zakloništima i sidrištima, podatke o uslugama u lukama, pomorske propise i ostale podatke namijenjene pomorcima.

Peljar za male brodove I i II dio

(Jadransko more – istočna obala)

Namijenjen je plovnim objektima na koje se ne primjenjuje SOLAS Konvencija, a sadrži podatke važne za sigurnost plovidbe plovnih objekata, boravak u lučici ili marini, opskrbu i servisiranje, podatke o kulturno-povijesnim znamenitostima, podatke o zaštićenim dijelovima prirode i prirodnim znamenitostima uz obalu i u bližoj unutrašnjosti.

Popis svjetala i signala za maglu

Jadransko more – Jonsko more – Malteški otoci

Sadrži podatke o svjetionicima, obalnim i lučkim svjetlima, svjetlećim oznakama i signalima za maglu za Jadransko more, Jonsko more i Malteške otoke. U podacima su navedeni: broj svjetla, naziv, pozicija, karakteristika, visina svjetla nad morem, domet, izgled i visina konstrukcije i obilježje svjetla.

Radioslužba za pomorce

Sadrži podatke o obalnim radiopostajama, VTS uslugama, sustavu javljanja i obvezama bdjenja, peljarenju, te o vrstama obavijesti, vremenu i načinu njihova emitiranja za područje Jadranskog mora. Sadrži podatke o Službi nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTS Hrvatska) i podatke o svjetskom pomorskom sustavu pogibelji i sigurnosti, kao i podatke o traganju i spašavanju na moru.

Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama

Sadrži sve znakove i kratice koji se upotrebljavaju u službenim pomorskim papirnatima navigacijskim kartama i službenim pomorskim navigacijskim publikacijama s objašnjenjima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nautički godišnjak

Sadrži efemeride nebeskih tijela, odnosno podatke važne za astronomsku navigaciju.

Tablice morskih mijena

Sadrži podatke morskih mijena za tekuću kalendarsku godinu, odnosno vremena nastupa i visine visokih i niskih voda za područje istočne obale Jadranskog mora.

Nautičke tablice

Priručnik sastavljen od više tablica, a služi za rješavanje različitih navigacijskih zadataka.

Identifikator zvijezda

Koristi se za grafičko rješavanje astronomsko-navigacijskog trokuta, identifikaciju zvijezda i izbor zvijezda pogodnih za opažanje.

Katalog pomorskih karata i nautičkih publikacija

Sadrži aktualni prikaz svih karata i publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta, te informacije o ovlaštenim distributerima.

Oglas za pomorce

Mjesečna publikacija u kojoj se na hrvatskom i engleskom jeziku objavljuju sve promjene i dopune za ažuriranje službenih pomorskih papirnatih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija u izdanju Hrvatskog hidrografskog instituta.

Članak 26.

Službene pomorske navigacijske publikacije mogu sadržavati i prikaz planova luka, lučica, marina, pristaništa, uvala, kanala i prolaza.

Članak 27.

Sadržaj službenih pomorskih navigacijskih publikacija određen je IHO/HR standardom za izradu pomorskih navigacijskih publikacija, kako bi se osigurala ujednačenost publikacija iste namjene neovisno o izdavaču.

Članak 28.

Podjelu i slovo-brojčane oznake službenih pomorskih navigacijskih publikacija određuje Hrvatski hidrografski institut.

Članak 29.

(1) Izrada službenih pomorskih navigacijskih publikacija obuhvaća:

− vizualizaciju, analiziranje i obradu podataka iz odgovarajuće baze podataka službenih pomorskih navigacijskih publikacija

− definiranje i dopunjavanje sadržaja publikacije prema projektnom zadatku

− definiranje sadržaja svakog kartografskog i grafičkog prikaza

− kontrolu kvalitete

− potvrđivanje podataka

− pripremu za tisak

− tisak publikacije

− tehničko izvješće

− pohranu i održavanje publikacije.

(2) Postupci izrade službenih pomorskih navigacijskih publikacija opisani su uredničkim planom izrade i tehnološkim planom izrade službenih pomorskih navigacijskih publikacija koji se donose u skladu s aktom Hrvatskog hidrografskog instituta kojim se utvrđuje pisanje (projektiranje), izrada, tiskanje i održavanje pomorskih karata i publikacija.

(3) Izrada službene pomorske navigacijske publikacije može biti izrada nove publikacije ili novoga izdanja.

(4) Ravnatelj Hrvatskog hidrografskog instituta u skladu s godišnjim programom rada donosi rješenje za izradu službene pomorske navigacijske publikacije.

V. IZDAVANJE SLUŽBENIH POMORSKIH NAVIGACIJSKIH KARATA I SLUŽBENIH POMORSKIH NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA

Članak 30.

(1) Hrvatski hidrografski institut dužan je osigurati stalnu dostupnost službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija krajnjim korisnicima kroz sustavnu izdavačku djelatnost koja obuhvaća plansko i sustavno prikupljanje, obradu i prezentaciju podataka, te njihovo kontinuirano održavanje.

(2) Sustavna izdavačka djelatnost iz stavka 1. ovoga članka osigurava se radom Hidrografsko-navigacijskog vijeća u skladu s Poslovnikom o radu Hidrografsko-navigacijskog vijeća.

(3) Sustavna izdavačka djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavlja se radom Izdavačkog savjeta Hrvatskog hidrografskog instituta u skladu s Poslovnikom o radu Izdavačkog savjeta Hrvatskog hidrografskog instituta.

VI. ODRŽAVANJE SLUŽBENIH POMORSKIH NAVIGACIJSKIH KARATA, SLUŽBENIH POMORSKIH NAVIGACIJSKIH PUBLIKACIJA I KARTOGRAFSKIH BAZA PODATAKA

Članak 31.

(1) Hrvatski hidrografski institut osigurava tehničke uvjete za kontinuirano održavanje hidrografskih i kartografskih baza podataka te službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija.

(2) Hrvatski hidrografski institut osigurava održavanje izdanih službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija objavom njihovih izmjena i dopuna u službenoj pomorskoj navigacijskoj publikaciji »Oglas za pomorce«.

(3) Hrvatski hidrografski institut izrađuje i provodi program provjere ispravnosti hidrografskih podataka i obnove službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija objavljivanjem novog izdanja ili nove naklade.

(4) Osim provjere ispravnosti hidrografskih podataka Hrvatski hidrografski institut obavlja i potpunu obnovu hidrografskih podataka provođenjem nove potpune ili djelomične hidrografske izmjere.

(5) Nova potpuna ili djelomična hidrografska izmjera provodi se u skladu s godišnjim programom rada Hrvatskog hidrografskog instituta, odnosno u skladu s posebnim programom rada kojega donosi Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od pet godina.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, nova potpuna ili djelomična hidrografska izmjera može se obavljati i češće u područjima koja su zahtjevna u pogledu osiguranja hidrografsko-navigacijske sigurnosti pomorskog prometa te u priobalnim područjima koja podliježu učestalim promjenama uslijed građenja.

(7) Detaljne postupke održavanja službenih pomorskih navigacijskih karata, službenih pomorskih navigacijskih publikacija i kartografskih baza podataka utvrđuje Hrvatski hidrografski institut redaktorskim planom izrade službenih pomorskih navigacijskih karata, uredničkim planom izrade službenih pomorskih navigacijskih publikacija i tehnološkim planom izrade službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija, koji se donose u skladu s aktom Hrvatskog hidrografskog instituta kojim se utvrđuje pisanje (projektiranje), izrada, tiskanje i održavanje pomorskih karata i publikacija.

VII. KORIŠTENJE I POHRANJIVANJE PODATAKA

Članak 32.

(1) Djelatnici Hrvatskog hidrografskog instituta koji su uključeni u izradu i održavanje hidrografskih i kartografskih baza podataka, službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija obvezni su osigurati zaštitu podataka u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka poštujući specifičnosti primijenjene tehnologije.

(2) Način pohranjivanja dokumentacije i podataka utvrđuje se aktom Hrvatskog hidrografskog instituta za svaku pojedinačnu grupu proizvoda.

Članak 33.

(1) Tijela državne uprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave, pravne i fizičke osobe mogu zatražiti licencno korištenje podataka Hrvatskog hidrografskog instituta u izvedenim komercijalnim i nekomercijalnim proizvodima.

(2) Uvjete, način korištenja i iznos naknade za licencno korištenje podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Hrvatski hidrografski institut posebnim aktom.

(3) Uvid u podatke i korištenje podataka iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski hidrografski institut može ograničiti u opsegu koji zahtijeva interes sigurnosti i obrane, odnosno zaštitu podataka Hrvatskog hidrografskog instituta, a koji je određen u skladu s posebnim propisima.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Do uspostave hidrografskog informacijskog sustava iz članka 8. ovoga Pravilnika, koriste se postojeći postupci izrade službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija u skladu s važećim pravilima i planovima izrade Hrvatskog hidrografskog instituta.

Članak 35.

(1) Hrvatski hidrografski institut će u roku do šest mjeseci od dana uspostave hidrografskog informacijskog sustava uspostaviti hidrografske i kartografske baze podataka.

(2) Do uspostave hidrografskih i kartografskih baza podataka iz stavka 1. ovog članka, baze podataka službenih pomorskih navigacijskih karata i službenih pomorskih navigacijskih publikacija uspostavljene su kao lokalne baze podataka Hrvatskog hidrografskog instituta.

Članak 37.

Hrvatski hidrografski institut dužan je u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti akt iz članka 6. stavka 3. i članka 33. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/105

Urbroj: 530-04-2-1-1-16-6

Zagreb, 18. travnja 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

Popis građevina, aktivnosti i zahvata u prostoru i drugih podataka koji čine obvezan sadržaj službenih pomorskih navigacijskih karata i planova u službenim pomorskim navigacijskim publikacijama

1. OBJEKTI, ZAHVATI I PRIRODNI OBLICI NA KOPNU I OBALI

1.1. PRIRODNI OBLICI

1.1.1. bara

1.1.2. bjelogorica

1.1.3. brzaci

1.1.4. crnogorica

1.1.5. četinjače

1.1.6. dine

1.1.7. drveće

1.1.8. eukaliptus

1.1.9. filao

1.1.10. grebenasta obala

1.1.11. grmlje

1.1.12. izohipsa

1.1.13. izvor

1.1.14. jezero

1.1.15. kamenita obala

1.1.16. kazuarina

1.1.17. klifovi

1.1.18. klisurasta obala

1.1.19. kote

1.1.20. konture reljefa

1.1.21. laguna

1.1.22. livada

1.1.23. makija

1.1.24. mangrova

1.1.25. močvara

1.1.26. niska obala

1.1.27. obala

1.1.28. obalna crta

1.1.29. obalni humci

1.1.30. palma nipa

1.1.31. palma

1.1.32. park

1.1.33. pješčana obala

1.1.34. pješčani sprudovi

1.1.35. plantaža

1.1.36. plavljena obala

1.1.37. polje obrađeno

1.1.38. polje rižino

1.1.39. potok

1.1.40. reljef

1.1.41. rijeka

1.1.42. solana

1.1.43. strma obala

1.1.44. šljunčana obala

1.1.45. šuma

1.1.46. travnjak

1.1.47. ušće

1.1.48. vegetacija

1.1.49. vinograd

1.1.50. visina

1.1.51. visina vrhova drveća

1.1.52. vodeni oblici

1.1.53. vodopad

1.1.54. vrelo

1.1.55. vrt

1.2. GRAĐEVINE

1.2.1. autocesta

1.2.2. cesta

1.2.3. cjevovod, podmorski

1.2.4. dalekovod

1.2.5. gradsko područje

1.2.6. kolni put

1.2.7. mjesto

1.2.8. most na otvaranje

1.2.9. most na podizanje

1.2.10. most na uvlačenje

1.2.11. most nepokretni

1.2.12. most okretni

1.2.13. most pokretni

1.2.14. most pontonski

1.2.15. most transportni

1.2.16. nafta (naziv uz oznaku cjevovoda)

1.2.17. naselja

1.2.18. nasip

1.2.19. naziv ulice

1.2.20. objekti za orijentaciju

1.2.21. ograda

1.2.22. plin (naziv uz oznaku cjevovoda)

1.2.23. ruševina

1.2.24. sigurna visina prolaza

1.2.25. sletište za zrakoplove

1.2.26. staza

1.2.27. stup

1.2.28. širina prolaza

1.2.29. telefonski kabel

1.2.30. telegrafski kabel

1.2.31. transporter

1.2.32. tunel

1.2.33. usjek

1.2.34. visina prolaza ili svjetla

1.2.35. zgrada

1.2.36. zračna cijev

1.2.37. zračna luka

1.2.38. zračni kabel

1.2.39. željeznička postaja

1.2.40. željeznička pruga

1.2.41. žičani transporter

1.3. OBJEKTI ZA ORIJENTACIJU

1.3.1. crkva

1.3.2. crkvena kupola

1.3.3. crkveni toranj

1.3.4. crkveni zvonik

1.3.5. dimnjak

1.3.6. dvorac

1.3.7. džamija

1.3.8. groblje

1.3.9. hram

1.3.10. istaknuti objekt za orijentaciju

1.3.11. izvor vode

1.3.12. kamenolom

1.3.13. kapelica

1.3.14. kaptirani izvor

1.3.15. križ

1.3.16. kula

1.3.17. kupola

1.3.18. manja utvrda

1.3.19. minaret

1.3.20. mlin

1.3.21. motor na vjetreni pogon

1.3.22. pagoda

1.3.23. parabolična antena

1.3.24. plamenik

1.3.25. radarska kupola

1.3.26. radarska antena

1.3.27. radarski stup

1.3.28. radarski toranj

1.3.29. radiostup

1.3.30. radiotoranj

1.3.31. rudnik

1.3.32. silos

1.3.33. slikovni znakovi

1.3.34. spomenik

1.3.35. stadion

1.3.36. tank za vodu

1.3.37. tank

1.3.38. televizijski stup

1.3.39. televizijski toranj

1.3.40. toranj

1.3.41. mauzolej

1.3.42. utvrda

1.3.43. vedute

1.3.44. visina

1.3.45. vjetrenjača

1.3.46. vodenica

1.3.47. vodotoranj

1.3.48. zastavno koplje

1.3.49. zdenac

1.3.50. zvonik

1.4. LUKE I LUČKI OBJEKTI

1.4.1. bolnica

1.4.2. brana za zadržavanje nafte

1.4.3. brana za zaštitu obale

1.4.4. brana za zaštitu od nafte

1.4.5. brana za zaštitu od poplave

1.4.6. carinarnica

1.4.7. dok mokri

1.4.8. dizalica

1.4.9. dok plutajući

1.4.10. dok suhi

1.4.11. gat

1.4.12. građevinski radovi

1.4.13. hidrant

1.4.14. hidrotehnički objekti

1.4.15. istezalište

1.4.16. javne zgrade

1.4.17. kanal

1.4.18. kolac

1.4.19. kontejnerska dizalica

1.4.20. lučka ispostava

1.4.21. lučka kapetanija

1.4.22. lučki bazen

1.4.23. lučki objekti

1.4.24. lučki uređaji

1.4.25. luka brodogradilišna

1.4.26. luka industrijska

1.4.27. luka nautičkog turizma

1.4.28. luka ribarska

1.4.29. luka sportska

1.4.30. luka vojna

1.4.31. lukobran

1.4.32. mali gat

1.4.33. manji stup

1.4.34. molo

1.4.35. nasipanje

1.4.36. navoz

1.4.37. oštećeni gat

1.4.38. otvorena luka

1.4.39. zatvorena luka

1.4.40. otvoreni lučki bazen

1.4.41. zatvoreni lučki bazen

1.4.42. oznaka devijacije kompasa

1.4.43. oznaka veza

1.4.44. plutajuća brana

1.4.45. područje nasipanja

1.4.46. podvodna gradnja

1.4.47. ponton

1.4.48. pošta

1.4.49. potporni zid

1.4.50. prekrcaj tereta

1.4.51. pristan

1.4.52. pristanište

1.4.53. prsten za vez

1.4.54. radovi na kopnu

1.4.55. radovi na moru

1.4.56. radovi u tijeku

1.4.57. rešetka za čišćenje

1.4.58. Ro-Ro terminal

1.4.59. siz

1.4.60. skladište

1.4.61. spremište

1.4.62. stepenice

1.4.63. stup

1.4.64. stup za vez

1.4.65. šetnica

1.4.66. tranzitno spremište

1.4.67. trokraka dizalica

1.4.68. trup

1.4.69. ustava

1.4.70. vez

1.4.71. zaštitni zid

1.4.72. zdravstvena ustanova

1.4.73. zidani pristan

2. HIDROGRAFSKI PODACI

2.1. MORSKE MIJENE I STRUJE

2.1.1. geodetska nula

2.1.2. hidrografska nula

2.1.3. namreškanost mora

2.1.4. razine morskih mijena

2.1.5. struja morska

2.1.6. struja morskih mijena

2.1.7. struja oseke

2.1.8. struja plime

2.1.9. tablica morskih mijena

2.1.10. visina svjetla

2.1.11. vrtlozi

2.2. DUBINE

2.2.1. crta niske vode

2.2.2. dragiranje (jaružanje)

2.2.3. dubine

2.2.4. granica jaružanog područja

2.2.5. izobata

2.2.6. izobata – približna

2.2.7. jaružano područje, kanal

2.2.8. kanal

2.2.9. održavani kanal

2.2.10. područje s neodgovarajućom izmjerom

2.2.11. prijavljena dubina

2.2.12. suha visina

2.2.13. sumnjiva dubina

2.2.14. sumnjivo postojanje dubine

2.3. SVOJSTVA MORSKOG DNA

2.3.1. alge

2.3.2. dagnje

2.3.3. dno

2.3.4. glina

2.3.5. greben

2.3.6. izvor

2.3.7. kamenice

2.3.8. kamenje

2.3.9. koralj

2.3.10. koraljni greben

2.3.11. lapor

2.3.12. litoral

2.3.13. morska trava

2.3.14. morsko dno, svojstva

2.3.15. mulj

2.3.16. pijesak

2.3.17. pješčani valovi

2.3.18. pod utjecajem plime i oseke

2.3.19. prah

2.3.20. silt

2.3.21. slojevi morskog dna

2.3.22. spužva

2.3.23. stijena

2.3.24. stjenovito područje

2.3.25. školjke

2.3.26. šljunak

2.3.27. tuf

2.3.28. valutice

2.4. HRIDI, GREBENI, PODRTINE I ZAPREKE

2.4.1. deblo, potopljeno

2.4.2. granica kamenitog područja

2.4.3. granica opasnosti

2.4.4. hrid

2.4.5. izvor

2.4.6. greben

2.4.7. jarbol

2.4.8. kolac

2.4.9. koralj

2.4.10. koraljni greben

2.4.11. lomni valovi

2.4.12. motka

2.4.13. nečisto dno

2.4.14. neopasna podrtina

2.4.15. neopasni greben

2.4.16. opasna podrtina

2.4.17. panj, potopljeni

2.4.18. podrtina

2.4.19. podvodni greben

2.4.20. potopljena podrtina

2.4.21. potopljeni stupovi

2.4.22. ribogojilište

2.4.23. ribolovna klopka

2.4.24. stalni ribolovni alat

2.4.25. stijena

2.4.26. stup – potopljeni

2.4.27. tunara

2.4.28. umjetno stanište ribe

2.4.29. uzgajalište školjki

2.4.30. voda

2.4.31. stalna vrša

2.4.32. vulkan, podmorski

2.4.33. zapreka

2.5. ODOBALNI UREĐAJI

2.5.1. bušotina, podmorska

2.5.2. cijev

2.5.3. cisterna

2.5.4. difuzor

2.5.5. dovodni cjevovod

2.5.6. elektroenergetski kabel

2.5.7. glava bušotine

2.5.8. granica sigurnosne zone

2.5.9. granica zone istraživanja

2.5.10. ispust

2.5.11. istraživačka platforma

2.5.12. kemikalije

2.5.13. nafta

2.5.14. naftna platforma

2.5.15. naftni terminal

2.5.16. naftno polje, naziv

2.5.17. naftovod

2.5.18. napuštena bušotina

2.5.19. odvodni cjevovod

2.5.20. otpadne vode

2.5.21. plamenik

2.5.22. platforma

2.5.23. plin

2.5.24. plinovod

2.5.25. plinsko polje, naziv

2.5.26. plutača za ukrcaj/iskrcaj nafte, plina

2.5.27. plutačni vez

2.5.28. podmorska bušotina napuštena

2.5.29. podmorska bušotina proizvodna

2.5.30. podmorske instalacije

2.5.31. podmorski cjevovod

2.5.32. podmorski kabel

2.5.33. područje ispusta

2.5.34. područje naftovoda

2.5.35. područje plinovoda

2.5.36. područje podmorskih cjevovoda

2.5.37. područje podmorskih kabela

2.5.38. proizvodna bušotina

2.5.39. proizvodna platforma

2.5.40. superplutača

2.5.41. tanker

2.5.42. tankerski vez

2.5.43. ukopani cjevovod

2.5.44. umjetni otok

2.5.45. usidrena cisterna

2.5.46. usis

2.5.47. vez

2.5.48. voda

2.5.49. zona istraživanja

2.5.50. zona sigurnosna

3. PROMETNO-PLOVIDBENI SUSTAVI, TIJEKOVI, PODRUČJA I GRANICE

3.1. crta odvajanja

3.2. crta slobodnog prolaza

3.3. demagnetizacija

3.4. domet radara

3.5. državna granica

3.6. dvosmjerna ruta

3.7. epikontinentski pojas

3.8. gliboderina, odlagalište

3.9. granica carinska

3.10. granica državna

3.11. granica epikontinentskog pojasa

3.12. granica isključive gospodarske zone

3.13. granica morskog leda

3.14. granica obalnog leda

3.15. granica plutajućih trupaca

3.16. granica područja s ograničenjem

3.17. granica pomorska

3.18. granica prirodnog rezervata

3.19. granica ribolovne zone

3.20. granica sustava odvojene plovidbe

3.21. granica teritorijalnog mora

3.22. granica vanjskog morskog pojasa

3.23. granica zabranjenog područja

3.24. hidroavion – sidrište

3.25. hidroavion – površina za slijetanje i uzlijetanje

3.26. hidroavion – pristanište

3.27. isključiva gospodarska zona

3.28. jednosmjerna ruta

3.29. karantensko sidrište

3.30. kružna zona odvajanja

3.31. kurs

3.32. minsko polje

3.33. obvezni smjer plovidbenog toka

3.34. odlagalište eksplozivnog materijala

3.35. odlagalište gliboderine

3.36. odlagalište kemijskog otpada

3.37. opasna zona (vježbe gađanja)

3.38. oznaka veza

3.39. pločni led, granica

3.40. područje demagnetizacije

3.41. područje jaružanja

3.42. područje koje se mora izbjegavati

3.43. područje posebnog opreza

3.44. područje prekrcaja tereta

3.45. područje s ograničenjem

3.46. područje sidrenja

3.47. područje spaljivanja kemijskog otpada

3.48. područje vojnih vježbi

3.49. pokriveni smjer

3.50. polazna crta

3.51. polazna točka

3.52. poligon za podmornice

3.53. poligon za postavljanje mina

3.54. pomorska granica

3.55. radarska kupola

3.56. povijesna podrtina

3.57. preporučena ruta

3.58. preporučeni kurs

3.59. preporučeni smjer

3.60. preporučeno sidrenje

3.61. prirodni rezervat

3.62. prolaz

3.63. prolaz za podmornice

3.64. radar domet

3.65. radarska osnovna crta

3.66. radarska postaja

3.67. radarski sustav za nadzor

3.68. ribarenje, zabranjeno

3.69. ruta

3.70. sezonska granica morskog leda

3.71. sidreni vez

3.72. sidrenje, zabranjeno

3.73. sidrište duboke vode

3.74. sidrište karantensko

3.75. sidrište za plovila s eksplozivnim materijalom

3.76. sidrište za tankere

3.77. sidrište uređeno nautičko

3.78. ,sustav odvojene plovidbe

3.79. teritorijalno more

3.80. točka radiojavljanja

3.81. trajekt

3.82. vanjski morski pojas

3.83. vojno zabranjeno područje

3.84. zabranjeno područje

3.85. zabranjeno ribarenje

3.86. zabranjeno sidrenje

3.87. zona gospodarska

3.88. zona obalne plovidbe

3.89. zona odvajanja

3.90. zona ribolovna

3.91. zona istraživanja

3.92. zona sigurnosna

4. NAVIGACIJSKA SREDSTVA I USLUGE

4.1. SVJETLA

4.1.1. aerosvjetlo

4.1.2. elastična oznaka

4.1.3. glavno svjetlo

4.1.4. kombinirano svjetlo

4.1.5. navigacijska oznaka

4.1.6. objekt osvijetljen reflektorom

4.1.7. odobalna platforma sa svjetlom

4.1.8. osvijetljen

4.1.9. oznaka u obliku kule

4.1.10. period

4.1.11. platforma

4.1.12. plutajuća oznaka

4.1.13. plutajuće svjetlo

4.1.14. pogašeno svjetlo

4.1.15. pomoćno svjetlo

4.1.16. sektor ograničeni

4.1.17. sektor pojačani

4.1.18. sektor potamnjeni

4.1.19. sektor slabo vidljivi

4.1.20. svjetionik

4.1.21. svjetlo

4.1.22. svjetlo boja

4.1.23. svjetlo dnevno

4.1.24. svjetlo domet

4.1.25. svjetlo donje

4.1.26. svjetlo gornje

4.1.27. svjetlo karakteristika

4.1.28. svjetlo konstrukcije

4.1.29. svjetlo nečuvano

4.1.30. svjetlo opis

4.1.31. svjetlo period

4.1.32. svjetlo pogašeno

4.1.33. svjetlo pokrivenog smjera

4.1.34. svjetlo prednje

4.1.35. svjetlo privatno

4.1.36. svjetlo privremeno

4.1.37. svjetlo raspored

4.1.38. svjetlo rubno

4.1.39. svjetlo s moiré-efektom

4.1.40. svjetlo sektor

4.1.41. svjetlo specijalno

4.1.42. svjetlo stražnje

4.1.43. svjetlo usmjereno

4.1.44. svjetlo vidljivo sa svih strana

4.1.45. svjetlo visina

4.1.46. svjetlo za detekciju magle

4.1.47. svjetlo za maglu

4.1.48. svjetlo za plovne putove

4.1.49. svjetlo zračne prepreke

4.1.50. svjetleća oznaka

4.1.51. veće plutajuće svjetlo

4.1.52. velika automatska navigacijska plutača

4.1.53. vidljivi sektor

4.2. PLUTAČE I NAVIGACIJSKE OZNAKE

4.2.1. bačvasta plutača

4.2.2. barža

4.2.3. boje plutača, navigacijskih oznaka

4.2.4. brod meta

4.2.5. humak

4.2.6. demagnetizacija

4.2.7. kardinalne oznake

4.2.8. kolac

4.2.9. kula rešetkasta

4.2.10. lateralne oznake (IALA)

4.2.11. manje oznake

4.2.12. meta

4.2.13. meta brod

4.2.14. mjerna milja

4.2.15. motka

4.2.16. mrtvi vez

4.2.17. navigacijska oznaka

4.2.18. obojena ploča

4.2.19. oznaka kardinalna

4.2.20. oznaka lateralna

4.2.21. oznaka mjerne milje

4.2.22. oznaka na grebenu

4.2.23. oznaka navigacijska

4.2.24. oznaka obojena

4.2.25. oznaka opasne zone

4.2.26. oznaka pokrivenog smjera

4.2.27. oznaka polaganja kabela

4.2.28. oznaka posebna

4.2.29. oznaka sa svjetlom

4.2.30. oznaka sigurne vode

4.2.31. oznaka skloništa

4.2.32. oznaka slobodnog prolaza

4.2.33. oznaka u obliku kule

4.2.34. oznaka usamljene opasnosti

4.2.35. oznaka veza

4.2.36. oznaka za kompenzaciju kompasa

4.2.37. ploča s natpisom

4.2.38. plimni kanal

4.2.39. plutača bačvasta

4.2.40. plutača boja

4.2.41. plutača oceanografska

4.2.42. plutača privatna

4.2.43. plutača sa stupom

4.2.44. plutača sa stupom sezonska

4.2.45. plutača sferična

4.2.46. plutača stožasta

4.2.47. plutača strujomjerna

4.2.48. plutača u obliku motke

4.2.49. plutača usamljene opasnosti

4.2.50. plutača valografska

4.2.51. plutača valjkasta

4.2.52. plutača za hidroavione

4.2.53. plutača za ispust

4.2.54. plutača za kabel

4.2.55. plutača za kompenzaciju kompasa

4.2.56. plutača za nečisto dno

4.2.57. plutača za opasnu zonu

4.2.58. plutača za područje demagnetizacije

4.2.59. plutača za rekreacijsku zonu

4.2.60. plutača za sidrište za hidroavione

4.2.61. plutača za sustav odvojene plovidbe

4.2.62. plutača za posebne namjene

4.2.63. plutača za prikupljanje podataka

4.2.64. plutača za vez

4.2.65. posebne oznake

4.2.66. plutače, oznake

4.2.67. prut

4.2.68. putokaz

4.2.69. radarski reflektor

4.2.70. rešetkasta kula

4.2.71. retroreflektirajući materijal

4.2.72. sezonska plutača

4.2.73. smjer označavanja plovidbenog puta

4.2.74. sustav pomorskih oznaka IALA

4.2.75. svjetleća oznaka

4.2.76. vez

4.2.77. znak na vrhu

4.3. SIGNALI ZA MAGLU

4.3.1. automatski signal za maglu

4.3.2. dijafon

4.3.3. eksplozivni signal

4.3.4. gong

4.3.5. nautofon

4.3.6. pisak

4.3.7. radiosignal za maglu

4.3.8. pozicija signala za maglu

4.3.9. rog

4.3.10. sirena

4.3.11. tifon

4.3.12. zviždaljka

4.3.13. zvono

4.4. ELEKTRONIČKI NAVIGACIJSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI

4.4.1. aeronautički radiofar

4.4.2. elektronički sustavi

4.4.3. far-odgovarač

4.4.4. neusmjereni radiofar

4.4.5. obalna radarska postaja

4.4.6. obalna radiopostaja, QTG služba

4.4.7. postaja radiogoniometarska

4.4.8. postaja radiotelefonska

4.4.9. postaja radiotelegrafska

4.4.10. Racon

4.4.11. radar

4.4.12. radarska postaja

4.4.13. radarski far-odgovarač

4.4.14. radarski markantni objekt

4.4.15. radarski reflektor

4.4.16. radiofar aeronautički

4.4.17. radiofar Consol

4.4.18. radiofar neusmjereni

4.4.19. radiofar rotirni

4.4.20. radiofar usmjereni

4.4.21. radiogoniometarska postaja

4.4.22. radionavigacijski sustav

4.4.23. radiopostaja

4.4.24. Ramark

4.4.25. satelitski navigacijski sustav

4.4.26. sustavi za pozicioniranje

4.5. USLUGE I OBJEKTI ZA PRUŽANJE USLUGA

4.5.1. ambulanta

4.5.2. autokamp

4.5.3. banka

4.5.4. brodogradilište za čamce

4.5.5. brodska oprema

4.5.6. crpka za gorivo

4.5.7. čamac za spašavanje

4.5.8. jarbol

4.5.9. javna telefonska govornica

4.5.10. jedrarska radionica

4.5.11. jedriličarski klub

4.5.12. kamp

4.5.13. lučica

4.5.14. ljekarna

4.5.15. mareograf

4.5.16. mareometar

4.5.17. marina

4.5.18. meteorološka signalna postaja

4.5.19. mjesto ukrcavanja peljara

4.5.20. navoz

4.5.21. obalna straža

4.5.22. objekti i usluge za male brodove

4.5.23. oznaka skloništa

4.5.24. parkiralište

4.5.25. peljarenje

4.5.26. peljarska promatračnica

4.5.27. peljarski ured

4.5.28. plinske boce

4.5.29. pokretni mostić

4.5.30. policija

4.5.31. postaja obalne straže

4.5.32. postaja oceanografska

4.5.33. postaja s raketama

4.5.34. postaja signalna

4.5.35. postaja službe spašavanja

4.5.36. postaja telegrafska

4.5.37. poštanski sandučić

4.5.38. pozicija peljarskog broda

4.5.39. postaje

4.5.40. prehrambeni proizvodi

4.5.41. priključak za električnu energiju

4.5.42. priključak za vodu

4.5.43. prometni signal

4.5.44. restoran

4.5.45. sanitarni čvor

4.5.46. semafor

4.5.47. sidrište za gostujuće brodove

4.5.48. signalna postaja meteorološka

4.5.49. signalna postaja s međunarodnim signalima

4.5.50. signalna postaja za brodove u opasnosti

4.5.51. signalna postaja za lučki nadzor

4.5.52. signalna postaja za oluju

4.5.53. signalna postaja za opasnost

4.5.54. signalna postaja za plimnu struju

4.5.55. signalna postaja za plimu

4.5.56. signalna postaja za prolazak ispod mosta

4.5.57. signalna postaja za točno vrijeme

4.5.58. signalna postaja za ulaz i izlaz iz luke

4.5.59. signalna postaja za ustavu

4.5.60. signalna postaja za vježbe gađanja

4.5.61. signalni jarbol

4.5.62. siz

4.5.63. sklonište za brodolomce

4.5.64. služba peljarska

4.5.65. služba spašavanja

4.5.66. soha

4.5.67. stepenice

4.5.68. svjetlo za označavanje mosta

4.5.69. telefonska govornica

4.5.70. tuševi

4.5.71. usluge u marinama

4.5.72. vez

42 04.05.2016 Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja 42 04.05.2016 Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja