Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage

NN 42/2016 (4.5.2016.), Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1098

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 34. stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13, 14/14 i 95/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. travnja 2016. donijela

METODOLOGIJU

ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA TOPLINSKU DISTRIBUCIJSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Metodologijom za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (u daljnjem tekstu: Metodologija) određuje se struktura troškova za utvrđivanje naknade za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage, koja se sastoji od troškova:

– građenja priključka,

– pripremno-završnih radova i

– izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži.

(2) Ovu Metodologiju dužni su primjenjivati:

– distributer toplinske energije,

– ovlašteni izvođač priključka i

– naručitelj priključka.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište toplinske energije, područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeće značenje:

1. investitor priključka – distributer toplinske energije,

2. izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži – gradnja novih dijelova distribucijske mreže koja nije planirana u planu razvoja distribucijske mreže,

3. naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage – naknada koja se plaća distributeru toplinske energije za priključenje zgrade/građevine na distribucijsku mrežu, a obračunava se i naplaćuje sukladno odredbama ove Metodologije i ugovora o priključenju na distribucijsku mrežu,

4. naručitelj priključka – proizvođač toplinske energije, investitor zgrade/građevine ili krajnji kupac,

5. ovlašteni izvođač priključka – pravna ili fizička osoba koju je distributer toplinske energije ovlastio za građenje priključka, izvođenje pripremno-završnih radova i za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži,

6. priključak – toplovod, vrelovod i/ili parovod koji spaja distribucijsku mrežu s toplinskom podstanicom, toplinskom stanicom ili građevinom za proizvodnju toplinske energije,

7. spojni vod proizvođača toplinske energije – toplovod, vrelovod i/ili parovod koji spaja građevinu za proizvodnju toplinske energije s toplinskom stanicom, odnosno distribucijskom mrežom, a koji gradi, održava i njime upravlja proizvođač toplinske energije.

II. TROŠKOVI GRAĐENJA PRIKLJUČKA

Članak 3.

Troškovi građenja priključka (TGP) obuhvaćaju troškove nabave potrebnog materijala i opreme te troškove izvođenja građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, geodetskih i drugih radova.

Članak 4.

(1) Građenje priključka obavlja distributer toplinske energije ili ovlašteni izvođač priključka.

(2) Naručitelj priključka može odabrati svoga izvođača za građenje priključka, a distributer toplinske energije dužan mu je dati jednokratno ovlaštenje za građenje tog priključka, ako izvođač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom zakonu.

III. TROŠKOVI PRIPREMNO-ZAVRŠNIH RADOVA

Članak 5.

Troškovi pripremno-završnih radova (TPZR) sastoje se od troškova za:

– izradu projektne dokumentacije,

– provjeru usklađenosti građenja priključka s glavnim projektom,

– ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka,

– izvođenje radova na ugradnji mjerila toplinske energije i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme u toplinskoj stanici ili toplinskoj podstanici,

– stručni nadzor građenja priključka i

– druge poslove na pripremno-završnim radovima.

Članak 6.

Pripremno-završne radove obavlja distributer toplinske energije ili ovlašteni izvođač priključka.

IV. TROŠKOVI ZA IZVANREDNO STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI

Članak 7.

(1) U slučaju da je za priključenje zgrade/građevine potrebno izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži, distributer toplinske energije dužan je na zahtjev naručitelja priključka izraditi elaborat izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži (u daljnjem tekstu: elaborat) koji se izrađuje sukladno odredbama Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije.

(2) Troškove izrade elaborata iz stavka 1. ovoga članka snosi naručitelj priključka.

Članak 8.

(1) Distributer toplinske energije je investitor izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži.

(2) Građenje i izvođenje radova za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži obavlja distributer toplinske energije ili ovlašteni izvođač priključka.

Članak 9.

Troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži (TISTU) sastoje se od:

– troškova rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

– troškova izrade projektne dokumentacije,

– troškova ishođenja potrebnih dozvola prema odredbama posebnih zakona,

– troškova nabave potrebnog materijala i opreme, te izvođenja građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, geodetskih i drugih radova,

– troškova stručnog nadzora građenja i

– ostalih troškova za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži.

Članak 10.

Način raspodjele troškova za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži utvrđuje se elaboratom iz članka 7. stavka 1. ove Metodologije.

Članak 11.

(1) Troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži odgovaraju stvarnim troškovima za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži.

(2) Troškove iz stavka 1. ovoga članka plaća naručitelj priključka, a dio troškova može snositi distributer toplinske energije.

Članak 12.

Jedinična cijena za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži obračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

JC – jedinična cijena za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži [kn/kW],

TISTU – troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži [kn] i

PS – ukupna priključna snaga utvrđena elaboratom iz članka 7. stavka 1. ove Metodologije koja nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži [kW].

Članak 13.

Troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži koje plaća pojedini naručitelj priključka obračunavaju se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

TNP – troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži pojedinog naručitelja priključka [kn],

PSNP – priključna snaga pojedinog naručitelja priključka utvrđena elaboratom iz članka 7. stavka 1. ove Metodologije [kW] i

JC – jedinična cijena za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži [kn/kW].

Članak 14.

Troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži koje snosi distributer toplinske energije obračunavaju se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

TD – troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži koje snosi distributer toplinske energije [kn],

PS – ukupna priključna snaga utvrđena elaboratom iz članka 7. stavka 1. ove Metodologije koja nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži [kW],

PSNP – priključna snaga pojedinog naručitelja priključka utvrđena elaboratom iz članka 7. stavka 1. ove Metodologije [kW] i

JC – jedinična cijena za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži [kn/kW].

Članak 15.

Distributer toplinske energije može troškove iz članka 14. ove Metodologije naplatiti budućim naručiteljima priključka.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE

Članak 16.

Naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage utvrđuje se ugovorom o priključenju na distribucijsku mrežu kojega sklapaju naručitelj priključka i distributer toplinske energije.

Članak 17.

(1) U slučaju da građenje priključka obavlja distributer toplinske energije naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage jednaka je:

gdje je:

N – naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage [kn],

TGP – troškovi građenja priključka [kn],

TPZR – troškovi pripremno-završnih radova [kn] i

TNP – troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži pojedinog naručitelja priključka [kn].

(2) U slučaju da građenje priključka obavlja ovlašteni izvođač priključka iz članka 4. stavka 2. ove Metodologije, naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage jednaka je:

gdje je:

N – naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage [kn],

TPZR – troškovi pripremno-završnih radova [kn] i

TNP – troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži pojedinog naručitelja priključka [kn].

Članak 18.

(1) Naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage iz članka 17. stavka 1. ove Metodologije predstavlja iznos stvarnih troškova građenja priključka, pripremno-završnih radova i stvarnih troškova za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži pojedinog naručitelja priključka.

(2) Naknada za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage iz članka 17. stavka 2. ove Metodologije predstavlja iznos troškova pripremno-završnih radova i stvarnih troškova za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskoj mreži pojedinog naručitelja priključka.

Članak 19.

Naručitelj priključka dužan je naknadu za priključenje na distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage iz članka 18. ove Metodologije platiti distributeru toplinske energije.

VI. SPOJNI VOD PROIZVOĐAČA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 20.

(1) Kada je za priključenje građevine za proizvodnju toplinske energije potrebno izgraditi spojni vod proizvođača toplinske energije, distributer toplinske energije određuje tehničke uvjete i lokaciju toplinske stanice kao mjesto priključenja na distribucijsku mrežu, odnosno mjesto razgraničenja između proizvođača toplinske energije i distributera toplinske energije.

(2) Nadzor nad građenjem spojnog voda proizvođača toplinske energije provodi distributer toplinske energije.

(3) Spojni vod proizvođača toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka nije dio distribucijske mreže.

Članak 21.

(1) Ako se na spojni vod proizvođača toplinske energije priključuje novi naručitelj priključka, proizvođač toplinske energije dužan je spojni vod proizvođača toplinske energije predati distributeru toplinske energije, bez naknade, a distributer toplinske energije dužan je preuzeti spojni vod proizvođača toplinske energije koji time postaje dio distribucijske mreže.

(2) Preuzimanje spojnog voda proizvođača toplinske energije koji postaje dio distribucijske mreže, proizvođač toplinske energije i distributer toplinske energije dužni su urediti ugovorom o preuzimanju spojnog voda proizvođača toplinske energije.

(3) Sve troškove preuzimanja spojnog voda proizvođača toplinske energije snosi distributer toplinske energije.

(4) Naručitelj priključka iz stavka 1. ovoga članka sve uvjete u vezi priključenja na distribucijsku mrežu uređuje ugovorom o priključenju kojega sklapa s distributerom toplinske energije.

VII. NADZOR

Članak 22.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Svi postupci sklapanja ugovora o priključenju, započeti prije dana stupanja na snagu ove Metodologije, nastavit će se i završiti primjenom odredbi ove Metodologije.

Članak 24.

Ova Metodologija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/07

Urbroj: 371-01/16-01

Zagreb, 29. travnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

42 04.05.2016 Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage 42 04.05.2016 Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage