Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 43/2016 (5.5.2016.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1119

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZBOR I/ILI IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

U Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 33/16), u točki I. stavku 2. iza riječi: »posebnim propisom« dodaje se riječ: »drukčije«.

II.

U točki III. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »nadležnog suda« dodaje se zarez i riječi: »koje ne smije biti starije od 6 mjeseci«.

Podstavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet, odnosno deset godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet, odnosno deset godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe

– kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da na rukovodećim položajima ima najmanje pet, odnosno deset godina radnog iskustva, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/16

Urbroj: 50301-05/05-16-4

Zagreb, 20. travnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.