Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 43/2016 (5.5.2016.), Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

43 05.05.2016 Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1116

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13 i 18/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA PROVEDBU POSTUPAKA ODABIRA I IMENOVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 33/16), u članku 5. stavku 1. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet, odnosno deset godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet, odnosno deset godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da na rukovodećim položajima ima najmanje pet, odnosno deset godina radnog iskustva, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. podstavku 1. riječi: »u djelatnosti trgovačkog društva ili pravne osobe za koju se provodi postupak« brišu se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/16

Urbroj: 50301-05/05-16-2

Zagreb, 20. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.