Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

NN 44/2016 (11.5.2016.), Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

HRVATSKI SABOR

1135

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Proglašavam Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/15

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 3. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom propisuju se uvjeti za osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondova) i društava za upravljanje UCITS fondovima te se uređuje način izdavanja i otkupa udjela UCITS fondova, trgovanje udjelima UCITS fondova, delegiranje poslova na treće osobe te nadzor nad radom i poslovanjem UCITS fondova, društava za upravljanje UCITS fondovima, depozitara i osoba koje nude udjele u UCITS fondovima.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (Direktiva 2009/65/EZ)

2. članci 3. do 7. te članci 20. do 23. Direktive Komisije 2010/44/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi određenih odredbi o pripajanjima ili spajanjima fondova, strukturama glavnih i napajajućih fondova i postupku obavješćivanja (Direktiva Komisije 2010/44/EU)

3. članci 9. do 12. Direktive Komisije 2010/43/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva, sukoba interesa, poslovanja, upravljanja rizicima i sadržaja sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (Direktiva Komisije 2010/43/EU)

4. članak 11. Direktive 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (Direktiva 2010/78/EU)

5. članak 2. Direktive 2013/14/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/41/EZ o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova u odnosu na preveliko oslanjanje na kreditne rejtinge

6. Direktiva 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u pogledu poslova depozitara, politika nagrađivanja i sankcija (Direktiva 2014/91/EU)

7. članak 30. Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni i dopuni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

8. članak 2. stavak 22. Direktive 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ u odnosu na dodatni nadzor financijskih subjekata u financijskom konglomeratu.

(2) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadležna za provedbu i nadzor primjene uredbi Europske unije donesenih na temelju direktiva iz stavka 1. ovoga članka, a koje uključuju:

1. Uredbu Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem mrežne stranice (Uredba Komisije (EU) br. 583/2010) i

2. Uredbu Komisije (EU) br. 584/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi oblika i sadržaja standardne obavijesti i potvrde UCITS-a, korištenja elektroničke komunikacije između nadležnih nadzornih tijela za potrebe obavješćivanja i postupaka izravnog nadzora i istražnih radnji i razmjene informacija između nadležnih tijela (Uredba Komisije (EU) br. 584/2010).

Ovlast Agencije za osiguranje provedbe uredbi Europske unije, regulatornih i provedbenih tehničkih standarda te smjernica europskih nadzornih tijela

Članak 3.

(1) Agencija je ovlaštena donijeti podzakonske akte radi provedbe uredbi Europske unije, regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, kao i smjernica i drugih akata koje su ovlaštena donijeti europska nadzorna tijela.

(2) Agencija će na svojoj mrežnoj stranici objaviti tekstove smjernica kojih će se Agencija i/ili subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjeravaju uskladiti, zajedno s obavijesti koja će sadržavati:

a) na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi

b) primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i

c) datum početka primjene smjernice, s relevantnim prijelaznim razdobljima, ako je primjenjivo.

(3) Agencija i subjekti nadzora dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja sa smjernicama iz stavka 2. ovoga članka.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu.

2. UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom:

a) koji ima za isključivi cilj zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u fondu, u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine iz članka 252. stavka 1. ovoga Zakona, a koji posluje po načelima razdiobe rizika

b) čiji se udjeli, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine toga fonda. Radnje koje društvo za upravljanje poduzima kako bi se osiguralo da tržišna vrijednost udjela ne odstupa bitno od neto vrijednosti imovine po udjelu (cijene udjela), izjednačene su s otkupom udjela i

c) koji je osnovan u skladu s dijelom desetim ovoga Zakona, odnosno propisima države članice donesenima na temelju Direktive 2009/65/EZ.

3. alternativni investicijski fond je investicijski fond određen zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

4. otvoreni investicijski fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda. Ako pravo države članice ili treće države to dozvoljava, otvoreni investicijski fond može imati pravnu osobnost.

5. udjel predstavlja udjel UCITS fonda.

6. ulagatelj je imatelj udjela UCITS fonda.

7. depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjereni poslovi propisani odredbama članka 219., 220. i 221. ovoga Zakona.

8. društvo za upravljanje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

9. društvo za upravljanje iz druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice, obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

10. društvo za upravljanje iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države, obavlja djelatnost upravljanja investicijskim fondovima.

11. matična država članica društva za upravljanje je država članica u kojoj je registrirano sjedište društva za upravljanje.

12. država članica domaćin društva za upravljanje je država članica koja nije matična država članica, u kojoj društvo za upravljanje ima podružnicu ili u kojoj izravno pruža usluge.

13. matična država članica UCITS fonda je država članica u kojoj je UCITS fond, od nadležnog tijela, dobio odobrenje koje odgovara onom iz članka 243. ovoga Zakona.

14. država članica domaćin UCITS fonda je država članica koja nije matična država članica, u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda.

15. podružnica je mjesto poslovanja koje je dio društva za upravljanje, nema pravnu osobnost i obavlja poslove pružanja usluga za koje je društvo za upravljanje dobilo odobrenje za rad. U smislu ovoga Zakona, svako mjesto poslovanja osnovano u istoj državi članici od strane jednog društva za upravljanje sa sjedištem u drugoj državi članici smatra se jednom podružnicom.

16. nadležno tijelo je:

a) tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor investicijskih fondova i društava za upravljanje ili

b) tijelo treće države nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor investicijskih fondova i društava za upravljanje.

17. uska povezanost znači povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata, na jedan od sljedećih načina:

a) odnosom sudjelovanja ili

b) odnosom kontrole.

18. sudjelovanje znači sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi kada ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi.

19. kontrola znači odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva. Ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava. Situacije u kojima su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.

20. matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

21. ovisno društvo je ovisno društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

22. kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u društvu za upravljanje koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje bitnog utjecaja na upravljanje društvom za upravljanje. Pri izračunu udjela glasačkih prava na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o informacijama o promjeni glasačkih prava iz zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

23. trajni medij je papir ili drugo sredstvo koje ulagatelju omogućuje pohranu informacija, upućenih osobno tom ulagatelju, na takav način da je osiguran pristup toj informaciji za buduću uporabu, i to za razdoblje koje je odgovarajuće s obzirom na svrhu te informacije, te omogućuje reprodukciju pohranjene informacije bez njezine izmjene.

24. prenosivi vrijednosni papiri su:

a) dionice i vrijednosni papiri izjednačeni s dionicama

b) obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri i

c) svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje prenosivih vrijednosnih papira iz podtočki a) ili b) ove točke upisom ili zamjenom.

Investicijske tehnike i instrumenti opisani odredbom članka 253. stavka 5. ovoga Zakona nisu prenosivi vrijednosni papiri.

25. instrumenti tržišta novca su financijski instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, a koji su likvidni i čija se vrijednost može precizno odrediti u bilo kojem trenutku, kao što su trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi i certifikati o depozitu, osim instrumenata plaćanja.

26. treća država je država koja nije članica u smislu točke 27. ovoga stavka.

27. država članica je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru.

28. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

29. odobrenje je odluka Agencije kojom se usvaja podneseni zahtjev, koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla.

30. bez odgode i/ili odmah znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan.

31. javna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva, koja sadržava dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima u investicijskim fondovima da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela.

32. revizor je neovisni vanjski ovlašteni revizor definiran propisima kojima se uređuje revizija.

33. relevantna osoba u odnosu na društvo za upravljanje je:

a) osoba na rukovodećoj poziciji u društvu za upravljanje, osoba koja je član društva, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje

b) osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za nuđenje udjela UCITS fonda

c) osoba na rukovodećoj poziciji u pravnoj osobi na koju je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove

d) radnik društva za upravljanje, radnik pravne osobe na koju je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove ili zaposlenik pravne osobe ovlaštene za nuđenje udjela u UCITS fondovima, a koja je uključena u djelatnosti koje društvo za upravljanje obavlja i

e) svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su društva za upravljanje, a koja je uključena u djelatnosti koje društvo za upravljanje obavlja.

34. osoba s kojom je relevantna osoba u srodstvu je:

a) bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom

b) uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe i

c) bilo koji drugi srodnik relevantne osobe koji je na dan predmetne osobne transakcije s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.

35. relevantna osoba u odnosu na UCITS fond je:

a) depozitar UCITS fonda i

b) revizor UCITS fonda.

36. financijski instrument je financijski instrument kako je definiran zakonom koji uređuje tržište kapitala.

37. rebalans portfelja je bitna promjena strukture portfelja.

38. sintetički pokazatelji rizika i uspješnosti su sintetički pokazatelji u smislu članka 8. Uredbe Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koja regulira ključne podatke za ulagatelje i uvjete koje je potrebno ispuniti prilikom dostave ključnih podataka ulagateljima ili dostave prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem mrežne stranice.

39. viši rukovoditelj je član uprave ili osoba koja stvarno vodi poslovanje društva za upravljanje.

40. nadzorna funkcija je nadzorni odbor ili druga funkcija u društvu za upravljanje koja je odgovorna za nadzor viših rukovoditelja, kao i za procjenu i periodično potvrđivanje primjerenosti i učinkovitosti upravljanja rizicima, te politika, mjera i postupaka propisanih u skladu sa Zakonom.

41. Sporazum FATCA je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država radi unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe

FATCA-e, koji propisuje pravila za prepoznavanje i razmjenu informacija o računima rezidenata dviju država koji se nalaze u financijskim institucijama tih država, u svrhu prepoznavanja financijskih računa, prijave oporezivih prihoda u državi rezidentnosti, odnosno izbjegavanja porezne utaje.

42. ukupan godišnji prihod ostvaren u poslovnoj godini obuhvaća prihod kojeg je društvo za upravljanje, odnosno trgovačko društvo depozitar, za koje je Agencija utvrdila da je prekršilo odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, ostvarilo u godini počinjenja prekršaja, utvrđen službenim godišnjim financijskim izvještajima za tu godinu koji su odobreni od strane upravljačkog tijela društva, a po odbitku poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza izravno vezanih za obavljanje djelatnosti.

43. službeni godišnji financijski izvještaji su revidirani godišnji financijski izvještaji sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

(2) Kada UCITS fond iz druge države članice ili otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države nema društvo za upravljanje koje njime upravlja, odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje iz druge države članice ili društvo za upravljanje iz treće države primjenjuju se izravno na taj investicijski fond.

Članak 5.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće subjekte:

1. investicijske fondove zatvorenog tipa

2. investicijske fondove koji prikupljaju sredstva ne promičući prodaju svojih udjela javnosti

3. investicijske fondove čiji se udjeli, u skladu s prospektom i pravilima, mogu nuditi samo javnosti u trećim državama i

4. kategorije investicijskih fondova određene propisima država članica u kojima su takvi investicijski fondovi osnovani, za koje su pravila propisana u članku 108. stavcima 1., 2. i 5. te člancima 252. do 260. ovoga Zakona neprikladna s obzirom na njihovu politiku ulaganja i zaduživanja.

UCITS fondovi u Republici Hrvatskoj

Članak 6.

(1) U Republici Hrvatskoj UCITS fond moguće je osnovati samo kao otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

(2) UCITS fondovi ne mogu se preoblikovati u alternativne investicijske fondove.

Zabrana ponude, upravljanja i nuđenja udjela bez odobrenja nadležnog tijela

Članak 7.

(1) Niti jedna osoba, bilo pravna ili fizička, ne može osnovati niti upravljati UCITS fondom, osim ako za to nije dobila odobrenje Agencije ili nadležnog tijela.

(2) Samo osobe iz članka 164. ovoga Zakona mogu obavljati poslove nuđenja udjela UCITS fondova.

Porezni status UCITS fonda

Članak 8.

Porezni status UCITS fonda određuje se prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj.

Primjena propisa Europske unije i podredna primjena propisa

Članak 9.

Na poslovanje društava za upravljanje na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije određeno drugačije, te odredbe uredbi Europske unije.

Registar društava za upravljanje i UCITS fondova

Članak 10.

(1) Društva za upravljanje kojima je Agencija izdala odobrenje za rad i UCITS fondovi za koje je Agencija izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje upisuju se u registar društava za upravljanje i UCITS fondova Republike Hrvatske koji vodi Agencija.

(2) U registar društva za upravljanje i UCITS fondova upisuju se društva za upravljanje i UCITS fondovi te svi podaci određeni ovim Zakonom i pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka, kao i promjene tih podataka.

(3) Pojedine podatke iz registra društva za upravljanje i UCITS fondova Agencija će objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

(4) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja registra društava za upravljanje i UCITS fondova, kao i objavu podataka iz navedenog registra.

Članak 11.

Agencija će na svojim mrežnim stranicama objaviti i popis svih društava za upravljanje iz drugih država članica i trećih država koja obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske te njihovih podružnica, kao i investicijskih fondova iz drugih država članica i trećih država čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj.

DIO DRUGI

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

POGLAVLJE I.

Oblik društva za upravljanje

Članak 12.

(1) Društvo za upravljanje osniva se i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Društvo za upravljanje može se osnovati i kao Europsko društvo – Societas Europea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Izraz »za upravljanje UCITS fondovima« ili izvedenice tih riječi, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo društva za upravljanje koja imaju odobrenje Agencije za rad u skladu s ovim Zakonom.

(4) Izraz »za upravljanje investicijskim fondovima« ili izvedenice tih riječi, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo društva za upravljanje koja imaju odobrenje Agencije za rad u skladu s ovim Zakonom i propisom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(5) Izraz »za upravljanje fondovima« ili izvedenice tih riječi, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo društva za upravljanje koja imaju odobrenje Agencije za rad u skladu s ovim Zakonom, propisom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te propisom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

(6) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu, odnosno na nadzorni odbor društva za upravljanje primjenjuju se na odgovarajući način i na upravni odbor i izvršne direktore društva za upravljanje.

Djelatnosti društva za upravljanje

Članak 13.

(1) Djelatnosti društva za upravljanje su:

1. osnovne djelatnosti:

a) upravljanje UCITS fondovima

b) upravljanje alternativnim investicijskim fondovima prema propisima kojima se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

c) upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, ako je to dozvoljeno propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i

d) upravljanje fondovima osnovanima prema posebnim zakonima.

2. pomoćne djelatnosti:

a) upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala

b) investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i

c) pohrana i administriranje, u vezi s udjelima u investicijskom fondu.

(2) Upravljanje UCITS fondom obuhvaća:

1. osnivanje UCITS fonda, kada je to primjenjivo

2. upravljanje imovinom UCITS fonda

3. upravljanje rizicima UCITS fonda

4. administrativne poslove i

5. trgovanje udjelima UCITS fonda.

(3) Administrativni poslovi iz stavka 2. točke 4. ovoga članka obuhvaćaju:

1. pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem UCITS fondom

2. zaprimanje i obradu upita ulagatelja i klijenata

3. vrednovanje imovine UCITS fonda i utvrđivanje cijene udjela UCITS fonda (uključujući i izračun porezne obveze)

4. praćenje usklađenosti s propisima

5. isplatu prihoda ili dobiti

6. izdavanje i otkup udjela

7. namiru ugovorenih obveza

8. vođenje poslovnih evidencija

9. vođenje registra udjela, kada je to primjenjivo i

10. objave i obavještavanje ulagatelja.

Članak 14.

(1) Djelatnosti društva za upravljanje u Republici Hrvatskoj može obavljati:

1. društvo za upravljanje kojem je Agencija izdala odobrenje za rad i

2. društvo za upravljanje iz druge države članice koje ima odobrenje za rad dobiveno od nadležnog tijela matične države članice, putem podružnice ili izravno.

(2) Društvo za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj može trgovati udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države isključivo putem podružnice za koju je dobilo odobrenje Agencije.

Članak 15.

(1) Društvo za upravljanje može obavljati djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ovoga Zakona za koje je dobilo odobrenje za rad Agencije i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar.

(2) Društvo za upravljanje ne smije obavljati druge djelatnosti osim onih iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Društvo za upravljanje može obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, alternativnim investicijskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima koji su subjekti nadzora Agencije, odnosno nadležnih tijela drugih država članica ili otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji su subjekt nadzora nadležnih tijela trećih država.

(4) Društvo za upravljanje, u skladu s odredbama ovoga Zakona, svoju djelatnost može obavljati na području Republike Hrvatske, druge države članice i treće države.

Članak 16.

(1) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondom dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe propisa koji uređuju osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem, djelatnost investicijskog savjetovanja te djelatnost pohrane i administriranja, dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju toga zakona koji se odnose na visinu kapitala, organizacijske zahtjeve, uvjete poslovanja i zaštitu klijenata, postupanje s nalogom klijenta i izvršavanje naloga, pravila poslovnog ponašanja prema klijentima kod pružanja ovih investicijskih usluga te zaštitu ulagatelja i nadzor nad pružanjem investicijskih usluga.

(3) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova.

(4) Pravila o pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti propisana odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ne primjenjuju se za pružanje usluga u svojstvu druge ugovorne strane, u transakcijama u kojima sudjeluju državna tijela, osobe javnog prava u svezi s upravljanjem javnim dugom, ili članovi Europskog sustava središnjih banaka koji obavljaju svoje zadaće u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke ili koji obavljaju iste zadaće u skladu s propisima država članica.

Članak 17.

(1) Društvu za upravljanje koje nema odobrenje za djelatnost upravljanja UCITS fondovima, ne može se prema odredbama ovoga Zakona izdati odobrenje za rad koje sadržava odobrenje za obavljanje djelatnosti upravljanja portfeljem, upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima, djelatnosti investicijskog savjetovanja i/ili djelatnosti pohrane i administriranja.

(2) Društvu za upravljanje koje nema odobrenje za djelatnost upravljanja portfeljem ne može se izdati odobrenje za rad koje sadržava odobrenje za obavljanje djelatnosti investicijskog savjetovanja i/ili djelatnosti pohrane i administriranja.

POGLAVLJE II.

Temeljni kapital društva za upravljanje

Članak 18.

(1) Najniži iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje iznosi 1.000.000,00 kuna.

(2) Temeljni kapital iz stavka 1. ovoga članka mora u cijelosti biti uplaćen u novcu, a dionice koje ga čine ne mogu biti izdane prije uplate punog iznosa za koji se izdaju. Kada se društvo za upravljanje osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću, puni iznos temeljnih uloga mora biti uplaćen u cijelosti u novcu prije upisa društva u sudski registar.

Regulatorni kapital društva za upravljanje

Članak 19.

(1) Regulatorni kapital društva za upravljanje čini zbroj osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u skladu s ograničenjima kapitala, umanjen za odbitne stavke.

(2) Agencija će pravilnikom propisati način izračuna regulatornog kapitala, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala i obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja regulatornog kapitala iz stavka 1. ovoga članka.

Dodatni iznos kapitala društva za upravljanje

Članak 20.

(1) Kada neto vrijednost imovine investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje prelazi dvije milijarde kuna, društvo za upravljanje je dužno osigurati dodatni iznos kapitala jednak 0,02% iznosa za koji neto vrijednost imovine investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje prelazi dvije milijarde kuna, no zahtijevani ukupni iznos temeljnog kapitala i dodatni iznos kapitala ne smiju prelaziti 80.000.000,00 kuna.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka sljedeća neto vrijednost imovine smatra se neto vrijednošću imovine investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje:

1. neto vrijednost imovine UCITS fondova kojima upravlja društvo za upravljanje, uključujući neto vrijednost imovine za koju je delegiralo poslove upravljanja drugom društvu za upravljanje, no isključujući neto vrijednost imovine kojom upravlja na temelju delegiranja poslova i

2. neto vrijednost imovine alternativnih investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje, uključujući neto vrijednost imovine za koju je delegiralo poslove upravljanja drugom društvu za upravljanje, no isključujući neto vrijednost imovine kojom upravlja na temelju delegiranja poslova.

(3) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem, upravljanja alternativnim investicijskim fondovima i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i kapitalne zahtjeve propisane odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, odnosno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

(4) Agencija će pravilnikom propisati dodatne kapitalne zahtjeve za društva za upravljanje koja osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima obavljaju djelatnosti upravljanja alternativnim investicijskim fondovima, upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima ili upravljanja portfeljem.

Minimalni iznos regulatornog kapitala društva za upravljanje

Članak 21.

(1) Regulatorni kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

1. iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. ovoga Zakona, odnosno ukupnog iznosa temeljnog kapitala i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ili

2. jedne četvrtine općih troškova društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine.

(2) U slučaju da regulatorni kapital društva za upravljanje padne ispod razine minimalnog iznosa regulatornog kapitala iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može tom društvu za upravljanje omogućiti da u određenom razdoblju otkloni odstupanja, odnosno naložiti neku od nadzornih mjera propisanih odredbama ovoga Zakona.

(3) Kada je od početka poslovanja društva za upravljanje prošlo manje od godinu dana, regulatorni kapital društva za upravljanje mora biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

a) iznosu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili

b) jedne četvrtine općih troškova predviđenih poslovnim planom društva za upravljanje, osim ako Agencija ne zahtijeva prilagodbu tog plana.

(4) Agencija će pravilnikom propisati stavke općih troškova iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Izvještavanje o ispunjenju kapitalnih zahtjeva

Članak 22.

(1) Društvo za upravljanje dužno je o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 21. ovoga Zakona izvještavati Agenciju najmanje jednom u šest mjeseci.

(2) Agencija će pravilnikom propisati vrste i sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokove njihove dostave.

POGLAVLJE III.

Uvjeti i postupci za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 23.

(1) Agencija društvu za upravljanje izdaje odobrenje za rad.

(2) Odobrenje za rad izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači društva za upravljanje. Odobrenje za rad može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

(4) Odobrenje za rad iz stavka 1. ovoga članka sadržava odobrenje za pružanje onih djelatnosti iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona za koje je društvo za upravljanje podnijelo zahtjev, a za koje ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, odnosno drugim relevantnim propisima.

(5) Prije upisa osnivanja društva za upravljanje u sudski registar, kao i prije svakog sljedećeg upisa naknadno zatraženih djelatnosti, društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje za rad, odnosno proširenje odobrenja za rad.

(6) Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije Agencija propisuje pravilnikom.

Proširenje odobrenja za rad

Članak 24.

(1) Nakon što dobije odobrenje za rad iz članka 23. ovoga Zakona društvo za upravljanje može zatražiti proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona na koju se ranije izdano odobrenje ne odnosi.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava društva za upravljanje.

(3) Na proširenje odobrenja za rad na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 23. stavaka 2., 4. i 5. te članka 25. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Sadržaj zahtjeva za proširenje odobrenja za rad, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije Agencija će propisati pravilnikom.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 25.

(1) Agencija će društvu za upravljanje izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

1. oblik, dionice odnosno poslovne udjele i temeljni kapital društva

2. imatelje kvalificiranih udjela

3. usku povezanost iz članka 27. ovoga Zakona

4. članove uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje i

5. organizacijske zahtjeve.

(2) O zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Agencija će odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz članka 23. stavka 6. ovoga Zakona, sadržava sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenim zaključkom Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(4) Prilikom izdavanja odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka Agencija može istodobno odlučiti o izdavanju odobrenja iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona.

Imatelji kvalificiranih udjela

Članak 26.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dužan je Agenciji dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u društvu za upravljanje, kao i visinu tih udjela te dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 82. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Agencija će u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ocijeniti prikladnost i financijsku stabilnost imatelja kvalificiranih udjela temeljem kriterija iz članka 82. stavka 1. ovoga Zakona.

Uska povezanost

Članak 27.

(1) U slučaju uske povezanosti između društva za upravljanje i drugih fizičkih ili pravnih osoba, Agencija će izdati odobrenje za rad društvu za upravljanje samo ako odnos uske povezanosti ne onemogućava, odnosno ne otežava obavljanje nadzora nad društvom za upravljanje.

(2) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za rad ako propisi treće države, koji se odnose na jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je društvo za upravljanje usko povezano, odnosno primjena i izvršavanje tih propisa, onemogućavaju ili otežavaju obavljanje nadzora nad društvom za upravljanje.

Članak 28.

(1) Društvo za upravljanje dužno je trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za rad.

(2) Društvo za upravljanje obvezno je u roku od tri radna dana izvijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

Članak 29.

(1) Društvo za upravljanje ne smije imati kontrolu niti kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring-društvu ili leasing-društvu.

(2) Društvo za upravljanje ne smije imati dionice ili udjele u depozitaru.

(3) Društvo za upravljanje ne smije imati dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 221. ovoga Zakona.

Članak 30.

Prije izdavanja odobrenja za rad društvu za upravljanje Agencija će konzultirati nadležno tijelo druge uključene države članice ako je to društvo za upravljanje:

a) ovisno društvo drugog društva za upravljanje, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici

b) ovisno društvo matičnog društva drugog društva za upravljanje, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici, ili

c) društvo koje je pod kontrolom istih fizičkih ili pravnih osoba koje kontroliraju drugo društvo za upravljanje, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondom, mirovinsko društvo, investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici.

Prestanak važenja odobrenja za rad

Članak 31.

(1) Odobrenje za rad društva za upravljanje prestaje važiti:

1. ako društvo za upravljanje ne započne obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, istekom navedenoga roka

2. ako društvo za upravljanje uzastopno tijekom šest mjeseci ne obavlja onu djelatnost za koju je odobrenje za rad izdano, istekom navedenoga roka, u odnosu na predmetnu djelatnost

3. u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članaka 96. i 97. ovoga Zakona, prijenosom upravljanja UCITS fondova na drugo društvo za upravljanje ili dovršetkom likvidacije UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja

4. dostavom rješenja Agencije kojim se ukida odobrenje za rad

5. danom otvaranja stečajnog postupka nad društvom za upravljanje i/ili

6. zaključenjem postupka likvidacije društva za upravljanje.

(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. točaka 1., 2. ili 3. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja izdanog odobrenja za rad.

(3) O prestanku važenja odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka Agencija će obavijestiti depozitara.

Statusne promjene društva za upravljanje

Članak 32.

(1) Društvo za upravljanje koje namjerava pripojiti drugo društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske ili izvan nje, odnosno drugu pravnu osobu iz Republike Hrvatske ili izvan nje, mora prije upisa pripajanja u sudski registar dobiti odobrenje Agencije za pripajanje.

(2) Društvo za upravljanje koje se namjerava pripojiti drugom društvu za upravljanje iz Republike Hrvatske ili izvan nje, dužno je prije upisa pripajanja u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za pripajanje.

(3) Društvo za upravljanje koje se namjerava spojiti s drugim društvima za upravljanje iz Republike Hrvatske ili izvan nje, odnosno s drugim pravnim osobama iz Republike Hrvatske ili izvan nje, a da pritom nastane novo društvo za upravljanje, dužno je prije upisa tog novog društava za upravljanje u sudski ili drugi odgovarajući registar od Agencije dobiti odobrenje za spajanje.

(4) Društvo za upravljanje koje se namjerava podijeliti razdvajanjem tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više novih društava za upravljanje osnovanih u tu svrhu u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, dužno je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu razdvajanjem.

(5) Društvo za upravljanje koje se namjerava podijeliti razdvajanjem tako da svu svoju imovinu prenese na dva ili više postojećih društava za upravljanje iz Republike Hrvatske ili izvan nje, dužno je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu razdvajanjem.

(6) Društvo za upravljanje koje se namjerava podijeliti odvajanjem tako da jedan ili više dijelova svoje imovine prenese na jedno ili više novih društava za upravljanje osnovanih u tu svrhu u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, dužno je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu odvajanjem.

(7) Društvo za upravljanje koje se namjerava podijeliti odvajanjem tako da jedan ili više dijelova svoje imovine prenese na jedno ili više postojećih društava za upravljanje iz Republike Hrvatske ili izvan nje, dužno je, prije upisa podjele u sudski registar, od Agencije dobiti odobrenje za podjelu odvajanjem.

(8) Ako zbog statusne promjene nastane novo društvo za upravljanje, to društvo mora prije upisa u sudski registar od Agencije dobiti odobrenje za rad.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu društva za upravljanje

Članak 33.

(1) Agencija će prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja za statusne promjene iz članka 32. ovoga Zakona voditi računa o sljedećem:

1. očuvanju financijske stabilnosti i poslovnog ugleda društva preuzimatelja odnosno društva koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje

2. poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom preuzimateljem odnosno društvom koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje

3. hoće li društvo preuzimatelj, odnosno društvo koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje biti u mogućnosti nastaviti poslovati u skladu s člankom 47. ovoga Zakona i drugim odredbama ovoga Zakona, posebno hoće li grupacija čijim članom postane društvo za upravljanje imati strukturu koja će omogućavati provođenje efikasnog nadzora, efikasnu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i

4. sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma.

(2) Agencija će o zahtjevu za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu iz članka 32. ovoga Zakona odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 6. ovoga članka, sadržava sve propisane podatke i ako je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Ako društvo za upravljanje u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenim zaključkom Agencije, smatrat će se da je odustalo od zahtjeva.

(4) Kada je to primjenjivo, prilikom izdavanja odobrenja za statusnu promjenu iz članka 32. ovoga Zakona, Agencija istodobno odlučuje o izdavanju odobrenja iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Na društva za upravljanje, osim odredbi ovoga Zakona, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona koji uređuje trgovačka društva u dijelu koji se odnosi na navedene statusne promjene.

(6) Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja Agencije za statusne promjene društva za upravljanje, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima, kao i sadržaj te dokumentacije Agencija propisuje pravilnikom.

POGLAVLJE IV.

Organi društva za upravljanje

Članak 34.

(1) Organi društva za upravljanje su:

a) kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor

b) kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

(2) O održanim sastancima ili sjednicama organa društva za upravljanje vode se zapisnici.

ODJELJAK 1.

Uprava društva za upravljanje

Članak 35.

(1) Uprava društva za upravljanje mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju društvo za upravljanje.

(2) Ako osnivačkim aktom društva za upravljanje nije drugačije određeno, članovi uprave zajedno vode poslove i skupno zastupaju društvo za upravljanje.

(3) Članovi uprave društva za upravljanje dužni su voditi poslove društva za upravljanje s područja Republike Hrvatske.

(4) U slučaju da društvo za upravljanje vodi upravni odbor, on mora imenovati najmanje dva izvršna direktora. Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o članovima uprave društva za upravljanje na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne direktore.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

Članak 36.

(1) Član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za upravljanje

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za upravljanje, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad

3. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak

4. ima dobar ugled

5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela

6. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za upravljanje

7. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava

8. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva i

9. član uprave društva za upravljanje ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima društva za upravljanje.

(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Članovi uprave društva za upravljanje moraju voditi poslovanje društva za upravljanje u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s društvom za upravljanje.

(5) Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik i imati položen ispit za investicijskog savjetnika.

(6) Agencija će pravilnikom pobliže propisati uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi društva za upravljanje, postupak za izdavanje odobrenja te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(7) Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista društva za upravljanje, pri čemu za njega nije potrebno ishoditi odobrenje Agencije. Prokurist mora znati hrvatski jezik, ali ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika, osim ako ima ovlasti za upravljanje imovinom i/ili upravljanje rizicima. Prokurist može zastupati društvo za upravljanje samo zajedno s još jednim članom uprave.

Članak 37.

(1) Član uprave i prokurist društva za upravljanje ne može biti član nadzornog odbora ili prokurist:

1. bilo kojega drugog društva za upravljanje

2. društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

3. depozitara

4. kreditne institucije

5. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka

6. investicijskog društva

7. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

8. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

9. društva za osiguranje

10. društva za reosiguranje

11. mirovinskog osiguravajućeg društva i

12. drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, član uprave i prokurist društva za upravljanje može biti član nadzornog odbora burze.

Odgovornost članova uprave društva za upravljanje

Članak 38.

Članovi uprave društva za upravljanje solidarno odgovaraju društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

Članak 39.

(1) Članom uprave društva za upravljanje može biti imenovana osoba koja je dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi, odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave društva za upravljanje imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 36. ovoga Zakona.

(4) Nadzorni odbor, odnosno članovi društva za upravljanje, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave i dostaviti program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave.

(5) Podnositelji zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 36. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 36. stavka 6. ovoga Zakona.

(6) U postupku odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje.

(7) Osoba za koju je Agencija izdala odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje dužna je, prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom društvu za upravljanje, ponovno dobiti odobrenje Agencije.

(8) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje iz stavka 6. ovoga članka, kao i postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program.

(9) Odredbe članaka 35. do 38. ovoga Zakona koje se odnose na člana uprave društva za upravljanje na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista društva za upravljanje.

Članak 40.

Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 36. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 36. stavka 6. ovoga Zakona

2. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila predstavljali prijetnju upravljanju društvom za upravljanje, u skladu s pravilima o organizacijskim zahtjevima iz članaka 48. do 66. ovoga Zakona i/ili

3. su u zahtjevu za izdavanje odobrenja navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.

Prestanak odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

Članak 41.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja odobrenja ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi, istekom navedenog roka

2. osobi prestane dužnost na koju se odobrenje odnosi, s danom prestanka dužnosti ili

3. osobi prestane radni odnos u društvu za upravljanje, s danom prestanka radnog odnosa.

Oduzimanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

Članak 42.

(1) Agencija će oduzeti odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano

2. ako je odobrenje izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način

3. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala

4. ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje regulatornog kapitala društva za upravljanje ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine

5. ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija

6. ako član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 48. do 66. ovoga Zakona

7. ako utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka i/ili

8. ako član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost društva za upravljanje i UCITS fonda kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju društva za upravljanje.

(2) U slučajevima stavka 1. točaka 5. do 8. ovoga članka Agencija može i privremeno oduzeti odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

(3) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenje tužbe.

(4) Ako Agencija oduzme odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, društvo za upravljanje obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(5) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka i u drugom slučaju kada društvo za upravljanje ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona, nadzorni odbor društva za upravljanje je dužan iz redova svojih članova, bez odobrenja Agencije, u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, imenovati zamjenika člana uprave i o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Zamjenik člana uprave imenuje se na mandat od najviše tri mjeseca. Nadzorni odbor može ponovno imenovati istog ili drugog svojeg člana, uz uvjet da zamjenski mandat ne traje ukupno dulje od šest mjeseci. Nadzorni odbor je dužan predložiti kandidata za člana uprave koji nedostaje i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u roku od 45 dana od dana prestanka odobrenja Agencije u skladu s člankom 41. ovoga Zakona, odnosno od primitka odluke Agencije o oduzimanju ili odbijanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

Zabrana obavljanja funkcije člana uprave društva za upravljanje

Članak 43.

(1) Ako je član uprave više od dva puta u razdoblju od tri godine teško prekršio odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili drugih propisa, Agencija je ovlaštena tom članu uprave trajno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u tom ili u bilo kojem društvu za upravljanje.

(2) U slučajevima kada to Agencija ocijeni opravdanim, Agencija je ovlaštena izdati i privremenu zabranu obavljanja funkcije člana uprave društva za upravljanje u tom ili u bilo kojem društvu za upravljanje.

ODJELJAK 2.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 44.

(1) Za člana nadzornog odbora društva za upravljanje može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i društvo za upravljanje.

(3) Agencija može naložiti društvu za upravljanje opoziv člana nadzornog odbora društva za upravljanje ako:

1. član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona

2. postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora ili

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1. i 4. ovoga članka.

(4) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora društva za upravljanje.

Ovlasti nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 45.

Pored ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor društva za upravljanje nadležan je i za davanje suglasnosti upravi:

1. za određivanje poslovne politike društva za upravljanje

2. na financijski plan društva za upravljanje

3. na organizaciju mehanizama unutarnjih kontrola društva za upravljanje

4. na okvirni godišnji program rada interne revizije, kada je to primjenjivo, i

5. u drugim slučajevima kada je to određeno ovim Zakonom.

Dužnosti i odgovornost nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 46.

(1) Nadzorni odbor društva za upravljanje mora:

1. kada je to primjenjivo, nadzirati primjerenost postupanja i učinkovitost rada interne revizije

2. dati svoje mišljenje Agenciji o nalazima Agencije u postupcima nadzora društva za upravljanje, i to u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika Agencije o obavljenom nadzoru te nadzirati postupanje društva za upravljanje u skladu s nalozima i rješenjima Agencije

3. podnijeti izvješće glavnoj skupštini, odnosno skupštini o nalozima Agencije te postupcima iz točke 2. ovoga stavka

4. odlučiti o davanju suglasnosti na financijske izvještaje te o njima pisanim putem izvijestiti glavnu skupštinu ili skupštinu društva za upravljanje i

5. kada je to primjenjivo, obrazložiti glavnoj skupštini ili skupštini društva za upravljanje svoje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i o godišnjem izvješću uprave.

(2) Članovi nadzornog odbora društva za upravljanje solidarno odgovaraju društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Dužnosti i odgovornost članova uprave, nadzornog odbora, prokurista i radnika društva za upravljanje

Članak 47.

(1) Društvo za upravljanje, članovi njegove uprave, nadzornog odbora i prokuristi dužni su:

1. u obavljanju svoje djelatnosti, odnosno svojih dužnosti, postupati savjesno i pošteno te u skladu s pravilima struke

2. u izvršavanju svojih obveza postupati s pažnjom dobrog stručnjaka

3. postupati u najboljem interesu UCITS fondova i ulagatelja u UCITS fondove kojima upravljaju, kao i štititi integritet tržišta kapitala

4. uspostaviti i učinkovito koristiti sredstva i procese potrebne za uredno obavljanje djelatnosti društva za upravljanje

5. poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se isti ne mogu izbjeći, za prepoznavanje, upravljanje, praćenje te, kada je to primjenjivo, objavljivanje takvih sukoba interesa, kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj na interese UCITS fondova i njihovih ulagatelja i osiguralo da se prema UCITS fondovima i njihovim ulagateljima postupa pošteno i

6. pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, na način koji promovira najbolje interese ulagatelja i integritet tržišta kapitala.

(2) Društvu za upravljanje, članovima uprave i nadzornog odbora, prokuristima i radnicima društva za upravljanje interesi ulagatelja i UCITS fonda moraju uvijek biti prioritet i nikada svoje interese ili interese povezanih osoba ne smiju stavljati ispred interesa ulagatelja i UCITS fonda te integriteta tržišta kapitala.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati kriterije za procjenu, mjere i procedure te druge načine na koji će društva za upravljanje ispuniti svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE V.

ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI ZA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Opći organizacijski uvjeti

Članak 48.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, učinkovite i primjerene:

1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti

2. mjere i postupke kojima će osiguravati da su relevantne osobe društva za upravljanje svjesne postupaka koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti

3. mehanizme unutarnjih kontrola, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama društva za upravljanje, uključujući i pravila za osobne transakcije relevantnih osoba te za držanje ili upravljanje ulaganjima u financijske instrumente u svrhu ulaganja za vlastiti račun

4. procedure kojima će osigurati da se svaka transakcija izvršena za račun UCITS fonda može rekonstruirati prema njezinu nastanku, stranama u transakciji, prirodi te mjestu i vremenu izvršenja transakcije, te da se imovina UCITS fonda ulaže u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, prospektom i pravilima UCITS fonda

5. interno izvješćivanje i dostavu informacija na svim relevantnim razinama društva za upravljanje, kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama

6. evidenciju svoga poslovanja i unutarnje organizacije

7. evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena

8. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika, primjerenog opisu poslova koje radnik obavlja

9. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja, kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja društva za upravljanje u skladu sa svim važećim računovodstvenim propisima

10. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka

11. mjere i postupke za kontinuirano očuvanje sigurnosti, integriteta i povjerljivosti informacija i

12. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je u okviru mehanizma unutarnjih kontrola, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost svoga poslovanja te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, ustrojiti sljedeće kontrolne funkcije:

1. funkciju upravljanja rizicima

2. funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i

3. funkciju interne revizije.

Sukob interesa

Članak 49.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, organizirati poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru.

(2) Društvo za upravljanje dužno je poduzeti sve razumne korake kako ne bi tijekom obavljanja djelatnosti društva za upravljanje u pitanje došli interesi UCITS fonda, ulagatelja i/ili klijenata.

(3) Društvo za upravljanje dužno je poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada ih nije moguće izbjeći, dužno je poduzeti sve razumne mjere za prepoznavanje, upravljanje, praćenje i, kada je to potrebno, objavljivanje sukoba interesa te uspostaviti odgovarajuće kriterije za utvrđivanje vrste sukoba interesa čije bi postojanje moglo naštetiti interesima UCITS fonda, ulagatelja i/ili klijenata.

(4) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati i nadzirati učinkovite politike upravljanja sukobima interesa.

Članak 50.

(1) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu portfelja kojima upravlja u udjele UCITS fondova ili AIF-ova kojima upravlja, bez prethodnog odobrenja klijenta.

(2) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona dužno je poduzeti razumne mjere za prepoznavanje, upravljanje, praćenje, sprječavanje ili objavljivanje sukoba interesa klijentima, kao i utvrditi odgovarajuće kriterije za određivanje tipova sukoba interesa čije postojanje može biti štetno za interese klijenata i UCITS fondova kojima društvo upravlja.

(3) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke c) ovoga Zakona ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja u udjele UCITS fondova ili AIF-ova kojima upravlja.

(4) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondom iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke b) ovoga Zakona ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu alternativnog investicijskog fonda kojim upravlja u udjele UCITS fondova kojima upravlja, ako to nije predviđeno pravilima fonda.

(5) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona dužno je poštovati odredbe o sustavu za zaštitu ulagatelja iz zakona koji uređuje tržište kapitala.

Mehanizmi unutarnjih kontrola

Kontrola od strane viših rukovoditelja i nadzorne funkcije

Članak 51.

(1) Društvo za upravljanje dužno je prilikom internog raspoređivanja funkcija definirati odgovornosti viših rukovoditelja i osoba koje obavljaju nadzornu funkciju u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da viši rukovoditelji i osobe iz stavka 1. ovoga članka:

1. odgovaraju za provođenje strategija ulaganja za svaki UCITS fond kojim društvo upravlja, na način kako je navedeno u prospektu i, kada je to primjenjivo, pravilima fonda

2. nadziru odobravanje strategija ulaganja za svaki UCITS fond kojim društvo upravlja

3. odgovaraju za uspostavljanje trajne i učinkovite funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, čak i kad je ta funkcija delegirana na treću osobu

4. prate i periodično potvrđuju da se strategija ulaganja i ograničenja izloženosti rizicima za svaki UCITS fond kojim društvo upravlja, pravilno i učinkovito provode i poštuju, čak i kada je funkcija upravljanja rizicima delegirana na treću osobu

5. odobravaju i periodično ocjenjuju primjerenost internih procedura za donošenje investicijskih odluka za svaki UCITS fond kojim društvo upravlja, na način da se osigura da su te odluke u skladu s odobrenim strategijama ulaganja i

6. odobravaju i periodično ocjenjuju politike, procedure i mjere upravljanja rizicima, postupke i tehnike za primjenu politika upravljanja rizicima uključujući sustav ograničenja izloženosti rizicima za svaki UCITS fond kojim društvo upravlja.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su pratiti i periodično ocjenjivati učinkovitost politika, mjera i postupaka propisanih u svrhu praćenja usklađenosti poslovanja društva za upravljanje s relevantnim propisima te poduzimati odgovarajuće mjere radi rješavanja nedostataka i nepravilnosti u poslovanju.

(4) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da osobe iz stavka 1. ovoga članka redovito, a najmanje jednom godišnje, primaju pisana izvješća iz područja upravljanja rizicima, interne revizije i usklađenosti s relevantnim propisima u skladu sa stavcima 5., 6. i 7. ovoga članka, koja, među ostalim, sadržavaju podatke o eventualno poduzetim mjerama za otklanjanje nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju.

(5) Izvješća iz stavka 4. ovoga članka obuhvaćaju operativna izvješća i izvješća o radu kontrolne funkcije.

(6) Operativna izvješća kontrolnih funkcija, ovisno o poslovima kontrolne funkcije, sadržavaju:

1. predmet i obuhvat obavljenih poslova, kontrola i revizija

2. ocjenu adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u pojedinom području poslovanja

3. ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti upravljanja rizicima, uključujući informacije o izloženostima rizicima

4. utvrđene nezakonitosti i nepoštivanje politika i postupaka društva za upravljanje ako su utvrđeni tijekom obavljanja poslova kontrolne funkcije

5. nedostatke i slabosti u poslovanju odnosno upravljanju rizicima ako su oni utvrđeni tijekom obavljanja poslova kontrolnih funkcija

6. prijedloge, preporuke i rokove za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti

7. osobe zadužene za provedbu prijedloga, preporuka i mjera

8. informacije o statusu izvršenja prijedloga, preporuka i mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti i

9. ocjenu usklađenosti društva za upravljanje s propisima, internim aktima, standardima i kodeksima.

(7) Izvješće o radu kontrolne funkcije sadržava najmanje:

1. izvješće o ostvarivanju godišnjeg plana rada

2. popis obavljenih planiranih i izvanrednih poslova

3. popis planiranih, a neizvršenih poslova i razloge neizvršenja plana

4. sažetak najvažnijih činjenica utvrđenih u obavljenim kontrolama, revizijama i/ili ostalim poslovima

5. opću ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti sustava unutarnjih kontrola u područjima koja su bila predmet kontrole odnosno revizije

6. opću ocjenu adekvatnosti i učinkovitosti sustava upravljanja pojedinim rizicima u društvu za upravljanje i

7. izvješće o izvršenju prijedloga, preporuka i mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti te nedostataka i slabosti utvrđenih tijekom kontrola odnosno revizija i razloge njihova neizvršenja.

(8) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da viši rukovoditelji redovito primaju izvješća o provođenju strategija ulaganja i internih procedura za donošenje investicijskih odluka iz stavka 2. točaka 2. do 5. ovoga članka.

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 52.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva, kao i djelatnosti koje obavlja uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike, procedure i mjere, čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima, kao i povezanih rizika te uspostaviti primjerene mjere i postupke radi smanjivanja takvih rizika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati politike i postupke kako bi osiguralo da ono posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te vlastitim pravilima koja uređuju osobne transakcije iz članka 48. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

Funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 53.

(1) Društvo za upravljanje dužno je ustrojiti trajnu, učinkovitu i neovisnu funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima zaduženu za obavljanje sljedećih poslova:

1. praćenje i redovitu procjenu primjerenosti i učinkovitosti mjera, politika i procedura iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona, utvrđivanje i redovitu procjenu rizika usklađenosti kojima je društvo za upravljanje izloženo ili bi moglo biti izloženo, na način da uspostavi program praćenja koji uzima u obzir sva područja poslovanja društva za upravljanje. Program praćenja usklađenosti trebao bi odrediti prioritete temeljene na procjeni rizika usklađenosti, osiguravajući pritom sveobuhvatno praćenje rizika usklađenosti. Ovo obuhvaća, među ostalim, procjenu učinaka koje će na poslovanje društva za upravljanje imati izmjene relevantnih propisa i provjeru usklađenosti novih proizvoda ili procesa s propisima i/ili izmjenama propisa

2. praćenje i redovitu procjenu aktivnosti društva za upravljanje koje se odnose na uočene propuste u poštivanju i pridržavanju obveza u skladu s relevantnim propisima

3. savjetovanje uprave i drugih relevantnih osoba odgovornih za obavljanje djelatnosti društva za upravljanje o načinu primjene relevantnih propisa, što obuhvaća pružanje potpore za osposobljavanje radnika, pružanje svakodnevne pomoći radnicima i sudjelovanje u uspostavi novih politika i postupaka u društvu za upravljanje i

4. redovito izvještavanje višeg rukovodstva i, ako postoji, nadzorne funkcije, o usklađenosti u skladu s odredbama članka 51. stavka 4. ovoga Zakona, s opisom provedbe i djelotvornosti mjera kontrole, sažetkom utvrđenih rizika i mjerama oporavka koje su poduzete ili ih je potrebno poduzeti.

(2) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ispunjava obveze iz stavka 1. ovoga članka primjereno i neovisno, na način da:

1. osigura da relevantne osobe unutar funkcije praćenja usklađenosti s relevantnim propisima imaju potrebne ovlasti, sredstva, stručno znanje i pristup svim bitnim podacima za obavljanje poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, uključujući sve važne baze podataka, izvješća podnesena višem rukovodstvu i nadzornoj funkciji te mogućnost sudjelovanja na sastancima višeg rukovodstva i nadzorne funkcije, kada je to primjenjivo

2. imenuje osobu zaduženu za praćenje usklađenosti s relevantnim propisima, a koja je odgovorna za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i izvješćivanje u skladu s člankom 51. stavkom 4. ovoga Zakona

3. osigura da relevantne osobe koje su uključene u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne budu uključene u obavljanje djelatnosti koje nadziru i

4. osigura da način određivanja plaća i drugih oblika nagrađivanja relevantnih osoba uključenih u funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima ne umanjuje niti je izgledno da bi mogao umanjivati njihovu objektivnost.

(3) Društvo za upravljanje nije dužno ispunjavati uvjete iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka ako može dokazati:

1. da navedene obveze nisu razmjerne vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva i vrsti i opsegu djelatnosti društva za upravljanje i

2. da i bez pridržavanja navedenih uvjeta funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima obveze iz stavka 1. ovoga članka ispunjava primjereno i neovisno.

(4) Za izuzeće od primjene odredbi stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka u skladu sa stavkom 3. ovoga članka potrebno je prethodno odobrenje Agencije.

Članak 54.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti i provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati učinkovite i primjerene politike i postupke u skladu s kojima njegovi radnici mogu preko posebnog, neovisnog i samostalnog internog kanala prijaviti svaku povredu odredaba ovoga Zakona i/ili na temelju njega donesenih propisa u poslovanju društva za upravljanje, odnosno sumnju na takvu povredu, osobi odgovornoj za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima u društvu za upravljanje.

(2) Politike iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati najmanje način provedbe prijave iz stavka 1. ovoga članka i postupanje po njoj.

(3) Osoba odgovorna za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima dužna je primljene informacije čuvati kao povjerljive, a društvo za upravljanje dužno je osigurati da se prijave iz stavka 1. ovoga članka provode poštujući načela poštenja, objektivnosti i nepristranosti, te zaštite osobnih podataka, kao i da radnik koji je prijavio eventualnu povredu propisa neće snositi nikakve negativne posljedice zbog takvog prijavljivanja. Društvo za upravljanje ne smije radnika koji je podnio prijavu iz stavka 1. ovoga članka ni na koji način diskriminirati, dovoditi u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike niti se takvo njegovo postupanje može smatrati kršenjem bilo kakvih ograničenja otkrivanja informacija koja su određena ugovorom, zakonom ili drugim propisom, te to ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu ili drugog ugovora na temelju kojeg radnik radi u društvu za upravljanje.

(4) Agencija će omogućiti pouzdan način dostavljanja obavijesti o povredama odredaba ovoga Zakona i/ili podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te potiče njihovo dostavljanje.

(5) Na zahtjev Agencije društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji obavijest o povredama odredaba ovoga Zakona i/ili podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, odnosno o prijavama iz stavka 1. ovoga članka, ako je takvih prijava bilo, za razdoblje i u roku koji odredi Agencija.

(6) Prilikom dostavljanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka Agencija će osigurati odgovarajuću zaštitu radnika društva za upravljanje koji je dostavio predmetnu obavijest, u svrhu njegove zaštite od moguće diskriminacije ili drugih oblika dovođenja u nepovoljniji položaj, odnosno pozivanja na odgovornost zbog otkrivanja navedenih podataka.

(7) Agencija će pravilnikom propisati prihvat obavijesti iz stavka 4. ovoga članka i postupanje u vezi s dostavljenom obavijesti, s jasnim pravilima o povjerljivosti podataka o osobi koja je obavijest dostavila i osobi koja je navodno, u skladu s obavijesti, odgovorna za nezakonitost.

(8) Agencija će s osobnim podacima iz obavijesti iz stavka 4. ovoga članka odnosno iz stavka 5. ovoga članka postupati u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, Agencija može podatke o osobi koja je Agenciji dostavila obavijest iz stavka 4. ovoga članka odnosno podatke o radniku koji je prijavio eventualnu povredu propisa iz stavka 5. ovoga članka upotrijebiti ako je to nužno u svrhu provođenja istrage u kaznenom postupku ili za pokretanje drugih sudskih postupaka.

(10) Agencija će podatke iz stavka 4. ovoga članka odnosno iz stavka 5. ovoga članka dostaviti ESMA-i na njezin zahtjev.

Funkcija interne revizije

Članak 55.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada je to prikladno i primjereno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva za upravljanje, ustrojiti zasebnu funkciju interne revizije te osigurati neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i djelatnosti društva za upravljanje.

(2) Funkcija interne revizije neovisno i objektivno procjenjuje primjerenost i učinkovitost uspostavljenih sustava i procesa društva za upravljanje, sustava unutarnjih kontrola i korporativnog upravljanja te daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja društva za upravljanje.

(3) Funkcija interne revizije iz stavka 1. ovoga članka odgovorna je za:

1. propisivanje, provođenje i ažuriranje plana revizije te periodičko ispitivanje i procjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustava društva za upravljanje, kao i mehanizma unutarnjih kontrola

2. davanje preporuka na temelju rezultata postupka iz točke 1. ovoga stavka

3. provjeravanje usklađenosti s preporukama iz točke 2. ovoga stavka i

4. izvješćivanje u vezi s poslovima interne revizije, u skladu s člankom 51. stavkom 4. ovoga Zakona.

Sustav upravljanja rizicima

Članak 56.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. relevantne dijelove organizacijske strukture društva za upravljanje s definiranim ovlastima i odgovornostima za upravljanje rizicima, pri čemu središnju ulogu ima funkcija upravljanja rizicima

2. postupke i principe za utvrđivanje te tehnike i alate za mjerenje rizika

3. strategije, politike, postupke i mjere vezane za upravljanje rizicima i

4. praćenje i izvještavanje o rizicima.

(2) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem društva za upravljanje i UCITS fondovima kojima upravlja, poslovnim procesima i sustavima društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja, doprinose tih pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti društva za upravljanje i pojedinog UCITS fonda i utvrđivanja prihvatljivog stupnja rizika.

(3) Strategija upravljanja rizicima mora odražavati temeljni odnos društva za upravljanje prema rizicima kojima su ili bi mogli biti izloženi društvo za upravljanje i UCITS fondovi u svom poslovanju, a najmanje mora uključivati opća načela i ciljeve strategije kao polaznu osnovu za proces upravljanja rizicima. Strategija postavlja sustavni okvir i strukturirani pristup utvrđivanju i upravljanju rizicima u društvu za upravljanje.

(4) Politika upravljanja rizicima mora omogućiti realizaciju strategije upravljanja rizicima.

(5) Politikom upravljanja rizicima opisuje se način na koji društvo za upravljanje namjerava implementirati upravljanje rizicima na jedan sustavan način, definirajući uloge i odgovornosti te proces upravljanja rizicima koji uključuje redovito i pravovremeno utvrđivanje, mjerenje odnosno procjenjivanje, upravljanje odnosno postupanje po rizicima i praćenje rizika, uključujući i izvještavanje o rizicima kojima su društvo za upravljanje i UCITS fondovi izloženi ili bi mogli biti izloženi u svom poslovanju.

(6) Društvo za upravljanje dužno je u okviru procesa upravljanja rizicima, a u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit proces procjene kreditne sposobnosti izdavatelja u koje namjerava ulagati ili ulaže svoju imovinu i imovinu UCITS fondova. Za procjenu kreditne sposobnosti izdavatelja u koje se ulaže imovina UCITS fonda i društva za upravljanje, društvo za upravljanje ne smije se automatski ili isključivo oslanjati na kreditne rejtinge koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je propisano u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting.

(7) Društvo za upravljanje dužno je nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima.

(8) Uspostavljenu strategiju i politike upravljanja rizicima društvo za upravljanje dužno je dokumentirati i na zahtjev Agencije dostaviti bez odgode.

(9) Ako je društvo za upravljanje u skladu sa stavkom 8. ovoga članka Agenciji dostavilo uspostavljene strategije i politike upravljanja rizicima, dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju o svim bitnim promjenama uspostavljenih strategija i politika upravljanja rizicima, kao i svim bitnim promjenama izloženosti rizicima i visine regulatornog kapitala društva za upravljanje.

(10) Uprava društva za upravljanje sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za njegovu prikladnost i učinkovitost, kao i za uspostavljanje, primjenu i promicanje takve kulture u kojoj upravljanje rizicima čini sastavni dio poslovanja na svim razinama društva za upravljanje.

(11) Društvo za upravljanje dužno je u procesu upravljanja rizicima odrediti profil rizičnosti društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja, doprinose pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti pojedinog UCITS fonda i utvrditi prihvatljivi stupanj rizika.

(12) Društvo za upravljanje dužno je revidirati sustav za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ga kada je to potrebno.

Funkcija upravljanja rizicima

Članak 57.

(1) Društvo za upravljanje dužno je ustrojiti trajnu i učinkovitu funkciju upravljanja rizicima.

(2) Funkcija iz stavka 1. ovoga članka mora biti hijerarhijski i funkcionalno neovisna, osim u

slučajevima kada društvo za upravljanje može dokazati:

1. da navedene obveze nisu razmjerne vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja

2. da su osigurane primjerene mjere sprječavanja sukoba interesa koje omogućavaju uredno i neovisno ispunjavanje obveza funkcije upravljanja rizicima i

3. da proces upravljanja rizicima ispunjava zahtjeve iz članka 56. ovoga Zakona.

(3) Funkcija upravljanja rizicima dužna je:

1. provoditi politike i procedure upravljanja rizicima društva za upravljanje i UCITS fondova kojima društvo upravlja

2. osigurati usklađenost s ograničenjima izloženosti rizicima društva za upravljanje i UCITS fonda, uključujući zakonska ograničenja koja se odnose na ukupnu izloženost i rizik druge ugovorne strane

3. savjetovati upravu vezano uz utvrđivanje profila rizičnosti društva za upravljanje i svakog UCITS fonda kojim društvo upravlja

4. dostavljati redovita izvješća upravi i, kada je to primjenjivo, nadzornoj funkciji o:

a) usklađenosti između postojeće razine izloženosti rizicima UCITS fonda i unaprijed određenog profila rizičnosti tog UCITS fonda

b) usklađenosti svakog pojedinog UCITS fonda kojim društvo upravlja s ograničenjima izloženosti rizicima koja su određena ili propisana za taj fond

c) usklađenosti između postojeće razine izloženosti rizicima i unaprijed određenog profila rizičnosti te propisanim ograničenjima izloženosti rizicima društva za upravljanje i

d) primjerenosti i učinkovitosti politika i procedura upravljanja rizicima, pri čemu se posebno navodi jesu li u slučaju eventualnih nedostataka poduzete odgovarajuće mjere za njihovo uklanjanje.

5. dostavljati redovita izvješća višim rukovoditeljima o postojećim razinama izloženosti rizicima društva za upravljanje i svakog UCITS fonda kojim društvo upravlja i svim stvarnim i predvidljivim kršenjima njegovih ograničenja rizičnosti, kako bi se osiguralo poduzimanje pravovremenih i primjerenih mjera i

6. ocjenjivati i, kada je to primjenjivo, sudjelovati u postupku vrednovanja OTC izvedenica iz članka 253. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Društvo za upravljanje dužno je funkciji upravljanja rizicima osigurati potrebne ovlasti i pristup svim podacima bitnim za ispunjavanje obveza iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Kada društvo za upravljanje obavlja i druge djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona osim upravljanja UCITS fondom, uz obveze iz stavka 3. ovoga članka, funkcija upravljanja rizicima dužna je poštivati i odredbe koje funkcija upravljanja rizicima mora zadovoljavati prema propisima koji uređuju obavljanje tih drugih djelatnosti.

Mjere za neprekidno poslovanje

Članak 58.

(1) Društvo za upravljanje dužno je poduzeti sve primjerene mjere koje su potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje.

(2) Za postizanje svrhe iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je koristiti odgovarajuće sustave, sredstva i postupke koji su razmjerni vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja.

Politika primitaka

Članak 59.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti i provoditi politiku primitaka koja dosljedno odražava i promiče učinkovito upravljanje rizicima i sprečava preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti, pravilima i/ili prospektom UCITS fondova kojima upravlja te koja ne dovodi u pitanje obvezu društva za upravljanje da postupa u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja.

(2) Politika primitaka primjenjuje se na sljedeće kategorije radnika:

– više rukovodstvo

– osobe koje preuzimaju rizik

– kontrolne funkcije i

– svakog drugog radnika čiji primici spadaju u platni razred višeg rukovodstva i osoba koje preuzimaju rizik, ako njihov rad ima važan utjecaj na profil rizičnosti društva za upravljanje i/ili UCITS fondova kojima upravlja.

(3) Politika primitaka također se primjenjuje na radnike treće osobe na koju je društvo za upravljanje delegiralo poslove u skladu s člankom 69. ovoga Zakona, a čiji rad ima bitan utjecaj na profil rizičnosti UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja. Zahtjevi politike primitaka iz ovoga Zakona ne moraju se primjenjivati na navedene treće osobe ako su one temeljem drugih relevantnih propisa podvrgnute jednako učinkovitim regulatornim zahtjevima u odnosu na politike primitaka.

Zahtjevi politike primitaka

Članak 60.

(1) Na način i u mjeri koja je primjerena s obzirom na veličinu, unutarnju organizaciju te vrstu, opseg i složenost poslova koje društvo za upravljanje obavlja, prilikom uspostave i provođenja politike primitaka, društvo za upravljanje rukovodit će se sljedećim zahtjevima politike primitaka:

a) politika primitaka dosljedno odražava i promiče učinkovito upravljanje rizicima i sprječava preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti, pravilima i/ili prospektom UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja te ne dovodi u pitanje obvezu društva za upravljanje da postupa u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja

b) politika primitaka je usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima društva za upravljanje, UCITS fondova kojima upravlja i ulagatelja te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa

c) nadzorni odbor društva za upravljanje donosi i nadzire implementaciju temeljnih načela politike primitaka, koja načela je dužan najmanje jednom godišnje preispitati

Članovi uprave društva za upravljanje koji su stručni u području politika primitaka i upravljanja rizicima donose politiku primitaka uz suglasnost nadzornog odbora te su odgovorni za provedbu te politike.

Nadzorni odbor dužan je donijeti odluke:

1. o ukupnom iznosu varijabilnih primitaka za sve radnike društva za upravljanje u poslovnoj godini za određeno razdoblje procjene

2. na pojedinačnoj osnovi o primicima članova uprave i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija i

3. o smanjenju ili ukidanju varijabilnih primitaka radnicima, uključujući aktiviranje odredbi o malusu ili povratu primitaka, ako dođe do bitnog narušavanja uspješnosti ili ostvarivanja gubitka društva za upravljanje.

Navedene odluke nadzornog odbora provodi uprava društva za upravljanje u skladu s politikom primitaka.

d) nadzorni odbor društva za upravljanje dužan je osigurati da provođenje politike primitaka najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i procedurama vezanim uz primitke

e) primici kontrolnih funkcija ovise o postignutim ciljevima povezanima s njihovim radnim zadacima, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju

f) primici viših rukovoditelja na poslovima upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti podliježu neposrednom nadzoru od strane odbora za primitke ako je on osnovan. Kada odbor za primitke nije osnovan, primici viših rukovoditelja odgovornih za kontrolne funkcije u društvu za upravljanje, kao i drugih radnika koji primaju najviše primitke u društvu za upravljanje, podliježu neposrednom nadzoru nadzornog odbora

g) kada su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca (uzimajući u obzir financijske i nefinancijske kriterije) i relevantne poslovne jedinice, kao i na ukupnim rezultatima društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja

h) ocjena uspješnosti odnosi se na višegodišnje razdoblje, odnosno vrši se na temelju vremenskog okvira koji je usklađen s preporučenim držanjem udjela ulagatelja u UCITS fondu. Na taj se način osigurava da se ocjena uspješnosti temelji na dugoročnijim rezultatima i rizicima ulaganja UCITS fonda te da se stvarna isplata primitka rasporedi tijekom relevantnog razdoblja

i) zajamčeni varijabilni primici su iznimka i mogu se ugovoriti samo prilikom zapošljavanja novih radnika, pri čemu su ograničeni na prvu godinu rada

j) fiksni i varijabilni primici su primjereno uravnoteženi. Fiksni dio primitaka mora predstavljati dovoljno visok udio u ukupnim primicima, čime se omogućava provođenje u potpunosti fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka

k) primici koji se daju u slučaju prijevremenog prestanka ugovornog odnosa s društvom za upravljanje odražavaju uspješnost postignutu u relevantnom razdoblju i određuju se na način koji ne nagrađuje neuspjeh

l) mjerenje uspješnosti, kao osnova za izračun varijabilnog dijela primitaka, mora biti prilagođeno svim vrstama rizika kojima je društvo za upravljanje izloženo ili kojima bi moglo biti izloženo

m) znatan dio, a u svakom slučaju najmanje 50% varijabilnog primitka, se sastoji od instrumenata (udjela relevantnog UCITS fonda ili ekvivalentnih nenovčanih instrumenata s jednako djelotvornim poticajima)

Takve obveze nema ako imovina UCITS fondova pod upravljanjem društva za upravljanje čini manje od 50% ukupnog portfelja kojim upravlja društvo za upravljanje.

Navedeni instrumenti podliježu primjerenoj politici zadržavanja, s namjerom usklađenja poticaja koji se daju pojedincu s interesima društva za upravljanje, UCITS fondova kojima upravlja i ulagatelja.

Ovaj se zahtjev politike primitaka primjenjuje na neodgođen dio varijabilnih primitaka kao i na odgođen dio varijabilnih primitaka u skladu s točkom n) ovoga stavka.

n) znatan dio, a u svakom slučaju najmanje 40% varijabilnog primitka, daje se s odgodom tijekom razdoblja koje odgovara razdoblju preporučenog držanja udjela ulagatelja u relevantnom UCITS fondu. Prilikom određenja vremenskog okvira odgode varijabilnog dijela primitka, u obzir se uzima i profil rizičnosti relevantnog UCITS fonda

U slučaju osobito visokog varijabilnog primitka najmanje 60% varijabilnog primitka će se odgoditi.

Razdoblje odgode varijabilnog dijela primitaka u svakom slučaju ne smije biti kraće od tri godine.

Društvo za upravljanje odgođene primitke ne smije isplaćivati odnosno dodjeljivati brže nego što proizlazi iz načela pravilnoga vremenskog razgraničavanja. Načelo pravilnoga vremenskog razgraničavanja pri isplati odnosno dodjeli odgođenih primitaka nalaže da kod primitaka koji se odgađaju tijekom n godina, počevši od kraja razdoblja procjene, isplate primitaka na kraju svake godine od kraja razdoblja procjene čine odgođeni iznos primitaka pomnožen sa 1/n.

Odgođeni dijelovi primitaka ne smiju se isplaćivati češće od jedanput godišnje, a prvi odgođeni dio primitaka smije se isplatiti najmanje godinu dana nakon isteka razdoblja procjene.

o) varijabilni primici, uključujući odgođene dijelove varijabilnih primitaka, daju se samo kada i ako je to održivo i opravdano. Varijabilni primici smatraju se održivima ako u razdoblju od utvrđivanja tih primitaka do njihove konačne isplate ne dođe do narušavanja financijskog stanja društva za upravljanje, odnosno do ostvarivanja gubitka društva za upravljanje. Varijabilni primici smatraju se opravdanima ako su zasnovani na uspješnosti relevantne poslovne jedinice, UCITS fonda i/ili pojedinca.

U slučaju znatnog narušavanja uspješnosti ili ostvarenja gubitka društva za upravljanje i/ili UCITS fondova pod upravljanjem, ukupni varijabilni primici će se znatno umanjiti, pri čemu se u obzir uzimaju svi sljedeći oblici smanjenja primitaka:

– smanjenje primitaka tekuće poslovne godine

– smanjenje odgođenih, neisplaćenih primitaka (aktiviranjem odredbi o malusu) i

– naknadno smanjenje već isplaćenih primitaka (aktiviranjem odredbi o povratu primitaka)

p) diskrecijske mirovinske pogodnosti moraju biti usklađene s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima društva za upravljanje i UCITS fondova kojim upravlja.

U slučaju prestanka radnog odnosa kada radnik ne odlazi u mirovinu, društvo za upravljanje će iznos diskrecijskih mirovinskih pogodnosti zadržati tijekom razdoblja od pet godina u obliku instrumenata iz točke m) ovoga stavka.

U slučaju prestanka radnog odnosa kada radnik odlazi u mirovinu, diskrecijske mirovinske pogodnosti se radniku daju u obliku instrumenata iz točke m) ovoga stavka uz uvjet petogodišnjeg razdoblja zadržavanja.

r) radnici društva za upravljanje ne smiju koristiti osobne strategije zaštite od rizika, niti se smiju osigurati za slučaj gubitka primitaka ili nepovoljnog ishoda preuzetih rizika, jer se time narušava usklađenost njihovih primitaka s rizicima i

s) varijabilni primici se neće isplaćivati odnosno davati preko subjekata ili uz pomoć metoda koje omogućavaju ili olakšavaju izbjegavanje zahtjeva iz ovoga Zakona.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka odnose se na sve oblike fiksnih i varijabilnih plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje isplaćuje odnosno dodjeljuje društvo za upravljanje i/ili UCITS fond, uključujući primitke povezane s uspješnošću i prijenosom udjela UCITS fondova, a koji se primici isplaćuju odnosno dodjeljuju u korist osoba iz članka 59. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Odbor za primitke

Članak 61.

(1) Društva za upravljanje koja su važna po svojoj veličini, organizacijskoj strukturi, prirodi, opsegu i složenosti poslova koje obavljaju ili veličini UCITS fondova kojima upravljaju, dužna su osnovati odbor za primitke.

(2) Članovi nadzornog odbora između sebe biraju članove odbora za primitke, pri čemu odbor mora biti uspostavljen na način koji omogućuje donošenje stručne i neovisne prosudbe o politici primitaka te o utjecaju primitaka na upravljanje rizicima.

(3) Odbor za primitke zadužen je za pružanje podrške i savjetovanje uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje vezano za politiku odnosno načela politike primitaka. Odbor za primitke je dužan u svome radu voditi računa o dugoročnim interesima ulagatelja, drugih zainteresiranih strana te o javnom interesu.

(4) Kad je relevantnim propisom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika radnika.

Procedure postupanja, evidencije i poslovna dokumentacija društva za upravljanje

Članak 62.

(1) Društvo za upravljanje mora imati jasne i transparentne procedure postupanja s dokumentacijom i pohranjivati u arhiv sve isprave i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje društva za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je voditi i čuvati evidencije i poslovnu dokumentaciju o svim aktivnostima, kao i transakcijama koje je izvršilo, na način koji omogućuje nadzor nad poslovanjem društva za upravljanje, a posebice nad ispunjavanjem obveza prema ulagateljima i potencijalnim ulagateljima.

(3) Društvo za upravljanje dužno je organizirati poslovanje i ažurno voditi poslovnu dokumentaciju i druge administrativne ili poslovne evidencije na način koji omogućuje da se u svakom trenutku može provjeriti tijek pojedinog posla koji je izvršilo za svoj račun, za račun UCITS fonda ili za račun ulagatelja.

(4) Društvo za upravljanje dužno je svu dokumentaciju o poslovanju s imovinom UCITS fondova čuvati odvojeno od dokumentacije društva za upravljanje i ostalih UCITS fondova kojima upravlja.

(5) Svu poslovnu dokumentaciju društvo za upravljanje mora zaštititi od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu te čuvati na trajnom mediju.

(6) Društvo za upravljanje dužno je najmanje pet godina po isteku godine u kojoj je bio sklopljen posao, čuvati svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima koje je obavilo.

Rješavanje pritužbi ulagatelja

Članak 63.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti primjerene postupke koji osiguravaju da se pritužbe ulagatelja u UCITS fondove kojima društvo za upravljanje upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja, osobito u slučaju kada je društvo za upravljanje iz države članice koja nije matična država članica UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je ulagateljima omogućiti podnošenje pritužbi na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti primjerene postupke koji osiguravaju da su informacije u vezi s postupkom rješavanja pritužbi ulagatelja dostupne i javnosti i nadležnom tijelu matične države članice UCITS fonda te da nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda može informacije iz članka 381. stavka 2. ovoga Zakona dobiti izravno od društva za upravljanje.

(4) Društvo za upravljanje dužno je čuvati dokumentaciju o svim pritužbama i mjerama koje su temeljem njih poduzete, na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Rješavanje sporova između društva za upravljanje i ulagatelja

Članak 64.

(1) Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, društvo za upravljanje dužno je osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže, između društva za upravljanje i ulagatelja u UCITS fondove kojima društvo upravlja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je buduće ulagatelje u UCITS fondove upoznati s načinom i postupkom rješavanja sporova putem arbitraže.

(3) Ako se radi o sporu koji je nastao ili bi mogao nastati iz ugovora koji je sklopljen s ulagateljem, ugovor o arbitraži mora biti sadržan u posebnoj ispravi koju su potpisale obje stranke, u kojoj ne smije biti drugih utanačenja osim onih koji se odnose na arbitražni postupak.

Mrežna stranica društva za upravljanje

Članak 65.

(1) Društvo za upravljanje mora imati, redovito ažurirati i održavati svoju mrežnu stranicu koja sadržava najmanje sljedeće podatke i informacije:

1. opće podatke o društvu za upravljanje (tvrtka, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja za rad koji je izdala Agencija, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar, iznos temeljnog kapitala, osnivači i članovi)

2. osnovne podatke o članovima uprave, nadzornog odbora i prokuristima društva za upravljanje (osobna imena, kratke životopise)

3. popis djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje društvo ima izdano odobrenje za rad

4. polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fondova

5. polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje društva za upravljanje

6. opće podatke o depozitaru UCITS fonda (tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, iznos temeljnog kapitala) i popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 221. ovoga Zakona

7. popis UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja

8. prospekt, pravila UCITS fonda te ključne podatke za ulagatelje

9. popis delegiranih poslova s naznakom trećih osoba na koju su ti poslovi delegirani

10. mjesečni izvještaj iz članka 212. ovoga Zakona

11. sažeti tabelarni prikaz rizika vezanih uz društvo za upravljanje i UCITS fond sa stupnjem utjecaja svakog rizika na društvo i UCITS fond

12. cijenu udjela UCITS fondova kojima upravlja i

13. sve obavijesti vezane uz društvo za upravljanje i UCITS fond te druge podatke predviđene ovim Zakonom.

(2) Agencija će pravilnikom odrediti dodatne podatke i informacije koje mora sadržavati mrežna stranica društva za upravljanje, za koje smatra da su važni za ulagatelje, tržište i javnost.

Donošenje pravilnika

Članak 66.

Agencija će detaljnije pravilnicima propisati zahtjeve društvima za upravljanje, s obzirom na:

1. organizacijske zahtjeve

2. administrativne i računovodstvene postupke

3. mehanizme unutarnje kontrole

4. praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

5. internu reviziju

6. upravljanje rizicima

7. mjere za sprječavanje sukoba interesa

8. pravila poslovnog ponašanja

9. politike primitaka

10. mjere za neprekidno poslovanje

11. osobne transakcije

12. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije društva za upravljanje i

13. primjereno upravljanje informacijskim sustavom.

POGLAVLJE VI.

IZVJEŠTAVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Izvještaji društva za upravljanje

Članak 67.

(1) Na financijsko izvještavanje društva za upravljanje primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

(2) Financijske izvještaje društva za upravljanje čine:

– izvještaj o financijskom položaju

– izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

– izvještaj o novčanom tijeku

– izvještaj o promjenama kapitala i

– bilješke uz financijske izvještaje.

(3) Strukturu i sadržaj financijskih izvještaja društva za upravljanje te objavljivanje, način i rokove dostave istih Agencija će propisati pravilnikom.

(4) Osim financijskih izvještaja iz stavka 2. ovoga članka Agencija će pravilnikom propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja društva za upravljanje koja su društva za upravljanje obvezna sastavljati za potrebe Agencije.

(5) Odredbe iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na društvo za upravljanje iz druge države članice ili iz treće države koje u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice.

(6) Agencija može propisati kontni plan za društva za upravljanje.

Revizija izvještaja društva za upravljanje

Članak 68.

(1) Godišnje financijske izvještaje društava za upravljanje mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(2) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji dostaviti revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 67. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(3) Nakon što je jednom izabran isti revizor može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje.

(4) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja društva za upravljanje.

(5) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, odnosno drugim revidiranim izvještajima društva za upravljanje.

(6) Ako Agencija utvrdi da revizija izvještaja društva za upravljanje nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva za upravljanje ili na drugi način utvrdi da revizorsko izvješće o izvještajima društva za upravljanje nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorska izvješća i zahtijevati od društva za upravljanje da reviziju obavi drugi revizor, a na trošak društva za upravljanje.

(7) Revizor iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju revizije iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE VII.

DELEGIRANJE POSLOVA NA TREĆE OSOBE

Članak 69.

(1) Za delegiranje poslova iz članka 13. stavka 2. točaka 2. i 3. te članka 13. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona, kao i za delegiranje poslova kontrolnih funkcija iz članka 48. stavka 2. ovoga Zakona, društvo za upravljanje je dužno ishoditi odobrenje Agencije.

(2) Društvo za upravljanje može delegirati i ostale poslove iz članka 13. ovoga Zakona ako je o tome prethodno obavijestilo Agenciju.

(3) O delegiranju poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka društvo za upravljanje i treća osoba sklapaju ugovor u pisanom obliku. Ugovorom mora biti određeno da je treća osoba dužna omogućiti provođenje nadzora nad delegiranim poslom od strane radnika Agencije.

(4) Ugovor o delegiranju poslova iz stavka 3. ovoga članka ne može stupiti na snagu bez odobrenja odnosno obavještavanja Agencije.

(5) Društvo za upravljanje je dužno na svojim mrežnim stranicama objaviti podatak o poslovima koji su delegirani na treću osobu, kao i o identitetu treće osobe. Ako treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, prema odredbama članka 72. ovoga Zakona, društvo za upravljanje će na svojim mrežnim stranicama objaviti i taj podatak, uz identitet te osobe, odmah po stupanju na snagu toga ugovora.

(6) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati postupak delegiranja poslova na treće osobe od strane društva za upravljanje te sadržaj ugovora o delegiranju poslova.

Članak 70.

Delegiranje poslova na treće osobe moguće je samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo radi povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova

b) treća osoba mora imati sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje delegiranih poslova

c) ovlaštene osobe treće osobe moraju imati dobar ugled te stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova

d) društvo za upravljanje mora dokazati da je treća osoba kvalificirana i sposobna za obavljanje delegiranih poslova, da je izabrana primjenom dužne pažnje i da društvo za upravljanje može u svako doba učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova

e) društvo za upravljanje će kontinuirano nadzirati treću osobu u obavljanju delegiranih poslova

f) društvo za upravljanje ne smije delegirati poslove na treće osobe do te mjere da se više ne može smatrati društvom koje upravlja UCITS fondovima (»poštanski sandučić«)

g) poslovi se ne smiju delegirati na osobu čiji interesi mogu biti u sukobu s interesima društva za upravljanje, UCITS fonda ili njegovih ulagatelja

h) delegiranjem se ne umanjuje učinkovitost nadzora nad društvom za upravljanje i UCITS fondovima

i) delegiranjem se ne smiju ugroziti interesi ulagatelja i UCITS fonda

j) društvo za upravljanje i dalje ostaje u potpunosti odgovorno za obavljanje delegiranih poslova

k) u prospektu UCITS fonda naveden je popis poslova koji su delegirani na treću osobu i osoba na koju su oni delegirani i

l) društvu za upravljanje mora biti omogućeno da u bilo kojem trenutku može trećoj osobi dati daljnju uputu ili raskinuti ugovor o delegiranju s trenutnim učinkom kada je to u interesu ulagatelja.

Članak 71.

(1) Poslovi upravljanja imovinom UCITS fonda ili upravljanja rizicima mogu se delegirati samo na osobe koje imaju odobrenje ili drugu odgovarajuću dozvolu za upravljanje imovinom od strane nadležnog tijela te podliježu nadzoru prema odredbama mjerodavnog prava.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. društva za upravljanje UCITS fondovima s odobrenjem za rad izdanim u skladu s ovim Zakonom ili propisom kojim se u pravni poredak matične države članice društva za upravljanje prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ

2. investicijska društva s odobrenjem za upravljanje portfeljem izdanim u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad investicijskih društava ili propisom kojim se u pravni poredak matične države članice investicijskog društva prenose odredbe Direktive 2004/39/EC

3. kreditne institucije s odobrenjem za upravljanjem portfeljem izdanim u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija ili propisom kojim se u pravni poredak matične države članice kreditne institucije prenose odredbe Direktive 2004/39/EC

4. vanjski upravitelji alternativnim investicijskim fondovima s odobrenjem za rad izdanim u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ili propisom kojim se u pravni poredak matične države članice društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima prenose odredbe Direktive 2011/61/EU i

5. osobe iz treće države koje imaju odobrenje za upravljanje imovinom i podliježu nadzoru prema odredbama mjerodavnog prava te države.

(3) Ako se poslovi upravljanja imovinom UCITS fonda ili upravljanja rizicima delegiraju na subjekt iz treće države, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, mora postojati ugovor o suradnji između Agencije i tijela nadležnog za nadzor toga subjekta kako bi se osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama Zakona.

(4) Upravljanje imovinom UCITS fonda, upravljanje rizicima i vrednovanje imovine UCITS fonda ne mogu se delegirati ili poddelegirati na:

1. depozitara ili treću osobu na koju je depozitar delegirao svoje poslove ili

2. bilo koji drugi subjekt čiji bi interesi mogli bili u sukobu s interesima društva za upravljanje, UCITS fonda ili njegovih ulagatelja, osim ako je taj subjekt funkcionalno i hijerarhijski razdvojio poslove upravljanja imovinom, poslove upravljanja rizicima i poslove vrednovanja imovine UCITS fonda od svojih ostalih poslova koji bi mogli prouzročiti sukobe interesa, a mogući sukobi interesa primjereno su prepoznati, njima se upravlja te se prate i objavljuju ulagateljima UCITS fonda.

Članak 72.

Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) društvo za upravljanje se usuglasilo s daljnjim delegiranjem

b) društvo za upravljanje je obavijestilo Agenciju o daljnjem delegiranju poslova prije no što je to delegiranje stupilo na snagu i

c) ispunjeni su svi uvjeti iz članka 70. ovoga Zakona i za daljnje delegiranje poslova.

Članak 73.

(1) Društvo za upravljanje dužno je postupati u najboljem interesu ulagatelja i UCITS fonda kojim upravlja te stručno i s posebnom pažnjom prilikom donošenja investicijskih odluka, delegiranja poslova na treće osobe, korištenja vanjskih usluga i drugih poslova koji su od važnosti za društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je propisati i implementirati interne politike i procedure kako bi osiguralo postupanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zakona, a koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, pravilima i prospektom UCITS fonda, ciljevima UCITS fonda, investicijskom strategijom te strategijom i politikom upravljanja rizicima uključujući i ograničenja rizika.

POGLAVLJE VIII.

STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Članak 74.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba iz članka 75. ovoga Zakona ili osobe koje zajednički djeluju u skladu s člankom 76. ovoga Zakona (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), dužne su prethodno Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći i svu dokumentaciju iz članka 82. ovoga Zakona.

(3) Ako osoba odnosno osobe iz stavka 1. ovoga članka steknu kvalificirani udio u društvu za upravljanje nasljeđivanjem ili u drugom slučaju kada nisu znale ili morale znati da će premašiti postotke iz stavka 1. ovoga članka, dužne su podnijeti zahtjev za takvo stjecanje u roku od 30 dana od dana kada su saznale ili morale saznati za stjecanje. Ako to ne učine, Agencija će postupiti u skladu s člankom 83. ovoga Zakona.

Članak 75.

(1) Povezane su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba i članovi njihovih užih obitelji koji su, ako se ne dokaže drugačije, za društvo za upravljanje jedan rizik jer:

1. jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom odnosno drugima ili

2. su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da će zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, osobito ako između njih postoji mogućnost prijenosa gubitka, dobiti, kreditne sposobnosti ili ako poteškoće u izvorima financiranja, odnosno podmirivanju obveza jedne osobe mogu prouzročiti poteškoće u izvoru financiranja, odnosno podmirivanja obveza jedne ili više drugih osoba.

(2) Grupu povezanih osoba čine sve osobe iz stavka 1. ovoga članka i sve s njima povezane osobe.

(3) Članovi uže obitelji povezane osobe, u smislu ovoga Zakona, jesu:

1. bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici

2. djeca ili posvojena djeca te osobe ili djeca ili posvojena djeca osoba iz točke 1. ovoga stavka koje nemaju punu poslovnu sposobnost i

3. druge osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost i koje su stavljene pod skrbništvo te osobe.

Članak 76.

(1) Osobe koje djeluju zajednički u smislu odredbe članka 74. ovoga Zakona su:

1. fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s društvom za upravljanje na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

2. pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(2) Smatra se da zajednički djeluju:

1. osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica, a koje ukazuju na usklađenost u stjecanju dionica ili u zajedničkoj namjeri osoba

2. članovi uprava ili nadzornih odbora društava koja djeluju zajednički ili

3. članovi uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela.

(3) Pravne osobe te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kada fizička i/ili pravna osoba imaju:

1. izravno ili neizravno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu iste pravne osobe

2. izravno ili neizravno više od 25% glasačkih prava u glavnoj skupštini iste pravne osobe

3. pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama iste pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma i/ili

4. izravno ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

Članak 77.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje dužna je najmanje sedam dana ranije o tome obavijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otuđiti.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka Agenciju je dužna obavijestiti najmanje sedam dana ranije i o namjeri smanjenja svog kvalificiranog udjela na način da udio u kapitalu ili glasačkim pravima padne ispod granice od 20%, 30% ili 50%, ili ako društvo za upravljanje prestaje biti ovisno društvo te osobe.

Članak 78.

Prilikom procjene visine kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje Agencija neće uzimati u obzir glasačka prava ili dionice koje investicijsko društvo ili kreditna institucija drže kao rezultat pružanja investicijske usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, pod uvjetom da se ta prava ne koriste u svrhu ostvarivanja utjecaja na upravljanje izdavateljem – društvom za upravljanje, i da se navedene dionice s pravom glasa otuđe u roku od jedne godine od dana stjecanja.

Članak 79.

(1) Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kada vrši procjene iz članka 82. ovoga Zakona, ako je namjeravani stjecatelj jedan od sljedećih subjekata:

1. kreditna institucija, društvo za životno osiguranje, društvo za neživotno osiguranje, društvo za reosiguranje, mirovinsko društvo, investicijsko društvo, društvo za upravljanje UCITS fondom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera stjecanja

2. matično društvo subjekata iz točke 1. ovoga stavka ili

3. pravna ili fizička osoba koja kontrolira subjekte iz točke 1. ovoga stavka.

(2) Agencija će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka od drugog nadležnog tijela zatražiti:

1. sve podatke koji su joj potrebni za procjenu iz članka 82. ovoga Zakona

2. ostale podatke kojima drugo nadležno tijelo raspolaže, a koji bi mogli biti važni za procjenu iz članka 82. ovoga Zakona i

3. kada je to primjereno, mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom stjecatelju.

(3) Ako tijelo nadležno za namjeravanog stjecatelja uz podatke iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka iznese mišljenje, Agencija je dužna to uzeti u obzir pri donošenju odluke o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela.

Članak 80.

(1) Agencija će bez odgode, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela, namjeravanog stjecatelja pisanim putem obavijestiti o primitku istoga, s naznakom datuma na koji istječe razdoblje procjene.

(2) Agencija će procjenu iz članka 82. ovoga Zakona izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana slanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka (razdoblje procjene).

(3) Agencija će u roku od dva radna dana od zaprimanja svakog dodatnog podatka u skladu s člankom 81. ovoga Zakona namjeravanog stjecatelja obavijestiti o primitku takve dopune, s naznakom novog datuma na koji istječe razdoblje procjene.

Članak 81.

(1) Agencija može, ako je to potrebno, tijekom razdoblja procjene, ali ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, pisanim putem zatražiti dodatne podatke potrebne za dovršenje procjene.

(2) Razdoblje procjene prekida se od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke iz stavka 1. ovoga članka do dana zaprimanja odgovora od namjeravanog stjecatelja, pri čemu prekid može trajati najdulje 20 radnih dana.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka Agencija može postavljati daljnje zahtjeve za nadopunom ili pojašnjenjem podataka, ali se razdoblje procjene neće prekidati.

(4) Agencija može produljiti razdoblje prekida iz stavka 2. ovoga članka tako da prekid traje do najviše 30 radnih dana ako namjeravani stjecatelj:

a) ima sjedište/prebivalište izvan države članice ili podliježe propisima izvan države članice ili

b) je pravna ili fizička osoba koja nije subjekt nadzora prema ovom Zakonu ili propisima koji uređuju osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, osnivanje i poslovanje investicijskih društava, društava za osiguranje i kreditnih institucija.

(5) Ako Agencija utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za namjeravano stjecanje, dužna je unutar razdoblja procjene o tome pisanim putem obavijestiti namjeravanog stjecatelja, navodeći razloge za donošenje takve odluke.

(6) Agencija može objaviti odgovarajuće očitovanje o razlozima odluke iz stavka 5. ovoga članka na vlastitu inicijativu ili na zahtjev namjeravanog stjecatelja.

(7) Ako Agencija ne odbije zahtjev za izdavanje odobrenja za namjeravano stjecanje u roku i na način iz stavka 5. ovoga članka, smatrat će se da je namjeravano stjecanje odobreno.

(8) Agencija može odrediti krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga iz opravdanih razloga može produljiti.

(9) Ako namjeravani stjecatelj ne stekne kvalificirani udio u roku iz stavka 8. ovoga članka, odobrenje Agencije prestaje važiti u cijelosti.

Članak 82.

(1) Prilikom procjene zahtjeva iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona i eventualnih dodatnih podataka traženih u skladu s člankom 81. stavcima 1. i 3. ovoga Zakona, u svrhu provjere hoće li se poslovi društva za upravljanje u kojem se stjecanje predlaže voditi pažnjom dobrog stručnjaka, i uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na društvo za upravljanje, Agencija će ocijeniti prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja, uzimajući u obzir sve sljedeće kriterije:

1. ugled namjeravanog stjecatelja

2. ugled i iskustvo osobe koja će kao posljedicu namjeravanog stjecanja voditi poslovanje društva za upravljanje

3. financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebice u odnosu na poslove društva za upravljanje u kojemu se kvalificirani udio namjerava steći

4. hoće li društvo za upravljanje biti u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, a posebno ima li grupa koje će društvo za upravljanje postati dio, strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, učinkovitu razmjenu podataka između nadležnih tijela te mogu li se razgraničiti nadležnosti između više nadležnih tijela i

5. postoje li, u vezi namjeravanog stjecanja, osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.

(2) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za namjeravano stjecanje jedino ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka ili ako je namjeravani stjecatelj dostavio nepotpune ili netočne podatke, odnosno podatke koji dovode u zabludu.

(3) Dokumentacija potrebna za procjenu koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju.

(4) Agencija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istom društvu za upravljanje, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(6) Ako društvo za upravljanje sazna za stjecanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u društvu koji prelazi ili padne ispod 20%, 30% ili 50%, dužno je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(7) Društvo za upravljanje dužno je jednom godišnje Agenciji dostaviti popis svih imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Pravne posljedice nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela

Članak 83.

(1) Osoba koja stekne ili poveća kvalificirani udjel u društvu za upravljanje protivno odredbama ovoga Zakona nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez odobrenja Agencije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će naložiti otuđenje tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Agencija može ukinuti odobrenje za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u slučaju:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio odobrenje davanjem neistinitih ili netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način i/ili

2. ako prestanu postojati uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela.

(4) Osoba kojoj je ukinuto odobrenje za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je ukinuto odobrenje. U tom slučaju Agencija će imatelju kvalificiranog udjela naložiti otuđenje dionica ili poslovnih udjela za koje mu je ukinuto odobrenje za stjecanje.

(5) Troškove otuđenja dionica ili poslovnih udjela iz stavaka 3. i 5. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.

Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje društvom za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje

Članak 84.

(1) Ako je neprimjerenim utjecajem imatelja kvalificiranog udjela upravljanje društvom za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje, Agencija je ovlaštena poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se taj utjecaj spriječio.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju, uz odgovarajuće nadzorne mjere, i podnošenje zahtjeva nadležnom sudu za izricanje privremenih mjera u vezi sa stjecanjem glasačkih prava vezanih za udjele imatelja kvalificiranih udjela iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IX.

ODJELJAK 1.

DOBROVOLJNI PRIJENOS UPRAVLJANJA UCITS FONDOM NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Prijenos upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje

Članak 85.

(1) Društvo za upravljanje (društvo prenositelj) ima pravo prenijeti upravljanje UCITS fondom na neko drugo društvo za upravljanje (društvo preuzimatelj).

(2) Prije prijenosa upravljanja UCITS fondom, društvo preuzimatelj mora dobiti odobrenje Agencije.

(3) O prijenosu upravljanja, društva za upravljanje sklapaju ugovor koji mora sadržavati:

1. opis svih postupaka i radnji koje će društva za upravljanje poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja i

2. planirani datum prijenosa upravljanja na društvo preuzimatelja, pri čemu do prijenosa upravljanja ne smije doći prije isteka roka od 30 dana od dana izdavanja odobrenja Agencije.

(4) U postupku prijenosa upravljanja UCITS fondom prenosi se cjelokupni UCITS fond drugom društvu za upravljanje.

(5) Ulagatelji UCITS fonda koji se prenosi ne plaćaju izlazne naknade zbog prijenosa upravljanja na drugo društvo za upravljanje u razdoblju od dana dostave obavijesti u skladu s člankom 88. stavkom 2. ovoga Zakona pa do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa upravljanja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom

Članak 86.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom društvo preuzimatelj prilaže:

1. ugovor o prijenosu upravljanja iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona

2. kada je to primjenjivo, zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu depozitara odnosno bitnu izmjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara i

3. prema potrebi i drugu dokumentaciju, na zahtjev Agencije.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom

Članak 87.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom ako:

1. društvo preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa ili

2. Agencija ocijeni da bi prijenos upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja UCITS fonda koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

Objava informacije i obavještavanje ulagatelja o prijenosu upravljanja UCITS fondom

Članak 88.

(1) Društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su u roku od pet dana od dana objave rješenja Agencije kojim izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja, svaki na svojoj mrežnoj stranici, na vidljivom mjestu, objaviti informaciju koja će sadržavati:

a) osnovne podatke o društvima koja sudjeluju u prijenosu upravljanja

b) informaciju o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja, uz naznaku datuma kada će se upravljanje prenijeti na drugo društvo za upravljanje u skladu s člankom 85. stavkom 3. točkom 2. ovoga Zakona i

c) podatak o pravu ulagatelja UCITS fonda koji se prenosi u skladu s člankom 85. stavku 5. ovoga Zakona, uz naznaku datuma do kojeg mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

(2) Društvo prenositelj je dužno u roku od deset dana od dana objave rješenja Agencije kojim izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja, o tome obavijestiti ulagatelje UCITS fonda koji se prenosi, a koja obavijest sadržava sve podatke iz stavka 1. ovoga članka. Ova obavijest će se ulagateljima dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. ovoga Zakona.

(3) Društvo prenositelj će bez odgode obavijestiti Agenciju o ispunjenju dužnosti iz stavka 2. ovoga članka, uz koju će obavijest dostaviti tekst obavijesti upućene ulagateljima UCITS fonda koji se prenosi.

Pravne posljedice prijenosa upravljanja UCITS fondom

Članak 89.

(1) Na dan prijenosa upravljanja UCITS fondom nastupaju sljedeće pravne posljedice:

1. sva prava i obveze društva prenositelja u vezi s upravljanjem UCITS fondom prelaze na društvo preuzimatelja i

2. društvu prenositelju prestaje važiti odobrenje za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa.

(2) Društvo prenositelj je dužno bez odgode po provedenom prijenosu upravljanja UCITS fondom Agenciji dostaviti obavijest o svim poduzetim postupcima i radnjama u tu svrhu.

ODJELJAK 2.

PRISILNI PRIJENOS UPRAVLJANJA UCITS FONDOM NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Razlozi za prisilni prijenos upravljanja UCITS fondom

Članak 90.

Prisilni prijenos upravljanja UCITS fondom provodi se ako je:

1. Agencija društvu za upravljanje oduzela odobrenje za rad, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke a) ovoga Zakona

2. Agencija društvu za upravljanje oduzela odobrenje za upravljanje UCITS fondom

3. nad društvom za upravljanje otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije ili

4. društvo za upravljanje u situaciji da više nije u mogućnosti obavljati poslove upravljanja UCITS fondom.

Prava i obveze depozitara kod prisilnog prijenosa upravljanja UCITS fondom

Članak 91.

(1) Od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos upravljanja UCITS fondom do prijenosa upravljanja na drugo društvo za upravljanje (društvo preuzimatelj) depozitar je dužan obavljati one poslove upravljanja UCITS fondom koje nije moguće odgađati.

(2) Poslovima upravljanja UCITS fondom iz stavka 1. ovoga članka, koji se ne mogu odgađati, smatraju se, primjerice:

a) poslovi zbog kojih bi, da ih depozitar ne obavi, za UCITS fond nastala šteta i

b) administrativni poslovi iz članka 13. stavka 3. točaka 2., 7., 8. i 10. ovoga Zakona.

(3) Od trenutka nastupa razloga za prisilni prijenos upravljanja UCITS fondom do prijenosa upravljanja na društvo preuzimatelja depozitar će obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda.

(4) Informaciju o nastupu razloga za prisilni prijenos upravljanja UCITS fondom te obustavi izdavanja i otkupa udjela, kao i svim postupcima i radnjama koje će poduzeti u svrhu izbora drugog društva za upravljanje i prijenosa upravljanja, depozitar će bez odgode objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

(5) Od nastupanja razloga za prisilni prijenos upravljanja do nastupanja pravnih posljedica prijenosa upravljanja na društvo preuzimatelja depozitar ima pravo na naknadu koja u skladu s prospektom UCITS fonda pripada društvu za upravljanje. Depozitar ima pravo i na pokriće opravdanih troškova koje je imao u svrhu provedbe postupka izbora društva za upravljanje.

Izbor drugog društva za upravljanje i prijenos upravljanja UCITS fondom

Članak 92.

(1) Depozitar će u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos upravljanja UCITS fondom iz članka 90. ovoga Zakona provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje, koja ispunjavaju uvjete za upravljanje UCITS fondom i zainteresirani su preuzeti upravljanje UCITS fondom te izbora novog društva za upravljanje.

(2) Ako se na poziv iz stavka 1. ovoga članka depozitaru javi više društava za upravljanje koja ispunjavaju uvjete za preuzimanje upravljanja UCITS fondom, depozitar je dužan, prilikom izbora društva za upravljanje, isključivo voditi računa o interesima ulagatelja UCITS fonda.

(3) Po provedenom postupku iz stavka 1. ovoga članka depozitar i društvo preuzimatelj će bez odgode sklopiti ugovor o prijenosu upravljanja, koji ugovor mora sadržavati opis svih postupaka i radnji koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom

Članak 93.

(1) Nakon zaključenja ugovora iz članka 92. stavka 3. ovoga Zakona društvo preuzimatelj će najkasnije u roku od tri dana Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom.

(2) Na izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 86. i 87. ovoga Zakona, pri čemu će Agencija o zahtjevu odlučiti u roku od 20 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, u protivnom će se smatrati da je zahtjev odobren.

(3) Prijenos upravljanja mora se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja odobrenja Agencije, odnosno od isteka roka za izdavanje odobrenja Agencije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(4) Ulagatelji UCITS fonda čije je upravljanje preneseno imaju pravo na otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade do isteka roka od 30 dana od dana prijenosa poslova upravljanja.

Objava informacije i obavještavanje ulagatelja o prijenosu upravljanja UCITS fondom

Članak 94.

(1) Depozitar i društvo preuzimatelj su dužni sljedeći radni dan od dana objave rješenja Agencije kojim izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja, a u svakom slučaju prije samog prijenosa upravljanja, na svojoj mrežnoj stranici, na vidljivom mjestu, objaviti informaciju o namjeravanom prijenosu poslova upravljanja, koja će informacija sadržavati:

a) kratko obrazloženje razloga za prisilni prijenos upravljanja u skladu s člankom 90. ovoga Zakona

b) osnovne podatke o izabranom društvu preuzimatelju te kriterijima kojima se depozitar vodio prilikom takvog izbora

c) informaciju o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja, uz naznaku datuma kada će se upravljanje prenijeti na drugo društvo za upravljanje u skladu s člankom 93. stavkom 3. ovoga Zakona i

d) podatak o pravu ulagatelja UCITS fonda koji se prenosi u skladu s člankom 93. stavku 4. ovoga Zakona, uz naznaku datuma do kojeg mogu podnijeti zahtjeve za otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

(2) Depozitar je dužan u roku od osam dana od dana objave rješenja Agencije kojim izdaje odobrenje za preuzimanje upravljanja UCITS fondom, a u svakom slučaju prije samog prijenosa upravljanja, o tome obavijestiti ulagatelje UCITS fonda koji se prenosi, a koja obavijest sadržava sve podatke iz stavka 1. ovoga članka. Ova obavijest će se ulagateljima dostaviti u pisanom obliku putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju u skladu s člankom 112. ovoga Zakona.

(3) Depozitar će bez odgode obavijestiti Agenciju o ispunjenju dužnosti iz stavka 2. ovoga članka, uz koju će obavijest dostaviti tekst obavijesti upućene ulagateljima UCITS fonda koji se prenosi.

(4) Na prisilni prijenos upravljanja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 85. stavka 4. i članka 89. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati postupak, uvjete i način prisilnog prijenosa upravljanja UCITS fondom te prava i obveze depozitara kod prisilnog prijenosa upravljanja UCITS fondom.

Likvidacija UCITS fonda u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos upravljanja

Članak 95.

(1) Depozitar je dužan, umjesto prisilnog prijenosa upravljanja UCITS fondom, provesti likvidaciju UCITS fonda:

1. ako se na postupak prikupljanja ponuda iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona ne javi ni jedno društvo za upravljanje koje ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom

2. ako društvo preuzimatelj najkasnije u roku od tri dana od sklapanja ugovora s depozitarom ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom ili

3. ako Agencija odbaci ili odbije zahtjev društva preuzimatelja za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja UCITS fondom.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka na likvidaciju UCITS fonda se na odgovarajući način primjenjuju odredbe dijela trinaestoga ovoga Zakona.

POGLAVLJE X.

DOBROVOLJNI PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Članak 96.

Društvo za upravljanje može prestati obavljati svoju registriranu djelatnost tako da donese odluku o prestanku obavljanja djelatnosti te najkasnije u roku od pet dana od donošenja takve odluke, o tome obavijesti depozitara UCITS fondova kojima upravlja te Agenciju.

Članak 97.

(1) Društvo za upravljanje dužno je u roku od 60 dana od upućivanja obavijesti iz članka 96. ovoga Zakona sa drugim društvom za upravljanje sklopiti ugovor o dobrovoljnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima, pri čemu je društvo preuzimatelj dužno u istom roku Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja, sve u skladu s odredbama dijela drugoga poglavlja 9. odjeljka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako društvo za upravljanje ne pronađe novo društvo za upravljanje i na njega ne prenese upravljanje UCITS fondovima u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, dužno je pokrenuti postupak likvidacije UCITS fondova u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(3) Prijenosom upravljanja UCITS fondovima na drugo društvo za upravljanje, odnosno dovršetkom postupka likvidacije UCITS fondova, društvu za upravljanje prestaje važiti izdano odobrenje za rad, o čemu Agencija donosi rješenje iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona.

DIO TREĆI

ODNOS DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, UCITS FONDA I ULAGATELJA

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 98.

Društvo za upravljanje upravlja i raspolaže zasebnom imovinom UCITS fonda i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u svoje ime, a za zajednički račun svih imatelja udjela u UCITS fondu, u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda.

Ugovor o ulaganju

Članak 99.

(1) Povjerenički odnos društva za upravljanje i ulagatelja temelji se na ugovoru o ulaganju i postoji između društva za upravljanje i svakodobnog imatelja udjela u UCITS fondu.

(2) Ugovorom o ulaganju društvo za upravljanje se obvezuje izdati ulagatelju udjel, izvršiti njegov upis u registar udjela, otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži te dalje ulagati ta sredstva i upravljati UCITS fondom za zajednički račun ulagatelja i poduzimati sve ostale pravne poslove i radnje potrebne za upravljanje UCITS fondom u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda.

(3) Kod originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj društvu za upravljanje podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a društvo za upravljanje ne odbije sklapanje ugovora. U svim ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada društvo, odnosno voditelj registra upiše stjecatelja u registar udjela.

(4) Na temelju ugovora o ulaganju ulagatelj uz udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima, pravima i tražbinama koje pripadaju zajedničkoj zasebnoj imovini UCITS fonda.

(5) Uplaćena sredstva iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje smije ulagati tek nakon što ulagatelj bude upisan u registar udjela.

Odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju

Članak 100.

(1) Društvo za upravljanje može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju ako:

a) ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za izdavanje udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela

b) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, UCITS fond izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja UCITS fonda

c) su odnosi između društva i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, obijesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.)

d) postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju ili

e) ulagatelj društvu za upravljanje odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.) koje su društvu za upravljanje potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

(2) Ako društvo za upravljanje odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

(3) Kada društvo za upravljanje odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužno je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar udjela u skladu s člankom 115. stavkom 2. ovoga Zakona, ako registar vodi društvo za upravljanje, odnosno do podnošenja zahtjeva za upis u registar, ako registar vodi treća osoba na koju je društvo delegiralo taj administrativni posao.

(4) Društvo za upravljanje dužno je odbiti sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjeve za izdavanje udjela UCITS fonda zaprimljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela.

(5) U slučaju da je izvršena uplata novčanih sredstava na račun UCITS fonda, društvo za upravljanje vratit će uplaćena sredstva u nominalnom iznosu, na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat društvu za upravljanje.

(6) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete, postupak i način sklapanja i odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju.

Imovina UCITS fonda

Članak 101.

(1) Imovina UCITS fonda ne pripada društvu za upravljanje, nije dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, niti može biti predmet ovrhe radi namirenja tražbine prema društvu za upravljanje. Imovina UCITS fonda drži se i vodi odvojeno od imovine društva za upravljanje.

(2) Sve što društvo za upravljanje stekne na temelju prava koja pripadaju UCITS fondu ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu UCITS fonda ili što osoba ovlaštena za upravljanje UCITS fondom stekne kao naknadu za pravo koje pripada UCITS fondu, također pripada UCITS fondu i čini imovinu UCITS fonda.

Odgovornost UCITS fonda

Članak 102.

(1) UCITS fond ne odgovara za obveze društva za upravljanje.

(2) Ulagatelji u UCITS fond ne odgovaraju za obveze društva za upravljanje koje proizlaze iz pravnih poslova koje je društvo za upravljanje zaključilo u svoje ime i za zajednički račun ulagatelja. Društvo za upravljanje ne može sklopiti pravni posao kojim bi nastala obveza izravno ulagatelju. Svi pravni poslovi protivni ovome stavku, ništetni su.

(3) Ništetna je svaka punomoć prema kojoj bi društvo za upravljanje zastupalo ulagatelje.

(4) Potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u svezi sa zaključivanjem pravnih poslova za zajednički račun ulagatelja društvo za upravljanje može podmiriti isključivo iz imovine UCITS fonda, bez mogućnosti da za njih tereti ulagatelje izravno.

Članak 103.

(1) Društvo za upravljanje ne može izdati punomoć ulagateljima za ostvarivanje prava glasa iz financijskih instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje će samo ili putem depozitara, uz jasno danu uputu za glasovanje, ostvarivati pravo glasa iz dionica koje čine imovinu UCITS fonda.

(3) Pravo glasa iz dionica koje čine imovinu UCITS fonda može ostvariti i punomoćnik, kojem će društvo za upravljanje u tom slučaju izdati posebnu pisanu punomoć s jasnim uputama za glasovanje.

Udjeli u UCITS fondu

Članak 104.

(1) Udjeli u UCITS fondovima su slobodno prenosivi nematerijalizirani financijski instrumenti.

(2) Udjeli u UCITS fondovima mogu njihovim imateljima davati različita prava i međusobno se razlikovati s obzirom na ta prava, u odnosu na, primjerice, isplatu prihoda ili dobiti UCITS fonda, denominaciju, pravo izdavanja i/ili otkupa, naknadu za upravljanje plativu društvu za upravljanje, početnu cijenu udjela ili kombinaciju tih prava (klase udjela).

(3) Udjeli koji pripadaju pojedinoj klasi udjela njihovim imateljima daju ista prava.

(4) Troškovi uvođenja novih klasa udjela u postojećem UCITS fondu uključuju se u cijenu izdanja udjela.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati klase udjela i način njihova uvođenja.

Članak 105.

(1) Nijedan ulagatelj ne može zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine UCITS fonda.

(2) Diobu zajedničke zasebne imovine UCITS fonda ne može zahtijevati niti založni ili fiducijarni vjerovnik, ovrhovoditelj ili stečajni upravitelj pojedinog ulagatelja.

POGLAVLJE II.

Vođenje poslova društva za upravljanje i UCITS fonda

Članak 106.

Društvo za upravljanje dužno je:

1. biti sposobno pravovremeno ispuniti svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti)

2. upravljati UCITS fondom na način da je UCITS fond sposoban pravovremeno ispunjavati svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno da je UCITS fond trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti)

3. osigurati nuđenje udjela UCITS fonda isključivo putem osoba iz članka 164. ovoga Zakona

4. stjecati imovinu za UCITS fondove isključivo u svoje ime i za račun UCITS fonda, odnosno imatelja udjela UCITS fonda kojim upravlja, pohranjujući je kod depozitara, a u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima

5. dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom UCITS fondova, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima

6. objavljivati podatke o društvu za upravljanje i UCITS fondovima kojima upravlja u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima

7. zadužiti osobu za održavanje kontakata s Agencijom radi provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona

8. upravljati UCITS fondom u skladu s ograničenjima ulaganja i propisanom rizičnošću svakoga pojedinog UCITS fonda kojim upravlja

9. izdavati depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom UCITS fonda i

10. pridržavati se i drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Zabranjene radnje za društvo za upravljanje

Članak 107.

Društvo za upravljanje UCITS fondovima ne smije:

1. obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata

2. stjecati ili otuđivati imovinu UCITS fonda kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba

3. kupovati sredstvima UCITS fonda imovinu ili sklapati poslove koji nisu predviđeni njegovim prospektom

4. obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja imovine UCITS fondova kojima upravlja

5. nenaplatno otuđivati imovinu UCITS fonda

6. stjecati ili otuđivati imovinu UCITS fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine

7. neposredno ili posredno, istodobno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva UCITS fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje ili između UCITS fonda i alternativnog investicijskog fonda, dobrovoljnog mirovinskog fonda ili individualnog portfelja ako društvo za upravljanje njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan UCITS fond, alternativni investicijski fond, dobrovoljni mirovinski fond ili individualni portfelj, stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi

8. preuzimati obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo UCITS fonda, uz iznimku transakcija financijskim instrumentima obavljenih na uređenom tržištu ili drugom tržištu čija pravila omogućavaju isporuku financijskih instrumenata uz istodobno plaćanje

9. za svoj račun stjecati ili otuđivati udjele u UCITS fondu kojim upravlja

10. izdavati druge financijske instrumente UCITS fondova osim njihovih udjela

11. ulagati imovinu UCITS fonda u financijske instrumente kojih je ono izdavatelj

12. isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve

13. provoditi prodaje bez pokrića prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili drugih financijskih instrumenata iz članka 252. stavka 1. točaka 3., 5. i 6. ovoga Zakona za račun UCITS fonda i

14. postupati protivno odredbama prospekta UCITS fonda kojim upravlja, a osobito u odnosu na odredbe o ograničenjima ulaganja.

Članak 108.

(1) Društvo za upravljanje, za zajednički račun ulagatelja, odnosno UCITS fonda, ne može:

1. uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i

2. preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

(2) Imovina UCITS fonda ne može biti založena ili na bilo koji način opterećena, prenesena ili ustupljena u svrhu osiguranja tražbine. Sporazumi protivni ovome stavku ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.

(3) Ništetan je svaki prijeboj tražbine prema društvu za upravljanje s tražbinama koje pripadaju imovini UCITS fonda, neovisno o tome jesu li tražbine prema društvu za upravljanje vezane uz upravljanje UCITS fondom.

(4) Ako UCITS fond stekne prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili druge financijske instrumente iz članka 252. stavka 1. točaka 3., 5. i 6. ovoga Zakona koji nisu u cijelosti uplaćeni, društvo za upravljanje odgovara vlastitom imovinom za uplatu preostaloga dijela.

(5) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje može u svoje ime i za račun UCITS fonda pozajmljivati sredstva radi korištenja tih sredstava za otkup udjela u UCITS fondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u imovini UCITS fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine UCITS fonda prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine UCITS fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.

(6) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje može za zajednički račun ulagatelja odnosno UCITS fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem koji uključuju, ali nisu ograničeni na repo ugovore i posuđivanje vrijednosnih papira, u skladu s predviđenim ograničenjima ulaganjima, te sklapati naizmjenične zajmove (engl. back-to-back loan) radi stjecanja strane valute.

(7) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati financijske instrumente i poslove na tržištu kapitala u koje se može ulagati imovina UCITS fonda prema odredbama stavka 6. ovoga članka, način njezina ulaganja te ograničenja i uvjete takvih ulaganja.

Članak 109.

(1) UCITS fondovi kojima upravlja jedno društvo za upravljanje, zajedno s portfeljima kojima upravlja, ne smiju biti imatelji ukupno:

a) više od 25% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja

b) više od 10% dionica bez prava glasa jednog te istog izdavatelja

c) više od 10% dužničkih vrijednosnih papira koje je izdao jedan te isti izdavatelj

d) više od 25% udjela pojedinoga investicijskog fonda ili

e) više od 10% instrumenata tržišta novca koje je izdao jedan te isti izdavatelj.

(2) Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelj Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članice Europske unije ili međunarodna javna organizacija koje je članica jedna ili više država članica.

(3) Ako je pravom druge države članice određeno strože ograničenje za stjecanje dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja iz stavka 1. točke a) ovoga članka, društvo za upravljanje je dužno za UCITS fondove kojima upravlja prilikom stjecanja dionica s pravom glasa izdavatelja koji ima sjedište u toj državi članici primjenjivati to strože ograničenje.

Odgovornost društva za upravljanje

Članak 110.

(1) Društvo za upravljanje odgovorno je UCITS fondu i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, prospektom i pravilima UCITS fonda.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom, prospektom ili pravilima UCITS fonda, društvo za upravljanje odgovara za štetu koja je nanesena zasebnoj imovini UCITS fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta društva za upravljanje u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

(3) Društvo za upravljanje odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje.

(4) Društvo za upravljanje ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

(5) Društvo za upravljanje dužno je pravilima UCITS fonda, u slučaju pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i u slučaju povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 259. stavka 4. ovoga Zakona, predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete, kao i mjere naknade štete.

(6) Postupci naknade štete iz stavka 5. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora u okviru revizije godišnjih izvještaja UCITS fonda.

(7) Agencija će pravilnikom detaljnije razraditi okolnosti i postupak naknade štete i njegovo provođenje, a posebno:

1. pojedinosti postupka naknade štete, minimalnu visinu pogrešnog izračuna vrijednosti udjela, nakon koje se provodi postupak naknade štete, kao i pojedinosti pojednostavljenog postupka naknade štete kod nedostatka određene visine za ukupnu štetu

2. mjere naknade štete koje se treba poduzeti prema ulagateljima i/ili UCITS fondu te bagatelne granice u kojima bi takve mjere naknade štete prouzrokovale nerazmjeran trošak

3. obveze obavještavanja prema Agenciji, a ako UCITS fondom upravlja društvo za upravljanje iz druge države članice, onda i prema nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje

4. obveze informiranja ulagatelja

5. sadržaj i izradu plana naknade štete koji se treba izraditi te pojedinosti mjera naknade štete i

6. sadržaj i opseg revizije plana naknade štete i mjera naknade štete od strane revizora.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane društva za upravljanje

Članak 111.

(1) Društvo za upravljanje ovlašteno je i dužno u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema depozitaru.

(2) Društvo za upravljanje ovlašteno je i dužno u svoje ime podnijeti pravni lijek, ako je pokrenut postupak ovrhe nad imovinom UCITS fonda u odnosu na zahtjeve i potraživanja za koja ne jamči i ne odgovara UCITS fond. U tom slučaju ulagatelji nemaju mogućnost podnošenja takvog pravnog lijeka.

Dostava podataka ulagateljima

Članak 112.

Kada je ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona propisano da je društvo za upravljanje dužno ulagateljima dostaviti podatke na trajnom mediju, društvo za upravljanje može dostaviti podatke i putem elektroničke pošte, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. ulagatelj je dostavio društvu za upravljanje valjanu adresu elektroničke pošte i

2. ulagatelj je odabrao takav način dostave podataka.

DIO ČETVRTI

REGISTAR UDJELA UCITS FONDA

Članak 113.

(1) Udjeli u UCITS fondu vode se u elektroničkom obliku, a mogu se voditi u:

a) registru udjela koji vodi društvo za upravljanje

b) registru udjela koji vodi operater središnjeg registra nematerijaliziranih financijskih instrumenata u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala ili

c) registru udjela koji vodi treća osoba kojoj je društvo za upravljanje delegiralo taj administrativni posao.

(2) Udjel u UCITS fondu može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem ili društvo za upravljanje koje obavlja poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo, društvo za upravljanje ili kreditna institucija udjel drži za račun treće osobe.

(3) Kada se udjeli u UCITS fondu vode u registru udjela koji vodi društvo za upravljanje ili druga osoba na koju je društvo za upravljanje delegiralo taj administrativni posao, društvo za upravljanje je odgovorno za vođenje toga registra.

Tajnost podataka iz registra udjela

Članak 114.

(1) Osoba koja vodi registar udjela UCITS fonda dužna je kao poslovnu tajnu čuvati podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama. Navedene podatke osoba koja vodi registar udjela može priopćavati:

1. na temelju zahtjeva ulagatelja, i to samo podatke koji se odnose na tog ulagatelja, bez obzira na odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala u dijelu koji se odnosi na dostupnost podataka iz središnjeg depozitorija

2. depozitaru

3. osobi koja dokaže pravni interes ili

4. pravosudnim i upravnim tijelima te drugim osobama na temelju zahtjeva i u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog zakona.

(2) Agencija i društvo za upravljanje uvijek imaju pravo uvida u registar udjela UCITS fonda.

Način i uvjeti upisa u registar udjela UCITS fonda

Članak 115.

(1) Udjel i prava iz udjela u UCITS fondu stječu se upisom u registar iz članka 113. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Rok za upis u registar udjela je sedam dana od dana kada je:

a) u skladu s odredbama članka 99. stavka 3. ovoga Zakona, ulagatelj društvu za upravljanje podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a društvo za upravljanje u tom roku ne odbije sklapanje ugovora ili

b) podnesena uredna dokumentacija iz članka 116. ovoga Zakona.

(3) Društvo za upravljanje, odnosno voditelj registra, dužan je ulagateljima najmanje jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima udjelima u UCITS fondu kojih su imatelji.

(4) Neovisno o odredbi stavka 3. ovoga članka, na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika te na njihov trošak dostavit će im se izvadak o stanju i prometima udjela u UCITS fondu kojih su imatelji.

Raspolaganje udjelom u UCITS fondu

Članak 116.

(1) Imatelj udjela u UCITS fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili optereti (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.

(2) Voditelj registra može propisati i objaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela.

(3) Ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova raspolaganja ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv voditelja registra, dužan ispuniti i dostaviti obrazac iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Voditelj registra će odbiti upis u registar:

1. ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova za raspolaganje udjelom ili ispunjenog obrasca iz stavka 2. ovoga članka ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom (primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnoga posla, udjeli i sl.)

2. ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u UCITS fondu prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda

3. ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u UCITS fondu utvrđenom odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda ili

4. ako bi se na taj način raspolagalo udjelom u UCITS fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog prospektom UCITS fonda, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u UCITS fondu.

(5) Voditelj registra dužan je čuvati dokumentaciju o raspolaganju pet godina.

Opoziv raspolaganja udjelom u UCITS fondu

Članak 117.

Podnesena dokumentacija za raspolaganje udjelom u UCITS fondu može se opozvati, i to isključivo prije izvršenja upisa u registar udjela, pod uvjetom:

a) da se opoziva suglasno i u pisanoj formi od strane ulagatelja i treće osobe u čiju korist se raspolaže udjelom i

b) da takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za raspolaganje.

Prava ili tereti na udjelu u UCITS fondu

Članak 118.

(1) Ako na udjelu u UCITS fondu postoje prava ili tereti u korist trećih osoba, udjelom se može raspolagati samo ako je s time suglasna osoba u čiju korist su prava ili tereti na udjelima zasnovani. Raspolaganje imatelja udjela suprotno odredbi ovoga članka je ništetno.

(2) Na udjelu u UCITS fondu može se upisati samo jedno založno pravo.

Potvrda o stjecanju ili otuđenju udjela i uvjeti isplate pri otkupu udjela u UCITS fondu

Članak 119.

(1) Potvrda o stjecanju ili otuđenju udjela u UCITS fondu izdaje se ulagatelju bez odgode.

(2) Potvrda o stjecanju ili otuđenju udjela mora sadržavati:

1. datum stjecanja ili otuđenja udjela u UCITS fondu

2. naziv UCITS fonda te tvrtku i sjedište društva za upravljanje

3. broj udjela UCITS fonda na koje glasi potvrda

4. ime i prezime, odnosno tvrtku/naziv i OIB imatelja udjela

5. mjesto i datum izdavanja potvrde i

6. potpis ovlaštene osobe društva za upravljanje. Potpis može biti elektronički ili izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka ne mora se izdati samo ako se ulagatelj izričito očitovao da ne želi primati takvu potvrdu.

(4) Isplata iznosa od otkupa udjela u UCITS fondu doznačuje se imatelju otkupljenog udjela najkasnije u roku od sedam dana od primitka valjanog zahtjeva za otkup.

(5) U slučaju kada na temelju dobrovoljnog raspolaganja udjelom u UCITS fondu, odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanja ili na temelju zakona, dođe do promjene imatelja udjela, na zahtjev stjecatelja bit će mu izdana potvrda o stjecanju udjela.

(6) Ako stjecatelj stekne udjel u UCITS fondu na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti, odnosno na temelju zakona ili na drugi način, a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u UCITS fondu prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog prospektom UCITS fonda, društvo za upravljanje će od njega otkupiti udjel.

(7) U slučaju kada je ulagatelj vlasnik udjela UCITS fonda koji je manji od najmanjeg udjela propisanog prospektom UCITS fonda, društvo za upravljanje može donijeti odluku o otkupu udjela od takvog ulagatelja bez njegove suglasnosti.

(8) U slučaju kada ulagatelj koji je vlasnik udjela UCITS fonda društvu za upravljanje odbije dati informacije relevantne za provedbu Sporazuma FATCA i Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359, od 16. prosinca 2014.), koje su društvu za upravljanje potrebne za ispunjavanje obveza propisanih zakonom koji uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, i/ili u odnosu na takvog ulagatelja postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju, društvo za upravljanje može donijeti odluku o otkupu udjela od takvog ulagatelja bez njegove suglasnosti.

Članak 120.

Agencija će pravilnikom urediti ustrojavanje i vođenje registra te objavljivanje podataka iz registra udjela UCITS fondova.

DIO PETI

PREKOGRANIČNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

OPĆE ODREDBE

Članak 121.

Smatra se da je investicijski fond osnovan u državi u kojoj je izdano odobrenje za rad investicijskog fonda (matična država investicijskog fonda).

Članak 122.

(1) Društvo za upravljanje iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti za koje je od nadležnog tijela matične države članice dobilo odobrenje za rad prema propisu kojim se u pravni poredak matične države članice društva za upravljanje prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, izravno ili putem podružnice.

(2) Društvo za upravljanje iz druge države članice, u skladu s odredbama ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj može osnovati i/ili upravljati samo onom vrstom UCITS fonda koju može osnovati i/ili njome upravljati u matičnoj državi članici društva za upravljanje.

(3) Agencija će pravilnikom propisati postupak notifikacije u skladu s odredbama članaka 30. do 33. Direktive Komisije 2010/44/EU od 1. srpnja 2010.

POGLAVLJE I.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVI ČLANICI DOMAĆINU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu putem podružnice

Članak 123.

(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje namjerava osnovati podružnicu u drugoj državi članici o toj namjeri dužno je obavijestiti Agenciju te navesti državu članicu u kojoj namjerava osnovati podružnicu.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje mora priložiti sljedeće podatke i dokumentaciju:

1. poslovni plan s opisom vrste i opsega djelatnosti koje namjerava obavljati putem podružnice, organizacijski ustroj podružnice, opis mjera, strategija i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u društvu za upravljanje te opis procedura i mjera uspostavljenih za zaprimanje i rješavanje pritužbi ulagatelja

2. adresu u državi članici domaćinu društva za upravljanje, s koje će biti moguće pribavljati potrebnu dokumentaciju i podatke i

3. podatke o osobama koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice.

Članak 124.

(1) Agencija će u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti i dokumentacije iz članka 123. ovoga Zakona dostaviti iste nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje te o tome obavijestiti i društvo za upravljanje. Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti i podatke o eventualnom članstvu društva za upravljanje u sustavu za zaštitu ulagatelja.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje, putem podružnice, namjerava na području države članice domaćina društva za upravljanje obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti i potvrdu da je društvu za upravljanje izdala odobrenje za rad prema ovome Zakonu, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje te opis eventualnih ograničenja u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati. Agencija će u slučaju promjene opsega djelatnosti ili ograničenja u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati, ažurirati potvrdu i dostaviti je nadležnom tijelu državne članice domaćina društva za upravljanje.

(3) Agencija neće nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti obavijest i dokumentaciju iz članka 123. ovoga Zakona ako društvo za upravljanje nema primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu ili primjereni financijski položaj da bi obavljalo planirane djelatnosti u navedenoj državi članici.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti i dokumentacije nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje, i to u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti i potpune dokumentacije.

(5) Društvo za upravljanje može početi obavljati djelatnosti u državi članici domaćinu putem podružnice:

a) od dana od kada od nadležnog tijela države članice domaćina društva za upravljanje zaprimi obavijest ili

b) ako takvu obavijest nije zaprimilo, istekom roka od dva mjeseca od dana zaprimanja obavijesti Agencije iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji i nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti obavijest o svakoj promjeni podataka iz obavijesti i dokumentacije iz članka 123. ovoga Zakona, najmanje 30 dana prije provođenja promjena. U slučaju promjene u opsegu djelatnosti ili ograničenjima u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati, Agencija će o toj promjeni obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.

(7) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti i detaljne podatke o eventualnom članstvu društva za upravljanje u sustavu za zaštitu ulagatelja.

Izravno obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu

Članak 125.

(1) Društvo za upravljanje koje namjerava započeti izravno obavljati djelatnosti u drugoj državi članici dužno je o tome obavijestiti Agenciju i navesti državu članicu u kojoj namjerava izravno obavljati djelatnosti.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je priložiti i poslovni plan s opisom vrste i opsega djelatnosti koje namjerava obavljati u drugoj državi članici, opis mjera i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u društvu za upravljanje te opis procedura i mjera uspostavljenih za zaprimanje i rješavanje pritužbi ulagatelja.

(3) Agencija će obavijest i popratnu dokumentaciju dostaviti nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje u roku od 30 dana od primitka obavijesti i potpune dokumentacije.

(4) U slučaju da društvo za upravljanje namjerava na području države članice domaćina društva za upravljanje obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti i potvrdu da je društvu za upravljanje izdala odobrenje za rad prema ovom Zakonu, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje te opis ograničenja u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati.

(5) Društvo za upravljanje može u državi članici domaćinu društva za upravljanje početi izravno obavljati djelatnost od dana primitka obavijesti od Agencije da je nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje proslijedila obavijest i dokumentaciju u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(6) U slučaju promjene podataka iz stavka 2. ovoga članka društvo za upravljanje će najmanje 30 dana prije provođenja namjeravane promjene o njoj pisanim putem obavijestiti Agenciju i nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje. U slučaju promjene u opsegu djelatnosti ili ograničenjima u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati, Agencija će o toj promjeni obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.

(7) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina društva za upravljanje dostaviti i detaljne podatke o eventualnom članstvu društva za upravljanje u sustavu za zaštitu ulagatelja.

(8) Kada društvo za upravljanje izravno obavlja djelatnost u državi članici domaćinu društva za upravljanje, dužno je postupati u skladu s odredbama članka 47. ovoga Zakona.

Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje namjerava upravljati UCITS fondom osnovanim u drugoj državi članici

Članak 126.

(1) Kada društvo za upravljanje namjerava obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondom osnovanim u drugoj državi članici, dužno je nadležnom tijelu matične države članice UCITS fonda dostaviti sljedeće:

a) pisani ugovor koji je društvo za upravljanje sklopilo s depozitarom UCITS fonda i

b) podatke o poslovima upravljanja imovinom UCITS fonda i administrativnim poslovima iz članka 13. ovoga Zakona koje je društvo za upravljanje delegiralo na treće osobe.

(2) Nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda može od Agencije zatražiti pojašnjenje i informacije u odnosu na dokumentaciju odnosno podatke iz stavka 1. ovoga članka te u odnosu na potvrdu koju mu je Agencija dostavila u skladu s odredbama članka 124. stavka 2. i članka 125. stavka 4. ovoga Zakona u vezi s pitanjem je li društvo za upravljanje, prema važećem odobrenju za rad, ovlašteno upravljati onom vrstom UCITS fonda kojom namjerava upravljati na području matične države članice UCITS fonda.

(3) Agencija će mišljenje odnosno pojašnjenje u skladu sa stavkom 2. ovoga članka dati u roku od deset dana od dana zaprimanja upita od nadležnog tijela matične države članice UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje dužno je o svakoj bitnoj promjeni dokumentacije odnosno podataka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda.

(5) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondom u državi članici domaćinu izravno ili putem podružnice, dužno je postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji uređuje organizaciju društva za upravljanje, uključujući uvjete za delegiranje poslova, postupke za upravljanje rizicima, pravila nadzora i praćenje poslovanja, zahtjeve za izvještavanjem i zahtjeve iz dijela drugoga poglavlja 5. ovoga Zakona.

(6) Agencija je nadležna za nadzor usklađenosti društva za upravljanje s propisima iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Na društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje upravlja UCITS fondom osnovanim u drugoj državi članici na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 127. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje namjerava osnovati i upravljati UCITS fondom u drugoj državi članici

Članak 127.

(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje namjerava osnovati i upravljati UCITS fondom u drugoj državi članici dužno je:

1. postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji uređuje organizaciju društva za upravljanje, uključujući uvjete za delegiranje poslova, postupke za upravljanje rizicima, pravila nadzora i praćenje poslovanja, zahtjeve za izvještavanjem i zahtjeve iz dijela drugoga poglavlja 5. ovoga Zakona i

2. postupati u skladu s propisima matične države članice UCITS fonda u dijelu koji se odnosi na osnivanje i poslovanje UCITS fondova.

(2) Društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka dužno je usvojiti i provoditi mjere i postupke kojima će se osigurati usklađenost s odredbama koje se odnose na osnivanje i poslovanje UCITS fonda u matičnoj državi članici UCITS fonda i odredbama prospekta i pravila UCITS fonda.

(3) Agencija je nadležna za nadzor primjerenosti mjera i postupaka koje je društvo za upravljanje usvojilo kako bi osiguralo usklađenost s odredbama koje se odnose na osnivanje i poslovanje UCITS fonda, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

POGLAVLJE II.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE U TREĆOJ DRŽAVI

Članak 128.

(1) Iznimno od članka 13. ovoga Zakona, kada je to dozvoljeno i pod uvjetima koje određuju relevantni propisi treće države, društvo za upravljanje može osnovati i/ili upravljati otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom u trećoj državi.

(2) Za osnivanje i/ili upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom u trećoj državi društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje Agencije.

(3) Društvo za upravljanje će u okviru zahtjeva za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka navesti:

a) treću državu u kojoj namjerava obavljati djelatnost, izravno ili putem podružnice

b) poslovni plan za prve tri poslovne godine, koji mora sadržavati vrstu i opseg usluga koje namjerava pružati u trećoj državi i

c) kada je to primjenjivo, organizacijski ustroj podružnice te podatke o osobama koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice.

(4) Agencija može u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka tražiti i dodatnu dokumentaciju.

(5) Agencija će u roku od 60 dana od dana dostave urednog zahtjeva donijeti rješenje kojim odlučuje o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. društvo za upravljanje ili, kada je to primjenjivo, podružnica društva za upravljanje, nema primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu ili primjeren financijski položaj da bi pružala planirani opseg usluga u trećoj zemlji

2. s obzirom na propise treće države u kojoj društvo za upravljanje namjerava obavljati djelatnost te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora nad podružnicom u skladu s odredbama ovoga Zakona ili

3. ne postoje propisi o bonitetnom nadzoru istovjetni onima u Europskoj uniji.

(7) Agencija će pravilnikom pobliže urediti postupak i uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 129.

Društvo za upravljanje može djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočaka b) i c) ovoga Zakona te djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona obavljati u trećoj državi pod uvjetima i na način kako je propisano relevantnim propisima koji uređuju obavljanje pojedinih djelatnosti.

POGLAVLJE III.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz druge države članice u Republici Hrvatskoj putem podružnice

Članak 130.

(1) Društvo za upravljanje iz druge države članice može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i putem podružnice obavljati djelatnosti za koje je od nadležnog tijela matične države članice dobilo odobrenje prema propisu kojim se u pravni poredak matične države članice društva za upravljanje prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ.

(2) Društvo za upravljanje iz druge države članice može putem podružnice obavljati djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka nakon što od Agencije dobije obavijest ili ako takvu obavijest nije zaprimilo, istekom roka od dva mjeseca od dana kada je od nadležnog tijela matične države članice dobilo obavijest da je ono Agenciji proslijedilo obavijest i svu dokumentaciju koja odgovara onoj iz članka 123. ovoga Zakona.

(3) Agencija će se prije početka rada podružnice, u roku od dva mjeseca od zaprimanja obavijest i dokumentacije koja odgovara onoj iz članka 123. ovoga Zakona pripremiti za provođenje nadzora usklađenosti društva za upravljanje iz druge države članice s odredbama članka 47. ovoga Zakona.

(4) U slučaju da društvo za upravljanje iz druge države članice namjerava na području Republike Hrvatske putem podružnice obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, pored dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje Agenciji mora dostaviti i potvrdu kojom potvrđuje da je društvu za upravljanje izdalo odobrenje za rad prema propisu kojim se u pravni poredak matične države članice društva za upravljanje prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje te opis ograničenja u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati.

(5) Ako društvo za upravljanje iz druge države članice namjerava u vezi s podružnicom izmijeniti podatke navedene u obavijesti i prilozima iz stavka 2. ovoga članka, dužno je o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice i Agenciju najmanje 30 dana prije provođenja promjene, kako bi se Agencija mogla pripremiti za provođenje nadzora u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(6) Društvo za upravljanje iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice dužno je postupati u skladu s odredbama članka 47. ovoga Zakona.

Izravno obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz druge države članice u Republici Hrvatskoj

Članak 131.

(1) Društvo za upravljanje iz druge države članice može na području Republike Hrvatske započeti izravno obavljati djelatnosti za koje ima odobrenje nadležnog tijela matične države članice prema propisu kojim se u pravni poredak matične države članice društva za upravljanje prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, kada Agencija od nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje zaprimi obavijest i priloge koji odgovaraju onima iz članka 125. ovoga Zakona.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje iz druge države članice namjerava na području Republike Hrvatske izravno obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, pored dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje Agenciji mora dostaviti i potvrdu kojom potvrđuje da je društvu za upravljanje izdalo odobrenje za rad prema propisu kojim se u pravni poredak matične države članice društva za upravljanje prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje, te opis ograničenja u vrstama UCITS fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati.

(3) U slučaju promjene podataka iz članka 125. stavka 2. ovoga Zakona društvo za upravljanje iz druge države članice će najmanje 30 dana prije provođenja namjeravane promjene o tome pisanim putem obavijestiti nadležno tijelo matične države članice i Agenciju.

Društvo za upravljanje iz druge države članice koje namjerava upravljati UCITS fondom osnovanim u Republici Hrvatskoj

Članak 132.

(1) Kada društvo za upravljanje iz druge države članice namjerava upravljati UCITS fondom osnovanim u Republici Hrvatskoj, dužno je pridržavati se odredbi dijela drugoga poglavlja 9. odjeljka 1. ovoga Zakona.

(2) Uz zahtjev iz članka 86. ovoga Zakona društvo za upravljanje iz druge države članice prilaže:

a) pisani ugovor koji je društvo za upravljanje sklopilo s depozitarom UCITS fonda i

b) podatke o poslovima upravljanja imovinom UCITS fonda i administrativnim poslovima koje je društvo za upravljanje delegiralo na treće osobe.

(3) Ako društvo za upravljanje iz druge države članice u Republici Hrvatskoj već upravlja istom vrstom UCITS fonda, može se pozvati na već dostavljenu dokumentaciju.

(4) Ako je to potrebno radi osiguranja usklađenosti društva za upravljanje iz druge države članice s odredbama ovoga Zakona za čiji je nadzor Agencija ovlaštena, Agencija može od nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje koje u Republici Hrvatskoj namjerava obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondom, zatražiti pojašnjenje i informacije u odnosu na dokumentaciju odnosno podatke iz stavka 1. ovoga članka te u odnosu na potvrdu koju joj je nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje dostavilo u skladu s odredbama članka 130. stavka 5. i članka 131. stavka 2. ovoga Zakona u vezi s pitanjem je li društvo za upravljanje, prema važećem odobrenju za rad, ovlašteno obavljati djelatnost upravljanja onom vrstom UCITS fonda kojom namjerava upravljati na području Republike Hrvatske.

(5) Pored razloga iz članka 87. ovoga Zakona Agencija će odbiti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. društvo za upravljanje nije dostavilo dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka

2. društvo za upravljanje, prema opsegu odobrenja za rad koje mu je izdalo nadležno tijelo matične države članice, nije ovlašteno za upravljanje onom vrstom UCITS fonda za koji je Agenciji podnijelo zahtjev ili

3. društvo za upravljanje ne postupa u skladu s odredbama članka 133. ovoga Zakona.

(6) Agencija će prije donošenja odluke kojom odbija zahtjev iz stavka 2. ovoga članka izvijestiti nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje o razlozima za odbijanje zahtjeva i zatražiti mišljenje nadležnog tijela.

(7) Društvo za upravljanje iz druge države članice dužno je obavijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Na društvo za upravljanje iz druge države članice koje upravlja UCITS fondom osnovanim u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 133. ovoga Zakona.

Društvo za upravljanje iz druge države članice koje namjerava osnovati i upravljati UCITS fondom u Republici Hrvatskoj

Članak 133.

(1) Društvo za upravljanje iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, namjerava osnovati i upravljati UCITS fondom dužno je:

1. postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa koji se primjenjuju na osnivanje i poslovanje UCITS fondova u Republici Hrvatskoj, a koji među ostalim uključuju:

a) izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom

b) izdavanje i otkup udjela UCITS fonda

c) investicijsku politiku i ograničenja ulaganja, uključujući izračun ukupne izloženosti i financijske poluge

d) ograničenje zaduživanja, davanja zajmova i prodaje bez pokrića

e) vrednovanje imovine i računovodstvo UCITS fonda

f) izračun cijene udjela UCITS fonda pri izdavanju i otkupu te pogreške u izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i naknadu štete ulagateljima

g) raspodjelu ili reinvestiranje prihoda ili dobiti

h) zahtjeve za objavljivanjem i izvješćivanjem koji se odnose na UCITS fond, uključujući prospekt, pravila ključne podatke za ulagatelje i periodična izvješća

i) trgovanje udjelima UCITS fonda

j) odnos s imateljima udjela UCITS fonda

k) statusne promjene UCITS fonda

l) prestanak poslovanja i likvidaciju UCITS fonda

m) sadržaj registra udjela UCITS fonda

n) naknade vezane uz izdavanje odobrenja UCITS fondu i nadzor nad UCITS fondom i

o) ostvarenje prava glasa i ostalih prava imatelja udjela UCITS fonda s obzirom na podtočke a) do m) ove točke

2. u cijelosti poštivati odredbe prospekta i pravila tog UCITS fonda i

3. primjenjivati i druge relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

(2) Društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka dužno je usvojiti i provoditi mjere i postupke kojima će se osigurati usklađenost s odredbama koje se odnose na osnivanje i poslovanje UCITS fonda i odredbama prospekta i pravila UCITS fonda.

DIO ŠESTI

TRGOVANJE UDJELIMA, OGLAŠAVANJE I NUĐENJE UDJELA UCITS FONDOVA I OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM IZ TREĆIH DRŽAVA

GLAVA I.

TRGOVANJE UDJELIMA UCITS FONDOVA I OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM IZ TREĆIH DRŽAVA

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 134.

(1) Trgovanje udjelima UCITS fondova i otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz trećih država obuhvaća sve usluge i aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela od društva za upravljanje odnosno osoba iz članka 164. ovoga Zakona do ulagatelja. Trgovanje udjelima uključuje i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela UCITS fondova.

(2) Trgovanje udjelima fondova iz stavka 1. ovoga članka u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te propisa koji radi zaštite javnog interesa uređuju zaštitu potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

(3) Agencija će na svojim mrežnim stranicama na engleskom jeziku, na pregledan i razumljiv način, objaviti zakonodavne i administrativne odredbe koje uređuju trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u državama članicama, na području Republike Hrvatske, a koje Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća izravno ne uređuje.

Vrste otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom za koje je dozvoljeno trgovanje udjelima u Republici Hrvatskoj

Članak 135.

U Republici Hrvatskoj je, u skladu s odredbama ovoga Zakona, dozvoljeno trgovanje udjelima:

1. UCITS fondova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona, ako su ispunjeni uvjeti iz poglavlja 2. ovoga dijela Zakona

2. UCITS fondova osnovanih u drugoj državi članici, ako su ispunjeni uvjeti iz poglavlja 3. ovoga dijela Zakona i

3. otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države, ako su ispunjeni uvjeti iz poglavlja 4. ovoga dijela Zakona.

POGLAVLJE II.

TRGOVANJE UDJELIMA UCITS FONDOVA OSNOVANIH NA TEMELJU ODREDABA OVOGA ZAKONA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Trgovanje udjelima UCITS fonda

Članak 136.

Udjelima UCITS fonda osnovanog u Republici Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj može trgovati samo:

1. društvo za upravljanje koje ima odobrenje za upravljanje tim UCITS fondom ili

2. društvo za upravljanje iz druge države članice koje ima odobrenje za upravljanje tim UCITS fondom, na temelju ovoga Zakona.

POGLAVLJE III.

TRGOVANJE UDJELIMA UCITS FONDOVA OSNOVANIH U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Osobe ovlaštene za trgovanje

Članak 137.

(1) Udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici (matična država članica UCITS fonda) u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama ovoga poglavlja, može trgovati društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske i društvo za upravljanje iz druge države članice, koje ima odobrenje za upravljanje tim UCITS fondom od nadležnog tijela matične države članice UCITS fonda prema propisu kojim se u pravni poredak matične države članice UCITS fonda prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ.

(2) Odredbe ovoga poglavlja Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje iz druge države članice primjenjuju se i na društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje ima odobrenje za upravljanje UCITS fondom od matične države članice UCITS fonda.

(3) Odredbe ovoga dijela Zakona koje se odnose na UCITS fond na odgovarajući se način primjenjuju i na podfond UCITS fonda.

Uvjeti za trgovanje

Članak 138.

Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona mora za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj, osigurati u Republici Hrvatskoj sve raspoložive uvjete potrebne za neometano:

1. osiguranje plaćanja imateljima udjela UCITS fonda

2. provođenje izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda

3. osiguranje objave dokumentacije i informacija vezanih uz UCITS fond te dostavu dokumenata i informacija ulagateljima koji su udjele kupili u Republici Hrvatskoj i

4. rješavanje pritužbi ulagatelja u skladu s člankom 63. ovoga Zakona.

Obavijesti o trgovanju udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici

Članak 139.

(1) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona može započeti s trgovanjem udjela UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj nakon što od nadležnog tijela matične države članice UCITS fonda zaprimi obavijest da je ono Agenciji proslijedilo obavijest s potpunom dokumentacijom iz članka 4. Uredbe Komisije broj 584/2010.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka koju je Agencija zaprimila od nadležnog tijela matične države članice UCITS fonda sadržava podatke o dogovorenim uvjetima za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj i podatke iz Priloga I Uredbe Komisije broj 584/2010 te za svaki UCITS fond osnovan u drugoj državi članici čijim se udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj sljedeće priloge:

1. važeći prospekt

2. pravila UCITS fonda, odnosno drugi odgovarajući dokument

3. posljednje revidirane godišnje izvještaje i naknadne polugodišnje izvještaje UCITS fonda, ako oni postoje

4. ključne podatke za ulagatelje i

5. potvrdu nadležnog tijela matične države članice UCITS fonda iz Priloga II Uredbe Komisije (EU) broj 584/2010.

(3) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona će dokumentaciju iz stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka i sve njihove promjene, za potrebe trgovanja udjelima u Republici Hrvatskoj, prevesti na:

1. engleski jezik ili

2. hrvatski jezik.

(4) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona će ključne podatke za ulagatelje iz stavka 2. točke 4. ovoga članka i sve njihove promjene, za potrebe trgovanja udjelima u Republici Hrvatskoj, prevesti na hrvatski jezik.

(5) Nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda će potvrdu iz stavka 2. točke 5. ovoga članka izraditi na:

1. engleskom jeziku ili

2. hrvatskom jeziku, ako su se Agencija i nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda unaprijed tako dogovorili.

(6) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odgovara društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona će bez odgode obavijestiti Agenciju o početku trgovanja udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici na području Republike Hrvatske.

Obavijest o promjenama dokumentacije

Članak 140.

(1) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona koje trguje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj dužno je obavijestiti Agenciju o svim promjenama dokumenata iz članka 139. stavka 2. točaka 1. do 4. ovoga Zakona i u toj obavijesti navesti gdje Agencija može dobiti te dokumente elektroničkim putem.

(2) Ako društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona namjerava promijeniti podatke iz obavijesti iz članka 139. stavka 1. ovoga Zakona u odnosu na uvjete za trgovanje udjelima u Republici Hrvatskoj, odnosno na postojeće klase udjela UCITS fondova osnovanih u drugoj državi članici, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju.

Dostava informacija ulagateljima u Republici Hrvatskoj

Članak 141.

(1) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona koje u Republici Hrvatskoj trguje udjelima UCITS fonda iz druge države članice dužno je ulagateljima u Republici Hrvatskoj osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u matičnoj državi članici UCITS fonda.

(2) Neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka, dokumentacija i informacije o UCITS fondu iz druge države članice moraju biti dostavljeni, odnosno na raspolaganju ulagatelju koji je udjele u tom UCITS fondu kupio u Republici Hrvatskoj i nakon prestanka trgovanja udjelima tog UCITS fonda u Republici Hrvatskoj, dok god postoje imatelji udjela u tom UCITS fondu koji su svoje udjele kupili u Republici Hrvatskoj.

(3) Društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona svu dokumentaciju i informacije iz stavka 1. ovoga članka, kao i promjene predmetne dokumentacije, mora osigurati ulagateljima na način predviđen ovim Zakonom za dostavljanje pojedine dokumentacije i informacija UCITS fonda.

(4) Neovisno o odredbama stavka 3. ovoga članka, na učestalost objave cijene udjela UCITS fonda iz druge države članice primjenjuje se zakon matične države članice UCITS fonda.

(5) Dokumentacija i informacije o UCITS fondu iz druge države članice iz stavka 1. ovoga članka moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili dostavljeni ulagateljima u matičnoj državi članici UCITS fonda.

Jezik dokumenata

Članak 142.

(1) Ključni podaci za ulagatelje UCITS fonda iz druge države članice navedeni u članku 139. stavku 2. točki 4. ovoga Zakona moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju na hrvatskom jeziku.

(2) Preostala dokumentacija i informacije o UCITS fondu iz druge države članice moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(3) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda dokumentacije i informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovara društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona koje u Republici Hrvatskoj trguje udjelima UCITS fonda iz druge države članice.

Izravno trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici

Članak 143.

(1) Na društvo za upravljanje iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj izravno obavlja samo poslove trgovanja udjelima UCITS fondova kojima upravlja, primjenjuju se samo odredbe dijela šestoga ovoga Zakona.

(2) Društvo za upravljanje iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj izravno obavlja poslove trgovanja udjelima UCITS fondova kojima upravlja, dužno je primjenjivati relevantne propise koji radi zaštite javnog interesa uređuju prava potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

POGLAVLJE IV.

TRGOVANJE UDJELIMA OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM IZ TREĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 144.

(1) Udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države u Republici Hrvatskoj može trgovati:

a) društvo za upravljanje iz treće države, isključivo putem podružnice za koju je dobilo odobrenje Agencije

b) društvo za upravljanje iz druge države članice, isključivo putem podružnice ili

c) društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske.

(2) Društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka u Republici Hrvatskoj može trgovati samo udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države čiji ulagatelji imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u UCITS fondove i čija se imovina ulaže u skladu s načelom razdiobe rizika.

(3) Društvo za upravljanje iz stavka 1. točke a) ovoga članka dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kojem prilaže:

1. akt o osnivanju podružnice

2. izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za društvo za upravljanje

3. osnivački akt društva za upravljanje

4. revidirane godišnje financijske izvještaje društva za upravljanje za posljednje dvije poslovne godine

5. ako iz izvatka iz točke 2. ovoga stavka nije vidljiv podatak o osnivačima društva za upravljanje, ispravu s podacima o osnivačima društva za upravljanje i njihovim udjelima u društvu

6. poslovni plan društva za upravljanje za tri godine njegova rada, s organizacijskom strukturom društva za upravljanje i nacrtom upravljanja rizicima te detaljnim opisom poslova koje društvo namjerava obavljati u Republici Hrvatskoj

7. podatke o članovima uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje

8. podatke o sustavu za zaštitu ulagatelja kojega je društvo za upravljanje član, kada je to primjenjivo

9. izjavu društva za upravljanje da će njegova podružnica u Republici Hrvatskoj voditi svu dokumentaciju nastalu za vrijeme poslovanja u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku i pohranjivati je u sjedištu podružnice i

10. drugu dokumentaciju, prema potrebi.

(4) Agencija će izdati odobrenje za osnivanje podružnice ako na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja ocijeni da je podružnica osposobljena za poslovanje u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice ako:

1. osobe ovlaštene za zastupanje osnivača podružnice ne ispunjavaju uvjete za obavljanje funkcije člana uprave iz članaka 35. i 36. ovoga Zakona ili

2. s obzirom na propise treće države u kojoj društvo za upravljanje ima sjedište te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora nad podružnicom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(6) Na podružnicu društva za upravljanje iz treće države na odgovarajući se način primjenjuju sljedeće odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona:

1. dijela drugoga poglavlja 5.

2. dijela šestoga glave 1. poglavlja 4. i

3. dijela osmoga glava 2. i 3.

(7) Na osobe ovlaštene za zastupanje osnivača podružnice društva za upravljanje iz treće države na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu društva za upravljanje.

Uvjeti za trgovanje

Članak 145.

Društvo za upravljanje iz članka 144. stavka 1. ovoga Zakona mora za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države osigurati u Republici Hrvatskoj sve raspoložive uvjete potrebne za neometano:

1. osiguranje plaćanja imateljima udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

2. provođenje nuđenja, odnosno izdavanja i otkupa udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

3. osiguranje objave dokumentacije i informacija vezanih uz otvoreni investicijski fond s javnom ponudom te dostavu dokumenata i informacija ulagateljima koji su udjele uplatili u Republici Hrvatskoj i

4. rješavanje pritužbi ulagatelja u skladu s člankom 63. ovoga Zakona.

Odobrenje za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države

Članak 146.

(1) Društvo za upravljanje iz članka 144. stavka 1. ovoga Zakona mora prije početka trgovanja udjelima pojedinog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države u Republici Hrvatskoj dobiti odobrenje Agencije za trgovanje udjelima tog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države, za svaki otvoreni investicijski fond s javnom ponudom na koji se zahtjev odnosi, društvo za upravljanje prilaže:

1. prospekt

2. pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, odnosno statut

3. revidirane godišnje financijske izvještaje društva za upravljanje, revidirane godišnje izvještaje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za posljednje dvije poslovne godine i naknadne polugodišnje izvještaje ako oni postoje

4. ključne podatke za ulagatelje

5. detaljan opis planiranog oglašavanja i poslovnih odnosa te druge podatke iz kojih je razvidno da društvo za upravljanje iz članka 144. stavka 1. ovoga Zakona ispunjava uvjete iz članka 145. ovoga Zakona za trgovanje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u Republici Hrvatskoj i

6. drugu dokumentaciju koju odredi Agencija, iz koje se može utvrditi da ulagatelji u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države na koji se zahtjev odnosi imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u UCITS fondove.

(3) Uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka društvo za upravljanje iz treće države dužno je, prema potrebi, dostaviti i dokaz o deponiranju novčanih sredstava u skladu s odredbama članka 147. ovoga Zakona.

(4) Agencija će izdati odobrenje za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države ako, na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev, utvrdi da:

1. će ulagatelji u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države imati barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u UCITS fondove i da se imovina tog investicijskog fonda ulaže u skladu s načelom razdiobe rizika

2. na udjele otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države ne primjenjuje se zabrana nuđenja u državi u kojoj je taj otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan

3. ne postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora nad podružnicom društva za upravljanje iz treće države u skladu s odredbama ovoga Zakona i

4. društva za upravljanje iz Republike Hrvatske mogu trgovati udjelima UCITS fondova u toj trećoj državi.

(5) Agencija će odbiti izdati odobrenje za trgovanje udjelima svih ili samo određenih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Agencija će odbiti izdati odobrenje za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države ako između Agencije i nadležnog tijela društva za upravljanje iz treće države ne postoji učinkovita suradnja i razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(7) Kada je društvo za upravljanje iz treće države podnijelo Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u Republici Hrvatskoj, postupak odlučivanja o tom zahtjevu može se spojiti s postupkom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države.

Posebna pravila za trgovanje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države

Članak 147.

(1) Kao uvjet za izdavanje odobrenja za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države u Republici Hrvatskoj, Agencija od društva za upravljanje iz treće države može zatražiti da kod kreditne institucije, odnosno štedne banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na računu uplati iznos od najmanje 1.000.000,00 kuna u svrhu osiguranja isplata imatelja udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom kojim društvo iz treće države upravlja i čijim udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj.

(2) Nakon dobivanja odobrenja za trgovanje udjelima društvo za upravljanje iz treće države obvezno je održavati iznos na posebnom računu iz stavka 1. ovoga članka kroz cijelo vrijeme trgovanja udjelima u Republici Hrvatskoj te ga povećavati na odgovarajući način primjenom odredbi iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati pravila i uvjete za trgovanje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države.

Dostava informacija ulagateljima u Republici Hrvatskoj

Članak 148.

(1) Društvo za upravljanje iz članka 144. stavka 1. ovoga Zakona koje u Republici Hrvatskoj trguje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države, dužno je ulagateljima u Republici Hrvatskoj osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u trećoj državi u kojoj je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan, kao i dokument s ključnim podacima za ulagatelje, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Kada društvo za upravljanje iz članka 144. stavka 1. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj trguje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 141. stavaka 2. do 5. ovoga Zakona.

Jezik dokumenata

Članak 149.

(1) Ključni podaci za ulagatelje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države navedeni u članku 146. stavku 2. točki 4. ovoga Zakona moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju na hrvatskom jeziku.

(2) Preostala dokumentacija i informacije o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom iz treće države moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(3) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda dokumentacije i informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovara društvo za upravljanje iz članka 144. stavka 1. ovoga Zakona koje u Republici Hrvatskoj trguje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države.

POGLAVLJE V.

TRGOVANJE UDJELIMA UCITS FONDOVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

Trgovanje udjelima UCITS fondova u državi članici domaćinu UCITS fonda

Članak 150.

(1) Trgovanje udjelima UCITS fonda iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu UCITS fonda može provoditi samo:

a) društvo za upravljanje koje ima odobrenje Agencije za upravljanje tim UCITS fondom i

b) društvo za upravljanje iz druge države članice koje ima odobrenje Agencije za upravljanje tim UCITS fondom.

(2) Odredbe ovoga poglavlja Zakona koje vrijede za društvo za upravljanje na odgovarajući se način primjenjuju i na društvo za upravljanje iz druge države članice koja ima odobrenje Agencije za upravljanje UCITS fondom.

(3) Na društvo za upravljanje koje će u državi članici domaćinu UCITS fonda obavljati samo poslove trgovanja udjelima UCITS fonda ne primjenjuju se odredbe dijela petoga poglavlja 1. ovoga Zakona.

Obavijest o namjeri početka trgovanja udjelima UCITS fonda u državi članici domaćinu UCITS fonda

Članak 151.

(1) Društvo za upravljanje iz članka 150. stavka 1. ovoga Zakona koje namjerava trgovati udjelima UCITS fonda u državi članici domaćinu UCITS fonda, prije početka trgovanja Agenciji mora dostaviti obavijest o namjeri početka trgovanja iz Priloga I Uredbe Komisije broj 584/2010.

(2) Društvo za upravljanje dužno je uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka, za svaki UCITS fond čijim udjelima namjerava trgovati u državi članici domaćinu UCITS fonda, priložiti:

1. važeći prospekt i pravila UCITS fonda

2. posljednje revidirane godišnje izvještaje i naknadne polugodišnje izvještaje UCITS fonda, ako oni postoje i

3. ključne podatke za ulagatelje.

(3) Agencija će provjeriti je li obavijest iz stavka 1. ovoga članka potpuna i sadržava li sve potrebne priloge iz stavka 2. ovoga članka.

Dostavljanje obavijesti nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda

Članak 152.

(1) Agencija će u roku od deset radnih dana od zaprimanja potpune i uredne obavijesti iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona tu obavijest sa svim njezinim prilozima iz članka 151. stavka 2. ovoga Zakona proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda.

(2) Agencija će o prosljeđivanju obavijesti i priloga iz stavka 1. ovoga članka nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda obavijestiti društvo za upravljanje.

(3) Agencija će dokumentaciji iz stavka 1. ovoga članka priložiti i potvrdu iz Priloga II Uredbe Komisije broj 584/2010.

(4) Društvo za upravljanje iz članka 150. stavka 1. ovoga Zakona može započeti s trgovanjem udjela UCITS fonda u državi članici domaćinu UCITS fonda nakon što zaprimi obavijest Agencije iz stavka 2. ovoga članka.

Jezik obavijesti

Članak 153.

(1) Društvo za upravljanje će obavijest iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona izraditi na:

1. engleskom jeziku ili

2. hrvatskom jeziku i službenom jeziku države članice domaćina UCITS fonda, ako su se Agencija i nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda unaprijed tako dogovorili.

(2) Društvo za upravljanje će dokumentaciju iz članka 151. stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga Zakona i sve njihove promjene, za potrebe trgovanja udjelima u državi članici domaćinu UCITS fonda, prevesti na:

1. engleski jezik

2. službeni jezik države članice domaćina UCITS fonda ili jedan od službenih jezika države članice domaćina UCITS fonda ili

3. jezik koji odobri nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje će ključne podatke za ulagatelje iz članka 151. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona i sve njihove promjene prevesti na:

1. službeni jezik države članice domaćina UCITS fonda ili jedan od službenih jezika države članice domaćina UCITS fonda ili

2. jezik koji odobri nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda.

(4) Agencija će potvrdu iz članka 152. stavka 3. ovoga Zakona izraditi na:

1. engleskom jeziku ili

2. hrvatskom jeziku i službenom jeziku države članice domaćina UCITS fonda, ako su se Agencija i nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda unaprijed tako dogovorili.

(5) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovara društvo za upravljanje.

Obavijest o promjenama dokumentacije

Članak 154.

(1) Društvo za upravljanje koje trguje udjelima UCITS fonda u državi članici domaćinu UCITS fonda dužno je nadležnom tijelu države članice domaćina UCITS fonda omogućiti elektronski pristup prijevodima važeće dokumentacije UCITS fonda iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona i obavještavati nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda o svim promjenama te dokumentacije.

(2) Ako društvo za upravljanje namjerava promijeniti podatke u obavijesti iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona koji se odnose na postojeće uvjete za trgovanje, odnosno na postojeće klase udjela UCITS fonda koji su predmet trgovanja u državi članici domaćinu UCITS fonda, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda.

POGLAVLJE VI.

TRGOVANJE UDJELIMA UCITS FONDOVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U TREĆOJ DRŽAVI

Obavijest o trgovanju udjelima UCITS fondova u trećoj državi

Članak 155.

(1) Trgovanje udjelima UCITS fonda iz Republike Hrvatske u trećoj državi može provoditi samo:

a) društvo za upravljanje koje ima odobrenje Agencije za upravljanje tim UCITS fondom i

b) društvo za upravljanje iz druge države članice koje ima odobrenje Agencije za upravljanje tim UCITS fondom.

(2) Društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka koje želi trgovati udjelima UCITS fondova u trećoj državi, prije početka trgovanja o tome mora obavijestiti Agenciju i u obavijesti navesti:

1. državu u kojoj namjerava trgovati udjelima

2. program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati u toj državi

3. točan opis načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja

4. točan opis objavljivanja dokumentacije i informacija u toj državi i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja

5. točan opis poslovnih odnosa koje je uspostavilo u vezi s trgovanjem udjelima u toj državi i

6. popis UCITS fondova čijim udjelima namjerava trgovati u toj državi.

(3) Agencija može zabraniti društvu za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka trgovanje udjelima UCITS fondova u trećoj državi ako postoji sumnja o prikladnosti načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja, obavještavanja ulagatelja te poslovnih odnosa koje je društvo za upravljanje uspostavilo u vezi s trgovanjem udjelima u trećoj državi.

(4) Agencija može zabraniti društvu za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka trgovanje udjelima UCITS fondova u trećoj državi i ako, s obzirom na propise treće države u kojoj društvo za upravljanje namjerava trgovati udjelima UCITS fondova te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka će najkasnije u roku od tri radna dana od početka trgovanja udjelima UCITS fondovima u trećoj državi o tome obavijestiti Agenciju.

(6) Ako društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka želi promijeniti neke od činjenica i okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju.

GLAVA II.

OGLAŠAVANJE UCITS FONDOVA I OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM IZ TREĆIH DRŽAVA

Članak 156.

(1) Oglašavanje UCITS fondova obuhvaća sav promidžbeni sadržaj koji je, uz primjenu tiskanih ili elektroničkih medija, namijenjen ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima u UCITS fondove, a čija je namjena pridobivanje novih uplata u UCITS fondovima.

(2) U Republici Hrvatskoj dozvoljeno je oglašavanje onih UCITS fondova čijim se udjelima trguje na području Republike Hrvatske.

(3) Dozvoljeno je oglašavanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države za čije trgovanje je Agencija izdala odobrenje u skladu s člankom 146. ovoga Zakona, pri čemu se na oglašavanje navedenih fondova primjenjuju odredbe ove Glave o oglašavanju UCITS fondova.

Članak 157.

Društvo za upravljanje odgovorno je za potpunost i točnost informacija objavljenih u svrhu promidžbe UCITS fonda.

Članak 158.

(1) Svaki promidžbeni sadržaj, koji je uz primjenu tiskanih ili elektroničkih medija namijenjen ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima u UCITS fondove, a čija je namjena prikupljanje sredstava od javnosti, mora biti jasno prepoznatljiv kao takav.

(2) Promidžbeni sadržaj mora biti jasan, nedvosmislen i ne smije dovoditi u zabludu.

(3) Promidžbeni sadržaj ne smije biti u suprotnosti sa sadržajem prospekta UCITS fonda i ključnim podacima za ulagatelje.

(4) Promidžbeni sadržaj mora sadržavati podatak o tome gdje, kako i na kojem jeziku su ulagateljima dostupni prospekt i ključni podaci za ulagatelje.

(5) Promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima i društvima za upravljanje putem tiskanih i elektroničkih medija uključuje:

1. brošure

2. oglase u novinama, časopisima, na radiju i televiziji te mrežnim stranicama

3. pošiljke slane običnom ili elektroničkom poštom, telefaksom ili na druge načine

4. telemarketing, što uključuje i korištenje specijaliziranog pružatelja telemarketing usluga na temelju ugovora sklopljenog s društvom za upravljanje

5. dopise, telefonske ili osobne razgovore

6. sredstva za unapređenje nuđenja koja prema svojim obilježjima čine financijsku promidžbu

7. investicijske ili druge publikacije kojima se nude neosobne preporuke o nuđenju, držanju ili otkupu udjela

8. prezentacije većem broju ljudi i

9. druge metode ili sredstva promidžbe koje subjekti iz Republike Hrvatske mogu pročitati, vidjeti ili primiti.

(6) Promidžbeni sadržaj za potrebe oglašavanja UCITS fondova u Republici Hrvatskoj mora biti izrađen na hrvatskom jeziku.

Članak 159.

(1) Promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima moraju odobriti osobe ovlaštene za zastupanje društva za upravljanje.

(2) Društvo za upravljanje mora sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kada je to primjenjivo, kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija.

Članak 160.

Pri objavi promidžbenih sadržaja o UCITS fondovima i društvima koja njima upravljaju:

1. ne smije se prikrivati niti krivo prikazivati njihova promidžbena svrha

2. mora se navesti cjelovit, točan i istinit opis UCITS fonda koji se promovira, propisanih obveza i povezanih rizika

3. mora se osigurati da iznesene činjenice i navodi budu cjeloviti, jasni, točni, istiniti i nedvosmisleni na dan njihova iznošenja te da ne dovode u zabludu, pri čemu se svi činjenični navodi moraju potkrijepiti

4. mora se osigurati da svako navedeno mišljenje bude točno, potpuno i nedvosmisleno te da je za svako njegovo daljnje korištenje dobiveno odobrenje društva za upravljanje

5. mora se osigurati da, prilikom uporabe neke usporedbe, činjenice na kojima se takva usporedba temelji budu točne i ažurne ili da bitne pretpostavke budu jasno navedene te da usporedba bude iznesena na pošten i nepristran način koji ne dovodi u zabludu i koji obuhvaća sve bitne čimbenike za takvu usporedbu

6. ne smiju se navoditi nikakvi lažni pokazatelji, posebice glede stručnosti odgovornih osoba, sredstava i opsega poslovanja UCITS fonda i društva za upravljanje te prava koja proizlaze iz činjenice da je netko imatelj udjela u UCITS fondu

7. mora se osigurati da izgled, sadržaj ili oblik promidžbenog sadržaja ne iskrivljuje, prikriva niti umanjuje važnost bilo koje izjave, upozorenja ili drugog navoda koji se prema ovome Zakonu ili propisu donesenom na temelju ovoga Zakona moraju iznijeti

8. mora se osigurati da se bez odobrenja Agencije ili drugog nadležnog tijela ne navodi bilo koje odobrenje koje je izdalo nadležno tijelo, niti se smije navesti treće osobe na zaključak da odobrenje koje je izdala Agencija ima značenje različito od značenja potvrde kojom se utvrđuje da je predmetno društvo zadovoljilo uvjete za stjecanje pravnog statusa naznačenog odobrenjem i

9. ne smije se izostaviti niti jedan podatak čiji bi izostanak prouzročio da promidžbeni sadržaj bude netočan, neistinit, nejasan ili da dovodi u zabludu.

Članak 161.

(1) Prikaz rezultata poslovanja UCITS fonda:

1. ne smije podlijegati bilo kakvom jamstvu, garanciji ili obećanju

2. ne smije biti sačinjen u obliku procjene bilo koje vrste

3. mora odražavati rezultate poslovanja UCITS fonda najmanje od njegovog osnutka do dana davanja prikaza ili u zadnjih pet godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće

4. mora sadržavati ažurne podatke dostupne u trenutku prikaza rezultata poslovanja UCITS fonda

5. mora biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na razdoblja, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih čimbenika koji utječu na takve rezultate i

6. ne smije biti predstavljen na način koji bi dao naslutiti da se radi o predviđanju mogućih budućih rezultata poslovanja UCITS fonda.

(2) Agencija će pravilnikom urediti sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja UCITS fonda.

Članak 162.

Agencija će pravilnikom urediti sadržaj, rokove, izdavanje i preinačivanje promidžbenog sadržaja o UCITS fondovima.

Članak 163.

Sljedeća su priopćenja izuzeta od primjene odredaba ovoga Zakona o uvjetima oglašavanja UCITS fondova:

1. priopćenja između društva za upravljanje i svake druge osobe koja ima dozvolu za obavljanje financijskih usluga i aktivnosti u Republici Hrvatskoj

2. kratke, isključivo činjenične objave na radiju, televiziji, mrežnim stranicama, u tiskovinama ili elektroničkim medijima koje se odnose na UCITS fond i/ili društvo za upravljanje te naznake osnovnih podataka za kontakt

3. dopisi i pisane pošiljke pojedinačno naslovljenim trećim osobama o njihovim posebnim zahtjevima koji ne potpadaju pod masovno oglašavanje poštom i

4. revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda i revidirani godišnji financijski izvještaji društva koje njime upravlja.

GLAVA III.

NUĐENJE UDJELA UCITS FONDOVA I OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM IZ TREĆIH DRŽAVA

Članak 164.

(1) Nuđenje udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje, mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj kada im je to dopušteno odredbama ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju njih.

(2) Odredbe ove glave Zakona na odgovarajući način se primjenjuju i na društva za upravljanje iz druge države članice i društva za upravljanje iz treće države kada trguju udjelima UCITS fondova odnosno otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u Republici Hrvatskoj.

Članak 165.

(1) U nuđenju udjela UCITS fondova osobe iz članka 164. ovoga Zakona nastupaju na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s društvom za upravljanje.

(2) Društvo za upravljanje je dužno obavijestiti Agenciju o svakom sklopljenom ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija će pravilnikom propisati način i rokove dostavljanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 166.

(1) Osobe iz članka 164. ovoga Zakona ne smiju obavljati poslove nuđenja udjela UCITS fondova u vremenu u kojem im je Agencija, Hrvatska narodna banka, odnosno drugo nadležno tijelo oduzelo odobrenje za rad, u skladu s posebnim propisima.

(2) O oduzimanju odobrenja za rad mora se bez odgode obavijestiti društvo za upravljanje s kojim je sklopljen ugovor o obavljanju poslova nuđenja udjela.

(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete koje moraju zadovoljavati osobe iz članka 164. ovoga Zakona, kao i fizičke osobe koje u tim pravnim osobama ili za njih s osnova radnopravnog ili kakvog drugog ugovornog odnosa (radnici) obavljaju nuđenje udjela UCITS fondova.

(4) Agencija će pravilnikom propisati uvjete vezane uz način njihova poslovanja te uvjete vezane uz izvještavanje o nuđenju udjela UCITS fondova.

Članak 167.

Osobe iz članka 164. ovoga Zakona primaju naknadu za rad isključivo od društva za upravljanje, i to iz sredstava ulazne naknade ili naknade za upravljanje ili izlazne naknade koju ulagatelju, odnosno UCITS fondu naplaćuje društvo za upravljanje.

DIO SEDMI

UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA UCITS FONDA

POGLAVLJE I.

Utvrđivanje vrijednosti imovine UCITS fonda

Članak 168.

(1) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond utvrditi vrijednost ukupne imovine UCITS fonda te ukupnih obveza UCITS fonda. Vrijednost ukupne imovine umanjena za vrijednost ukupnih obveza UCITS fonda predstavlja neto vrijednost imovine UCITS fonda.

(2) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu.

Odgovornost za izračun neto vrijednosti imovine UCITS fonda, odnosno cijene udjela

Članak 169.

(1) Neto vrijednost imovine UCITS fonda te cijenu udjela u UCITS fondu izračunava društvo za upravljanje, prema usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, koje su u skladu s važećim propisima i prospektom UCITS fonda.

(2) Računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja društvo za upravljanje dužno je usvojiti za svaki UCITS fond kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, te ih bez odgode dostaviti depozitaru UCITS fonda.

(3) Depozitar osigurava da društvo za upravljanje izračunava neto vrijednost imovine UCITS fonda te cijenu udjela UCITS fonda u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, važećim propisima i prospektom UCITS fonda.

(4) Izračun vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka kontrolira depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna.

(5) Depozitar je dužan voditi vlastitu evidenciju i na primjeren način pohraniti dokumente o kontroli izračuna vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ako depozitar prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti društvo za upravljanje.

(7) U slučaju da izračun neto vrijednosti imovine UCITS fonda traje dulje od dva radna dana, društvo za upravljanje dužno je o tome izvijestiti Agenciju i javnost, uz naznaku razloga zbog kojih nije moguće odrediti točnu neto vrijednost imovine UCITS fonda.

(8) Revizor UCITS fonda je tijekom revizije godišnjih izvještaja dužan revidirati primjenu načela utvrđivanja vrijednosti sadržanih u propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene vrijednosti neto imovine UCITS fonda i cijene udjela točne te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda ne prelaze dozvoljene iznose.

Načela utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda

Članak 170.

Izračunom neto vrijednosti imovine svakog UCITS fonda mora se osigurati nepristrano postupanje prema svim ulagateljima u UCITS fondu.

Članak 171.

Osnova za utvrđivanje neto vrijednosti imovine navodi se u prospektu UCITS fonda i mora se dosljedno primjenjivati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda.

POGLAVLJE II.

Utvrđivanje cijene udjela

Članak 172.

(1) Prilikom početne ponude udjela UCITS fonda cijenu izdanja određuje društvo za upravljanje i navodi je u prospektu UCITS fonda. Udjeli se dodjeljuju ulagateljima na dan uspješnog okončanja početne ponude udjela, prema cijeni izdanja.

(2) Nakon početne ponude cijena udjela u UCITS fondu jest cijena jednaka neto vrijednosti imovine UCITS fonda po udjelu koja se izračunava u skladu s važećim propisima.

Cijena udjela u UCITS fondu

Članak 173.

(1) Izdavanje i otkup udjela u UCITS fondu obavlja se tijekom određenog dana po cijeni koja u vrijeme izvršenja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela nije određena, nego odrediva, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, odnosno prospektom UCITS fonda. Na utvrđenu cijenu dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne i izlazne naknade.

(2) Nije dopušteno izdavanje i otkup udjela u UCITS fondu za iznos manji ili veći od utvrđene cijene udjela (neto vrijednosti imovine po udjelu).

(3) Cijena udjela u UCITS fondu se izračunava prema sljedećoj formuli:

neto vrijednost imovine UCITS fonda podijeljena brojem izdanih udjela, pri čemu je:

1. neto vrijednost imovine izračunata u skladu s pravilnikom iz članka 168. stavka 2. ovoga Zakona i

2. broj izdanih udjela jednak broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir izdavanja i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Otkup udjela UCITS fondova

Članak 174.

(1) Otkup udjela UCITS fonda je pravni posao kojim ulagatelj konačno i bezuvjetno otuđuje udjele UCITS fonda, a društvo za upravljanje ih otkupljuje te se udjeli isplaćuju iz imovine UCITS fonda.

(2) Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u UCITS fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine UCITS fonda, pod uvjetima navedenima u prospektu UCITS fonda, a društvo za upravljanje ima obvezu otkupiti te udjele, osim u slučajevima kada je to propisano odredbama ovoga Zakona.

(3) Ulagatelj ima pravo zahtijevati otkup udjela u UCITS fondu pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Otkup in specie

Članak 175.

(1) Otkup in specie, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela UCITS fonda koji se time otkupljuju, dopušten je, u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo, u slučaju kada bi se prodajom imovine UCITS fonda, prijeko potrebnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji UCITS fonda i pod uvjetom da prospekt UCITS fonda predviđa otkup in specie.

(2) Kada bi se otkupom udjela iz članka 174. ovoga Zakona u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji, dozvoljena je kombinacija otkupa in specie iz stavka 1. ovoga članka i otkupa iz članka 174. ovoga Zakona, pod uvjetom da je to predviđeno prospektom UCITS fonda.

Zamjena udjela u UCITS fondovima

Članak 176.

Zamjena udjela u UCITS fondovima je istovremeni otkup udjela u jednom UCITS fondu i izdavanje udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, od strane istog ulagatelja, i to za novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u UCITS fondu.

POGLAVLJE III.

Obustava izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda

Članak 177.

(1) Otkup udjela UCITS fonda može se obustaviti samo ako društvo za upravljanje i depozitar smatraju da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. Iz naznačenih razloga se istodobno mora obustaviti i izdavanje udjela.

(2) Ako depozitar nije suglasan s odlukom društva za upravljanje o obustavi izdavanja i otkupa udjela, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a obustavu nije dopušteno provesti.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obustavu izdavanja i otkupa udjela bez odgode prijaviti Agenciji, nadležnim tijelima matične države članice UCITS fonda i nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda te o navedenom istodobno obavijestiti depozitara.

(4) Ako društvo za upravljanje ne obavijesti depozitara da je ispunilo obvezu iz stavka 3. ovoga članka, predmetnu obvezu društva za upravljanje dužan je ispuniti depozitar.

(5) Društvo za upravljanje dužno je svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na svojim mrežnim stranicama za cijelo vrijeme trajanja obustave.

(6) Agencija može naložiti izdavanje i otkup udjela UCITS fondova ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja UCITS fonda.

(7) Agencija može naložiti društvu za upravljanje i depozitaru da privremeno obustave izdavanje i otkup udjela ako postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu izdavanja i otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela.

Članak 178.

(1) Obustava izdavanja i otkupa udjela iz članka 177. stavka 1. ovoga Zakona mora prestati čim je prije moguće, odnosno čim prestanu razlozi za obustavu izdavanja i otkupa, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave.

(2) Temeljem zahtjeva društva za upravljanje Agencija iznimno može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka. Zahtjev za izdavanje odobrenja za produljenje roka za obustavu i izdavanje udjela društvo za upravljanje podnosi najkasnije deset dana prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nastavak poslovanja UCITS fonda potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda i objaviti na mrežnim stranicama društva za upravljanje.

(4) Agencija će pravilnikom propisati uvjete i način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela, uvjete utvrđivanja cijene udjela, rokove isplate te uvjete nastavka poslovanja nakon prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

POGLAVLJE IV.

Ulazna i izlazna naknada UCITS fonda

Članak 179.

(1) Prilikom izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada, kada je to primjenjivo.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se odvojeno od cijene udjela, a mogu biti prihod društva za upravljanje ili UCITS fonda.

Članak 180.

Izlazna naknada se ne naplaćuje u slučaju likvidacije UCITS fonda, bez obzira na razlog likvidacije.

Članak 181.

Agencija će pravilnikom propisati:

a) trajanje i uvjete početne ponude udjela UCITS fonda

b) postupak, rokove i provođenje izdavanja i otkupa udjela

c) obustavu i nastavak izdavanja i otkupa udjela

d) otkup in specie i

e) zamjenu udjela u jednom UCITS fondu za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

Objavljivanje cijene udjela UCITS fonda

Članak 182.

(1) Društvo za upravljanje će na svojoj mrežnoj stranici objaviti utvrđenu cijenu udjela UCITS fonda za svaki dan vrednovanja u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela, a najmanje dva puta mjesečno.

(2) Cijena udjela UCITS fonda mora biti priopćena bilo kojem ulagatelju koji to osobno zatraži putem telefona, pošte ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte društva za upravljanje, odnosno dostupna u podružnici društva za upravljanje ili u prostorijama ovlaštenoga prodajnog zastupnika.

DIO OSMI

OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA, PROSPEKT UCITS FONDA, PRAVILA UCITS FONDA, KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE, GODIŠNJI IZVJEŠTAJI I OSTALE OBAVIJESTI

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Dokumenti, obavijesti i druge objave

Članak 183.

(1) Društvo za upravljanje je dužno:

1. za svaki UCITS fond kojim upravlja usvojiti prospekt UCITS fonda, prema odredbama glave druge ovoga dijela Zakona

2. za svaki UCITS fond kojim upravlja usvojiti pravila UCITS fonda, prema odredbama glave treće ovoga dijela Zakona

3. za svaki UCITS fond izraditi ključne podatke za ulagatelje, prema odredbama glave četvrte ovoga dijela Zakona

4. za svaki UCITS fond kojim upravlja usvojiti i objaviti polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje, prema odredbama glave pete ovoga dijela Zakona i

5. u vezi s poslovanjem UCITS fonda redovito obavještavati ulagatelje o drugim objavama propisanima odredbama glave sedme ovoga dijela Zakona

(2) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, dokumenti i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti izrađeni i objavljeni na hrvatskom jeziku.

(3) Najnovije verzije dokumenata i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti objavljene na mrežnim stranicama društva za upravljanje.

Odgovornost za štetu društva za upravljanje za istinitost i potpunost podataka

Članak 184.

Društvo za upravljanje odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela UCITS fonda zbog:

1. izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda i

2. propusta otkupa udjela UCITS fonda

ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 183. stavka 1. ovoga Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju podataka i dokumenata koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun društva za upravljanje obavljaju poslove nuđenja udjela UCITS fonda.

GLAVA II.

POGLAVLJE I.

Pojam prospekta UCITS fonda

Članak 185.

(1) Prospekt UCITS fonda predstavlja poziv na davanje ponude za izdavanje udjela UCITS fonda.

(2) Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite, točne, potpune i dosljedne.

(3) Sve odredbe u prospektu moraju biti napisane jasnim, jednostavnim i ulagateljima lako razumljivim jezikom.

Članak 186.

(1) Prospektu UCITS fonda prilažu se i pravila UCITS fonda koja čine njegov sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravila UCITS fonda ne moraju biti priložena prospektu UCITS fonda u slučaju da prospekt predviđa da će pravila UCITS fonda ulagatelju biti dostavljena na njegov zahtjev, odnosno da predviđa mjesto, u svakoj državi u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda, gdje će pravila UCITS fonda biti dostupna na uvid.

Odobrenje prospekta u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Članak 187.

Agencija će u okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, u skladu s člankom 243. ovoga Zakona, odobriti prospekt UCITS fonda.

POGLAVLJE II.

Obveza objave prospekta

Članak 188.

(1) Javna ponuda udjela UCITS fonda na području Republike Hrvatske dopuštena je samo ako je prije ponude u vezi s njom objavljen valjani prospekt.

(2) Objava prospekta je moguća tek nakon što prospekt bude odobren, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Agencija ne odgovara za istinitost i potpunost informacija koje sadržava odobreni prospekt.

Objava prospekta

Članak 189.

Društvo za upravljanje dužno je nakon izdavanja odobrenja Agencije za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, a prije početka početne ponude udjela, objaviti prospekt UCITS fonda na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 190.

Objavljeni prospekt i promjene prospekta iz članka 184. ovoga Zakona sadržajno i oblikom moraju biti jednaki izvorniku koji je odobrila Agencija.

POGLAVLJE III.

Sadržaj prospekta UCITS fonda

Članak 191.

(1) Prospekt UCITS fonda mora sadržavati sve informacije koje su ulagatelju potrebne za donošenje informirane odluke o ulaganju koje mu je ponuđeno, a posebno o rizicima povezanim s takvim ulaganjem.

(2) Prospekt UCITS fonda mora sadržavati jasno i lako razumljivo objašnjenje profila rizičnosti UCITS fonda.

(3) Prospekt UCITS fonda mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) podatke o UCITS fondu:

1. naziv fonda, naznaku vrste fonda

2. datum osnivanja UCITS fonda te vrijeme trajanja UCITS fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme

3. mjesto gdje je moguće dobiti primjerak prospekta i pravila UCITS fonda ili dodatne informacije o UCITS fondu te polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje

4. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na UCITS fond i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje UCITS fond plaća ulagateljima

5. datum računovodstvenih obračuna i raspodjele prihoda ili dobiti UCITS fonda

6. podatke o revizoru i drugim pružateljima usluga UCITS fondu

7. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti prilikom osnivanja UCITS fonda te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos

8. pojedinosti o glavnim značajkama udjela UCITS fonda, a posebno:

a) priroda prava iz udjela (stvarnopravna, obveznopravna, osobna)

b) naznake mogućih klasa udjela i

c) prava koja proizlaze iz udjela: pravo na obaviještenost (polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela UCITS fonda, odnosno obveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase UCITS fonda

9. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji UCITS fonda te postupak likvidacije UCITS fonda

10. naznaku uređenog tržišta ili drugog mjesta trgovanja na kojem su udjeli uvršteni ili primljeni u trgovanje, kada je to primjenjivo

11. postupci i uvjeti izdavanja udjela, najniži iznos pojedinačnih ulaganja u UCITS fond, način upisa, odnosno izdavanja udjela, početna cijena udjela, postupci i uvjeti nuđenja udjela, način i uvjeti otkupa i isplate udjela te okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa

12. informacije o načinu i učestalosti raspodjele prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela

13. vrsta imovine u koju je UCITS fondu dopušteno ulaganje

14. opis sljedećih elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda:

a) ulagateljskih ciljeva UCITS fonda, uključujući njegove financijske ciljeve (primjerice ostvarivanje kapitalne dobiti ili prihoda) te načina ostvarenja ciljeva UCITS fonda

b) ciljane strukture portfelja

c) strategije ulaganja (primjerice specijalizacija po geografskim ili industrijskim sektorima)

d) bilo kakvih ograničenja na strategiju ulaganja

e) naznake svih tehnika, instrumenata ili ovlasti za uzimanje ili odobravanje zajma ili drugih pravnih poslova koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu, koje se mogu koristiti pri upravljanju UCITS fondom i

f) rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom UCITS fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika i stupnja njihova utjecaja na UCITS fond i društvo za upravljanje, kao i način upravljanja rizicima te profil rizičnosti, sklonost prema riziku i sposobnost nosivosti rizika.

15. izjavu iz koje je vidljivo da je UCITS fond dobio odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. ovoga Zakona te u vezi s time jasno naznačene države članice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca se namjerava ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda

16. dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u slučaju dopuštenosti takvog ulaganja, uz izjavu mogu li se takve transakcije zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja ulagateljskih ciljeva te utjecaj takvih transakcija na profil rizičnosti UCITS fonda i toleranciju na rizike

17. kada UCITS fond pretežito ulaže u bilo koju vrstu imovine iz članka 252. ovoga Zakona, osim u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca, izjavu kojom se upozorava na takve investicijske ciljeve

18. naznaku da je ulagateljski cilj UCITS fonda repliciranje indeksa, ako UCITS fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira

19. ako će cijena udjela u UCITS fondu imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja UCITS fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom UCITS fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine UCITS fonda

20. način i vrijeme izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda te osnovica na temelju koje se utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda

21. vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za izdavanje novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja tih cijena, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela

22. naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti UCITS fond i ulagatelje te opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja, kao i činjenicu može li društvo za upravljanje, u potpunosti ili djelomično, osloboditi ulagatelje plaćanja ulazne ili izlazne naknade ili im odobriti djelomični povrat naknade za upravljanje

23. slučajeve u kojima društvo za upravljanje može odbiti uplate ulagatelja

24. povijesni prinos UCITS fonda i profil tipičnog ulagatelja kome je UCITS fond namijenjen

25. trajanje poslovne godine i

26. datum izdavanja prospekta.

b) podatke o društvu za upravljanje:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i adresa uprave, ako ona nije ista kao sjedište, broj odobrenja za rad koji je izdala Agencija, datum osnivanja i naznaku trajanja, ako je osnovano na određeno vrijeme, datum upisa u sudski registar, uključujući i naznaku je li društvo za upravljanje osnovano u državi članici koja nije matična država članica UCITS fonda

2. u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim UCITS fondovima, popis tih drugih UCITS fondova

3. osobna imena i položaj članova uprave i nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, njihovi kratki životopisi, uključujući i pojedinosti o njihovim glavnim djelatnostima izvan društva za upravljanje, ako su bitne za društvo za upravljanje

4. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te osobna imena ili naziv članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu

5. tvrtku, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar te ulogu društava koja djeluju kao savjetnik UCITS fonda te osobno ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava

6. bitne odredbe ugovora sklopljenog s depozitarom koje mogu biti važne za imatelje udjela, osim onih koje se odnose na plaćanje naknada

7. druge važne djelatnosti

8. popis delegiranih poslova iz članka 70. točke k) ovoga Zakona te osoba na koje su poslovi delegirani i

9. pojedinosti o aktualnoj politici primitaka, uključujući, no ne ograničavajući se na, opis načina izračuna primitaka, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka te sastav odbora za primitke, ako takav odbor postoji ili sažetak politike primitaka i izjavu da su pojedinosti aktualne politike primitaka, uključujući, no ne ograničavajući se na, opis načina izračuna primitaka, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka te sastav odbora za primitke, ako takav odbor postoji, dostupne na mrežnoj stranici društva za upravljanje (uključujući upućivanje na tu mrežnu stranicu), kao i informaciju da će se na zahtjev ulagatelja primjerak politika primitaka u papirnatom obliku istome besplatno dostaviti.

c) podatke o depozitaru:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitara, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, opis poslova koje depozitar obavlja za UCITS fond i potencijalnih sukoba interesa koji iz toga mogu nastati

2. opis svih poslova iz članka 221. ovoga Zakona koje je depozitar delegirao na treće osobe, popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 221. ovoga Zakona, kao i popis svih osoba s kojima treća osoba ima sklopljen ugovor o delegiranju tih poslova te potencijalnih sukoba interesa koji iz takvog delegiranja mogu nastati i

3. izjava depozitara da će ažurirane informacije iz stavka 3. točke c) podtočaka 1. i 2. ovoga članka ulagateljima biti dostupne na zahtjev.

POGLAVLJE IV.

PROMJENE PROSPEKTA

Bitne promjene prospekta

Članak 192.

(1) Za bitne promjene prospekta UCITS fonda potrebno je ishoditi odobrenje Agencije. Bitnim promjenama prospekta UCITS fonda smatraju se izmjene i dopune prospekta UCITS fonda koje se predlažu s namjerom:

1. promjene ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada, koje mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje

2. promjene elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda navedenih u članku 191. stavku 3. točki a) podtočki 13. ovoga Zakona

3. promjene profila rizičnosti UCITS fonda, sklonosti prema riziku i sposobnosti nosivosti rizika

4. promjene politike isplate prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela i/ili

5. produljenja trajanja ili skraćivanja trajanja UCITS fonda, kada je on osnovan na određeno vrijeme.

(2) Ako društvo za upravljanje upravlja UCITS fondom iz druge države članice, dužno je prospekt tog UCITS fonda i sve njegove promjene na zahtjev dostaviti i Agenciji.

Članak 193.

(1) O bitnim promjenama prospekta, kada su za to ispunjeni svi uvjeti, Agencija društvu za upravljanje izdaje odobrenje.

(2) Sljedeći radni dan nakon zaprimanja odobrenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je na svojim mrežnim stranicama, na vidljivom mjestu, objaviti obavijest o bitnim promjenama prospekta.

(3) U roku od sedam dana od dana zaprimanja odobrenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je svim ulagateljima poslati obavijest o bitnim promjenama prospekta.

(4) U roku od 40 dana od dana objave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

(5) O ispunjavanju svojih obveza prema ulagateljima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka društvo za upravljanje će bez odgode obavijestiti Agenciju.

(6) Bitne promjene prospekta stupaju na snagu istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Agencija će pravilnikom pobliže urediti promjene prospekta UCITS fondova.

Članak 194.

(1) Društvo za upravljanje dužno je kontinuirano ažurirati prospekt UCITS fonda u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta te na svojim mrežnim stranicama bez odgode objaviti ažurirani prospekt.

(2) Društvo za upravljanje dužno je najkasnije do 15. veljače svake godine dostaviti Agenciji zadnji ažurirani prospekt UCITS fonda.

(3) Agencija će pravilnikom pobliže urediti postupak i uvjete za izdavanje odobrenja na bitne promjene prospekta UCITS fonda, kao i uvjete za nebitne promjene prospekta UCITS fonda.

GLAVA III.

PRAVILA UCITS FONDA

Članak 195.

(1) Pravila UCITS fonda uređuju povjerenički odnos između društva za upravljanje i ulagatelja te UCITS fonda i ulagatelja.

(2) Ako ulagatelj nije upoznat s pravilima UCITS fonda u vrijeme sklapanja ugovora o ulaganju, odredbe pravila UCITS fonda nemaju učinak prema ulagatelju, a ugovor o ulaganju je ništetan.

(3) S pravilima UCITS fonda moraju se suglasiti nadzorni odbor društva za upravljanje i depozitar.

(4) Pravila UCITS fonda prilažu se prospektu UCITS fonda i čine njegov sastavni dio, osim ako prospekt predviđa da će pravila UCITS fonda ulagatelju biti dostavljena na njegov zahtjev, odnosno da predviđa mjesto, u svakoj državi u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda, gdje će pravila UCITS fonda biti dostupna na uvid.

Odobrenje pravila u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Članak 196.

Agencija će u okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, u skladu s člankom 243. ovoga Zakona, odobriti pravila UCITS fonda.

Promjene obveznog sadržaja pravila UCITS fonda

Članak 197.

(1) Društvo za upravljanje je za promjenu obveznog sadržaja pravila iz članka 198. ovoga Zakona dužno ishoditi odobrenje Agencije.

(2) Agencija će pravilnikom pobliže urediti zahtjev, postupak i uvjete za izdavanje odobrenja za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda.

Sadržaj pravila UCITS fonda

Članak 198.

Pravila UCITS fonda moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke, opisane jasnim, jednostavnim i ulagateljima lako razumljivim jezikom:

a) osnovna prava, obveze i odgovornosti društva za upravljanje prema ulagatelju i UCITS fondu, ulagatelja prema društvu za upravljanje i UCITS fondu te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite

b) osnovna prava, obveze i odgovornosti društva za upravljanje prema depozitaru, depozitara prema društvu za upravljanje i ulagateljima te ulagatelja prema depozitaru

c) osnovne podatke o uvjetima poslovanja društva za upravljanje i nadzoru nad njegovim poslovanjem

d) poslovne ciljeve i strategiju društva za upravljanje

e) organizacijsku strukturu društva za upravljanje s jasnim linijama odgovornosti

f) uvjete zaduživanja UCITS fonda

g) postupke naknade štete ulagatelja za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i povrede ograničenja ulaganja, u skladu s odredbama članka 110. stavka 5. ovoga Zakona

h) podatke o sukobu interesa i načinu njegova rješavanja, osobito u odnosu na mogući sukob interesa s osnivačem i/ili povezanim osobama društva za upravljanje i UCITS fonda, odnosno imateljima kvalificiranih udjela u društvu za upravljanje, sukob interesa između UCITS fondova međusobno te drugih djelatnosti i poslova iz članka 13. ovoga Zakona, ako ih obavlja i

i) opis postupka rješavanja sporova između društva za upravljanje i ulagatelja.

Objava pravila UCITS fonda

Članak 199.

(1) Društvo za upravljanje je dužno nakon dobivanja odobrenja Agencije za osnivanje i upravljanje UCITS fondom istodobno s objavom prospekta objaviti i pravila UCITS fonda na vidljivom mjestu na svojoj mrežnoj stranici.

(2) Sljedeći radni dan nakon dobivanja odobrenja Agencije za promjenu obveznog sadržaja pravila UCITS fonda, društvo za upravljanje je dužno na svojoj mrežnoj stranici objaviti informaciju o promjeni pravila te izmijenjena odnosno dopunjena pravila UCITS fonda.

GLAVA IV.

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE UCITS FONDA

OPĆE ODREDBE

Članak 200.

(1) Ključni podaci za ulagatelje moraju sadržavati jasan, nedvosmislen i prosječnome ulagatelju razumljiv opis bitnih karakteristika UCITS fonda.

(2) Sadržaj ključnih podataka za ulagatelje ne smije dovoditi u zabludu.

(3) Ključni podaci za ulagatelje moraju prosječnom ulagatelju omogućiti razumijevanje vrste i značaja rizika, uz ocjenu posljedica stjecanja udjela u UCITS fondu.

(4) Sadržaj ključnih podataka za ulagatelje mora biti u skladu sa sadržajem prospekta i pravilima UCITS fonda.

(5) Ključni podaci za ulagatelje moraju predstavljati sveobuhvatnu sadržajnu cjelinu te moraju biti razumljivi ulagatelju bez pozivanja ili upućivanja na druge dokumente.

(6) Društvo za upravljanje odgovara za štetu nastalu zbog toga što ključni podaci za ulagatelje dovode u zabludu, netočni su ili nedosljedni kada ih se čita zajedno s odgovarajućim dijelovima prospekta. Ključni podaci za ulaganje moraju sadržavati jasno upozorenje o tome.

Sadržaj ključnih podataka za ulagatelje

Članak 201.

Ključni podaci za ulagatelje sadržavaju:

1. određenje UCITS fonda, društva za upravljanje i njihovih nadležnih tijela

2. kratak opis ulagateljskih ciljeva i strategije ulaganja UCITS fonda

3. prikaz povijesnih prinosa UCITS fonda

4. opis rizika povezanih s ulaganjem u konkretni UCITS fond, uključujući i odgovarajuće smjernice i upozorenja u vezi s rizicima ulaganja

5. troškove i druge naknade koje se plaćaju na teret UCITS fonda, odnosno ulagatelja

6. u slučaju strukturiranih UCITS fondova iz članka 36. stavka 1. Uredbe Komisije br. 583/2010, simulaciju budućih prinosa toga UCITS fonda

7. praktične informacije za ulagatelje

8. preciznu informaciju o tome gdje se i kako mogu dobiti dodatne informacije koje se odnose na predloženo ulaganje, uključujući, no ne ograničavajući se na, informaciju o tome gdje se i kako može besplatno dobiti prospekt te polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda, kao i o tome na kojem su jeziku takve informacije na raspolaganju ulagateljima i

9. izjavu da su pojedinosti aktualne politike primitaka, uključujući opis načina izračuna primitaka, identitet osoba odgovornih za dodjelu primitaka te sastav odbora za primitke, ako takav odbor postoji, dostupne na mrežnoj stranici društva za upravljanje (uključujući upućivanje na tu mrežnu stranicu), kao i informaciju da će se na zahtjev ulagatelja primjerak politika primitaka u papirnatom obliku istomebesplatno dostaviti.

Promjene ključnih podataka za ulagatelje

Članak 202.

(1) Ključne podatke za ulagatelje treba redovito ažurirati.

(2) Društvo za upravljanje mijenja i ažurira ključne podatke za ulagatelje samo na način i u rokovima predviđenima Uredbom Komisije br. 583/2010.

Dostavljanje promjena ključnih podataka za ulagatelje Agenciji

Članak 203.

Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji izmijenjene ključne podatake za ulagatelje za svaki UCITS fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj najkasnije pet dana prije njihove objave javnosti.

GLAVA V.

IZVJEŠTAVANJE UCITS FONDA

Poslovna godina UCITS fonda i primjena standarda financijskog izvještavanja

Članak 204.

(1) Poslovnu godinu UCITS fonda određuje društvo za upravljanje u prospektu svakog UCITS fonda.

(2) Na financijsko izvještavanje UCITS fonda primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

(3) Agencija može propisati kontni plan za UCITS fondove.

Izvještaji UCITS fonda

Članak 205.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaji UCITS fonda su:

a) izvještaj o financijskom položaju

b) izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

c) izvještaj o novčanom tijeku

d) izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

e) izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda

f) izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda i

g) bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Godišnji financijski izvještaj UCITS fonda mora sadržavati i podatke o:

a) ukupnom iznosu koji je društvo za upravljanje isplatilo u poslovnoj godini s osnove primitaka iz članka 60. ovoga Zakona, podijeljenom na fiksne i varijabilne primitke, te broju osoba koje su korisnici takvih primitaka

b) ukupnom iznosu primitaka iz točke a) ovoga stavka raščlanjenom prema kategorijama radnika iz članka 59. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

c) načinu izračuna primitaka

d) ishodu revizije iz članka 60. stavka 1. točaka c) i d) ovoga Zakona, uključujući sve nepravilnosti koje su se pojavile i

e) bitnim promjenama u usvojenoj politici primitaka.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka društvo za upravljanje objavit će u Bilješkama uz financijske izvještaje iz stavka 1. točke g) ovoga članka.

(4) Agencija će pravilnikom propisati strukturu i sadržaj polugodišnjih i godišnjih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka te način njihova dostavljanja i objavljivanja.

(5) Osim polugodišnjih i godišnjih izvještaja UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja UCITS fonda koje su društva za upravljanje obvezna sastavljati za potrebe Agencije.

Revizija izvještaja UCITS fonda

Članak 206.

(1) Godišnje izvještaje UCITS fonda mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(2) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja UCITS fonda.

(3) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim izvještajima.

(4) Nakon što je jednom izabran isti revizor može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih izvještaja istoga UCITS fonda.

(5) Ako Agencija utvrdi da revizija godišnjih izvještaja UCITS fonda nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja UCITS fonda ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o godišnjim izvještajima UCITS fonda nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revidirane godišnje izvještaje i zahtijevati od društva za upravljanje da reviziju obavi drugi revizor, a na trošak društva za upravljanje.

(6) Revizor iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji prijaviti svako kršenje odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega ili drugih relevantnih propisa koje utvrdi u obavljanju revizije iz stavka 1. ovoga članka.

Rokovi izrade polugodišnjih izvještaja i revidiranih godišnjih izvještaja

Članak 207.

(1) Polugodišnji izvještaji UCITS fonda dostavljaju se Agenciji u roku od dva mjeseca od završetka prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda dostavljaju se Agenciji u roku od četiri mjeseca od završetka poslovne godine.

GLAVA VI.

DOSTAVA DOKUMENATA I IZVJEŠTAJA ULAGATELJIMA

Članak 208.

Društvo za upravljanje, svaka osoba koja u ime i za račun društva za upravljanje nudi udjele UCITS fonda te posrednici koji prodaju ili savjetuju ulagatelje o mogućem ulaganju u udjele UCITS fonda ili u proizvode koji uključuju izloženost prema takvom UCITS fondu, moraju ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje ključne podatke za ulagatelje.

Članak 209.

Društvo za upravljanje iz druge države članice koje upravlja UCITS fondom osnovanim u Republici Hrvatskoj, dužno je prospekt UCITS fonda i sve njegove promjene, kao i polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fonda dostaviti Agenciji, a nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje na njihov zahtjev.

Dostupnost prospekta i polugodišnjih i revidiranih godišnjih izvještaja

Članak 210.

(1) Na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela UCITS fonda, ulagateljima mora biti omogućen uvid u prospekt i posljednje revidirane godišnje izvještaje te polugodišnje izvještaje UCITS fonda.

(2) Uvid u dokumente iz stavka 1. ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada nuđenje udjela u UCITS fondu izvan prodajnih mjesta obavljaju radnici društva za upravljanje, odnosno druge osobe koje je društvo za to ovlastilo.

Način dostave dokumenata i izvještaja

Članak 211.

(1) Društvo za upravljanje dužno je ulagatelju, na njegov zahtjev, besplatno dostaviti prospekt i ključne podatke za ulagatelje u tiskanom obliku, na trajnom mediju različitom od papira ili putem mrežne stranice društva za upravljanje.

(2) Kada se prospekt UCITS fonda i ključni podaci za ulagatelje ulagatelju dostavljaju na trajnom mediju različitom od papira ili putem objave na mrežnoj stranici društva za upravljanje, dostavljaju se pod uvjetima određenima člankom 38. Uredbe Komisije (EU) br. 583/2010 u pogledu ključnih informacija za ulagatelje i uvjeta koji moraju biti ispunjeni kada se ključne informacije ili prospekt daju ulagateljima na trajnom mediju različitom od papira ili putem mrežne stranice.

(3) Posljednji revidirani godišnji izvještaji i polugodišnji izvještaji UCITS fonda ulagatelju se dostavljaju na način predviđen u prospektu UCITS fonda i ključnim podacima za ulagatelje, a ako prospekt to ne predviđa, onda na način predviđen za dostavu prospekta.

(4) Neovisno o odredbi stavka 4. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je ulagatelju, na njegov zahtjev, besplatno dostaviti posljednje revidirane godišnje izvještaje i polugodišnje izvještaje UCITS fonda u tiskanom obliku.

GLAVA VII.

DRUGE OBJAVE I OBAVIJESTI ULAGATELJIMA

Mjesečni izvještaji

Članak 212.

(1) Društvo za upravljanje dužno je izrađivati mjesečni izvještaj o poslovanju UCITS fonda namijenjen ulagateljima i objavljivati ga na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 15. u mjesecu za prošli mjesec.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje nije dužno izrađivati mjesečni izvještaj o poslovanju UCITS fonda za prva tri mjeseca od početka njegovog rada.

Objava pravnih i poslovnih događaja

Članak 213.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada je to moguće, na svojim mrežnim stranicama objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja, kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda.

(2) O pravnim i poslovnim događajima iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je bez odgode obavijestiti i Agenciju.

Dostava dodatnih informacija

Članak 214.

Na zahtjev ulagatelja društvo za upravljanje dužno je dostaviti i dodatne informacije o limitima koji se primjenjuju na području upravljanja rizicima UCITS fonda kojim društvo upravlja, postupcima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta financijskih instrumenata u koje je uložena imovina UCITS fonda.

Pravilnik o sadržaju i rokovima objava

Članak 215.

Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj mjesečnog izvještaja o poslovanju UCITS fonda iz članka 212. ovoga Zakona te način, sadržaj i rokove objava iz članka 213. ovoga Zakona.

DIO DEVETI

DEPOZITAR

POGLAVLJE I.

Osobe koje mogu obavljati poslove depozitara

Članak 216.

(1) Društvo za upravljanje dužno je za svaki UCITS fond kojim upravlja izabrati depozitara u skladu s odredbama ovoga Zakona te s njim sklopiti pisani ugovor o obavljanju poslova depozitara određenih ovim Zakonom.

(2) UCITS fond može imati samo jednog depozitara.

(3) Depozitar UCITS fonda može biti:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja

2. podružnica kreditne institucije države članice, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje nadležnog tijela te države članice za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja ili

3. podružnica kreditne institucije iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja.

(4) Depozitar mora trajno ispunjavati sve organizacijske zahtjeve i uvjete potrebne za obavljanje poslova depozitara prema odredbama ovoga Zakona.

(5) Upravitelji depozitara UCITS fonda moraju imati dobar ugled i odgovarajuće iskustvo u odnosu na UCITS fond za koji se obavljaju poslovi depozitara. Upraviteljima depozitara smatraju se osobe odgovorne za poslovanje organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara unutar kreditne institucije, odnosno podružnice kreditne institucije ili osobe koje mogu utjecati na poslovnu politiku kreditne institucije, odnosno podružnice kreditne institucije, u dijelu obavljanja poslova depozitara.

Izbor i promjena depozitara te bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara

Članak 217.

(1) Agencija će u okviru postupka izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, u skladu s člankom 243. ovoga Zakona, odobriti depozitara za UCITS fond.

(2) Za promjenu depozitara, kao i bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara, potrebno je ishoditi odobrenje Agencije.

(3) Agencija će pravilnikom pobliže urediti postupak i uvjete za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka, sadržaj ugovora o obavljanju poslova depozitara te bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara.

POGLAVLJE II.

Poslovi depozitara

Članak 218.

Depozitar za UCITS fond obavlja sljedeće poslove:

1. kontrolne poslove

2. praćenje tijeka novca UCITS fonda i

3. poslove pohrane imovine UCITS fonda.

Kontrolni poslovi

Članak 219.

(1) Depozitar za UCITS fond obavlja sljedeće kontrolne poslove:

a) osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela UCITS fonda obavljaju u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima i prospektom UCITS fonda

b) osigurava da je neto vrijednost imovine UCITS fondova te cijena udjela u UCITS fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, važećim propisima te prospektom UCITS fonda

c) izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj UCITS fonda, isključivo pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, propisima Agencije, prospektom i pravilima UCITS fonda

d) osigurava da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom UCITS fonda budu doznačeni na račun UCITS fonda u uobičajenim rokovima

e) osigurava da se prihodi UCITS fonda koriste u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda

f) kontrolira da se imovina UCITS fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta UCITS fonda, ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih važećih propisa

g) izvještava Agenciju i društvo za upravljanje o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda i

h) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane društva za upravljanje.

(2) Radi urednog izvršavanja kontrolnih poslova iz stavka 1. ovoga članka depozitar mora imati uvid u stanje udjela ulagatelja i provedene transakcije.

Praćenje tijeka novca UCITS fonda

Članak 220.

(1) Depozitar je dužan osigurati učinkovito i prikladno praćenje tijeka novca UCITS fonda, a posebno da se sve uplate ulagatelja izvršene u svrhu izdavanja udjela UCITS fonda i sva ostala novčana sredstva UCITS fonda evidentiraju na novčanim računima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) otvoreni su u ime društva za upravljanje ili depozitara, a za račun UCITS fonda

b) otvoreni su kod središnje banke, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici ili banke sa sjedištem u trećoj državi s odobrenjem za rad koje je izdalo nadležno tijelo, na tržištima gdje su takvi novčani računi potrebni za poslovanje UCITS fonda i koji su predmet propisa koji imaju isti učinak, kao i hrvatsko pravo i nad kojima se učinkovito provodi nadzor i

c) vode se u skladu s načelima zaštite imovine klijenata propisane zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata.

(2) Kada su novčani računi otvoreni u ime depozitara, a za račun UCITS fonda, na njima se ne smiju držati vlastita novčana sredstva osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka, kao ni vlastita novčana sredstva depozitara.

(3) Depozitar je o novčanim sredstvima UCITS fonda evidentiranim na novčanim računima otvorenima kod osoba iz stavka 1. točke b) ovoga članka dužan ažurno voditi vlastite evidencije.

Pohrana imovine UCITS fonda

Članak 221.

(1) Imovina UCITS fonda povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. za financijske instrumente koji se mogu pohraniti na skrbništvo depozitar će:

a) pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara i sve materijalizirane financijske instrumente predane depozitaru i

b) osigurati da se svi financijski instrumenti koji mogu biti ubilježeni na računu financijskih instrumenata otvorenom u knjigama depozitara, vode na odvojenim računima na način kako je to propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju njega u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenima u ime društva za upravljanje, a za račun UCITS fonda kojim upravlja, tako da se u svakom trenutku mogu jasno odrediti i razlučiti kao imovina koja pripada UCITS fondu.

2. za ostalu imovinu UCITS fonda depozitar će:

a) provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo društva za upravljanje za račun UCITS fonda na temelju informacija ili dokumenata koje je depozitaru dostavilo društvo za upravljanje ili, kada je to primjenjivo, na temelju podataka iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih vanjskih izvora i

b) ažurno voditi evidenciju o onoj imovini za koju je utvrdio da je u vlasništvu društva za upravljanje za račun UCITS fonda.

(2) Depozitar je dužan društvu za upravljanje, za svaki UCITS fond za koji obavlja poslove depozitara, redovito dostavljati cjelovit i sveobuhvatan popis imovine UCITS fonda ili na odgovarajući način omogućiti društvu za upravljanje trajan uvid u pozicije UCITS fonda pohranjene kod depozitara.

(3) Depozitar je dužan izvještavati društvo za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu UCITS fonda koja mu je povjerena na pohranu i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze.

Ponovno korištenje imovine UCITS fonda

Članak 222.

(1) Depozitar i treća osoba iz članka 224. ovoga Zakona ne smiju ponovno koristiti imovinu UCITS fonda iz članka 221. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona koja je pohranjena na skrbništvo za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu, osim u korist UCITS fonda i njegovih ulagatelja. Ponovno korištenje imovine odnosi se na bilo koju transakciju imovinom koja je pohranjena na skrbništvo, uključujući prijenos, zalog, prodaju i zajam imovine.

(2) Imovina UCITS fonda koja je pohranjena na skrbništvo kod depozitara ili treće osobe iz članka 224. ovoga Zakona može se ponovno koristiti samo:

a) kada se ponovno korištenje imovine provodi za račun UCITS fonda

b) kada depozitar izvršava upute društva za upravljanje za račun UCITS fonda

c) kada se ponovno korištenje imovine provodi s namjerom učinkovitog upravljanja imovinom UCITS fonda i u interesu njegovih ulagatelja i

d) kada je transakcija osigurana visokokvalitetnim i likvidnim kolateralom koji UCITS fond prima na temelju ugovora o financijskom kolateralu s prijenosom prava vlasništva.

(3) Tržišna vrijednost kolaterala iz stavka 2. točke d) ovoga članka u svakom trenutku mora biti najmanje jednaka tržišnoj vrijednosti imovine UCITS fonda koja se ponovno koristi, uvećanoj za premiju.

Vođenje imovine UCITS fonda

Članak 223.

(1) Imovinu UCITS fonda depozitar čuva i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada UCITS fondu od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

(2) Kada je depozitaru povjerena na pohranu imovina UCITS fonda, dužan je primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava UCITS fonda, osobito u slučaju nesolventnosti društva za upravljanje i depozitara.

(3) U slučaju nesolventnosti depozitara ili treće osobe iz članka 224. ovoga Zakona, na koju je depozitar delegirao skrbništvo, imovina UCITS fonda koja je pohranjena na skrbništvo ne ulazi u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili treće osobe niti može biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema depozitaru ili trećoj osobi.

POGLAVLJE III.

DELEGIRANJE POSLOVA DEPOZITARA NA TREĆE OSOBE

Članak 224.

(1) Depozitar ne smije delegirati trećim osobama poslove iz članaka 219. i 220. ovoga Zakona.

(2) Depozitar trećim osobama može delegirati samo poslove iz članka 221. stavka 1. ovoga Zakona, i to ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. poslovi se ne delegiraju kako bi se izbjegle obveze i zahtjevi predviđeni ovim Zakonom

2. delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo s namjerom povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova i dužnosti

3. depozitar može dokazati da je u izboru i imenovanju treće osobe kojoj namjerava delegirati dio svojih poslova primijenio dužnu pažnju i da će u svako doba dužnom pažnjom i učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova i

4. depozitar može dokazati da treća osoba ispunjava i da će za cijelo vrijeme trajanja ugovora o delegiranju kontinuirano ispunjavati sljedeće uvjete:

a) ima uređeno unutarnje ustrojstvo te stručna znanja potrebna i primjerena prirodi i složenosti imovine UCITS fonda koja mu je povjerena na pohranu

b) u odnosu na delegiranje poslova skrbništva iz članka 221. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona radi se o osobi:

i. koja podliježe bonitetnom nadzoru i nadzoru prema odredbama mjerodavnog prava (uključujući zahtjeve o adekvatnosti kapitala) i

ii. nad kojom se redovito periodički provodi neovisna vanjska revizija kako bi se osiguralo i potvrdilo da je osoba u posjedu i ima nadzor nad financijskim instrumentima koji su joj povjereni na skrbništvo.

c) odvaja imovinu klijenata depozitara od vlastite imovine i od imovine depozitara tako da se u bilo kojem trenutku može jasno i nedvojbeno identificirati i utvrditi koja imovina pripada klijentima toga depozitara

d) poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala da u slučaju nesolventnosti treće osobe, imovina UCITS fonda koju treća osoba drži na skrbništvu ne ulazi u stečajnu i/ili likvidacijsku masu treće osobe i

e) udovoljava obvezama i zabranama iz članka 219. stavka 1., članka 221., članka 222. i članka 229. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 4. podtočke b) alineje i) ovoga članka, kada propisi trećih država zahtijevaju da se određeni financijski instrumenti pohranjuju na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 2. ovoga članka, depozitar može delegirati poslove takvom lokalnom subjektu samo u mjeri do koje to zahtijeva propis treće države i samo dok nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 2. ovoga članka te samo ako:

1. su ulagatelji u UCITS fond prije ulaganja uredno obaviješteni da je takvo delegiranje potrebno radi pravnih ograničenja na snazi u trećoj državi te o okolnostima koje opravdavaju to delegiranje i rizicima povezanima s takvim delegiranjem i

2. društvo za upravljanje je uputilo depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu.

(4) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka. U tom se slučaju članak 226. stavak 1. ovoga Zakona na relevantne strane primjenjuje na odgovarajući način.

(5) Treće osobe kojima depozitar delegira obavljanje poslova iz članka 221. stavka 1. ovoga Zakona mogu biti samo domaće ili strane kreditne institucije ili strani skrbnici koji imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, a koji su propisani zakonom koji uređuje tržište kapitala.

(6) U smislu ovoga članka, usluge koje pružaju sustavi za namiru vrijednosnih papira u skladu s odredbama zakona koji uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, odnosno zakona države članice kojim se u njezin pravni sustav prenosi Direktiva 98/26/EC, odnosno slične odredbe propisa treće države, ne smatraju se delegiranjem poslova skrbništva.

(7) Depozitar odgovara društvu za upravljanje i ulagateljima za izbor treće osobe.

Članak 225.

(1) Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 221. stavka 1. ovoga Zakona na treće osobe Agenciji će dostaviti:

a) obavijest o sklapanju ugovora s trećim osobama i

b) popis svih trećih osoba s kojima je sklopio ugovor o delegiranju, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

(2) Popis iz stavka 1. točke b) ovoga članka depozitar dostavlja i društvu za upravljanje, a društvo za upravljanje objavljuje ga bez odgode na svojim mrežnim stranicama.

POGLAVLJE IV.

Odgovornost depozitara

Članak 226.

(1) Depozitar je odgovoran UCITS fondu i ulagateljima UCITS fonda za gubitak financijskih instrumenata iz članka 221. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, od strane depozitara ili treće osobe kojoj je depozitar delegirao pohranu financijskih instrumenata UCITS fonda na skrbništvo.

(2) U slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo depozitar u imovinu UCITS fonda vraća financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja.

(3) Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo ako može dokazati da je gubitak nastao zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu, spriječe ili otklone.

(4) Depozitar odgovara društvu za upravljanje i ulagateljima UCITS fonda i za bilo koju drugu pričinjenu štetu koja je nastala kao posljedica nepažnje ili namjernog propusta depozitara u obavljanju poslova depozitara propisanih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju njega i uredbom Europske unije kojom se uređuje poslovanje depozitara UCITS fondova.

(5) Na odgovornost depozitara iz stavaka 1. do 4. ovoga članka ne utječe činjenica da je obavljanje svojih poslova iz članka 221. stavka 1. ovoga Zakona delegirao trećim osobama.

(6) Depozitar se ne može sporazumom ograničiti ili osloboditi od odgovornosti prema društvu za upravljanje i ulagateljima UCITS fonda.

(7) Svaki sporazum koji je u suprotnosti sa stavkom 6. ovoga članka smatra se ništetnim.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane depozitara i prema depozitaru

Članak 227.

(1) Depozitar je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava ulagatelja prema društvu za upravljanje, zbog kršenja odredaba ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda. To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinskopravne zahtjeve prema društvu za upravljanje.

(2) Depozitar je dužan vratiti u imovinu UCITS fonda sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove.

(3) Društvo za upravljanje ovlašteno je i dužno u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava ulagatelja prema depozitaru. To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinskopravne zahtjeve prema depozitaru, pod uvjetom da to ne dovodi do dvostruke pravne zaštite ili do neravnopravnog postupanja prema ulagateljima.

Evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor

Članak 228.

(1) Na zahtjev Agencije depozitar će Agenciji dostaviti obavijesti i informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara za UCITS fondove.

(2) Kada depozitar, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz članka 218. ovoga Zakona, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti društva za upravljanje, a predstavljaju kršenje obveza društva za upravljanje određenih ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, prospekta ili pravila UCITS fonda, na njih će bez odgode pisanim putem upozoriti društvo za upravljanje i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti.

(3) Ako društvo za upravljanje, nakon upozorenja depozitara iz stavka 2. ovoga članka, nastavi s kršenjem svojih obveza, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(4) Depozitar je dužan Agenciji, revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida omogućiti pristup i dostaviti sve podatke o UCITS fondu.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati način i rokove obavještavanja o utvrđenim nepravilnostima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Odvojenost poslovanja depozitara i društva za upravljanje

Članak 229.

(1) Niti jedan subjekt ne smije djelovati kao društvo za upravljanje i kao depozitar.

(2) U izvršavanju svojih poslova i dužnosti, predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju njega, depozitar i društvo za upravljanje će postupati pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno i isključivo u interesu UCITS fonda i ulagatelja u UCITS fond.

(3) Depozitar ne smije u odnosu na UCITS fond obavljati druge poslove koji mogu dovesti do sukoba interesa između UCITS fonda, ulagatelja UCITS fonda ili društva za upravljanje i depozitara, ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje poslova depozitara od ostalih poslova čije bi obavljanje moglo dovesti do sukoba interesa i ako potencijalne sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, njima upravlja, prati i objavljuje ulagateljima UCITS fonda.

(4) Upravitelji i ostali radnici depozitara, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici društva za upravljanje.

(5) Članovi uprave i ostali radnici društva za upravljanje, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici depozitara.

Revizija izvršavanja obveza depozitara

Članak 230.

(1) Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će revizor.

(2) Revizor iz stavka 1. ovoga članka je revizor koji revidira godišnje financijske izvještaje depozitara i koji mora imati dostatno iskustvo u odnosu na predmet revizije.

(3) Depozitar mora imenovati revizora u roku utvrđenom propisima koji uređuju reviziju.

(4) Depozitar je dužan obavijestiti Agenciju o izboru revizora bez odgode.

(5) U roku od jednog mjeseca od primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka Agencija depozitaru može naložiti imenovanje novoga revizora, ako ocijeni da je to potrebno kako bi se ostvarila svrha revizije.

(6) Revizor je po završetku revizorskog izvješća dužan bez odgode predati revizorsko izvješće depozitaru, a depozitar Agenciji. Revizorsko izvješće depozitar je dužan dostaviti Agenciji najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješće sastavlja.

(7) Agencija će pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara.

(8) Ako Agencija utvrdi da revizija izvršavanja obveza depozitara nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom nad depozitarom ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o izvršavanju obveza depozitara nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od depozitara da reviziju obavi drugi revizor, a na trošak depozitara. U tom slučaju Agencija može javno objaviti podatak o odbijanju revizorskog izvješća i razlozima toga odbijanja.

Poslovna tajna

Članak 231.

Podatke o ulagateljima, njihovim udjelima te uplatama i isplatama, koji su mu učinjeni dostupnima u skladu s odredbama ovoga Zakona, depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

POGLAVLJE V.

Promjena depozitara

Članak 232.

(1) Depozitar koji namjerava prestati obavljati poslove depozitara UCITS fonda dužan je najmanje dva mjeseca prije prestanka obavljanja tih poslova uputiti pisanu obavijest o svojoj namjeri Agenciji i društvu za upravljanje koje upravlja UCITS fondom za koji obavlja poslove depozitara.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje je dužno zaključiti ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom i Agenciji podnijeti zahtjev za odobrenje novog depozitara najkasnije 30 dana prije nego trenutačni depozitar prestane s obavljanjem poslova depozitara.

(3) Ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor s novim depozitarom u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, odnosno ako Agencija ne izda odobrenje za novog depozitara prije nego trenutačni depozitar prestane s obavljanjem poslova depozitara, trenutačni depozitar je dužan, ako je u mogućnosti, nastaviti s pružanjem usluga depozitara u daljnjem roku od 30 dana računajući od predviđenog datuma prestanka obavljanja poslova depozitara.

(4) U slučaju da ni u dodatnom roku od 30 dana iz stavka 3. ovoga članka ne bude zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara s novim depozitarom i dobiveno odobrenje Agencije, UCITS fondovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

Članak 233.

(1) Društvo za upravljanje može promijeniti depozitara, za što je dužno ishoditi odobrenje Agencije u skladu s člankom 217. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Dotadašnji depozitar mora u roku od tri dana od primitka obavijesti društva za upravljanje o raskidu odnosno otkazu ugovora o obavljanju poslova depozitara obavijestiti Agenciju postoje li prema svim njegovim saznanjima nerazriješene povrede ovoga Zakona ili drugih propisa.

Članak 234.

Na dan kada je ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim s novim depozitarom predviđeno da će novi depozitar početi s obavljanjem poslova depozitara, dosadašnji depozitar je dužan svu imovinu UCITS fonda prenijeti na pohranu i administriranje novom depozitaru s kojim društvo za upravljanje zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara i za kojeg dobije odobrenje Agencije, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje UCITS fonda za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to bilo u pisanom bilo u elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

POGLAVLJE VI.

Članak 235.

(1) Depozitar mora na zahtjev svojih nadležnih tijela dostaviti sve podatke i dati sve informacije koje je dobio, prikupio i saznao obavljajući poslove određene ovim Zakonom, a koje su nadležnim tijelima depozitara, nadležnom tijelu UCITS fonda ili nadležnom tijelu društva za upravljanje UCITS fondom potrebne za obavljanje njihovih djelatnosti.

(2) Ako je nadležno tijelo UCITS fonda ili društva za upravljanje različito od nadležnih tijela depozitara, nadležna tijela depozitara dužna su bez odgode proslijediti sve podatke i informacije iz stavka 1. ovoga članka nadležnim tijelima UCITS fonda i društva za upravljanje UCITS fondom.

Članak 236.

Na pisani ugovor iz članka 216. stavka 1. ovoga Zakona sklopljen između depozitara i društva za upravljanje primjenjuje se pravo matične države članice UCITS fonda.

Članak 237.

(1) Izdano odobrenje na izbor depozitara prestaje važiti:

1. danom otvaranja stečajnog postupka nad depozitarom

2. danom otvaranja postupka likvidacije depozitara ili

3. danom oduzimanja odobrenja za rad kreditnoj instituciji ili podružnici kreditne institucije iz članka 216. stavka 3. ovoga Zakona, od strane nadležnog tijela koje mu je to odobrenje izdalo.

(2) Agencija će ukinuti izdano odobrenje na izbor depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako je odobrenje izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način

2. ako depozitar prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano

3. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove

4. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravovremeno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona

5. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili prospekta UCITS fonda ili

6. kada Agencija opravdano sumnja da društvo za upravljanje i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u UCITS fond.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka društvo za upravljanje je dužno u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Agencija će o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(5) U slučaju da društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka ili ako Agencija odbije ili odbaci zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, UCITS fondovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela trinaestoga ovoga Zakona.

(6) Društvo za upravljanje dužno je obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda dok novi depozitar ne počne obavljati poslove depozitara, pri čemu je dužno pridržavati se članka 177. ovoga Zakona.

(7) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati način postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 238.

(1) Depozitar je dužan uspostaviti i provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati učinkovite i primjerene politike i postupke u skladu s kojima njegovi radnici mogu preko posebnog, neovisnog i samostalnog internog kanala prijaviti svaku povredu odredaba ovoga Zakona i/ili na temelju njega donesenih propisa u poslovanju depozitara, odnosno sumnju na takvu povredu, osobi odgovornoj za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima u depozitaru.

(2) Politike iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati najmanje način provedbe prijave iz stavka 1. ovoga članka i postupanje po njoj.

(3) Osoba odgovorna za funkciju praćenja usklađenosti s relevantnim propisima dužna je primljene informacije čuvati kao povjerljive, a depozitar je dužan osigurati da se prijave iz stavka 1. ovoga članka provode poštujući načela poštenja, objektivnosti i nepristranosti te zaštite osobnih podataka, kao i da radnik koji je prijavio eventualnu povredu propisa neće snositi nikakve negativne posljedice zbog takvog prijavljivanja. Depozitar ne smije radnika koji je podnio prijavu iz stavka 1. ovoga članka ni na koji način diskriminirati, dovoditi u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike niti se takvo njegovo postupanje može smatrati kršenjem bilo kakvih ograničenja otkrivanja informacija koja su određena ugovorom, zakonom ili drugim propisom, te to ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu ili drugog ugovora na temelju kojeg radnik radi u depozitaru.

(4) Agencija će omogućiti pouzdan način dostavljanja obavijesti o povredama odredaba ovoga Zakona i/ili podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te potiče njihovo dostavljanje.

(5) Na zahtjev Agencije depozitar je dužan dostaviti Agenciji obavijest o povredama odredaba ovoga Zakona i/ili podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, odnosno o prijavama iz stavka 1. ovoga članka, ako je takvih prijava bilo, za razdoblje i u roku koji odredi Agencija.

(6) Prilikom dostavljanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka Agencija će osigurati odgovarajuću zaštitu radnika depozitara koji je dostavio predmetnu obavijest, u svrhu njegove zaštite od moguće diskriminacije ili drugih oblika dovođenja u nepovoljniji položaj, odnosno pozivanja na odgovornost zbog otkrivanja navedenih podataka.

(7) Agencija će pravilnikom propisati prihvat obavijesti iz stavka 4. ovoga članka i postupanje u vezi s dostavljenom obavijesti, s jasnim pravilima o povjerljivosti podataka o osobi koja je obavijest dostavila i osobi koja je navodno, u skladu s obavijesti, odgovorna za nezakonitost.

(8) Agencija će s osobnim podacima iz obavijesti iz stavka 4. ovoga članka odnosno iz stavka 5. ovoga članka postupati u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, Agencija može podatke o osobi koja je Agenciji dostavila obavijest iz stavka 4. ovoga članka odnosno podatke o radniku koji je prijavio eventualnu povredu propisa iz stavka 5. ovoga članka upotrijebiti, ako je to nužno u svrhu provođenja istrage u kaznenom postupku ili za pokretanje drugih sudskih postupaka.

(10) Agencija će podatke iz stavka 4. ovoga članka odnosno iz stavka 5. ovoga članka dostaviti ESMA-i na njezin zahtjev.

DIO DESETI

UCITS FOND

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 239.

Odredbe ovoga dijela Zakona primjenjuju se i na društvo za upravljanje iz druge države članice koje upravlja UCITS fondom osnovanim u Republici Hrvatskoj, osim ako je u ovom dijelu Zakona određeno drugačije.

Pojam UCITS fonda

Članak 240.

(1) UCITS fond osniva se s namjerom prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u UCITS fondu, a sredstva UCITS fonda ulažu se u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila tog UCITS fonda.

(2) Imatelji udjela u UCITS fondu (ulagatelji) imaju pravo u svako doba zahtijevati otkup udjela i na taj način istupiti iz UCITS fonda.

Udjeli u UCITS fondu

Članak 241.

(1) Osim udjela UCITS fonda, ne smiju se izdavati druge vrste financijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji dio imovine UCITS fonda.

(2) Udjel može glasiti na iznos koji nije djeljiv s cijelim brojem, odnosno može glasiti na decimalan iznos.

Vrijednost imovine UCITS fonda

Članak 242.

(1) Vrijednost imovine UCITS fonda ne smije pasti ispod 5.000.000,00 kuna tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi, UCITS fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom UCITS fondu.

(2) Pri utvrđivanju vrijednosti imovine UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka koristi se prosječna neto vrijednost imovine UCITS fonda izračunata kao prosječna vrijednost dnevnih neto vrijednosti imovine kroz tri uzastopna kalendarska mjeseca.

Osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Članak 243.

(1) Za osnivanje i upravljanje UCITS fondom potrebno je ishoditi odobrenje Agencije.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Agenciji podnosi društvo za upravljanje. Zahtjev mora sadržavati:

1. naziv UCITS fonda i njegove ciljeve ulaganja

2. prospekt UCITS fonda

3. pravila UCITS fonda

4. ključne podatke za ulagatelje

5. ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen između društva za upravljanje i depozitara, imena upravitelja depozitara i njihovih zamjenika

6. podatke o revizoru UCITS fonda i

7. dokaz da društvo za upravljanje ispunjava organizacijske zahtjeve iz članaka 48. do 66. ovoga Zakona.

(3) Izdavanjem odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom smatra se da je Agencija izdala i odobrenje na prospekt i pravila UCITS fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za UCITS fond.

(4) Agencija će pravilnikom pobliže urediti zahtjev, postupak i uvjete za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom.

(5) Agencija će o zahtjevu odlučiti u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka te odredbama pravilnika iz stavka 4. ovoga članka, sadržava sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(6) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(7) Kada zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi društvo za upravljanje iz druge države članice, Agencija će, za potrebe provjere sukladnosti poslovanja društva za upravljanje iz druge države članice na području Republike Hrvatske, od nadležnoga tijela matične države članice društva za upravljanje tražiti dodatne informacije o tome odnosi li se odobrenje koje društvo za upravljanje iz druge države članice ima za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima i na vrstu UCITS fonda na koji se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom

Članak 244.

(1) Agencija će društvu za upravljanje odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom ako:

1. društvo za upravljanje nije sklopilo ugovor o obavljanju poslova depozitara s depozitarom

2. prospekt i/ili pravila UCITS fonda nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

3. društvo za upravljanje ne ispunjava druge uvjete potrebne za upravljanje UCITS fondom, određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili

4. društvo za upravljanje nema adekvatnu organizacijsku strukturu i uvjete za upravljanje UCITS fondom.

(2) Agencija društvu za upravljanje može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom ako društvo za upravljanje već obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima na području Republike Hrvatske, a Agencija je zbog ozbiljnih ili učestalih kršenja odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona već izricala nadzorne mjere koje društvo za upravljanje nije poštovalo.

(3) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom ako upravitelji depozitara nemaju dobar ugled ili iskustvo u odnosu na UCITS fond.

(4) Agencija će se prije odbijanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom koji je podnijelo društvo za upravljanje iz druge države članice o tome posavjetovati s nadležnim tijelom matične države članice društva za upravljanje.

Početna ponuda udjela

Članak 245.

(1) Početna ponuda udjela UCITS fonda smije započeti tek po objavljivanju prospekta UCITS fonda u skladu s člankom 189. ovoga Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je, u okviru prospekta ili kao naknadnu obavijest, na svojoj mrežnoj stranici objaviti datume početka i završetka početne ponude udjela, kao i datum do kojega će ulagateljima isplatiti uplaćena novčana sredstva u slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu nije prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine UCITS fonda.

(3) Razdoblje početne ponude udjela u UCITS fondu ne smije trajati dulje od 30 dana od dana početka početne ponude. Tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu UCITS fonda otvorenom kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada UCITS fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine UCITS fonda od 5.000.000,00 kuna.

(4) Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava smije početi tek po isteku razdoblja početne ponude.

(5) Cijena izdanja i dodjela udjela ulagateljima određeni su člankom 172. ovoga Zakona.

(6) Prije uspješnog okončanja početne ponude udjela u UCITS fondu ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.

(7) Ulagatelji nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela UCITS fonda.

(8) U slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu nije prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je vratiti uplaćena sredstva ulagateljima u roku od 15 dana.

(9) Ako se UCITS fond ne osnuje u roku od tri mjeseca od izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, odobrenje prestaje važiti, a Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja predmetnog odobrenja.

(10) Po okončanju razdoblja početne ponude udjela društvo za upravljanje je dužno bez odgode obavijestiti Agenciju o ishodu početne ponude.

Izdavanje udjela

Članak 246.

(1) Izdavanje udjela javnom ponudom obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun UCITS fonda otvoren u skladu s člankom 220. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdavanje udjela može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti, odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima koje propiše Agencija.

(3) Uplata u UCITS fond obavlja se u novčanim sredstvima, a iznimno i u financijskim instrumentima u posebnim okolnostima koje pravilnikom odredi Agencija, uz uvjet da se ponuđenim financijskim instrumentima trguje na uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cijenu.

POGLAVLJE II.

Naknade koje naplaćuje društvo za upravljanje

Članak 247.

(1) Naknade koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagatelju u UCITS fond ograničene su na ulaznu i izlaznu naknadu.

(2) Naknada koju društvo za upravljanje naplaćuje UCITS fondu ograničena je na naknadu za upravljanje i s time povezane troškove.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dopušteno je naplaćivati i naknadu vezanu uz prinos UCITS fonda.

(4) Plaćanje naknada iz stavaka 1., 2. i. 3. ovoga članka kontrolirat će depozitar UCITS fonda.

(5) Prospektom UCITS fonda moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu naknada iz ovoga članka, visina naknada i način njihova izračuna, kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke društva za upravljanje.

(6) Agencija će propisati pravilnikom uvjete za naplatu, visinu i način izračuna naknada iz ovoga članka.

Ostali troškovi i naknade UCITS fonda

Članak 248.

(1) Osim naknada iz članka 247. ovoga Zakona UCITS fondu mogu se naplaćivati samo oni troškovi poslovanja i naknade koji su određeni stavkom 2. ovoga članka, ako su ujedno navedeni u prospektu UCITS fonda.

(2) Iz imovine UCITS fonda mogu se izravno plaćati isključivo:

1. naknada i troškovi plativi depozitaru

2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine

3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno

4. troškovi raspodjele prihoda ili dobiti UCITS fonda

5. troškovi godišnje revizije UCITS fonda

6. sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja UCITS fondu

7. porezi koje je UCITS fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit

8. troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih objava i

9. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (primjerice troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela).

(3) Kada je novčani račun UCITS fonda otvoren kod depozitara, depozitar može jedino uz odobrenje društva za upravljanje, s predmetnog računa, isplatiti naknadu iz stavka 2. točke 1. ovoga članka za obavljene poslove depozitara propisanih ovim Zakonom.

(4) Tražbine s naslova troškova i naknada koje se u skladu s prospektom UCITS fonda naplaćuju UCITS fondu, mogu se podmiriti isključivo iz imovine UCITS fonda, bez mogućnosti da se za njih tereti ulagatelje.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati troškove i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine UCITS fonda, kojima će pobliže odrediti pojedine kategorije troškova i naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 249.

Naknade i troškovi iz članaka 247. i 248. ovoga Zakona ne smiju se plaćati iz imovine UCITS fonda ako nisu naznačeni u prospektu UCITS fonda.

Pokazatelj ukupnih troškova UCITS fonda

Članak 250.

(1) Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret UCITS fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova i mora se objaviti u revidiranim godišnjim izvještajima UCITS fonda.

(2) Način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova UCITS fonda Agencija će propisati pravilnikom.

Članak 251.

(1) Pokazatelj ukupnih troškova UCITS fonda ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine UCITS fonda. Nakon isteka roka za objavu revidiranih godišnjih izvještaja Agencija će objaviti pokazatelje ukupnih troškova svih UCITS fondova.

(2) Sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova iz stavka 1. ovoga članka snosi društvo za upravljanje.

POGLAVLJE III.

Dozvoljena ulaganja UCITS fonda

Članak 252.

(1) Imovina UCITS fonda isključivo se može sastojati od:

1. prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca:

a) koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici

b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost i

c) koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom UCITS fonda.

2. nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira, pod sljedećim uvjetima:

a) uvjeti izdanja uključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost

b) takvo ulaganje predviđeno je prospektom i

c) uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od dana izdanja.

3. udjela UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici te udjela drugih investicijskih fondova koji zadovoljavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočka a) i b) ovoga Zakona koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u trećoj državi, pod sljedećim uvjetima:

a) takvi drugi investicijski fondovi su dobili odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela matične države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan s onime propisanim ovim Zakonom

b) razina zaštite za imatelje udjela drugih investicijskih fondova istovjetna je s onom koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni sa zahtjevima propisanima ovim Zakonom

c) o poslovanju drugih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja i

d) prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno je da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugog UCITS fonda ili drugih investicijskih fondova.

4. depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan s onime propisanim pravom Europske unije

5. financijskih izvedenica kojima se trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka ili financijskih izvedenica kojima se trguje izvan uređenih tržišta iz točke 1. ovoga stavka (OTC izvedenice) pod sljedećim uvjetima:

a) temeljna imovina izvedenice sastoji se od financijskih instrumenata obuhvaćenih točkama 1. do 6. ovoga stavka, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta, u koje UCITS fond može ulagati u skladu sa svojim investicijskim ciljevima navedenim u prospektu fonda

b) druge ugovorne strane u transakcijama s OTC izvedenicama su institucije koje podliježu bonitetnom nadzoru te pripadaju kategorijama koje propiše Agencija

c) OTC izvedenice podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev UCITS fonda

d) da se u navedene instrumente ulaže isključivo u svrhu zaštite imovine UCITS fonda ili sa svrhom postizanja ciljeva ulaganja i

e) prospektom UCITS fonda predviđeno je ulaganje u takve instrumente i prikazan je utjecaj takvih instrumenata na rizičnost UCITS fonda.

6. instrumenata tržišta novca iz članka 4. stavka 1. točke 25. ovoga Zakona kojima se ne trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka, a čije je izdanje ili izdavatelj reguliran u svrhu zaštite ulagatelja i štednih uloga, na način da:

a) izdala ih je ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Hrvatska narodna banka, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica

b) izdalo ih je društvo čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka

c) izdao ih je ili za njih jamči subjekt koji podliježe bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države članice u skladu s kriterijima definiranim pravom Europske unije ili subjekt koji podliježe ili udovoljava pravilima nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije ili

d) izdala ih je druga osoba svrstana u kategorije koje propiše Agencija, pod uvjetom da ulaganja u takve instrumente podliježu zaštiti ulagatelja jednakoj onoj propisanoj podtočkama a), b) ili c) ove točke te pod uvjetom da je izdavatelj društvo čiji kapital i rezerve iznose najmanje 80 milijuna kuna i koje sastavlja i objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, da je izdavatelj subjekt koji se, unutar grupe društava koja obuhvaća jedno ili nekoliko društava čije su dionice uvrštene na neko od uređenih tržišta, bavi financiranjem te grupe, ili da je izdavatelj subjekt čiji je predmet poslovanja financiranje posebnih subjekata za sekuritizaciju koja koriste bankovne kreditne linije.

(2) Najviše 10% neto vrijednosti imovine UCITS fonda može se uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji nisu navedeni u stavku 1. točkama 1., 2. i 6. ovoga članka.

(3) Imovina UCITS fondova ne smije se ulagati u plemenite metale niti u potvrde koje ih predstavljaju.

(4) Imovina UCITS fondova može se držati u novcu na računu.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti dozvoljena ulaganja UCITS fondova, tržišta koja smatra uređenima te institucije koje se smatraju drugom ugovornom stranom iz stavka 1. točke 5. podtočke b) ovoga članka i kategorije drugih izdavatelja iz stavka 1. točke 6. podtočke d) ovoga članka.

Članak 253.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti i koristiti proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje rizika svake pojedine pozicije u portfelju UCITS fonda i njegova utjecaja na ukupni profil rizičnosti portfelja UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti proces za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti OTC izvedenica.

(3) Društvo za upravljanje dužno je redovito obavještavati Agenciju o vrstama financijskih izvedenica, temeljnim rizicima, kvantitativnim ograničenjima ulaganja i odabranim metodama za procjenu rizika povezanih s transakcijama s financijskim izvedenicama za svaki UCITS fond kojim upravlja.

(4) Agencija će podatke iz stavka 3. ovoga članka dostaviti ESMA-i i ESBR-u na njihov zahtjev.

(5) Društvo za upravljanje može koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem. Kada navedene tehnike i instrumenti uključuju korištenje financijskih izvedenica, uvjeti i ograničenja moraju biti u skladu s odredbama ovoga Zakona. Korištenje navedenih tehnika i instrumenata ne smije dovesti do odstupanja od investicijskih ciljeva navedenih u prospektu fonda.

(6) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da ukupna izloženost UCITS fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine fonda. Izloženost se izračunava uzimajući u obzir trenutačnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicija.

(7) Imovina UCITS fonda može se ulagati u financijske izvedenice u skladu s investicijskom politikom UCITS fonda i ograničenjima iz članka 254. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, uz uvjet da ukupna izloženost prema temeljnoj imovini ne prelazi ograničenja iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona. Kada se imovina UCITS fonda ulaže u financijske izvedenice čija je temeljna imovina indeks, sastavnice indeksa ne uključuju se u izračune ograničenja iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona.

(8) Kada prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca sadržava ugrađenu izvedenicu, ta izvedenica se uzima u obzir prilikom izračuna ukupne izloženosti i na nju se primjenjuju svi ostali zahtjevi iz ovoga članka.

(9) Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti pravila koja se odnose na točnu i neovisnu procjenu vrijednosti OTC izvedenica iz stavka 2. ovoga članka, pravila koja se odnose na sadržaj i postupak koji se primjenjuje za obavještavanje Agencije u skladu sa stavkom 3. ovoga članka te uvjete i ograničenja za tehnike i instrumente iz stavka 5. ovoga članka.

Ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja

Članak 254.

(1) Ulaganje imovine UCITS fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

1. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdavatelja pod uvjetom da ako je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja u koje je fond uložio veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbroj vrijednosti tih ulaganja za sve takve izdavatelje ne smije prijeći 40% neto vrijednosti imovine fonda

2. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u depozite kod jedne te iste kreditne institucije iz članka 252. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 252. stavka 4. ovoga Zakona

3. izloženost fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija s OTC izvedenicama ne smije biti veća od:

a) 10% neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana kreditna institucija iz članka 252. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona ili

b) 5% neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana neka druga pravna osoba iz članka 252. stavka 1. točke 5. podtočke b) ovoga Zakona

4. ograničenje od 40% iz točke 1. ovoga stavka ne odnosi se na:

a) depozite i

b) transakcije s OTC izvedenicama sklopljene s drugim ugovornim stranama iz članka 252. stavka 1. točke 5. podtočke b) ovoga Zakona.

5. neovisno o pojedinačnim ograničenjima propisanim točkama 1. do 4. ovoga stavka ista se neće kombinirati te se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda smije uložiti u:

a) prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba

b) depozit kod te osobe i

c) izloženosti koje proizlaze iz transakcije s OTC izvedenicama sklopljenih s tom osobom

6. iznimno od ograničenja iz točke 1. ovoga stavka najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica

7. iznimno od ograničenja iz točke 1. ovoga stavka najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice. Sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s posebnim zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi se, u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, ponajprije iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata iz tih obveznica. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne smije prijeći 80% neto vrijednosti imovine fonda

8. prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz točaka 6. i 7. ovoga stavka ne uključuju se u izračun ograničenja od 40% iz točke 1. ovoga stavka

9. ograničenja ulaganja iz točaka 1. do 7. ovoga stavka neće se kombinirati i prema tome, kada se imovina fonda ulaže u imovinu navedenu u točkama 1. do 7. ovoga stavka, najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda smije se uložiti u:

a) prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba

b) depozite kod te osobe i

c) financijske izvedenice sklopljene s tom osobom uključujući i OTC izvedenice.

10. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji osobe koje čine povezana društva u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja, te osobe koje su u odnosu uske povezanosti. Navedene osobe smatraju se jednom osobom u smislu izračuna ograničenja iz točaka 5. i 9. ovoga stavka.

(2) Agencija će dostaviti ESMA-i i Europskoj komisiji popis pokrivenih obveznica iz stavka 1. točke 7. ovoga članka kojem će priložiti obavijest o statusu ponuđenih jamstava.

Ograničenja ulaganja kod repliciranja indeksa

Članak 255.

(1) Iznimno od ograničenja iz članka 254. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona i neovisno o ograničenjima ulaganja iz članka 258. ovoga Zakona, do 20% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja, ako je cilj strategije ulaganja fonda replicirati određeni dionički indeks ili obveznički indeks koji priznaje Agencija. Repliciranje indeksa znači repliciranje temeljne imovine indeksa, a u tu svrhu dozvoljeno je i korištenje financijskih izvedenica.

(2) Indeks iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) njegov je sastav dovoljno diverzificiran na način da su sastavnice indeksa usklađene s načelima razdiobe rizika iz stavaka 1. i 3. ovoga članka

b) predstavlja adekvatnu referentnu vrijednost tržišta na koje se odnosi i

c) da se objavljuje na adekvatan način.

(3) Iznimno od ograničenja iz stavka 1. ovoga članka, do 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja kada je to prijeko potrebno za repliciranje indeksa i opravdano iznimnim tržišnim uvjetima, a posebno na uređenim tržištima na kojima je određeni prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca visoko dominantan. Ulaganje do 35% neto vrijednosti imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja dozvoljeno je samo za jednog izdavatelja.

Ograničenja ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče javna tijela

Članak 256.

Iznimno od ograničenja iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija može odobriti ulaganje do 100% neto imovine fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, pod uvjetom da:

a) je zaštita ulagatelja u takav UCITS fond jednaka onoj koju imaju ulagatelji u UCITS fond čija se imovina ulaže u skladu s ograničenjima iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona

b) se imovina fonda sastoji od barem šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, ali vrijednost niti jednog pojedinog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda i

c) u prospektu i promidžbenim sadržajima UCITS fonda bude jasno istaknuta izjava iz koje je vidljivo da je UCITS fond dobio odobrenje u skladu s ovim člankom te budu jasno naznačene države članice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca se namjerava ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Ograničenja ulaganja u udjele investicijskih fondova

Članak 257.

(1) Najviše 20% neto vrijednosti imovine UCITS fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz članka 252. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može ukupno biti uloženo u fondove iz članka 252. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona koji nisu UCITS fondovi.

(2) Imovina investicijskog fonda iz članka 252. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona u koji je UCITS fond uložio ne uključuje se u izračune ograničenja iz članka 254. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Ako se imovina UCITS fonda ulaže u udjele ili dionice drugih UCITS fondova ili investicijskih fondova kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja, isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, takvo društvo za upravljanje ili drugo društvo ne smiju zaračunavati ulaznu ili izlaznu naknadu kod ulaganja fonda u udjele ili dionice tih drugih UCITS fondova ili investicijskih fondova.

(4) Ako se bitan dio imovine UCITS fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova iz članka 252. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine samog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje namjerava ulagati, a u revidiranim godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti naznačen maksimalan postotak naknade za upravljanje koja je zaračunata iz imovine fonda i iz imovine drugog investicijskog fonda u koji je taj fond uložio.

Ograničenja ulaganja radi sprječavanja bitnog utjecaja nad izdavateljima

Članak 258.

(1) UCITS fond može steći najviše:

a) 10% dionica s pravom glasa jednog izdavatelja

b) 10% dionica bez prava glasa jednog izdavatelja

c) 10% dužničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja

d) 25% udjela pojedinog UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda koji zadovoljava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 2. podtočaka a) i b) ovoga Zakona ili

e) 10% instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja.

Ograničenja iz točaka c), d) i e) ovoga stavka mogu se zanemariti u trenutku stjecanja ako u tom trenutku nije moguće izračunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u optjecaju.

(2) Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javna međunarodna tijela kojima pripada jedna ili više država članica.

Izuzeci od ograničenja ulaganja

Članak 259.

(1) Ograničenja ulaganja iz članaka 254. do 258. ovoga Zakona mogu se prekoračiti kada društvo za upravljanje za račun UCITS fonda ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio imovine fonda.

(2) Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i/ili prospektom UCITS fonda posljedica okolnosti na koje društvo za upravljanje nije moglo utjecati, promjene strategije ulaganja UCITS fonda ili okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja UCITS fonda u roku od tri mjeseca od dana nastanka prekoračenja ulaganja i poduzimati transakcije prodaje ponajprije u svrhu usklađenja ulaganja imovine UCITS fonda, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(3) Iznimno, na zahtjev društva za upravljanje Agencija može produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka za dodatna tri mjeseca ako je to u interesu ulagatelja.

(4) Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i/ili prospektom UCITS fonda posljedica transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja UCITS fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja. Društvo za upravljanje dužno je fondu i/ili ulagateljima nadoknaditi tako nastalu štetu.

(5) Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja UCITS fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.

Članak 260.

Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti ograničenja ulaganja UCITS fondova.

POGLAVLJE IV.

KROVNI FOND

Članak 261.

(1) Društvo za upravljanje može osnovati krovni fond.

(2) Krovni fond je UCITS fond koji se sastoji od dva ili više podfondova.

(3) Svaki podfond jednoga krovnog fonda od drugih se podfondova toga krovnog fonda razlikuje po jednoj ili više posebnosti.

(4) Krovni fond nije pravna osoba.

(5) Društvo za upravljanje može za pojedine podfondove odrediti različite iznose ulaznih i izlaznih naknada te naknada za upravljanje i drugih troškova.

(6) Agencija će pravilnicima propisati posebna pravila koja se odnose na krovne fondove i njihove podfondove.

(7) Kada se UCITS fond sastoji od podfondova, svaki od podfondova će se smatrati kao poseban UCITS fond u smislu poglavlja 3. ovoga dijela Zakona te u smislu dijela jedanaestoga ovoga Zakona.

(8) Podfond može biti napajajući fond u smislu dijela dvanaestoga ovoga Zakona.

DIO JEDANAESTI

STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA

GLAVA I.

STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA

Članak 262.

(1) Dva ili više UCITS fonda mogu se pripojiti ili spojiti.

(2) Pripajanje UCITS fondova provodi se prijenosom cjelokupne imovine jednog ili više UCITS fondova (fond prenositelj) na drugi, postojeći, UCITS fond (fond preuzimatelj).

(3) Spajanje UCITS fondova provodi se osnivanjem novog UCITS fonda (fond preuzimatelj), na koji se prenosi cjelokupna imovina dva ili više UCITS fonda koji se spajaju (fondovi prenositelji).

(4) Prilikom statusnih promjena UCITS fondova u postupku može sudjelovati više fondova prenositelja i samo jedan fond preuzimatelj.

Pravne posljedice statusnih promjena UCITS fonda

Članak 263.

(1) Provođenjem statusnih promjena UCITS fondova fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fonda prenositelja prelaze na fond preuzimatelj.

(2) Društvo za upravljanje koje upravlja fondom preuzimateljem stupa, u svoje ime i za račun fonda preuzimatelja, u sve pravne odnose u kojima je bilo društvo za upravljanje fonda prenositelja u svoje ime, a za račun fonda prenositelja.

(3) Nakon provedbe statusnih promjena UCITS fondova imatelj udjela u fondu prenositelju dobiva udjele u fondu preuzimatelju, u skladu s određenim omjerom zamjene.

Novčane isplate fonda preuzimatelja prilikom zamjene udjela

Članak 264.

Ako prilikom zamjene udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju imatelji udjela u fondu prenositelju imaju pravo na novčane isplate, one ne smiju prelaziti 10% vrijednosti njihovih udjela u fondu prenositelju.

Dan izračuna omjera zamjene i dan provođenja statusne promjene

Članak 265.

(1) Omjer zamjene udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju izračunat će se na dan provođenja statusne promjene na temelju neto vrijednosti imovine fondova koji sudjeluju u statusnoj promjeni izračunate na način predviđen odredbom članka 168. stavka 2. ovoga Zakona (Dan izračuna omjera zamjene).

(2) Dan provođenja statusne promjene je dan određen u nacrtu pripajanja kao predviđeni datum provođenja statusne promjene, na koji se provodi prijenos imovine i obveza fonda prenositelja na fond preuzimatelj te zamjena udjela fonda prenositelja za udjele u fondu preuzimatelju.

(3) Rok za raspodjelu udjela u fondu preuzimatelju je sljedeći radni dan od dana provođenja statusne promjene.

Pravila i uvjeti provođenja statusnih promjena

Članak 266.

(1) Nakon provedbe statusne promjene neto vrijednost imovine fonda preuzimatelja mora biti najmanje jednaka iznosu neto vrijednosti imovine fonda prenositelja prije provedbe statusne promjene. Ukupna vrijednost svih udjela fonda preuzimatelja kojih je imatelj neka osoba nakon provedene statusne promjene, mora biti najmanje jednaka ukupnoj vrijednosti udjela fonda prenositelja kojih je ta osoba bila imatelj prije provođenja statusne promjene.

(2) Statusna promjena UCITS fonda dopuštena je ako se nakon njezine provedbe ne oslabljuje ekonomski položaj imatelja udjela u UCITS fondovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni.

GLAVA II.

POSTUPAK PROVEDBE STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA

POGLAVLJE I.

Postupak pripajanja

Članak 267.

(1) Prije provođenja postupka pripajanja društvo za upravljanje fondom prenositeljem mora dobiti odobrenje Agencije (odobrenje za pripajanje).

(2) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja kojima upravlja isto društvo za upravljanje, društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje za pripajanje za svaki fond prenositelj posebno.

(3) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja kojima upravljaju različita društva za upravljanje, svako društvo za upravljanje koje upravlja fondom prenositeljem mora dobiti odobrenje za pripajanje za svaki fond prenositelj posebno.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje

Članak 268.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje Agenciji podnosi društvo za upravljanje fondom prenositeljem.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. nacrt pripajanja, u skladu s odredbama članka 269. ovoga Zakona

2. prospekt, pravila i ključni podaci za ulagatelje fonda preuzimatelja

3. mišljenje depozitara o pripajanju, iz članka 270. ovoga Zakona i

4. prijedlog obavijesti o pripajanju koje će se poslati ulagateljima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja.

(3) Ako Agencija smatra da prilozi iz stavka 2. ovoga članka nisu potpuni, u roku od deset radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka zatražit će njihovu dopunu.

(4) Agencija će o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučiti u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Nacrt pripajanja

Članak 269.

(1) Društva za upravljanje koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dužna su izraditi zajednički nacrt pripajanja.

(2) Nacrt pripajanja mora sadržavati:

1. naziv UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, tvrtku i sjedište društava za upravljanje koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem te naznaku da se provodi postupak pripajanja

2. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja

3. opis predviđenih posljedica pripajanja na ulagatelje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja

4. opis načina vrednovanja imovine i obveza fonda prenositelja i fonda preuzimatelja na datum izračuna omjera zamjene

5. opis metodologije koja će se primijeniti za izračun omjera zamjene na datum izračuna omjera zamjene

6. naznaku predviđenoga datuma provođenja statusne promjene i

7. detaljan opis postupaka u vezi s prijenosom imovine fonda prenositelja na fond preuzimatelj i u vezi sa zamjenom udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju.

(3) Agencija od društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem ne smije tražiti da se u nacrt pripajanja unesu dodatne informacije, osim navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(4) Osim informacija i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem u nacrt pripajanja mogu unijeti i dodatne informacije povezane s postupkom pripajanja.

(5) Nacrt pripajanja potpisuju svi članovi uprave društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem.

(6) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja, izrađuje se jedan nacrt pripajanja.

(7) Ako društvo za upravljanje upravlja i fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, nacrt pripajanja izrađuje samo.

Mišljenje depozitara o pripajanju

Članak 270.

(1) Depozitari UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja dužni su, samostalno i neovisno jedan od drugoga, izraditi mišljenje o pripajanju svaki za UCITS fond za koji obavlja poslove depozitara, na temelju nacrta pripajanja iz članka 259. ovoga Zakona.

(2) U svome mišljenju depozitar mora izričito navesti jesu li propisani sadržaji iz članka 269. stavka 2. točaka 1., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona izrađeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda.

(3) Troškovi povezani s izradom mišljenja depozitara o pripajanju ne smiju biti plaćeni iz imovine UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

Obavještavanje ulagatelja kod pripajanja

Članak 271.

(1) Društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dužno je na prikladan način i jednostavnim jezikom obavijestiti sve ulagatelje fonda preuzimatelja o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu.

(2) Obavijest koju je potrebno dostaviti ulagateljima fonda preuzimatelja mora sadržavati informacije o postupku pripajanja i posljedice koje bi takav postupak mogao imati na fond preuzimatelj.

(3) Društvo za upravljanje fondom prenositeljem dužno je na prikladan način i jednostavnim jezikom obavijestiti sve ulagatelje fonda prenositelja o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu.

(4) Obavijest koju je potrebno dostaviti ulagateljima fonda prenositelja mora sadržavati sve bitne informacije za ulagatelje, imajući u vidu da ulagatelji ne raspolažu prethodnim saznanjima o značajkama fonda preuzimatelja ili o načinu njegovog poslovanja. Obavijest mora ukazivati na ključne podatke za ulagatelje fonda preuzimatelja i naglasiti važnost upoznavanja s njima.

(5) Obavijest o pripajanju iz stavaka 1. do 4. ovoga članka sadržava:

1. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja

2. opis predviđenih posljedica pripajanja na ulagatelje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja

3. opis i postupak ostvarivanja svih prava koja pripadaju ulagateljima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja na temelju odredaba ovoga Zakona te predviđeni dan provođenja statusne promjene

4. ključne podatke za ulagatelje fonda preuzimatelja

5. pojedinosti o tome kako će se postupati s ostvarenom dobiti u fondovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni

6. informaciju o tome kako se može dobiti izvješće revizora iz članka 276. ovoga Zakona te mišljenje depozitara iz članka 270. ovoga Zakona i

7. pojedinosti o obustavi trgovanja udjelima zbog provođenja pripajanja.

(6) Dodatni sadržaj obavijesti koja se dostavlja ulagateljima fonda preuzimatelja uključuje i objašnjenje očekivanih važnijih učinaka pripajanja na portfelj fonda preuzimatelja te informacije o namjeri provođenja rebalansa portfelja, prije ili nakon provođenja pripajanja.

(7) Dodatni sadržaj obavijesti koja se dostavlja ulagateljima fonda prenositelja uključuje:

1. pojedinosti o mogućim razlikama u pravima ulagatelja fonda prenositelja, prije i nakon provođenja pripajanja

2. usporedbu razlika ključnih podataka za ulagatelje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja u dijelu u kojem ukazuju na sintetičke pokazatelje rizičnosti i uspješnosti ili na različite značajnije rizike

3. usporedbu svih naknada i troškova fonda prenositelja i fonda preuzimatelja, na temelju informacija iz ključnih podataka za ulagatelje

4. ako fond prenositelj zaračunava naknadu vezanu uz prinos, objašnjenje kako će se ona primjenjivati do dana pripajanja

5. ako fond preuzimatelj zaračunava naknadu vezanu uz prinos, objašnjenje kako će se ona naknadno zaračunavati, radi osiguranja poštenog postupanja prema onim ulagateljima koji su prethodno imali udjele u fondu prenositelju

6. informacije o namjeri provođenja rebalansa portfelja prije pripajanja od strane društva za upravljanje fondom prenositeljem

7. ako uvjeti predloženog pripajanja uključuju odredbe o novčanoj isplati, u skladu s člankom 264. ovoga Zakona, obavijesti koje je potrebno dostaviti ulagateljima fonda prenositelja moraju sadržavati pojedinosti o takvoj isplati, uključujući i informaciju o tome kako i kada će ulagatelji fonda prenositelja primiti novčanu isplatu

8. rok do kojeg će ulagatelji u fondu prenositelju imati mogućnost podnositi zahtjeve za izdavanjem i otkupom udjela fonda prenositelja i

9. informaciju o tome kada će ulagatelji u fondu prenositelju, koji nisu zatražili otkup ili zamjenu udjela s člankom 278. stavkom 1. ovoga Zakona, imati mogućnost ostvariti svoja prava kao ulagatelji fonda preuzimatelja.

(8) Društva za upravljanje koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dostavit će ulagateljima obavijest o pripajanju iz ovoga članka nakon što Agencija društvu za upravljanje fondom prenositeljem izda odobrenje za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s člankom 279. stavkom 1. ovoga Zakona.

(9) Kada društva za upravljanje trguju udjelima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja u skladu s dijelom šestim glavom 1. poglavljem 5. ovoga Zakona, obavijest o pripajanju se ulagateljima u državi članici domaćinu UCITS fonda dostavlja na službenom jeziku te države članice ili na jeziku koji je odobrilo nadležno tijelo te države.

(10) U slučaju prekograničnog pripajanja, društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem moraju jednostavnim jezikom objasniti sve uvjete i postupke u vezi s drugim fondom, a koji se razlikuju od onih koji se uobičajeno koriste u drugoj državi članici.

(11) Ako obavijest o pripajanju iz ovoga članka sadržava sažetak ključnih točaka o namjeravanom pripajanju, takav sažetak mora upućivati na dijelove obavijesti koje sadržavaju detaljnije informacije.

Način dostave obavijesti o pripajanju

Članak 272.

(1) Obavijesti iz članka 271. ovoga Zakona dostavljaju se ulagateljima u pisanom obliku ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju.

(2) Kada se obavijesti dostavljaju svim ili nekim ulagateljima putem elektroničke pošte, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) dostava obavijesti je primjerena kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između ulagatelja i društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem i

b) ulagatelj je izričito odabrao obavještavanje putem elektroničke pošte.

(3) Kada se u skladu s odredbama ovog članka podaci ulagateljima daju putem mrežne stranice, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ulagatelj je putem elektroničke pošte obaviješten o adresi mrežne stranice i mjestu na stranici gdje se traženim podacima može pristupiti

b) podaci su neprekidno dostupni i redovito se ažuriraju

c) traženim podacima ulagatelj pristupa putem dodijeljenog korisničkog imena i pripadajuće zaporke

d) dostava obavijesti je primjerena kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između ulagatelja i društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem i

e) ulagatelj izričito bira obavještavanje putem mrežne stranice.

(4) U smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka, dostava obavijesti putem elektroničkih komunikacija smatra se primjerenom kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem i njihovih ulagatelja, kada ulagatelj dostavi valjanu adresu elektroničke pošte.

Dostava ključnih podataka za ulagatelje

Članak 273.

(1) Postojećim ulagateljima fonda prenositelja društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dostavit će ažuriranu verziju ključnih podataka za ulagatelje fonda preuzimatelja.

(2) Ključni podaci za ulagatelje fonda preuzimatelja moraju se dostaviti postojećim ulagateljima fonda preuzimatelja, onda kad su zbog predloženog pripajanja izmijenjeni i/ili dopunjeni.

Novi ulagatelji

Članak 274.

Između datuma kad se obavijest iz članka 271. ovoga Zakona dostavi ulagateljima i datuma pripajanja, obavijest o pripajanju i ažurirani ključni podaci za ulagatelje fonda preuzimatelja moraju se dostaviti svakoj osobi koja stječe udjele bilo fonda prenositelja ili fonda preuzimatelja ili zatraži primjerke pravila fonda, prospekt ili ključne podatke za ulagatelje bilo kojeg od fondova koji sudjeluju u pripajanju.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripajanje

Članak 275.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje ako:

1. utvrdi da nisu poštovane odredbe ovoga poglavlja Zakona ili

2. nije dozvoljeno trgovanje udjelima fonda preuzimatelja u Republici Hrvatskoj i svim drugim državama članicama u kojima je dozvoljeno trgovanje udjelima fonda prenositelja.

Revizija pripajanja

Članak 276.

(1) Prije dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene, pripajanje mora revidirati revizor kojeg je, u suglasnosti s depozitarom fonda prenositelja, imenovalo društvo za upravljanje fondom prenositeljem.

(2) Na temelju revizije iz stavka 1. ovoga članka revizor je dužan izraditi izvješće o pripajanju koje uključuje nalaz revizora o:

1. tome poštuje li se predloženim pripajanjem načelo nepromjenjivosti ekonomskog položaja imatelja udjela, iz članka 266. ovoga Zakona

2. kriterijima prihvaćenima za vrednovanje iz članka 269. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona

3. ispravnosti izračuna mogućih novčanih isplata iz članka 264. ovoga Zakona i

4. primjerenosti metodologije izračuna omjera zamjene iz članka 269. stavka 2. točke 5. ovoga Zakona.

(3) Revizor svoje izvješće o pripajanju podnosi upravama društava za upravljanje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja te ga društvo za upravljanje fonda preuzimatelja u roku od tri radna dana dostavlja Agenciji.

(4) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja, revizor će provesti reviziju pripajanja za svaki fond prenositelj. Društva za upravljanje fondovima prenositeljima mogu, u dogovoru s depozitarima tih fondova, odrediti da reviziju pripajanja provede isti revizor koji će izdati jedinstveno izvješće o pripajanju u kojem će se zasebno obraditi svaki fond prenositelj, što znači da će se u izvješću za svaki fond prenositelj navesti odredbe iz stavka 2. ovoga članka.

(5) U roku od 30 dana od dana provođenja statusne promjene revizor koji je sastavio izvješće iz stavka 2. ovoga članka dužan je kao dodatak izvješću izraditi mišljenje o točnosti stvarnog omjera zamjene određenog na dan izračuna tog omjera te ga dostaviti upravama društava za upravljanje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja, a društvo za upravljanje fonda preuzimatelja će to u roku od tri radna dana dostaviti Agenciji.

(6) Na odgovornost za štetu revizora koji izrađuje izvješće iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje revizija.

(7) Troškovi revizije ne smiju biti plaćeni iz imovine UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

Pristup podacima o pripajanju

Članak 277.

(1) Ulagatelji fonda prenositelja, kao i ulagatelji fonda preuzimatelja, od društva za upravljanje mogu zahtijevati kopiju izvješća revizora o pripajanju, koji im je dokument društvo za upravljanje dužno besplatno staviti na raspolaganje najkasnije sljedeći radni dan od primitka pisanog zahtjeva.

(2) Kopija izvješća revizora o pripajanju može se dostaviti i u elektroničkom obliku.

Pravo na otkup udjela

Članak 278.

(1) Ulagatelj fonda prenositelja može tražiti:

1. da fond prenositelj otkupi njegove udjele, pri čemu društvo za upravljanje fondom prenositeljem imatelju udjela ne smije naplatiti izlaznu naknadu ili

2. da društvo za upravljanje fondom prenositeljem zamjeni njegove udjele u fondu prenositelju za udjele drugog UCITS fonda slične strategije ulaganja kojim upravlja to društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. U tom se slučaju ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

(2) Ulagatelj fonda preuzimatelja može tražiti:

1. da fond preuzimatelj otkupi njegove udjele, pri čemu društvo za upravljanje fondom preuzimateljem imatelju udjela ne smije naplatiti izlaznu naknadu ili

2. da društvo za upravljanje fondom preuzimateljem zamjeni njegove udjele u fondu preuzimatelju za udjele drugog UCITS fonda slične strategije ulaganja kojim upravlja to društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. U tom se slučaju ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

(3) Ulagatelji imaju pravo na otkup ili zamjenu udjela pod uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka od dana primitka obavijesti iz članka 271. ovoga Zakona, s time da to pravo prestaje zabranom daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s odredbama članka 279. stavka 1. ovoga Zakona.

Provedba pripajanja

Članak 279.

(1) Pet radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje do dana provođenja statusne promjene, uključujući i taj dan, ali ukupno ne duže od 15 dana.

(3) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem moraju, prema stanju na dan izračuna omjera zamjene i prema metodologiji opisanoj u nacrtu pripajanja, na temelju kojega je Agencija izdala odobrenje za pripajanje, odrediti omjer zamjene prema kojem će se provesti zamjena udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju, uz moguće novčane isplate. Pri tome se mora poštovati neto vrijednost imovine UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

(4) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dužna su na dan provedbe statusne promjene provesti nacrtom pripajanja predviđen cjelokupni prijenos imovine i obveza u vezi sa svakim UCITS fondom koji sudjeluje u postupku pripajanja.

(5) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dužna su na dan provedbe statusne promjene ulagateljima fonda prenositelja zamijeniti udjele u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju, u skladu s omjerom zamjene iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem ne smiju provesti prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela u skladu s odredbama ovoga članka ako revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju.

(7) Imovina fonda preuzimatelja u dijelu koji se odnosi na ograničenja ulaganja ne mora biti u potpunosti usklađena s odredbama ovoga Zakona i prospektom fonda preuzimatelja najviše 60 dana od dana provedbe statusne promjene.

Obavještavanje Agencije i depozitara

Članak 280.

Društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dužno je sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene o tome obavijestiti Agenciju i depozitara fonda preuzimatelja.

Objava informacije o provedbi pripajanja

Članak 281.

Društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dužno je sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedbi statusne promjene pripajanja.

Konvalidacija pogrešaka u postupku pripajanja

Članak 282.

Nakon provedbe zamjene udjela fonda prenositelja za udjele fonda preuzimatelja, provedeno pripajanje UCITS fondova nije moguće oglasiti ništetnim, niti je moguće osporavati pravne radnje izvršene radi provedbe pripajanja.

Troškovi pripajanja

Članak 283.

Sve troškove koji nastanu zbog provedbe pripajanja snose društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem.

Odgovornost za štetu društva za upravljanje i članova njegove uprave

Članak 284.

(1) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem i članovi njihove uprave odgovorni su za štetu koja zbog provedbe pripajanja nastane ulagateljima tih UCITS fondova, osim ako dokažu da su u postupku pripajanja postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Na odgovornost za štetu društva za upravljanje i članova njihove uprave te postupak naknade štete i zastaru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava o odgovornosti za štetu članova organa pripojenoga društva.

POGLAVLJE II.

POSTUPAK SPAJANJA

Odgovarajuća primjena odredaba o postupku pripajanja

Članak 285.

(1) Na postupak spajanja UCITS fondova na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju postupak pripajanja UCITS fondova.

(2) Pri odgovarajućoj primjeni članka 269. ovoga Zakona uz nacrt spajanja dostavljaju se prospekt i pravila fonda preuzimatelja.

(3) Pri odgovarajućoj primjeni članka 275. ovoga Zakona Agencija će odbiti zahtjeve za izdavanje odobrenja za spajanje ako nije moguće izdati odobrenje za osnivanje i upravljanje fondom preuzimateljem.

Osnivanje fonda preuzimatelja

Članak 286.

U postupku osnivanja fonda preuzimatelja primjenjuju se odredbe dijela desetoga poglavlja 1. ovoga Zakona.

GLAVA III.

STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE S UCITS FONDOM IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

POGLAVLJE I.

STATUSNE PROMJENE S UCITS FONDOM IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE U KOJIMA JE UCITS FOND IZ REPUBLIKE HRVATSKE FOND PREUZIMATELJ

Primjena prava

Članak 287.

(1) Ako u statusnoj promjeni s UCITS fondom iz druge države članice UCITS fond iz Republike Hrvatske nastupa kao fond preuzimatelj, statusna promjena se provodi u skladu sa zakonom koji u matičnoj državi članici fonda prenositelja uređuje statusne promjene UCITS fondova.

(2) Fond preuzimatelj može se pripojiti ili spojiti s fondom prenositeljem iz druge države članice i statusnom promjenom koja nije uređena odredbama ovoga Zakona, ako je takva statusna promjena u skladu s propisima druge države članice kojima se u pravni poredak te države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ.

(3) Neovisno o odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, na određivanje dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 265. ovoga Zakona.

(4) Ako u statusnoj promjeni sudjeluje UCITS fond koji nema društvo za upravljanje koje njime upravlja, odredbe ovoga dijela Zakona koje uređuju postupanje društva za upravljanje za račun UCITS fonda, na odgovarajući se način primjenjuju na taj UCITS fond.

(5) Imovina fonda preuzimatelja u dijelu koji se odnosi na ograničenja ulaganja ne mora biti u potpunosti usklađena s odredbama ovoga Zakona i prospektom fonda preuzimatelja najviše 60 dana od dana provedbe statusne promjene.

Važne informacije o statusnoj promjeni

Članak 288.

(1) Agencija će, kada joj nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda prenositelja dostavi kopiju potpunih informacija o statusnoj promjeni UCITS fonda prenositelja iz druge države članice s fondom preuzimateljem, procijeniti jesu li informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti ulagateljima fonda preuzimatelja dostatne i u skladu s predviđenim učincima koje će statusna promjena imati na imatelje udjela fonda preuzimatelja.

(2) Ako Agencija utvrdi da informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti ulagateljima fonda preuzimatelja nisu dostatne i u skladu s predviđenim učincima, zatražit će da se te informacije izmijene ili dopune.

(3) Zahtjev za izmjenu ili dopunu Agencija će dostaviti izravno društvu za upravljanje fondom preuzimateljem, u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja kopije potpunih informacija o statusnoj promjeni iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O dostavljanju zahtjeva za izmjenu ili dopunu društvu za upravljanje fondom preuzimateljem Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice fonda prenositelja.

(5) Nakon zaprimanja izmjena ili dopuna informacija koje će se dostaviti ulagateljima fonda preuzimatelja Agencija će u roku od 20 radnih dana obavijestiti nadležno tijelo matične države članice fonda prenositelja o tome jesu li izmijenjene ili dopunjene informacije prikladne.

POGLAVLJE II.

STATUSNE PROMJENE S UCITS FONDOM IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE U KOJIMA JE UCITS FOND IZ REPUBLIKE HRVATSKE FOND PRENOSITELJ

Primjena prava

Članak 289.

(1) Ako UCITS fond iz Republike Hrvatske u statusnoj promjeni s UCITS fondom iz druge države članice nastupa kao fond prenositelj, statusna promjena se provodi u skladu s dijelom jedanaestim glavom 2. poglavljem 1. ovoga Zakona.

(2) Pri primjeni odredaba ovoga Zakona iz stavka 1. ovoga članka, fond preuzimatelj je UCITS fond preuzimatelj iz druge države članice.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja i prilozi tome zahtjevu iz dijela jedanaestoga glave 2. poglavlja 1. ovoga Zakona moraju biti na hrvatskom jeziku i službenom jeziku matične države članice fonda preuzimatelja, odnosno na jeziku koji odobri nadležno tijelo matične države članice fonda preuzimatelja.

(4) Neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka, na određivanje dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene na odgovarajući se način primjenjuju propisi koji u matičnoj državi članici fonda preuzimatelja uređuju statusne promjene UCITS fondova.

(5) Ako UCITS fond iz Republike Hrvatske u statusnoj promjeni s UCITS fondom iz druge države članice nastupa kao fond prenositelj, Agencija će izdati odobrenje na pripajanje ili spajanje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) pripajanje ili spajanje ispunjava sve uvjete iz dijela jedanaestoga glave 2. poglavlja 1. ovoga Zakona

b) UCITS fond iz druge države članice koji nastupa kao fond preuzimatelj ovlašten je trgovati udjelima u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama u kojima je fond prenositelj iz Republike Hrvatske ovlašten trgovati u skladu s odredbama dijela šestoga glave 1. poglavlja 3. ovoga Zakona i

c) Agencija i nadležno tijelo matične države članice fonda preuzimatelja smatraju prikladnima informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela.

(6) Agencija će o odluci iz stavka 5. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda koji u statusnoj promjeni nastupa kao fond preuzimatelj.

Važne informacije o statusnoj promjeni

Članak 290.

(1) Agencija će potpuni zahtjev za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu, podnesen u skladu s odredbama članka 268. ovoga Zakona, bez odgode proslijediti nadležnom tijelu matične države članice fonda preuzimatelja.

(2) Ako nadležno tijelo matične države članice fonda preuzimatelja, u roku od 15 radnih dana od zaprimanja potpunog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obavijesti Agenciju da je zatražilo društvo za upravljanje fondom preuzimateljem izmjenu ili dopunu informacija o statusnoj promjeni koje će se dostaviti ulagateljima fonda preuzimatelja, Agencija može odlučiti o izdavanju odobrenja za statusnu promjenu fondu prenositelju nakon što ju nadležno tijelo matične države članice fonda preuzimatelja obavijesti jesu li izmjene ili dopune informacija prikladne.

(3) Ako nadležno tijelo matične države članice fonda preuzimatelja Agenciju obavijesti da izmjene ili dopune informacija nisu prikladne, Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu.

(4) Ako nadležno tijelo matične države članice fonda preuzimatelja, u roku od 15 radnih dana od zaprimanja potpunog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, ne dostavi Agenciji obavijest da je zatražilo društvo za upravljanje fondom preuzimateljem izmjenu ili dopunu informacija o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela u fondu preuzimatelju, smatra se da su te informacije o statusnoj promjeni prikladne.

Statusne promjene u kojima sudjeluje više fondova prenositelja

Članak 291.

Ako u statusnoj promjeni sudjeluje više fondova prenositelja, na svaki od njih zasebno se primjenjuju odredbe poglavlja 2. ovoga dijela Zakona.

DIO DVANAESTI

GLAVNI I NAPAJAJUĆI UCITS FOND

(MASTER-FEEDER STRUKTURE)

POGLAVLJE I.

Primjena izraza društvo za upravljanje

Članak 292.

Odredbe ovoga dijela Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje primjenjuju se i na društvo za upravljanje iz druge države članice koje namjerava upravljati glavnim ili napajajućim UCITS fondom osnovanim u Republici Hrvatskoj, osim ako je u ovom dijelu Zakona određeno drugačije.

Određenje glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 293.

(1) Glavni UCITS fond (master) je UCITS fond koji:

1. među ulagateljima ima barem jedan napajajući UCITS fond

2. nije sam napajajući UCITS fond i

3. ne ulaže imovinu u udjele napajajućeg UCITS fonda.

(2) Napajajući UCITS fond (feeder) je UCITS fond koji, iznimno od odredaba članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke a), članka 252., članka 254., članka 257. i članka 258. stavka 1. točke d) ovoga Zakona, najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog UCITS fonda.

POGLAVLJE II.

Odobrenje za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom

Članak 294.

(1) Za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje Agencije.

(2) Napajajući UCITS fond nastaje osnivanjem novog UCITS fonda u obliku napajajućeg UCITS fonda ili preoblikovanjem postojećeg UCITS fonda u napajajući UCITS fond.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom

Članak 295.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom odnosno zahtjev za izdavanje odobrenja za preoblikovanje postojećeg UCITS fonda u napajajući UCITS fond, Agenciji podnosi društvo za upravljanje.

(2) Kada postojeći napajajući UCITS fond namjerava promijeniti glavni UCITS fond, društvo za upravljanje podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu glavnog UCITS fonda.

(3) Zahtjevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka se prilažu:

1. prospekt i pravila napajajućeg i glavnog UCITS fonda

2. ključni podaci za ulagatelje napajajućeg i glavnog UCITS fonda

3. sporazum odnosno interna pravila iz članka 303. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona

4. sporazum o razmjeni podataka između depozitara napajajućeg i glavnog UCITS fonda iz članka 304. stavka 1. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo

5. sporazum o razmjeni podataka između revizora napajajućeg i glavnog UCITS fonda iz članka 306. stavka 1. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo

6. kada glavni UCITS fond ima sjedište ili je osnovan u drugoj državi članici, potvrda nadležnog tijela matične države članice glavnog UCITS fonda da je riječ o UCITS fondu koji ispunjava uvjete iz članka 293. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona i

7. prijedlog teksta obavijesti ulagateljima iz članka 301. stavka 1. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.

Izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom

Članak 296.

(1) Agencija će izdati odobrenje za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom ako utvrdi da društvo za upravljanje koje je podnijelo zahtjev, napajajući UCITS fond, njegov depozitar i revizor te glavni UCITS fond ispunjavaju sve uvjete određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(2) Na postupak i uvjete za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 243. stavaka 3. do 7. i članka 244. ovoga Zakona.

Izdavanje odobrenja za preoblikovanje UCITS fonda u napajajući UCITS fond i promjenu glavnog UCITS fonda

Članak 297.

(1) Izdavanjem odobrenja za preoblikovanje UCITS fonda u napajajući UCITS fond smatra se da su odobrene bitne promjene prospekta UCITS fonda te, kada je to primjenjivo, obvezni sadržaj pravila UCITS fonda.

(2) O zahtjevu za izdavanje odobrenja za preoblikovanje UCITS fonda u napajajući UCITS fond Agencija će odlučiti u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(3) Agencija će izdati odobrenje za preoblikovanje UCITS fonda u napajajući UCITS fond ako utvrdi da društvo za upravljanje koje je podnijelo zahtjev, napajajući UCITS fond, njegov depozitar i revizor te glavni UCITS fond ispunjavaju sve uvjete određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(4) Odredbe ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuju i na izdavanje odobrenja za promjenu glavnog UCITS fonda.

Početak ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond

Članak 298.

Ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond ne smije prekoračiti ograničenje iz članka 257. stavka 1. ovoga Zakona dok:

1. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između društava za upravljanje napajajućim i glavnim UCITS fondom u skladu s člankom 303. stavkom 1. ovoga Zakona ne stupi na snagu, odnosno ne stupe na snagu interna pravila poslovanja iz članka 303. stavka 2. ovoga Zakona

2. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između depozitara napajajućeg i glavnog UCITS fonda u skladu s člankom 304. stavkom 2. ovoga Zakona, ne stupi na snagu

3. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između revizora napajajućeg i glavnog UCITS fonda u skladu s člankom 306. stavkom 1. ovoga Zakona, ne stupi na snagu i

4. ne istekne rok od 30 dana od dana kada su ulagatelji napajajućeg UCITS fonda, u skladu s člankom 301. ovoga Zakona, obaviješteni o pravu na otkup ili isplatu svojih udjela, kako je to uređeno člankom 302. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.

POGLAVLJE III.

OBAVJEŠTAVANJE I PRAVA ULAGATELJA NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA

Dostava dokumentacije na zahtjev ulagatelja

Članak 299.

Društvo za upravljanje dužno je ulagatelju napajajućeg UCITS fonda, na njegov zahtjev, besplatno dostaviti:

1. prospekt glavnog UCITS fonda

2. revidirane godišnje izvještaje glavnog UCITS fonda

3. polugodišnje izvještaje glavnog UCITS fonda i

4. sporazum između društava za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda, odnosno pravila poslovanja iz članka 303. ovoga Zakona.

Dodatna objava podatka

Članak 300.

Društvo za upravljanje dužno je u svim promidžbenim sadržajima povezanima s napajajućim UCITS fondom kojim upravlja navesti da je riječ o napajajućem UCITS fondu koji najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog UCITS fonda. Također se mora navesti i naziv glavnog UCITS fonda.

Obavještavanja ulagatelja napajajućeg UCITS fonda

Članak 301.

(1) Nakon zaprimanja odobrenja Agencije za preoblikovanje UCITS fonda u napajajući UCITS fond odnosno nakon zaprimanja odobrenja Agencije za promjenu glavnog UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je ulagateljima napajajućeg UCITS fonda dostaviti obavijest koja sadržava:

1. informaciju o izdavanju predmetnog odobrenja Agencije

2. ključne podatke za ulagatelje za glavni i napajajući UCITS fond

3. informaciju o planiranom datumu početka ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond, odnosno ako već ulaže u glavni UCITS fond, informaciju o datumu od kojeg će takvo ulaganje prekoračiti ograničenje predviđeno člankom 257. stavka 1. ovoga Zakona i

4. izjavu da ulagatelji napajajućeg UCITS fonda, u roku od 30 dana od primitka ove obavijesti, mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

(2) Društvo za upravljanje dužno je obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostaviti ulagateljima napajajućeg UCITS fonda najmanje 30 dana prije početka ulaganja napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond odnosno od dana od kojeg će ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond prekoračiti ograničenje predviđeno člankom 257. stavkom 1. ovoga Zakona.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se ulagateljima napajajućeg UCITS fonda na način predviđen člankom 272. ovoga Zakona.

(4) Kada se udjelima napajajućeg UCITS fonda iz druge države članice trguje na području Republike Hrvatske, obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora ulagateljima, koji su udjele napajajućeg UCITS fonda stekli na području Republike Hrvatske, biti dostavljena na hrvatskom jeziku. Prijevod te obavijesti mora biti istovjetan njezinu izvorniku. Za točnost prijevoda obavijesti odgovorno je društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom.

Pravo na otkup bez izlazne naknade

Članak 302.

Ulagatelji napajajućeg UCITS fonda, u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti iz članka 301. stavka 1. ovoga Zakona, imaju pravo od društva za upravljanje zahtijevati otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.

POGLAVLJE IV.

RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE GLAVNOG I NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA TE NJIHOVIH DEPOZITARA I REVIZORA

Sporazum o razmjeni informacija između društava za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 303.

(1) Društva za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda dužna su sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije koja je potrebna da napajajući UCITS fond i njegovo društvo za upravljanje ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

(2) Ako glavnim i napajajućim UCITS fondom upravlja isto društvo za upravljanje, sporazum iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju interna pravila poslovanja.

Sporazum o razmjeni informacija između depozitara glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 304.

(1) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba depozitara ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

(2) Na razmjenu informacija, koja je potrebna u opsegu određenom stavkom 1. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje bi mogle ograničiti ovim Zakonom određen opseg razmjene informacija.

Dužnost prosljeđivanja informacija depozitaru

Članak 305.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je depozitaru napajajućeg UCITS fonda dostaviti sve informacije u vezi s glavnim UCITS fondom, koje su potrebne za ispunjavanje zahtjeva i obveza depozitara određene ovim Zakonom.

(2) Ako depozitar glavnog UCITS fonda pri obavljanju poslova depozitara za glavni UCITS fond utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti koje bi mogle negativno utjecati na napajajući UCITS fond, o tome je bez odgode dužan obavijestiti Agenciju te društvo za upravljanje i depozitara napajajućeg UCITS fonda.

(3) Nepravilnosti i nezakonitosti iz stavka 2. ovoga članka, među ostalim, uključuju:

1. pogreške u izračunu neto vrijednosti imovine glavnog UCITS fonda

2. pogreške u transakcijama izdavanja ili otkupa udjela glavnog UCITS fonda koje se odnose na napajajući UCITS fond

3. pogreške u plaćanju ili kapitalizaciji dobiti glavnog UCITS fonda ili u izračunu mogućeg povezanog poreza po odbitku

4. povrede ulagačkih ciljeva, politika ili strategija glavnog UCITS fonda, navedenih u njegovim pravilima, prospektu ili ključnim podacima za ulagatelje i

5. povrede ograničenja ulaganja kako su propisana ovim Zakonom, pravilima, prospektom ili ključnim podacima za ulagatelje.

Sporazum o razmjeni informacija između revizora glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 306.

(1) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite revizore, njihovi su revizori dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba revizora ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

(2) Revizori napajajućeg UCITS fonda u svom revizorskom izvješću:

1. uzimaju u obzir revizorsko izvješće glavnog UCITS fonda i

2. izvještavaju o mogućim nepravilnostima otkrivenima u revizorskom izvješću glavnog UCITS fonda i njihovom utjecaju na napajajući UCITS fond.

(3) Na razmjenu informacija, koja je potrebna u opsegu određenom stavkom 1. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje bi mogle ograničiti ovim Zakonom određen opseg razmjene informacija.

(4) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite poslovne godine, glavni fond je dužan sastaviti izvještaje na isti datum na koji izvještaje sastavlja i napajajući fond te temeljem istih računovodstvenih politika koje je pri sastavljanju izvještaja primijenio napajajući fond, a revizori glavnog UCITS fonda moraju izraditi dodatno izvješće za glavni UCITS fond s istim datumom za koji se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg UCITS fonda.

POGLAVLJE V.

POSEBNA PRAVILA ZA GLAVNE I NAPAJAJUĆE UCITS FONDOVE I NJIHOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Ulaganja napajajućeg UCITS fonda

Članak 307.

(1) Napajajući UCITS fond može do 15% neto vrijednosti imovine uložiti u:

1. financijske izvedenice koje se mogu koristiti samo u svrhu zaštite od rizika, u skladu s člankom 252. stavkom 1. točkom 5. i člankom 253. stavcima 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona i/ili

2. likvidna sredstva u skladu s člankom 252. stavkom 1. točkama 3., 4. i 6. i stavkom 4. ovoga Zakona.

(2) Imovina iz prethodnog stavka koja se ulaže u udjele iz članka 252. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona može biti uložena samo u udjele UCITS fondova kojima je strategija ulaganje pretežito u instrumente tržišta novca.

Izračun izloženosti napajajućeg UCITS fonda

Članak 308.

Radi usklađenosti s odredbama članka 253. stavaka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, ukupna izloženost napajajućeg UCITS fonda prema financijskim izvedenicama izračunava se tako da se izravna izloženost napajajućeg UCITS fonda prema financijskim izvedenicama iz članka 307. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona računa zajedno sa:

1. stvarnom izloženošću glavnog UCITS fonda prema izvedenicama, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond ili

2. najvećom mogućom ukupnom izloženošću glavnog UCITS fonda prema izvedenicama, kako je određeno prospektom glavnog UCITS fonda, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond.

Izračun i objava neto vrijednosti imovine

Članak 309.

Društva za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda dužna su poduzeti odgovarajuće mjere za usklađivanje vremena za izračun i objavu neto vrijednosti imovine glavnog i napajajućeg UCITS fonda, kako bi se spriječile moguće zlouporabe koje bi mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti tog dana i vremena.

Obavijest o prvoj uplati pojedinog napajajućeg UCITS fonda

Članak 310.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom, za koji je dobilo odobrenje Agencije, dužno je obavijestiti Agenciju o svakom napajajućem UCITS fondu tog glavnog UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti Agenciju i o primitku prve uplate od svakog napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond.

(3) Ako je napajajući UCITS fond, koji je predmet obavijesti, osnovan u drugoj državi članici, Agencija će obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti nadležnom tijelu matične države članice tog napajajućeg UCITS fonda.

Zabranjene ulazne i izlazne naknade

Članak 311.

Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne smije napajajućem UCITS fondu naplatiti ulazne i izlazne naknade.

Dostupnost informacija

Članak 312.

Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom dužno je osigurati da su društvu za upravljanje napajajućim UCITS fondom, Agenciji, depozitaru i revizoru napajajućeg UCITS fonda u najkraćem mogućem roku dostupne informacije i podaci koji te osobe imaju pravo tražiti prema odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prospekta glavnog i napajajućeg UCITS fonda.

Praćenje poslovanja glavnog UCITS fonda

Članak 313.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je učinkovito pratiti prikladnost upravljanja i poslovanja glavnog UCITS fonda.

(2) Mišljenje o prikladnosti upravljanja i poslovanja iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom formira na temelju informacija i dokumentacije koju dobiva od društva za upravljanje glavnim UCITS fondom, njegova depozitara i revizora, osim ako postoji razlog za sumnju u njihovu točnost.

(3) Distribucijska naknada, provizija ili druga novčana naknada koju primi društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom ili bilo koja druga osoba koja djeluje za račun napajajućeg UCITS fonda ili njegovog društva za upravljanje, a vezano za ulaganje u udjele glavnog UCITS fonda, pripada napajajućem UCITS fondu i čini njegovu imovinu.

Dostava obavijesti o nadzornim mjerama

Članak 314.

Agencija je dužna obavijestiti društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o svim uočenim neusklađenostima i nadzornim mjerama koje je izrekla u vezi s poslovanjem glavnog UCITS fonda ili o bilo kojoj informaciji koju je zaprimila u skladu s člankom 68. stavkom 7. ili člankom 206. stavkom 6. ovoga Zakona koja je vezana za glavni UCITS fond, ili kada je primjenjivo za njegovo društvo za upravljanje, depozitara ili revizora.

Posebne odredbe o trgovanju udjelima glavnog UCITS fonda

Članak 315.

(1) Na glavni UCITS fond iz druge države članice koji na području Republike Hrvatske ne prikuplja sredstva javnom ponudom udjela, već ima samo jedan ili više napajajućih UCITS fondova iz Republike Hrvatske, ne primjenjuju se odredbe dijela šestoga glave 1. poglavlja 3. ovoga Zakona i članaka 370. do 383. ovoga Zakona.

(2) Ako glavni UCITS fond ima najmanje dva napajajuća UCITS fonda, društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom može odrediti da udjele u glavnom UCITS fondu ne nudi javnom ponudom, neovisno o odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona.

POGLAVLJE VI.

PROSPEKT, POLUGODIŠNJI I REVIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJI NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA

Prospekt napajajućeg UCITS fonda

Članak 316.

Prospekt napajajućeg UCITS fonda, pored odredaba iz članka 191. ovoga Zakona, sadržava:

1. izjavu da je riječ o napajajućem UCITS fondu koji najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog UCITS fonda te naziv glavnog UCITS fonda

2. ciljeve ulaganja i strategiju ulaganja napajajućeg UCITS fonda, s opisom rizika povezanih s ulaganjem u udjele glavnog UCITS fonda te profil rizičnosti i sklonost riziku napajajućeg UCITS fonda

3. izjavu da su prinosi napajajućeg i glavnog UCITS fonda jednaki ili u kojoj se mjeri i iz kojeg razloga razlikuju

4. opis ulaganja preostalih sredstava napajajućeg UCITS fonda iz članka 307. ovoga Zakona

5. kratak i jasan opis svojstava glavnog UCITS fonda, njegova investicijskog cilja i strategije ulaganja, profil rizičnosti i sklonost riziku

6. naznaku mjesta na kojem je i načina na koji je moguće dobiti prospekt glavnog UCITS fonda te dodatne informacije o glavnom UCITS fondu

7. sažetak sporazuma između društava za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda, odnosno internih pravila poslovanja iz članka 303. ovoga Zakona te mjesto na kojem je moguće dobiti dodatne informacije o tome sporazumu

8. opis svih naknada ili troškova koji napajajući UCITS fond plaća glavnom UCITS fondu na temelju njegova ulaganja u udjele glavnog UCITS fonda, kao i ukupnih troškova napajajućeg i glavnog UCITS fonda i

9. opis poreznih učinaka na napajajući UCITS fond vezanih uz ulaganje u udjele glavnog UCITS fonda.

Polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji napajajućeg UCITS fonda

Članak 317.

(1) Pored podataka koje moraju sadržavati polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda, revidirani godišnji izvještaji napajajućeg UCITS fonda sadržavaju i prikaz ukupnih troškova napajajućeg i glavnog UCITS fonda.

(2) U polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima napajajućeg UCITS fonda navodi se i mjesto na kojem je i način na koji je moguće dobiti polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje glavnog UCITS fonda.

POGLAVLJE VII.

UTJECAJ LIKVIDACIJE ILI STATUSNE PROMJENE GLAVNOG UCITS FONDA NA NAPAJAJUĆI UCITS FOND

Likvidacija glavnog UCITS fonda

Članak 318.

(1) Po donošenju odluke o likvidaciji glavnog UCITS fonda društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom mora započeti likvidaciju napajajućeg UCITS fonda, pri čemu je o namjeravanoj likvidaciji dužno bez odgode obavijestiti ulagatelje napajajućeg UCITS fonda.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Agencija društvu za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom izda odobrenje za:

1. promjenu glavnog UCITS fonda ili

2. bitnu promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda i, kada je to primjenjivo, promjenu obveznog sadržaja pravila napajajućeg UCITS fonda, na temelju koje se napajajući UCITS fond preoblikuje u UCITS fond koji nije napajajući fond.

(3) Društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom dužno je obavijest o namjeravanoj likvidaciji napajajućeg UCITS fonda odnosno zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji u roku od dva mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog UCITS fonda. Ako je obavijest o likvidaciji glavnog UCITS fonda zaprimilo više od pet mjeseci od početka likvidacije glavnog UCITS fonda, društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom dužno je predmetni zahtjev odnosno obavijest Agenciji dostaviti najkasnije tri mjeseca prije početka likvidacije glavnog UCITS fonda.

Članak 319.

U slučaju iz članka 318. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu glavnog UCITS fonda, Agenciji dostavlja dokumentaciju iz članka 295. stavka 2. ovoga Zakona. Izdavanjem odobrenja za promjenu glavnog UCITS fonda, smatra se da su odobrene bitne promjene prospekta napajajućeg UCITS fonda te, kada je to primjenjivo, promjene obveznog sadržaja pravila napajajućeg UCITS fonda.

Članak 320.

(1) Agencija će o zahtjevima iz članka 318. stavka 2. ovoga Zakona odlučiti u roku od 15 radnih dana od primitka urednog zahtjeva.

(2) Po primitku odobrenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom dužno je bez odgode o navedenom obavijestiti društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom.

(3) Nakon što je Agencija izdala odobrenje u skladu s člankom 318. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom mora bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere radi usklađivanja sa zahtjevima iz članka 298. i članka 301. ovoga Zakona.

(4) Kad se raspodjela likvidacijskih sredstava glavnog UCITS fonda izvršava prije početka ulaganja napajajućeg UCITS fonda u drugi glavni UCITS fond, na temelju članka 318. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, odnosno prije početka ulaganja u skladu s novim investicijskim ciljevima i politikom na temelju članka 318. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, Agencija će odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdati pod sljedećim uvjetima:

1. likvidacijska sredstva se raspodjeljuju napajajućem UCITS fondu:

a) isplatom u novcu ili

b) u obliku djelomičnog ili potpunog prijenosa imovine, kada tako društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom izabere te kad je to predviđeno sporazumom između društva za upravljanje napajajućim i glavnim UCITS fondom odnosno internim pravilima poslovanja i odlukom o likvidaciji. U ovom slučaju društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom može u svakom trenutku unovčiti bilo koji dio imovine koja mu je prenesena.

2. novac koji napajajući UCITS fond primi u skladu s ovim stavkom može se ponovno uložiti i prije početka ulaganja napajajućeg UCITS fonda u drugi glavni UCITS fond odnosno prije početka ulaganja u skladu s novim investicijskim ciljevima i politikom, isključivo u svrhu učinkovitog upravljanja novcem.

Članak 321.

Likvidacija glavnog UCITS fonda ne smije se provesti prije isteka roka od tri mjeseca od dana kada je društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom o namjeravanoj likvidaciji obavijestilo ulagatelje glavnog UCITS fonda i nadležna tijela matičnih država članica napajajućih UCITS fondova.

Statusne promjene glavnog UCITS fonda

Članak 322.

(1) Po donošenju odluke o statusnoj promjeni glavnog UCITS fonda, društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je započeti likvidaciju napajajućeg UCITS fonda, pri čemu je o namjeravanoj likvidaciji dužno bez odgode obavijestiti ulagatelje napajajućeg UCITS fonda.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Agencija društvu za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom izda odobrenje za:

1. nastavak ulaganja napajajućeg UCITS fonda u isti glavni UCITS fond koji je prošao statusnu promjenu

2. promjenu glavnog UCITS fonda, na način da postaje napajajući UCITS fond glavnog UCITS fonda koji nastane statusnom promjenom

3. promjenu glavnog UCITS fonda, na način da postane napajajući UCITS fond nekog drugog glavnog UCITS fonda ili

4. bitnu promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda i, kada je to primjenjivo, promjenu obveznog sadržaja pravila napajajućeg UCITS fonda, na temelju koje se napajajući UCITS fond preoblikuje u UCITS fond koji nije napajajući fond.

(3) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je obavijest o namjeravanoj likvidaciji napajajućeg UCITS fonda odnosno zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji u roku od jednog mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeri provođenja statusne promjene glavnog UCITS fonda. Ako je obavijest o namjeri provođenja statusne promjene glavnog UCITS fonda zaprimilo više od četiri mjeseca prije dana provedbe statusne promjene glavnog UCITS fonda, društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom dužno je predmetni zahtjev odnosno obavijest Agenciji dostaviti najkasnije tri mjeseca provedbe statusne promjene glavnog UCITS fonda.

(4) U smislu stavka 2. točke 1. ovoga članka, smatra se da je napajajući UCITS fond nastavio ulaganje u isti glavni UCITS fond koji je prošao statusnu promjenu kada:

a) je u predloženoj statusnoj promjeni glavni fond istodobno i fond preuzimatelj

b) glavni fond nakon statusne promjene nadalje postoji bez da je bitnih izmjena.

(5) U smislu stavka 2. točke 2. ovoga članka, smatra se da je napajajući UCITS fond promijenio glavni UCITS fond, i to na način da postaje napajajući UCITS fond glavnog UCITS fonda koji je proizašao iz statusne promjene kada:

a) je dosadašnji glavni fond istodobno i fond prenositelj, a napajajući fond, zbog statusne promjene, postaje ulagatelj drugog glavnog fonda koje je ujedno fond preuzimatelj

b) napajajući fond postane ulagatelj u glavnom fondu koji je proizašao iz statusne promjene, a koji se bitno razlikuje od dosadašnjeg glavnog fonda.

Članak 323.

(1) U slučaju iz članka 322. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za nastavak ulaganja napajajućeg UCITS fonda u isti glavni UCITS fond koji je prošao statusnu promjenu, Agenciji dostavlja izmijenjen i dopunjen prospekt, ključne podatke za ulagatelje te, kada je to primjenjivo, izmijenjena i dopunjena pravila napajajućeg UCITS fonda.

(2) U slučaju iz članka 322. stavka 2. točke 2. i točke 3. ovoga Zakona društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promjenu glavnog UCITS fonda, Agenciji dostavlja dokumentaciju iz članka 295. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Izdavanjem odobrenja iz članka 322. stavka 2. točaka 1. do 3. ovoga Zakona smatra se da su odobrene bitne promjene prospekta napajajućeg UCITS fonda te, kada je to primjenjivo, promjene obveznog sadržaja pravila napajajućeg UCITS fonda.

(4) U slučaju kada se napajajući UCITS fond namjerava likvidirati, društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom je dužno Agenciji dostaviti obavijest o namjeravanoj likvidaciji.

Članak 324.

(1) Agencija će o zahtjevima iz članka 322. stavka 2. ovoga Zakona odlučiti u roku od 15 radnih dana od primitka urednog zahtjeva.

(2) Po primitku odobrenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom dužno je bez odgode o navedenome obavijestiti društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom.

(3) Nakon što je Agencija izdala odobrenje u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom 2. i točkom 3. ovoga Zakona društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom mora bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere radi usklađenje sa zahtjevima iz članaka 298. i 301. ovoga Zakona.

(4) Kada Agencija nije izdala odobrenje iz članka 322. stavka 2. ovoga Zakona najkasnije do radnog dana koji prethodi posljednjem danu kada napajajući UCITS fond može zatražiti otkup svojih udjela u glavnom UCITS fondu, a u slučajevima iz članka 322. stavka 2. točke 2. do 4. ovoga Zakona, društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom će u skladu sa člancima 278. i 326. ovoga Zakona podnijeti zahtjev za otkup udjela u glavnom UCITS fondu.

(5) Društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom će postupiti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka kako bi se, među ostalim, osiguralo da nije ugroženo pravo ulagatelja napajajućeg UCITS fonda da otkupe udjele u napajajućem UCITS fondu, sve u skladu s člankom 301. ovoga Zakona.

(6) Prije otkupa udjela iz stavka 4. ovoga članka društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom mora u obzir uzeti i druge metode i načine na koje se mogu izbjeći ili smanjiti transakcijski troškovi ili ostali negativni učinci za ulagatelje napajajućeg UCITS fonda.

(7) Kada društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom zatraži otkup udjela u glavnom UCITS fondu, otkup će se izvršiti:

1. isplatom u novcu ili

2. u obliku djelomičnog ili potpunog prijenosa imovine, kada tako društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom izabere te kad je to predviđeno sporazumom između društva za upravljanje napajajućim i glavnim UCITS fondom. U ovom slučaju društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom može u svakom trenutku unovčiti bilo koji dio imovine koja mu je prenesena.

(8) Novac koji napajajući UCITS fond primi u skladu sa stavkom 7. ovoga članka može ponovno uložiti i prije dana početka ulaganja u drugi glavni UCITS fond ili početka ulaganja u skladu s novim investicijskim ciljevima i politikama isključivo u svrhu učinkovitog upravljanja novcem. Agencija će time uvjetovati izdavanje suglasnost u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkama 2. do 4. ovoga Zakona.

Članak 325.

(1) U skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona smatra se da je napajajući UCITS fond ostao napajajući fond istog glavnog UCITS fonda kada:

a) je u predloženoj statusnoj promjeni glavni UCITS fond istodobno i fond preuzimatelj ili

b) glavni UCITS fond i dalje postoji bez bitnih izmjena kao jedan od fondova koji su nastali statusnom promjenom.

(2) U skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom 2. ovoga Zakona smatra se da je napajajući UCITS fond postao napajajući UCITS fond novog glavnog UCITS fonda koji nastaje statusnom promjenom kada:

a) je glavni UCITS fond istodobno i fond prenositelj, a napajajući UCITS fond, zbog statusne promjene, postaje ulagatelj fonda preuzimatelja ili

b) napajajući UCITS fond postane ulagatelj u fondu koji je nastao statusnom promjenom, a koji se bitno razlikuje od glavnog UCITS fonda.

Članak 326.

(1) Statusna promjena glavnog UCITS fonda ne smije se provesti prije isteka roka od 60 dana od dana kada je društvo za upravljanje glavnim UCITS fondom, u skladu s člankom 271. ovoga Zakona, obavijestilo ulagatelje glavnog UCITS fonda i nadležna tijela matičnih država članica napajajućih UCITS fondova o namjeri provođenja statusne promjene.

(2) Osim u slučaju kada Agencija izda odobrenje u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkama 1. i 2. ovoga Zakona, glavni UCITS fond je dužan, sve do provođenja statusne promjene, na zahtjev napajajućeg UCITS fonda otkupiti svoje udjele.

Podjela glavnog UCITS fonda iz druge države članice

Članak 327.

Pri podjeli glavnog UCITS fonda iz druge države članice na dva ili više UCITS fondova, na napajajući UCITS fond primjenjuju se odredbe članaka 322. do 326. ovoga Zakona.

Članak 328.

(1) Ako glavni UCITS fond privremeno obustavi izdavanje i/ili otkup svojih udjela, bilo na vlastitu inicijativu bilo na zahtjev nadležnih tijela, svaki od njegovih napajajućih UCITS fondova ima pravo privremeno obustaviti izdavanje i/ili otkup svojih udjela na isto vremensko razdoblje kao i glavni UCITS fond.

(2) Na obustavu izdavanja i/ili otkupa udjela u napajajućem UCITS fondu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe dijela sedmoga poglavlja 3. ovoga Zakona.

POGLAVLJE VIII.

ULAGANJE IMOVINE NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA U GLAVNI UCITS FOND IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Primjena odredaba ovoga Zakona o ulaganju imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond iz druge države članice

Članak 329.

(1) Ako ovim poglavljem Zakona nije određeno drugačije, na ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond iz druge države članice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond osnovan na temelju odredaba ovoga Zakona.

(2) Društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom iz stavka 1. ovoga članka dužno je Agenciji dostaviti prospekt, ključne podatke za ulagatelje te godišnje i polugodišnje izvještaje glavnog UCITS fonda, kao i sve izmjene predmetnih dokumenata.

Dostava obavijesti o nadzornim mjerama

Članak 330.

Agencija je dužna obavijestiti društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom o svakoj obavijesti koju je zaprimila od nadležnog tijela matične države članice glavnog UCITS fonda koja se odnosi na uočene nepravilnosti u poslovanju glavnog UCITS fonda, izricanje nadzornih mjera glavnom UCITS fondu ili informacije koje je to tijelo zaprimilo u skladu s člankom 106. stavkom 1. Direktive 2009/65/EZ vezane za glavni UCITS fond, ili kada je primjenjivo za njegovo društvo za upravljanje, depozitara ili revizora.

POGLAVLJE IX.

ULAGANJE IMOVINE NAPAJAJUĆEG UCITS FONDA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE U GLAVNI UCITS FOND OSNOVAN NA TEMELJU ODREDABA OVOGA ZAKONA

Primjena odredaba ovoga Zakona o ulaganju imovine napajajućeg UCITS fonda iz druge države članice u glavni UCITS fond

Članak 331.

Na glavni UCITS fond u koji je uložena imovina napajajućeg UCITS fonda iz druge države članice, na odgovarajući se način, primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju poslovanje glavnog UCITS fonda u koji je uložena imovina napajajućeg UCITS fonda iz Republike Hrvatske.

Obavještavanje glavnog UCITS fonda i izdavanje potvrda glavnom UCITS fondu

Članak 332.

Na zahtjev društva za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom Agencija će izdati potvrdu da glavni UCITS fond ispunjava uvjete iz članka 293. stavka 1. ovoga Zakona.

Dostupnost informacija

Članak 333.

Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom dužno je osigurati da su nadležnom tijelu matične države članice napajajućeg UCITS fonda, društvu za upravljanje, depozitaru i revizoru napajajućeg UCITS fonda iz druge države članice, u najkraćem mogućem roku, dostupne informacije i podaci koji te osobe imaju pravo tražiti prema odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prospekta napajajućeg UCITS fonda.

Dostava obavijesti o nadzornim mjerama

Članak 334.

Agencija je dužna obavijestiti nadležno tijelo matične države članice napajajućeg UCITS fonda o svim uočenim neusklađenostima i nadzornim mjerama koje je izrekla u vezi s poslovanjem glavnog UCITS fonda ili o bilo kojoj informaciji koju je zaprimila u skladu s člankom 68. stavkom 7. ili člankom 206. stavkom 6. ovoga Zakona koja je vezana za glavni UCITS fond, ili kada je primjenjivo za njegovo društvo za upravljanje, depozitara ili revizora.

Pravilnik Agencije

Članak 335.

(1) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati:

1. sadržaj sporazuma, odnosno internih pravila poslovanja iz članka 303. stavka 1. i 2. ovoga Zakona

2. sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između depozitara iz članka 304. stavka 1. ovoga Zakona i

3. sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između revizora iz članka 306. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Agencija će pravilnikom propisati i uvjete iz članka 309. ovoga Zakona u vezi s usklađivanjem datuma obračuna i objave neto vrijednosti imovine.

DIO TRINAESTI

LIKVIDACIJA I PRESTANAK UCITS FONDA

Razlozi za likvidaciju UCITS fonda

Članak 336.

(1) Likvidacija UCITS fonda provodi se u sljedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, ako upravljanje UCITS fondom nije preneseno drugom društvu za upravljanje

2. ako depozitar prestane poslovati u svojstvu depozitara ili ako Agencija ukine izdanu suglasnost na izbor depozitara, a društvo za upravljanje ne postupi u skladu s člankom 237. stavkom 3. ovoga Zakona ili ako Agencija odbije ili odbaci zahtjev iz članka 237. stavka 4. ovoga Zakona

3. ako prosječna dnevna neto vrijednost imovine UCITS fonda s javnom ponudom padne ispod 5.000.000,00 kuna tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a nije započet postupak pripajanja toga UCITS fonda nekom drugom UCITS fondu

4. ako je društvu za upravljanje ukinuto ili mu je prestalo važiti odobrenje za rad ili je nad njime otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije, a upravljanje UCITS fondom nije preneseno na novo društvo za upravljanje u skladu s odredbama ovoga Zakona

5. kada Agencija, kao posebnu nadzornu mjeru, naloži upravi društva za upravljanje likvidaciju UCITS fonda i

6. u drugim slučajevima predviđenima ovim Zakonom, pripadajućim pravilnikom koji će Agencija donijeti i prospektom UCITS fonda.

(2) Odmah nakon nastupa razloga za početak likvidacije društvo za upravljanje, odnosno likvidator donosi odluku o likvidaciji UCITS fonda.

Članak 337.

(1) Likvidaciju UCITS fonda, kao likvidator, provodi:

1. društvo za upravljanje UCITS fondom u likvidaciji, osim ako je društvo za upravljanje u stečaju ili mu je Agencija, odnosno nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje, oduzela odobrenje za rad

2. depozitar UCITS fonda, u slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije UCITS fonda od strane društva za upravljanje iz razloga naznačenih točkom 1. ovoga stavka ili

3. likvidator UCITS fonda kojeg je imenovala Agencija, u slučaju kada je društvo za upravljanje ili depozitar UCITS fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje, privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad.

(2) Agencija je dužna imenovati likvidatora UCITS fonda iz stavka 1. točke 3. ovoga članka bez odgode, postupajući pri tom s povećanom pažnjom i brinući se o pravima i interesima ulagatelja u UCITS fond.

Obavještavanje ulagatelja i Agencije o likvidaciji

Članak 338.

(1) Likvidator UCITS fonda dužan je bez odgode od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom UCITS fonda o tome obavijestiti Agenciju i toj obavijesti priložiti tekst za objavu i obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Likvidator UCITS fonda dužan je u roku od tri dana od donošenja odluke o likvidaciji objaviti informaciju o početku likvidacije te svakom ulagatelju u UCITS fondu dostaviti obavijest o početku likvidacije UCITS fonda.

(3) Ako društvo za upravljanje kao likvidator UCITS fonda ne ispuni svoju obvezu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, dužan ju je ispuniti depozitar UCITS fonda u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust društva za upravljanje kao likvidatora UCITS fonda.

(4) Depozitar od društva za upravljanje kao likvidatora UCITS fonda ima pravo na naknadu troškova koji su mu nastali zbog ispunjenja obveze iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj objave i obavijesti ulagateljima iz stavka 2. ovoga članka, način objave i način dostavljanja obavijesti ulagateljima u UCITS fond.

Pravne posljedice likvidacije UCITS fonda

Članak 339.

(1) Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u UCITS fondu.

(2) Od dana donošenja odluke o likvidaciji UCITS fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njezine revizije.

(3) Likvidator je dužan Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji UCITS fonda i odgovoran je za izradu tih izviješća.

Članak 340.

(1) U postupku provedbe likvidacije UCITS fonda likvidator je dužan postupati u najboljem interesu ulagatelja i voditi računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze UCITS fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze UCITS fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

(2) Preostala neto vrijednost imovine UCITS fonda, nakon podmirenja obveza UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka, se raspodjeljuje ulagateljima, razmjerno njihovom udjelu u UCITS fondu.

Članak 341.

Agencija će pravilnicima urediti:

1. postupak, troškove i rokove likvidacije UCITS fondova

2. izvještavanje tijekom likvidacije i

3. način, postupak i uvjete imenovanja likvidatora iz članka 337. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

Prestanak UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme

Članak 342.

(1) Kada je UCITS fond osnovan na određeno vrijeme, u njegovom se prospektu određuje datum prestanka UCITS fonda.

(2) Kada je UCITS fond osnovan na određeno vrijeme, društvo za upravljanje će dan prije prestanka postojanja UCITS fonda izračunati cijenu udjela toga UCITS fonda te po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela i u potpunosti isplatiti ulagatelje.

(3) Isplata sredstava na račune ulagatelja provest će se najkasnije u roku od sedam dana nakon prestanka UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje može donijeti odluku o prestanku UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom ako je ostvarena svrha toga UCITS fonda ili je takva odluka u interesu ulagatelja u taj UCITS fond, a takva je mogućnost predviđena prospektom UCITS fonda.

(5) U slučaju prestanka UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom društvo za upravljanje je o svojoj odluci dužno bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje te ne smije ulagateljima naplatiti izlaznu naknadu.

(6) Agencija će pravilnikom detaljnije urediti uvjete i način prestanka fonda.

Produljenje trajanja UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme

Članak 343.

(1) Ako je UCITS fond osnovan na određeno vrijeme društvo za upravljanje može donijeti odluku o produljenju njegova trajanja ako je takva mogućnost predviđena prospektom UCITS fonda.

(2) O toj će odluci društvo za upravljanje bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje.

(3) Ulagateljima koji žele istupiti iz UCITS fonda zbog produljenja njegova trajanja društvo za upravljanje dužno je otkupiti udjele na dan predviđenog prestanka UCITS fonda.

(4) Agencija će pravilnikom detaljnije urediti uvjete i način produljenja trajanja UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme.

DIO ČETRNAESTI

NADZOR NAD POSLOVANJEM DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE, UCITS FONDOVA, DEPOZITARA I OSTALIH SUBJEKATA

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Nadzor

Članak 344.

(1) U smislu ovoga Zakona nadzor je provjera posluje li subjekt nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, odredbama uredbi Europske unije i smjernicama europskih nadzornih tijela iz članka 3. ovoga Zakona kojima se uređuje poslovanje društava za upravljanje ili UCITS fondova, u skladu s drugim propisima, s propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke te na način koji omogućuje uredno funkcioniranje subjekta nadzora, a nadzor uključuje i izricanje nadzornih mjera.

(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora, a radi zaštite interesa ulagatelja i javnog interesa, doprinošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala.

Predmet nadzora

Članak 345.

(1) Pri obavljanju nadzora Agencija posebice:

1. provjerava organizacijske uvjete, mjere, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, odredbama uredbi Europske unije i smjernica europskih nadzornih tijela iz članka 3. ovoga Zakona kojima se uređuje poslovanje društava za upravljanje ili UCITS fondova i

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

(3) U sklopu provjera iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Agencija među ostalim:

a) nadzire primjerenost procesa procjene kreditne sposobnosti koje je uspostavilo društvo za upravljanje u skladu s člankom 56. stavkom 6. ovoga Zakona i

b) procjenjuje korištenje upućivanja na kreditne rejtinge, koje su dodijelile agencije za kreditni rejting kako je određeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L 302, 17. 11. 2009.), u politikama upravljanja rizicima koja se odnose na ulaganja društva za upravljanje i fondova i, prema potrebi, potiče ublažavanje učinka takvih upućivanja radi smanjenja isključivog i automatskog oslanjanja na takve kreditne rejtinge.

(4) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu sa zakonskim propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu, kao i regulatorni kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(5) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora za pojedino društvo za upravljanje rukovodi veličinom, utjecajem i značenjem društva za upravljanje i fondova kojima upravlja, kao i prirodom, vrstom, opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.

Subjekti nadzora

Članak 346.

(1) Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i propisima donesenima na temelju njih, uredbama Europske unije i smjernicama europskih nadzornih tijela iz članka 3. ovoga Zakona kojima se uređuje poslovanje društava za upravljanje ili UCITS fondova.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija primjenjuju se odredbe iz ovoga dijela Zakona, ako nije drugačije propisano.

(3) U postupcima koje vodi u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku Agencija donosi rješenja i zaključke. Protiv akata Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U postupcima iz stavka 1. ovoga članka koje vodi Agencija odlučuje bez usmene rasprave.

(4) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u subjektima nadzora.

(5) Subjekti nadzora Agencije prema odredbama ovoga Zakona su:

1. društva za upravljanje iz Republike Hrvatske i njihove podružnice izvan Republike Hrvatske

2. UCITS fondovi koji su osnovani u Republici Hrvatskoj

3. UCITS fondovi koji su osnovani u drugoj državi članici, a čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, u dijelu koji se odnosi na postupanje u skladu s člancima 137. do 143. ovoga Zakona

4. otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom koji su osnovani u trećoj državi članici, a čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj

5. društva za upravljanje iz druge države članice koja izravno obavljanju djelatnost u Republici Hrvatskoj, u opsegu propisanom ovim Zakonom

6. podružnice društava za upravljanje iz druge države članice koje posluju u Republici Hrvatskoj, u opsegu propisanom ovim Zakonom

7. podružnice društava za upravljanje iz treće države koje posluju u Republici Hrvatskoj

8. depozitar UCITS fonda koji je osnovan u Republici Hrvatskoj, u dijelu poslovanja koje obavlja u skladu s odredbama dijela devetoga ovoga Zakona

9. pravne osobe koje nude udjele UCITS fonda iz točaka 2. i 3. ovoga stavka i

10. pravne osobe koje nude udjele otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz točke 4. ovoga stavka.

Naknada za nadzor

Članak 347.

Za obavljanje nadzora subjekti nadzora iz članka 346. stavka 5. ovoga Zakona plaćaju Agenciji naknadu za nadzor, čiju će visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisati pravilnikom.

POGLAVLJE II.

POSTUPAK NADZORA

Način obavljanja nadzora

Članak 348.

(1) Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:

1. neposrednim nadzorom, u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojima je nadzirana osoba izravno ili neizravno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije

2. posrednim nadzorom u prostorijama Agencije, na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji, te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama ili

3. davanjem preporuka i mišljenja subjektima nadzora radi poboljšanja njihova poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima su isti izloženi ili mogu biti izloženi u svom poslovanju.

(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovni ili izvanredni.

Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 349.

(1) Nadzor iz članka 348. ovoga Zakona obavljaju radnici Agencije (ovlaštene osobe Agencije).

(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom poslovanja subjekata nadzora Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora ili druge stručno osposobljene osobe, pri čemu se na te osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije.

Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije

Članak 350.

(1) Na zahtjev Agencije subjekt nadzora dužan je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvješća i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije i propisa donesenih na temelju tog zakona ili na temelju drugih propisa.

(2) Dokumentaciju, izvješća i podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave, druge relevantne osobe subjekta nadzora, članovi nadzornog odbora ili prokuristi.

(3) Agencija je, od osoba iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje na okolnosti.

(4) Ovlaštena osoba Agencije može provoditi razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka radi dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 351.

(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora subjektu nadzora dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadržava najmanje:

1. predmet nadzora

2. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati

4. datum početka obavljanja nadzora i

5. razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama Agencije za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Agencija može tijekom nadzora dopuniti obavijest o nadzoru. Na dopunu obavijesti o nadzoru se na odgovarajući način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba Agencije može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora, ako nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.

Neposredni nadzor poslovanja

Članak 352.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, nakon zaprimanja obavijesti o nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu subjekta nadzora i na ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovu ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove u vezi s kojima Agencija obavlja nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

(3) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaks uređaja, zapise o elektroničkoj komunikaciji, druge evidencije o prometu podataka, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba Agencije. Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti subjektu nadzora, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Relevantne osobe subjekta nadzora dužne su s ovlaštenom osobom Agencije provesti razgovor i dati informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 353.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez prisutnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije subjekt nadzora dužan je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba Agencije tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Agencije obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

Kontrola informacijskog sustava

Članak 354.

(1) Subjekt nadzora koji u svom poslovanju koristi informacijski sustav dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

Završetak postupka neposrednog nadzora

Članak 355.

(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica, odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora ako su oni utvrđeni u postupku nadzora. Uprava subjekta nadzora je dužna bez odgode zapisnik o obavljenom nadzoru dostaviti nadzornom odboru.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana njegova primitka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može odrediti rok koji je kraći od roka iz stavka 2. ovoga članka, kad je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih bitnih štetnih posljedica za društvo za upravljanje, UCITS fond, depozitara, imatelja udjela ili treće osobe.

(4) Ako su u postupku nadzora utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, ali su one otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.

(5) Ako nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene zapisnikom iz stavka 1. ovoga članka, za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera, budu otklonjene prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika.

(6) U slučaju da subjekt nadzora, u skladu sa stavcima 4. i/ili 5. ovoga članka, otkloni sve nezakonitosti i/ili nepravilnosti, Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

(7) Prije donošenja rješenja iz stavka 6. ovoga članka Agencija može provjeriti postupanje subjekta nadzora te zatražiti dostavu dokumentacije ili drugih dokaza, kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Razlozi prigovora

Članak 356.

Prigovor protiv zapisnika o obavljenom nadzoru dopušten je iz ovih razloga:

1. ako je zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom nad kojom Agencija nije nadležna provoditi nadzor ili

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Sadržaj prigovora

Članak 357.

(1) Prigovor mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu

3. razloge prigovora i

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

(2) U prigovoru subjekt nadzora može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i nepravilnosti navedene u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se subjekt nadzora u izjavi poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

(3) Nakon isteka roka za prigovor subjekt nadzora nema pravo navoditi nove činjenice i iznositi nove dokaze.

(4) Dostavljeni prigovor na zapisnik čini sastavni dio zapisnika.

Posredni nadzor poslovanja

Članak 358.

(1) Ovlaštena osoba Agencije tijekom posrednog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni u propisanom roku i propisanoj formi

2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni

3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima o upravljanju rizicima, u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i donesenim propisima na temelju njih i

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Agencija će, pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

Završetak postupka posrednog nadzora

Članak 359.

(1) U slučaju nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora, utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba Agencije sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica odnosno opisom nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora utvrđenih u postupku nadzora.

(3) Na završetak postupka posrednog nadzora na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 355. do 357. ovoga Zakona.

(4) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao i u slučaju neposrednog nadzora.

Nadzorne mjere

Članak 360.

(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora Agencija može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa ulagatelja i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i podzakonskim aktima te međunarodnim aktima i propisima.

(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s vlastitim poslovnim politikama i usvojenim pravilima subjekta nadzora te standardima i pravilima struke, ili se oni dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u vezi s organizacijskim zahtjevima i upravljanjem rizicima.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Članak 361.

Agencija je ovlaštena raznim vrstama objava (uputama, smjernicama i sl.) obavještavati određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa iz njezine nadležnosti ili s njima povezanih općih pravnih akata.

POGLAVLJE III.

NADZOR DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE I UCITS FONDOVA OSNOVANIH U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nadležnost Agencije za nadzor

Članak 362.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem društava za upravljanje iz Republike Hrvatske i UCITS fondova osnovanih u Republici Hrvatskoj vezano za poslovanje koje obavljaju na području i izvan Republike Hrvatske.

(2) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije:

1. osobe koja je s društvom za upravljanje i UCITS fondom u odnosu uske povezanosti

2. imatelja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje i

3. druge osobe i/ili subjekta koji mogu imati informacije korisne i/ili potrebne za provođenje postupka nadzora.

(3) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od osobe na koju je društvo za upravljanje delegiralo određene poslove zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 352. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 352. stavkom 4. ovoga Zakona.

(4) Ako je za nadzor osobe iz stavka 2. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, Agencija će u suradnji s tim tijelom obaviti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te osobe, u skladu s odredbama dijela petnaestoga ovoga Zakona.

Vrste nadzornih mjera

Članak 363.

Agencija društvu za upravljanje, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. opomenu

2. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

3. posebne nadzorne mjere i

4. oduzimanje odobrenja za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim UCITS fondovima.

Opomena

Članak 364.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju bitan utjecaj i posljedice na poslovanje društva za upravljanje, UCITS fondova, tržišta i/ili ulagatelja, Agencija može izreći opomenu društvu za upravljanje.

(2) Agencija može opomenu javno objaviti.

(3) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da društvo za upravljanje ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je društvo za upravljanje dužno to učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje ne postupi po nalogu Agencije iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(5) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad društvom za upravljanje u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li društvo za upravljanje postupilo po nalogu Agencije iz stavka 3. ovoga članka odnosno rješenju iz stavka 4. ovoga članka te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 365.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa, drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju njih, uredbi Europske unije kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora, smjernica europskih nadzornih tijela iz članka 3. ovoga Zakona ili povredu vlastitih poslovnih politika i usvojenih pravila te standarda i pravila struke ili njihovu nedosljednu primjenu, rješenjem će društvu za upravljanje naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja i zabranu svakog daljnjeg postupanja koje predstavlja povredu navedenih propisa.

(2) Agencija će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka navesti i rokove u kojima je društvo za upravljanje dužno otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

Izvješće revizora o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 366.

Ako pri obavljanju nadzora Agencija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i druge poslovne dokumentacije koju je društvo za upravljanje dužno voditi prema odredbama ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa donesenih na temelju njih, odnosno ako utvrdi druge bitnije nezakonitosti, može naložiti društvu za upravljanje da podnese izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, kojemu je dužno priložiti mišljenje revizora iz kojeg je vidljivo jesu li su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Izvještaj o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 367.

(1) Društvo za upravljanje dužno je otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji podnijeti izvještaj o mjerama koje je poduzelo za njihovo otklanjanje, unutar roka koji je odredila Agencija.

(2) Izvještaju iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(3) Kad izvještaj iz stavka 1. ovoga članka nije potpun ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija će zatražiti nadopunu izvještaja i rok u kojemu se izvještaj mora nadopuniti.

(4) Kad Agencija ne zatraži nadopunu izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 60 dana od podnošenja izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene

Članak 368.

(1) Ako Agencija iz izvještaja iz članka 367. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene te da je postupak nadzora okončan.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad društvom za upravljanje u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Posebne nadzorne mjere

Članak 369.

(1) Agencija je ovlaštena društvu za upravljanje izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovoga članka:

1. ako društvo za upravljanje nije postupilo u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 365. ovoga Zakona

2. ako nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 48. do 66. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju

3. ako je regulatorni kapital društva za upravljanje ispod propisanog minimuma iz članka 21. ovoga Zakona

4. ako ne poštuje odredbe o ograničenjima ulaganja UCITS fondova kojima upravlja ili o drugim ograničenjima propisanim prospektom UCITS fonda te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i

5. u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti društvu za upravljanje da poveća kapital na razinu predviđenu člankom 21. ovoga Zakona

2. naložiti nadzornom odboru društva za upravljanje da razriješi člana ili članove uprave i da imenuje novog člana ili članove uprave

3. naložiti društvu za upravljanje opoziv člana ili članova nadzornog ili upravnog odbora i imenovanje novog člana ili novih članova nadzornog ili upravnog odbora

4. privremeno zabraniti društvu za upravljanje:

– isplate iz rezerve i dobiti društva za upravljanje članovima društva za upravljanje, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, prokuristu ili radnicima društva za upravljanje

– sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, odnosno članovima, članovima uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora, prokuristima i društvima koja su s društvom za upravljanje u odnosu uske povezanosti

– izdavanje i otkup udjela u UCITS fondu te nuđenje udjela

– raspolaganje imovinom UCITS fonda

– obavljanje pojedinih ili svih poslova određene vrste ili zabraniti širenje mreže osoba ovlaštenih za nuđenje udjela u UCITS fondovima ili uvođenje novih proizvoda ili ih ograničiti i

– obavljanje pojedinih ili svih djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona.

5. naložiti društvu za upravljanje da uspostavi, provodi ili poboljša organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 48. do 66. ovoga Zakona ili pravilnicima koji te uvjete pobliže uređuju

6. naložiti društvu za upravljanje likvidaciju UCITS fonda ili pripajanje drugom UCITS fondu

7. naložiti društvu za upravljanje da u roku koji odredi Agencija prenese upravljanje UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje, u skladu s postupkom propisanim člancima 85. do 89. ovoga Zakona

8. naložiti društvu za upravljanje poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima

9. naložiti društvu za upravljanje da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem društva za upravljanje ili UCITS fonda kojim upravlja

10. naložiti društvu za upravljanje smanjenje troškova poslovanja, uključujući ograničenje plaća i drugih primanja članova uprave, nadzornog odbora ili upravnog odbora i radnika društva za upravljanje

11. naložiti nadzornom odboru društva za upravljanje da imenuje odgovarajuće odbore za pojedina područja poslovanja koji su u nadležnosti nadzornog odbora

12. naložiti društvu za upravljanje da promjeni, smanji ili prestane obavljati određenu aktivnost za koju Agencija utvrdi da je prouzročila znatne gubitke ili da predstavlja veliki rizik za društvo za upravljanje ili UCITS fondove kojima upravlja

13. naložiti da društvo za upravljanje suspendira jednu ili više osoba s posebnim pravima ili odgovornostima ili

14. naložiti društvu za upravljanje druge razmjerne mjere koje su potrebne da bi društvo za upravljanje poslovalo u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa donesenih na temelju njih.

(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka, kada je to primjenjivo.

(4) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji dostaviti izvještaj o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 366. i članka 367. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.

Članak 370.

Ako je donošenje mjera iz članka 369. ovoga Zakona potrebno radi zaštite ulagatelja i/ili javnog interesa, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati te su činjenice na kojima se mjera temelji utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o njima neposredno riješiti u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Oduzimanje odobrenja za rad

Članak 371.

(1) Agencija može oduzeti odobrenje za rad društvu za upravljanje za sve ili za pojedine djelatnosti:

1. ako je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način

2. ako društvo za upravljanje prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano

3. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost upravljanja portfeljem ne udovoljava uvjetima propisanima zakonom koji uređuje tržište kapitala za vođenje portfelja, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost

4. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost investicijskog savjetovanja ne udovoljava uvjetima propisanima zakonom koji uređuje tržište kapitala za investicijsko savjetovanje, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost

5. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima ne udovoljava uvjetima propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost

6. ako Agencija ocijeni da se poslovanje društva za upravljanje ne vodi pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s dobrom poslovnom praksom

7. ako je društvo za upravljanje teže i/ili sustavno kršilo odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih se dužno pridržavati

8. ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 365. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 369. ovoga Zakona

9. ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s rješenjem iz članka 377. stavka 5. ovoga Zakona

10. ako društvo za upravljanje krši odredbe o pravovremenom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od tri godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem

11. ako društvo za upravljanje obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost ili likvidnost fondova kojima upravlja

12. ako društvo za upravljanje nije organiziralo poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige UCITS fondova kojima upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li društvo za upravljanje u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li društvo za upravljanje UCITS fondovima u skladu s odredbama ovoga Zakona, zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa koji su na temelju njih doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati

13. ako društvo za upravljanje sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 48. do 66. ovoga Zakona ili pravilnicima koji te uvjete pobliže uređuju ili

14. ako društvo za upravljanje učestalo ne postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona kojima se propisuje obveza pružanja informacija ulagateljima.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 6. do 14. ovoga članka Agencija može društvu za upravljanje oduzeti odobrenje za osnivanje i upravljanje svim ili pojedinim UCITS fondovima.

(3) O oduzimanju odobrenja za rad Agencija će odmah obavijestiti depozitara UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja.

(4) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenje tužbe.

POGLAVLJE IV.

NADZOR DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE IZ REPUBLIKE HRVATSKE KOJE OBAVLJA DJELATNOST U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

Članak 372.

Ako društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske obavlja djelatnosti na području druge države članice putem podružnice, Agencija može samostalno provesti izravnu provjeru podataka iz članka 387. ovoga Zakona ili za to ovlastiti treću osobu, nakon što prethodno obavijesti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.

Mjere nad podružnicom u državi članici domaćinu društva za upravljanje

Članak 373.

Ako društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje putem podružnice obavlja djelatnosti u drugoj državi članici, unatoč upozorenju nadležnog tijela države članice domaćina, njemu ne dostavi izvještaje ili informacije koje odgovaraju onima iz članka 381. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili ne postupi po upozorenju nadležnog tijela države članice domaćina, Agencija će naložiti nadzorne mjere u skladu s odredbama ovoga Zakona i o poduzetim mjerama obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.

Obavještavanje nadležnih tijela države članice domaćina društva za upravljanje

Članak 374.

Ako Agencija društvu za upravljanje iz Republike Hrvatske oduzme odobrenje za rad, odnosno izrekne nadzornu mjeru zabrane obavljanja pojedinih djelatnosti, dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina društva za upravljanje.

POGLAVLJE V.

NADLEŽNOST AGENCIJE ZA NADZOR NAD DEPOZITAROM

Članak 375.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad depozitarom iz dijela devetoga ovoga Zakona.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, nadzor je provjera posluje li depozitar u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, uredbama Europske unije kojima se uređuje poslovanje depozitara UCITS fondova, u skladu s drugim propisima, kao i internim aktima, standardima i pravilima struke.

(3) Agencija u okviru nadzora provjerava i procjenjuje rizike kojima je depozitar izložen ili bi mogao biti izložen u dijelu poslova koje obavlja u skladu s ovim Zakonom, uzimajući u obzir mišljenja drugih nadzornih i regulatornih tijela koja su nadležna za nadzor poslovanja depozitara.

(4) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka, pored odredbi ovoga Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala o nadzoru nad kreditnom institucijom koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti.

(5) Nadzor nad poslovanjem kreditne institucije koja je depozitar UCITS fonda, u dijelu njezina poslovanja koji se odnosi na poslove depozitara, obavlja Agencija samostalno ili u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom.

(6) Agencija je ovlaštena od osoba na koje su delegirani poslovi depozitara zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 352. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 352. stavkom 4. ovoga Zakona.

Nadzorne mjere koje Agencija može izreći depozitaru

Članak 376.

(1) Agencija depozitaru, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi depozitara

2. opomenu

3. naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

4. oduzeti izdano odobrenje na izbor depozitara u skladu s člankom 237. stavkom 2. ovoga Zakona i

5. naložiti promjenu treće osobe iz članka 224. ovoga Zakona, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta treće osobe ili ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost treće osobe za uredno, pravodobno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Na nadzorne mjere iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka koje se mogu izreći depozitaru na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 364. do 369. ovoga Zakona.

Nadležnost Agencije za nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele UCITS fondova

Članak 377.

(1) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele UCITS fondova iz dijela šestoga glave 3. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad društvom za upravljanje.

(2) Kada Agencija obavlja nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele UCITS fondova, društvo za upravljanje koje je s istim sklopilo ugovor iz članka 164. ovoga Zakona dužno je Agenciji pružiti sve podatke potrebne za nadzor.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja pregledom poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 352. stavka 3. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na nuđenje udjela UCITS fondova ovlaštena ih je privremeno oduzeti u skladu s člankom 352. stavkom 4. ovoga Zakona, te uzimanjem izjava od članova uprave i drugih relevantnih osoba subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista, kada je to primjenjivo.

(4) Agencija može pravnoj osobi koja nudi udjele UCITS fondova naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 365., 367. i 368. ovoga Zakona.

(5) Agencija može naložiti društvu za upravljanje raskidanje ugovora o poslovnoj suradnji s pravnom osobom koja nudi udjele udjela UCITS fondova.

(6) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele UCITS fondova, odnosno otvorenih investicijskih fondovima s javnom ponudom kojima upravlja društvo za upravljanje iz članka 346. stavka 5. točke 5. ovoga Zakona, odnosno podružnica društva za upravljanje iz članka 346. stavka 5. točaka 6. i 7. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad društvom za upravljanje te u skladu sa stavcima 2. do 5. ovoga članka.

Nadležnost Agencije za nadzor nad drugom osobom

Članak 378.

Agencija je ovlaštena za obavljanje nadzora nad drugom osobom koja suprotno odredbama iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona obavlja osnovne i pomoćne djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj.

POGLAVLJE VI.

NADZOR DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA KOJA OBAVLJAJU DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem društva za upravljanje iz druge države članice koje putem podružnice obavlja djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Članak 379.

(1) Agencija je nadležna za nadzor društva za upravljanje iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj posluje putem podružnice, u dijelu koji se odnosi na udovoljavanje uvjetima iz članka 47. ovoga Zakona.

(2) Agencija je nadležna za nadzor društva za upravljanje iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske, u odnosu na obvezu postupanja u skladu s člankom 132. stavkom 8. i člankom 133. ovoga Zakona.

Ovlasti nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje u obavljanju nadzora nad radom podružnice društva za upravljanje osnovane u Republici Hrvatskoj

Članak 380.

(1) Ako društvo za upravljanje iz druge države članice posluje putem podružnice na području Republike Hrvatske, nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje na području Republike Hrvatske može, samostalno ili putem osobe koju je ono ovlastilo, izravno provesti provjeru podataka iz članka 387. ovoga Zakona, po prethodnoj obavijesti Agenciji.

(2) Neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena obaviti neposredni nadzor podružnice društva za upravljanje iz druge države članice u dijelu u kojem se ista dužna pridržavati odredbi ovoga Zakona, kao i radi zaštite interesa ulagatelja i drugih osoba koje koriste usluge društva za upravljanje ili radi zaštite javnog interesa.

(3) Nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje ovlašteno je sudjelovati u neposrednom nadzoru iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, neovisno o tome tko obavlja neposredni nadzor nad poslovanjem podružnice.

Ovlasti Agencije u obavljanju nadzora nad društvom za upravljanje iz druge države članice koje izravno ili putem podružnice obavlja djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Članak 381.

(1) Agencija može u statističke svrhe zahtijevati od svih društava za upravljanje iz drugih država članica koja su osnovala podružnicu na području Republike Hrvatske periodičke izvještaje o aktivnostima tih podružnica.

(2) U svrhu izvršavanja svojih ovlasti Agencija može zahtijevati od društva za upravljanje iz druge države članice koje izravno ili putem podružnice obavlja djelatnosti u Republici Hrvatskoj dostavu podataka nužnih za nadzor usklađenosti s odredbama ovoga Zakona koje se na njih primjenjuju.

(3) Ako Agencija utvrdi da društvo za upravljanje iz druge države članice koje izravno ili putem podružnice obavlja djelatnosti u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa i drugih zakona kojim se određuje poslovanje subjekta nadzora te propisa donesenih na temelju njih, koje se na njega primjenjuju, zbog čega bi se mogle izreći nadzorne mjere iz članka 363. ovoga Zakona, zahtijevat će od društva za upravljanje da u određenom roku otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti i o tome dostavi dokaze Agenciji. Agencija će o učinjenom obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje.

(4) Ako društvo za upravljanje iz stavka 3. ovoga članka istekom roka koji je odredila Agencija ne dostavi izvještaje ili informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ili ne otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji ne dostavi dokaze o njihovu otklanjanju, Agencija će o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje.

(5) Nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje dužno je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da društvo za upravljanje iz stavka 3. ovoga članka Agenciji dostavi tražene izvještaje ili informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odnosno otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti i o tome dostavi dokaze Agenciji i o poduzetim mjerama obavijestiti Agenciju.

(6) Ako društvo za upravljanje iz stavka 3. ovoga članka, unatoč mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje ili zbog toga što su te mjere bile neodgovarajuće, i dalje odbija Agenciji dostaviti izvještaje ili informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ili nastavlja s kršenjem odredbi ovoga Zakona, Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje o mjerama koje će Agencija poduzeti kako bi se društvo za upravljanje spriječilo u kršenju odredbi ovoga Zakona.

(7) Nakon dostave obavijesti iz stavka 6. ovoga članka nadležnom tijelu matične države članice društva za upravljanje Agencija će društvu za upravljanje iz stavka 3. ovoga članka naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti.

(8) Ako unatoč mjerama iz stavka 7. ovoga članka društvo za upravljanje iz stavka 3. ovoga članka nastavi kršiti odredbe ovoga Zakona, Agencija:

a) će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti društvu za upravljanje na području Republike Hrvatske i o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje, Europsku komisiju i ESMA-u ili

b) se po tom pitanju može obratiti ESMA-i, ako smatra da nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje u izvršavanju svojih dužnosti nije postupilo primjereno.

(9) Prije postupanja u skladu sa stavcima 3. do 8. ovoga članka Agencija može u hitnim slučajevima izreći mjere koje su nužne za zaštitu interesa ulagatelja i drugih osoba kojima se pružaju usluge. Agencija će što je prije moguće o izrečenim mjerama obavijestiti Europsku komisiju, ESMA-u i nadležna tijela država članica kojih se to tiče.

Članak 382.

(1) U slučajevima oduzimanja odobrenja za rad društvu za upravljanje, u potpunosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, za koje je Agenciji poznato da upravlja UCITS fondom iz druge države članice, Agencija će nadležnom tijelu matične države članice UCITS fonda prethodno dostaviti obavijest o takvom oduzimanju odobrenja za rad.

(2) Kada Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje koje upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske, o oduzimanju odobrenja za rad tom društvu, u cijelosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu interesa ulagatelja, uključujući, među ostalim, i zabranu obavljanja transakcija ili zabranu izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda, na području Republike Hrvatske.

POGLAVLJE VII.

NADZOR PODRUŽNICA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE IZ TREĆIH DRŽAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem podružnice društva za upravljanje iz trećih država

Članak 383.

Nadzor nad poslovanjem podružnice društva za upravljanje iz treće države Agencija obavlja na način i u opsegu obavljanja nadzora nad društvom za upravljanje iz Republike Hrvatske.

DIO PETNAESTI

SURADNJA S DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA REPUBLIKE HRVATSKE I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

Europska nadzorna tijela

Članak 384.

(1) ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala, osnovana Uredbom (EZ) 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(2) EBA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor banaka osnovana Uredbom (EZ) 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(3) EIOPA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor osiguranja i mirovinskih osiguranja, osnovana Uredbom (EZ) 1094/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(4) ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EZ) 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(5) ESMA, EBA i EIOPA tvore ESFS – Europski sustav financijskih agencija, kome pripada i ESBR.

Suradnja nadzornih tijela Republike Hrvatske

Članak 385.

(1) Agencija i druga nadzorna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju i nadzor istih ili drugih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o tim subjektima nadzora potrebne za provođenje postupka supervizije i nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za rad ili drugim postupcima.

(2) Nadzorna tijela dužna su se međusobno obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela.

Članak 386.

(1) Društvo za upravljanje koje je subjekt u financijskom konglomeratu, u smislu zakona koji uređuje dodatnu superviziju reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat, uključuje se:

a) u konsolidirani nadzor kreditnih institucija i investicijskih društava ili u dodatni nadzor društava za osiguranje u grupi osiguravatelja

b) u dodatni nadzor ako je grupa financijski konglomerat ili

c) u postupak utvrđivanja postojanja financijskog konglomerata.

(2) Društvo za upravljanje uključuje se u financijski sektor kojem pripada i u grupi, a ako ne pripada isključivo jednom sektoru u grupi, uključuje se u najmanji financijski sektor.

(3) Za potrebe dodatnog nadzora iz stavka 1. točke b) ovoga članka, prema društvu za upravljanje postupa se kao prema dijelu financijskog sektora u koji je ono uključeno na temelju stavka 2. ovoga članka.

Suradnja s nadležnim tijelima iz druge države članice, ESMA-om i ESRB-om

Članak 387.

(1) Agencija surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica, ESMA-om i ESRB-om. Agencija im dostavlja informacije važne za izvršenje njihovih nadzornih dužnosti nad poštivanjem propisa kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ. Za ostvarenje te svrhe Agencija je dužna drugom nadležnom tijelu:

1. na njegov zahtjev dostaviti sve informacije važne za izvršenje njihovih nadzornih dužnosti i

2. na vlastitu inicijativu dostaviti sve informacije važne za izvršenje nadzornih dužnosti tog nadležnog tijela.

(2) Informacija se smatra važnom ako bi mogla bitno utjecati na ocjenu financijske snage nadzirane financijske institucije države članice.

(3) Agencija surađuje s nadležnim tijelima druge države članice i putem sudjelovanja u provođenju istražnih radnji.

(4) Stavci 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na suradnju Agencije i drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske s nadležnim tijelima druge države članice, ako je to potrebno zbog savjetovanja ili informiranja prilikom odlučivanja o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u nadziranoj financijskoj instituciji te države članice, koji je podnijela:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili

3. osoba koja je društvo majka u odnosu na osobe iz točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(5) Agencija pri suradnji iz stavaka 1. i 3. ovoga članka postupa u skladu sa svojim ovlastima i kada se radnje, koje su predmet te suradnje, ne poduzimaju u Republici Hrvatskoj.

(6) Agencija svojim poslovanjem na području nadzora poslovanja društava za upravljanje potiče suradnju između nadležnih tijela država članica, posebno razmjenu svih pojedinih informacija između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina društva za upravljanje i UCITS fonda.

(7) Kada Agencija u postupku nadzora nad društvom za upravljanje koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice utvrdi činjenice koje mogu bitno utjecati na sposobnost društva za upravljanje za uredno izvršavanje djelatnosti upravljanja UCITS fondom, o utvrđenom će bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda.

(8) Kada Agencija u postupku nadzora nad UCITS fondom iz Republike Hrvatske kojim upravlja društvo za upravljanje iz druge države članice utvrdi činjenice koje mogu bitno utjecati na sposobnost društva za upravljanje za uredno izvršavanje djelatnosti upravljanja UCITS fondom ili usklađenost s odredbama ovoga Zakona, o utvrđenom će bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje.

Prikupljanje i obrada informacija

Članak 388.

(1) Agencija je ovlaštena i odgovorna za prikupljanje i obradu informacija o činjenicama i okolnostima koje su važne za izvršavanje njezinih obveza i dužnosti određenih ovim Zakonom i Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(2) Informacijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito informacije o:

1. odobrenjima za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima i drugim odobrenjima koje Agencija izdaje na temelju odredaba ovoga Zakona

2. članovima uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje, njihovoj organizaciji i radu interne revizije

3. podružnicama, odnosno izravnom obavljanju djelatnosti društva za upravljanje u drugim državama članicama i podružnicama, odnosno izravnom obavljanju djelatnosti društva za upravljanje iz druge države članice u Republici Hrvatskoj

4. podružnicama društva za upravljanje u trećim državama

5. podružnicama društava za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj

6. financijskom položaju i poslovanju društva za upravljanje i drugih osoba nad kojima je Agencija ovlaštena obavljati nadzor

7. imateljima kvalificiranog udjela

8. nadzornim mjerama koje je Agencija izrekla na temelju odredaba ovoga Zakona i

9. informacijama koje je saznala, u okviru razmjene informacija, od drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države.

(3) Za dobivanje informacija iz registara i evidencija koje vode sudovi i drugi državni organi i tijela Agencija je oslobođena plaćanja pristojbi i naknada.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 389.

(1) Radnici Agencije, revizori i druge stručne osobe koje rade ili su radile po ovlaštenju Agencije dužni su sve informacije u vezi sa subjektima nadzora koje su saznali tijekom rada za Agenciju čuvati kao povjerljive.

(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1. dostavljanje povjerljivih podataka koji se priopćavaju za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ili to pisanim putem zatraži ovlašteno tijelo iz druge države članice i

2. dostavljanje povjerljivih podataka u slučajevima kad je nad subjektom nadzora pokrenut stečajni postupak ili je u tijeku postupak prisilne likvidacije.

(3) Razmjena i dostavljanje podataka između Agencije i nadležnih tijela drugih država članica, ESMA-e i ESRB-a ne smatra se odavanjem povjerljivih podataka, a Agencija, nadležna tijela drugih država članica, ESMA i ESRB dužni su čuvati primljene podatke kao povjerljive te ih mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani. U obavijesti kojom se razmjenjuju ili dostavljaju podaci može se naznačiti da se podaci ne smiju objaviti bez izričitog odobrenja tijela koje daje podatke.

(4) Agencija može dostavljati i razmjenjivati podatke s nadležnim tijelima trećih država radi obavljanja nadzora nad subjektima nadzora, na temelju sporazuma o suradnji, samo ako postoji obveza da se dostavljeni podaci čuvaju kao povjerljivi, koja obveza je najmanje ekvivalentna obvezi čuvanja povjerljivih podataka na način predviđen ovim člankom.

(5) U slučaju dostave podatka koji potječe iz druge države članice Agencija ga može proslijediti samo uz izričitu suglasnost nadležnog tijela te države članice te se podaci mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su dani.

(6) Kada Agencija zaprimi povjerljive podatke u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, oni se mogu koristiti samo:

1. pri provjeri ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti o kojima odlučuje na temelju ovoga Zakona

2. pri obavljanju nadzora, osobito u smislu provjere poslovanja, administrativnih i računovodstvenih procedura i mehanizama unutarnjih kontrola, i pri izricanju nadzornih mjera i

3. u prekršajnim postupcima i u postupcima pred upravnim sudom koji se vode protiv rješenja Agencije.

Obavještavanje nadležnog tijela o sumnji na kršenje propisa

Članak 390.

(1) Ako Agencija ima osnove sumnje da je osoba, koja nije subjekt nadzora Agencije, u drugoj državi članici počinila djelo koje predstavlja kršenje propisa kojima se u pravni poredak te države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, o tome će obavijestiti nadležno tijelo te države članice i u toj obavijesti navesti sve pojedinosti koje su joj poznate.

(2) Ako Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela druge države članice sa sadržajem iz stavka 1. ovoga članka, poduzet će odgovarajuće mjere i obavijestiti nadležno tijelo te države članice o ishodu tih mjera i, u mjeri u kojoj je to moguće, bitnim događajima u međuvremenu.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne isključuju i ne ograničavaju ovlasti Agencije za nadzor prema drugim odredbama ovoga Zakona.

Članak 391.

(1) Agencija je nadležna za izricanje mjera društvu za upravljanje koje upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske, u odnosu na taj UCITS fond, u slučaju kršenja odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega i prospekta UCITS fonda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo države članice domaćina UCITS fonda može izreći mjere društvu za upravljanje koje upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske u slučaju kršenja odredbi drugih propisa koji su na snazi u toj državi članici ili zahtjeva iz članaka 92. i 94. Direktive 2009/65/EC.

(3) U slučaju kada Agencija društvu za upravljanje koje upravlja UCITS fondom iz Republike Hrvatske naloži obustavu izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda ili izrekne drugu bitnu nadzornu mjeru, o navedenom će bez odgode obavijestiti države članice domaćine UCITS fonda.

(4) Ako UCITS fondom iz Republike Hrvatske upravlja društvo za upravljanje iz druge države članice, Agencija će o mjeri iz stavka 3. ovoga članka bez odgode obavijestiti i nadležno tijelo matične države članice društva za upravljanje.

(5) Kada društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj trguje udjelima UCITS fonda iz druge države članice, a Agencija ima osnove sumnje da društvo za upravljanje krši odredbe ovoga Zakona u dijelu u kojem Agencija nije ovlaštena za nadzor, o tome će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda.

(6) Ako društvo za upravljanje, unatoč mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda ili zbog toga što su te mjere bile neodgovarajuće ili nisu poduzete u razumnom roku, i dalje nastavi postupati na način koji evidentno šteti interesima ulagatelja iz Republike Hrvatske, Agencija može:

a) nakon dostave obavijesti nadležnom tijelu matične države članice UCITS fonda, naložiti društvu za upravljanje iz stavka 5. ovoga članka odgovarajuće nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti uključujući i mogućnost zabrane trgovanja udjelima UCITS fonda iz druge države članice u Republici Hrvatskoj ili

b) obratiti se ESMA-i.

(7) Agencija će što je prije moguće o izrečenim mjerama iz stavka 6. točke a) ovoga članka obavijestiti Europsku komisiju, ESMA-u i nadležna tijela država članica kojih se to tiče.

Suradnja prilikom provjere poslovanja

Članak 392.

(1) Ako je radi ispunjavanja obveza iz ovoga Zakona potrebno provesti provjeru poslovanja određenog subjekta ili obaviti druge istražne radnje u drugoj državi članici, Agencija može zatražiti suradnju nadležnog tijela te države članice.

(2) Kada nadležno tijelo druge države članice zaprimi zahtjev Agencije iz stavka 1. ovoga članka, dužno je:

a) provesti provjeru poslovanja ili obaviti druge istražne radnje

b) omogućiti Agenciji provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji ili

c) omogućiti trećoj osobi koju Agencija ovlasti (revizor ili drugi stručnjak) provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji.

(3) Ako nadležno tijelo druge države članice na svom teritoriju obavlja radnje iz stavka 1. ovoga članka, Agencija od nadležnog tijela druge države članice može zatražiti da radnici Agencije sudjeluju u njihovu obavljanju, u suradnji s radnicima tog nadležnog tijela.

(4) Agencija će na zahtjev nadležnog tijela druge države članice za suradnjom:

a) provesti provjeru poslovanja određenog subjekta ili obaviti druge istražne radnje koje treba provesti u Republici Hrvatskoj

b) omogućiti nadležnom tijelu druge države članice ili trećoj osobi koju ono ovlasti provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji u Republici Hrvatskoj ili

c) omogućiti trećoj osobi (revizoru ili drugom stručnjaku) koju ono ovlasti provođenje provjere poslovanja ili obavljanje drugih istražnih radnji u Republici Hrvatskoj.

(5) Agencija će na zahtjev nadležnog tijela druge države članice omogućiti njegovim radnicima sudjelovanje u obavljanju radnji iz stavka 4. ovoga članka, u suradnji s radnicima Agencije.

(6) Ako nadležno tijelo druge države članice u Republici Hrvatskoj obavlja radnje iz stavka 4. ovoga članka, Agencija od nadležnog tijela druge države članice može zatražiti da radnici Agencije sudjeluju u njihovu obavljanju, u suradnji s radnicima tog nadležnog tijela.

Odbijanje suradnje

Članak 393.

(1) Agencija može odbiti zahtjev za dostavom informacija iz članka 387. stavka 1. ovoga Zakona ili zahtjev za suradnjom iz članka 392. stavka 4. ovoga Zakona samo ako:

1. istraga, provjera na licu mjesta ili razmjena podataka mogu imati negativan utjecaj na suverenitet, sigurnost ili javni red u Republici Hrvatskoj

2. je pokrenut postupak za ista djela i za iste osobe pred nadležnim sudom Republike Hrvatske ili

3. je već donesena pravomoćna odluka nadležnog suda Republike Hrvatske za iste osobe i iste radnje pred nadležnim tijelima.

(2) U slučaju odbijanja suradnje Agencija je dužna o tome obavijestiti nadležno tijelo koje je zatražilo pomoć i dostaviti sve dostupne podatke o razlozima odbijanja suradnje.

Obavještavanje Europske komisije i ESMA-e

Članak 394.

(1) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju i ESMA-u o:

1. broju i vrsti slučajeva iz članka 124. stavaka 3. i 4. te članka 132. stavka 5. ovoga Zakona i u kojima je odbila izdati odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom društvu za upravljanje iz članka 133. ovoga Zakona i

2. izrečenim mjerama iz članka 381. ovoga Zakona.

(2) Agencija se može obratiti ESMA-i u slučajevima kada:

1. nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev za razmjenom informacija ili ne postupi po njemu u razumnom roku

2. nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev Agencije iz članka 392. stavka 1. ovoga Zakona ili ne postupi po njemu u razumnom roku ili

3. nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev Agencije iz članka 392. stavaka 3. i 6. ovoga Zakona ili ne postupi po njemu u razumnom roku.

(3) Agencija će obavijestiti ESMA-u i o svim odobrenjima koje Agencija izda društvima za upravljanje za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima na temelju članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.

Odnos s tijelima Europske unije

Članak 395.

(1) Agencija obavještava Europsku komisiju o izdavanju svakog odobrenja društvu za upravljanje:

1. kojem je neizravno ili izravno nadređena pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi i

2. na temelju kojeg osoba iz treće države postaje nadređena osoba društvu za upravljanje.

(2) Agencija obavještava Europsku komisiju i ESMA-u o svim bitnim preprekama na koje su naišla društva za upravljanje pri obavljanju poslova upravljanja otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom u trećim državama.

(3) Ako Europska komisija odluči da nadzorna tijela druge države članice moraju obustaviti ili prekinuti odlučivanje o zahtjevu osobe iz neke treće države, Agencija će rješenjem prekinuti postupak na rok od najviše tri mjeseca u pitanjima odlučivanja o sljedećim zahtjevima:

1. za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje kojem je neizravno ili izravno nadređena pravna osoba iz treće države na koju se primjenjuje odluka Europske komisije i

2. za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg osoba iz treće države, na koju se odnosi odluka Europske komisije, postaje nadređena društvu za upravljanje.

(4) Ako Vijeće Europske unije odluči da se prekid postupka produlji, Agencija će rješenjem produljiti rok prekida postupka na razdoblje određeno odlukom Vijeća Europske unije.

(5) Mjere iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na:

1. osnivanje društva za upravljanje koje će imati položaj:

a) ovisnog društva za upravljanje koje je u trenutku donošenja odluke iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka ovlašteno obavljati poslove upravljanja UCITS fondovima u drugoj državi članici ili

b) ovisnog društva ovisnog društva za upravljanje iz podtočke a) ove točke.

2. izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela:

a) društvu za upravljanje koje je u trenutku donošenja odluke iz stavka 3. ili 4. ovoga članka ovlašteno obavljati poslove upravljanja UCITS fondovima u drugoj državi članici ili

b) ovisnog društva ovisnog društva za upravljanje iz podtočke a) ove točke.

(6) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju, na njezin zahtjev, o svakom zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, ako su ti podaci potrebni Europskoj komisiji za utvrđivanje činjenica potrebnih za donošenje odluke iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka.

DIO ŠESNAESTI

PREKRŠAJNE ODREDBE

Uvodne odredbe

Članak 396.

(1) U slučaju da je društvo za upravljanje, odnosno trgovačko društvo depozitar, za koje je Agencija utvrdila da je prekršilo odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, matično društvo u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja ili ovisno društvo matičnog društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, prihod i ukupan godišnji prihod iz članka 4. stavka 1. točke 42. ovoga Zakona određuju se na temelju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako službeni godišnji financijski izvještaji u smislu članka 4. stavka 1. točke 43. ovoga Zakona za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane kazne, za osnovicu izračuna iznosa kazne uzet će se posljednja službena godišnja financijska izvješća koja su prethodila toj godini.

Teži prekršaji društva za upravljanje

Članak 397.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1% do 10% od ukupnog prihoda ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, koji je utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu, kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1. posluje u obliku različitom od onoga propisanog člankom 12. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

2. obavlja djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje nije dobilo odobrenje za rad Agencije ili ih nije upisalo kao djelatnost u sudski registar, u skladu s odredbom članka 15. stavka 1. ovoga Zakona ili obavlja druge djelatnosti protivno članku 15. stavku 2. ovoga Zakona

3. obavlja poslove upravljanja fondovima protivno odredbama članka 15. stavka 3. ovoga Zakona

4. svoju djelatnost obavlja izvan područja iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona

5. obavlja djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondom, djelatnosti upravljanja portfeljem, upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima, investicijskog savjetovanja te pohrane i administriranja, protivno odredbama članka 16. ovoga Zakona

6. regulatorni kapital društva za upravljanje nije u skladu s odredbama pravilnika iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona

7. osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima ili upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima ili upravljanja portfeljem, a ne ispunjava dodatne kapitalne zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona

8. regulatorni kapital društva za upravljanje nije u svakom trenutku veći ili jednak većem od iznosa iz članka 21. stavka 1. ili 3. ovoga Zakona ili stavke općih troškova iz članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona nisu u skladu s odredbama pravilnika iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona

9. o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 21. ovoga Zakona ne izvještava Agenciju najmanje jednom u šest mjeseci, u skladu s odredbama članka 22. stavka 1. ovoga Zakona

10. su vrste ili sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala i/ili rokovi njihove dostave protivni odredbama pravilnika iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona

11. protivno odredbama članka 29. stavka 1. ovoga Zakona ima ili stekne kontrolu ili kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring-društvu ili leasing-društvu

12. ima ili stekne dionice ili udjele u depozitaru, protivno odredbama članka 29. stavka 2. ovoga Zakona

13. ima ili stekne dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 221. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 29. stavka 3. ovoga Zakona

14. funkciju člana uprave društva za upravljanje, protivno odredbama članka 39. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja osoba koja nije dobila odobrenje Agencije za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

15. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave ili prokuristi ili članovi nadzornog odbora postupe protivno odredbama članka 47. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona

16. ne uspostavi sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja u skladu s odredbama članka 56. stavka 1. ovoga Zakona

17. protivno odredbama članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, poslove koje je dužno obavljati delegira trećim osobama bez odobrenja Agencije

18. delegira poslove na treće osobe bez da ispuni uvjete propisane odredbama članka 70. ovoga Zakona

19. protivno odredbama članka 85. stavka 2. ovoga Zakona, preuzme poslove upravljanja UCITS fondom bez odobrenja Agencije

20. ne vodi poslove društva za upravljanje i UCITS fonda u skladu s odredbama članka 106. ovoga Zakona

21. postupi poduzme radnje zabranjene odredbama članaka 107. i 108. ovoga Zakona

22. upravljajući UCITS fondom ne poštuje ograničenja iz članka 109. ovoga Zakona

23. vodeći registar udjela UCITS fonda priopći podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama protivno odredbama članka 114. stavka 1. ovoga Zakona

24. postupi protivno članku 119. stavku 3. ovoga Zakona

25. trguje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države protivno odredbama članka 147. ovoga Zakona

26. ne utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda, odnosno cijene udjela, u skladu s odredbama članaka 168. i članka 169. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

27. obustavu izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda ne provodi u skladu s odredbama članka 177. stavka 1. do 5. ili članka 178. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

28. ne postupi u skladu s odredbama članka 183. stavka 1. ovoga Zakona

29. započne javnu ponudu udjela UCITS fonda na području Republike Hrvatske protivno odredbama članka 188. stavka 1. ovoga Zakona

30. ne postupi u skladu s odredbama članka 193. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

31. ne objavi pravila UCITS fonda, kao i njihove izmjene i dopune, u skladu s odredbama članka 199. ovoga Zakona

32. ne postupi u skladu s odredbama članka 200. ili članka 201. ovoga Zakona, glede sadržaja ključnih podataka za ulagatelje

33. ne ažurira redovito ključne podatke za ulagatelje, u skladu s odredbama članka 202. ovoga Zakona

34. protivno odredbama članka 217. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona, izabere ili promijeni depozitara bez odobrenja Agencije, odnosno napravi bitne promjene ugovora o obavljanju poslova depozitara bez odobrenja Agencije

35. postupi protivno odredbama članka 233. stavka 1. ovoga Zakona

36. ne postupi u skladu s odredbom članka 237. stavka 3. ovoga Zakona

37. ne postupi u skladu s odredbom članka 237. stavka 5. ovoga Zakona

38. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 237. stavka 6. ovoga Zakona

39. izdaje druge vrste financijskih instrumenata, osim udjela UCITS fonda, protivno odredbama članka 241. stavka 1. ovoga Zakona

40. protivno odredbama članka 243. stavka 1. ovoga Zakona, osnuje UCITS fond bez odobrenja Agencije

41. započne početnu ponudu udjela UCITS fonda protivno odredbama članka 245. ovoga Zakona

42. ne vrati uplaćena sredstva ulagateljima u roku i uz uvjete iz članka 245. stavka 5. ovoga Zakona

43. naplaćuje naknade ili troškove protivno odredbama članka 247. ili članka 248. ovoga Zakona

44. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 252. ovoga Zakona

45. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 254. do 258. ovoga Zakona, a ne radi se o izuzecima od ograničenja ulaganja iz članka 259. ovoga Zakona

46. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 252. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

47. postupi protivno odredbama članka 253. stavaka 1., 2., 5., 6., 7. ili 8. ovoga Zakona

48. ulaže imovinu UCITS fonda protivno ograničenjima ulaganja iz članka 254. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 254. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

49. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 255. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

50. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 256. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

51. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 257. stavka 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

52. zaračuna ulaznu ili izlaznu naknadu protivno odredbama članka 257. stavka 3. ovoga Zakona

53. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 258. stavka 1. ovoga Zakona, a ne uskladi ulaganja fonda u roku iz članka 259. stavaka 2., 3. ili 4. ovoga Zakona

54. protivno odredbama članka 267. stavka 1. ovoga Zakona, društvo za upravljanje fondom prenositeljem započne provođenje postupka pripajanja bez odobrenja Agencije

55. društvo za upravljanje fondom prenositeljem provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja UCITS fondova, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 279. stavka 6. ovoga Zakona

56. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja UCITS fondova, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 279. stavka 6. ovoga Zakona

57. napajajući UCITS fond ne ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 293. stavka 2. ovoga Zakona

58. osnuje napajajući UCITS fond bez odobrenja Agencije, protivno odredbama članka 294. stavka 1. ovoga Zakona

59. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 310. stavka 1. ovoga Zakona

60. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom napajajućem UCITS fondu naplati ulazne i izlazne naknade, protivno odredbama članka 311. ovoga Zakona

61. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne osigura da su društvu za upravljanje napajajućim UCITS fondom, Agenciji, depozitaru i revizoru napajajućeg UCITS fonda u najkraćem mogućem roku dostupne informacije i podaci u skladu s odredbama članka 312. ovoga Zakona i/ili

62. nakon nastupa razloga za početak likvidacije ne donese odluku o likvidaciji UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 336. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka izriče se u iznosu koji je višekratnik iznosa od 1000,00 kuna. U slučaju kada je izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka manji od 200.000,00 kuna, društvo za upravljanje kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna.

(3) U slučaju da je društvo za upravljanje ili odgovorna osoba društva za upravljanje prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka je moguće utvrditi u novčanom iznosu, društvo za upravljanje ili odgovorna osoba društva za upravljanje kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u visini dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno spriječenog gubitka, čak i ako taj iznos prelazi propisani maksimum iz stavka 1., odnosno iz stavka 2. ovoga članka ili iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 40.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje.

Lakši prekršaji društva za upravljanje

Članak 398.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1. u roku od tri dana ne izvijesti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, u skladu s odredbama članka 28. stavka 2. ovoga Zakona

2. se o održanim sastancima ili sjednicama organa društva za upravljanje ne vode zapisnici, u skladu s odredbama članka 34. stavka 2. ovoga Zakona

3. nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, procjenjuje i nadzire, učinkovite i primjerene opće organizacijske uvjete te nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, procjenjuje i nadzire politike, mjere i postupke iz članka 48. ovoga Zakona

4. ne organizira poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru u skladu s odredbama članka 49. ovoga Zakona

5. protivno odredbama članka 50. stavka 1. ovoga Zakona, društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona, ulaže dio ili cijelu imovinu portfelja kojima upravlja u udjele fondova kojima upravlja, bez prethodnog odobrenja klijenta

6. društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona ne postupi u skladu s odredbama članka 50. stavka 2. ovoga Zakona

7. društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke c) ovoga Zakona, postupi protivno odredbama članka 50. stavka 3. ovoga Zakona

8. ne postupi u skladu s odredbama članka 52. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

9. funkcija interne revizije ne obavlja poslove propisane odredbama članka 55. stavka 3. ovoga Zakona

10. nije poduzelo sve primjerene mjere potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje, u skladu s odredbama članka 58. stavka 1. ovoga Zakona

11. nije propisalo i implementiralo jasne politike primitaka za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor, s namjerom sprječavanja i upravljanja sukobom interesa i preuzimanja neprimjerenih rizika, u skladu s odredbama članka 59. ovoga Zakona

12. glede procedure postupanja, evidencije i poslovne dokumentacije ne postupi u skladu s odredbama članka 62. ovoga Zakona

13. ne rješava pritužbe ulagatelja u skladu s odredbama članka 63. ovoga Zakona

14. nema, redovito ne ažurira ili ne održava svoju mrežnu stranicu sa sadržajem propisanim člankom 65. ovoga Zakona

15. ne ispunjava organizacijske zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 66. ovoga Zakona

16. ne izrađuje ili ne dostavlja izvještaje društva za upravljanje Agenciji u rokovima ili na način propisan pravilnikom iz članka 67. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno pravilnikom iz članka 67. stavka 4. ovoga Zakona

17. ne postupi u skladu s odredbama članka 69. stavka 5. ovoga Zakona

18. ne propiše ili ne implementira interne politike i procedure u skladu s odredbama članka 73. stavka 2. ovoga Zakona

19. sazna za stjecanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u društvu, a o tome bez odgode ne obavijesti Agenciju, u skladu s odredbama članka 82. stavka 6. ovoga Zakona

20. jednom godišnje Agenciji ne dostavi popis svih imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, u skladu s odredbama članka 82. stavka 7. ovoga Zakona

21. društvo prenositelj ne objavi informaciju o prijenosu upravljanja ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu, u skladu s odredbama članka 88. ovoga Zakona

22. društvo preuzimatelj ne objavi informaciju o prijenosu upravljanja ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu, u skladu s odredbama članka 88. ovoga Zakona

23. postupak naknade štete ne provede u skladu s pravilnikom iz članka 110. stavka 7. ovoga Zakona

24. ulagateljima najmanje jednom godišnje ne dostavi izvadak o stanju i prometima udjelima, prema odredbama članka 115. stavka 3. ovoga Zakona

25. na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika ne dostavi izvadak o stanju i prometima udjela, prema odredbama članka 115. stavka 4. ovoga Zakona

26. vodi registar ili objavljuje podatke iz registra udjela protivno pravilniku iz članka 120. ovoga Zakona

27. Agenciji ne dostavi obavijest o svakoj promjeni podataka iz obavijesti i dokumentacije iz članka 123. ovoga Zakona, u skladu s odredbama članka 124. stavka 6. ovoga Zakona

28. ne obavijesti Agenciju prema odredbama članka 125. stavka 1. ovoga Zakona

29. protivno odredbama članka 128. stavka 2. ovoga Zakona, osnuje podružnicu u trećoj državi bez odobrenja Agencije

30. društvo za upravljanje iz druge države članice Agenciji ne dostavi obavijest o svakoj promjeni podataka iz potvrde, obavijesti i priloga prema odredbama članka 131. stavka 3. ovoga Zakona

31. društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona koje trguje udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici u Republici Hrvatskoj, ne obavijesti Agenciju prema odredbama članka 140. stavka 1. ovoga Zakona

32. društvo za upravljanje iz članka 137. stavka 1. ovoga Zakona ne postupi u skladu s odredbama članka 140. stavka 2. ovoga Zakona

33. društvo za upravljanje iz druge države članice koje na području Republike Hrvatske trguje udjelima UCITS fondova protivno odredbama članka 143. stavka 2. ovoga Zakona

34. protivno odredbama članka 144. stavka 3. ovoga Zakona, društvo za upravljanje iz treće države osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj bez odobrenja Agencije

35. društvo za upravljanje iz članka 150. stavka 1. ovoga Zakona prije početka trgovanja Agenciji ne dostavi obavijest o namjeri početka trgovanja, u skladu s odredbama članka 151. stavka 1. ovoga Zakona

36. prije početka trgovanja o tome ne obavijesti Agenciju, u skladu s odredbama članka 155. stavka 2. ovoga Zakona

37. protivno odredbama članka 156. stavka 2. ovoga Zakona, oglašava UCITS fondove čiji se udjeli ne smiju nuditi na području Republike Hrvatske

38. se pri objavi promidžbenih sadržaja o UCITS fondovima i društvima koja njima upravljaju ne pridržava odredaba članka 160. ovoga Zakona glede nejasnih, odnosno dvosmislenih podataka ili su sadržaj ili rokovi ili izdavanje ili preinačivanje promidžbenog sadržaja o UCITS fondovima protivni pravilniku iz članka 162. ovoga Zakona

39. prikaz rezultata poslovanja UCITS fonda izrađuje protivno odredbama članka 161. stavka 1. ovoga Zakona

40. Agenciji ne dostavi obavijest iz članka 165. stavka 2. ovoga Zakona na način ili u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 165. stavka 3. ovoga Zakona

41. u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine UCITS fonda traju dulje od dva radna dana ne postupi u skladu s odredbama članka 169. stavka 7. ovoga Zakona

42. otkup obavi in specie, a on nije predviđen prospektom UCITS fonda ili ga obavi na način koji nije u skladu s odredbama članka 175. ovoga Zakona

43. ne postupi u skladu s odredbama pravilnika iz članka 181. ovoga Zakona

44. više od dva puta u razdoblju od tri godine ne postupi u skladu s odredbama članka 182. ovoga Zakona

45. ne postupi u skladu s odredbama članka 189. stavka 1. ovoga Zakona

46. ne ažurira prospekt UCITS fonda u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta u protekloj poslovnoj godini i ne objavi ga u skladu s odredbama članka 194. stavka 1. ovoga Zakona

47. ne dostavi ažurirani prospekt UCITS fonda u skladu s odredbama članka 194. stavka 2. ovoga Zakona

48. ne dostavi Agenciji sve promjene ključnih podataka za ulagatelje za svaki UCITS fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama članka 203. ovoga Zakona

49. ne izrađuje ili ne dostavlja polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje Agenciji u rokovima ili na način propisan odredbama članka 204. stavka 2., članka 206. ili članka 207. ovoga Zakona ili odredbama pravilnika iz članka 205. stavka 4. i članka 206. stavka 2. ovoga Zakona

50. društvo za upravljanje iz druge države članice ne postupi u skladu s odredbama članka 209. ovoga Zakona

51. ne omogući uvid u prospekt i posljednje polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 210. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

52. ne dostavi ulagatelju besplatno tiskani prospekt i ključne podatke za ulagatelje, u skladu s odredbama članka 211. stavka 3. ovoga Zakona

53. ne dostavi ulagateljima posljednje revidirane godišnje izvještaje ili polugodišnje izvještaje UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 211. stavka 4. ovoga Zakona

54. ne izrađuje mjesečne izvještaje o poslovanju UCITS fonda ili ga ne objavljuje u skladu s odredbama članka 212. stavka 1. ovoga Zakona

55. ne objavljuje i ne obavještava o svakom pravnom i poslovnom događaju u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja, u skladu s odredbama članka 213. stavka 1. ovoga Zakona

56. više od dva puta u razdoblju od tri godine ne dostavi dodatne informacije ulagateljima na njihov zahtjev, u skladu s člankom 214. ovoga Zakona

57. izda udjele protivno odredbama članka 246. ovoga Zakona

58. ne iskaže pokazatelj ukupnih troškova UCITS fonda u skladu s odredbama članka 250. ovoga Zakona

59. postupi protivno pravilniku iz članka 261. stavka 6. ovoga Zakona

60. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem ne obavijesti sve imatelje udjela u fondu preuzimatelju u skladu s odredbama članka 271. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, odnosno, društvo za upravljanje fondom prenositeljem ne obavijesti sve imatelje udjela u fondu prenositelju u skladu s odredbama članka 271. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona

61. imatelju udjela ne da kopiju revizorskog izvješća o pripajanju, u skladu s odredbama članka 277. stavka 2. ovoga Zakona

62. ne uskladi imovinu fonda preuzimatelja s odredbama ovoga Zakona i prospektom fonda preuzimatelja u roku iz članka 279. stavka 7. ovoga Zakona

63. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem ne obavijestiti Agenciju i depozitara fonda preuzimatelja u skladu s odredbama članka 280. ovoga Zakona

64. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem na svojim mrežnim stranicama ne objavi informaciju o provedbi statusne promjene pripajanja, u skladu s odredbama članka 281. ovoga Zakona

65. ne dostavi obavijest iz članka 301. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 301. stavka 2. ili članka 3. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 1. ili točke 7. ovoga Zakona

66. društvo za upravljanje glavnog UCITS fonda koje ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije s društvom za upravljanje napajajućim UCITS fondom, u skladu s odredbama članka 303. stavka 1. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

67. društvo za upravljanje napajajućim UCITS fondom koje ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije s društvom za upravljanje glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 303. stavka 1. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

68. društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom, ne dostavi depozitaru napajajućeg UCITS fonda sve informacije u vezi s glavnim UCITS fondom, u skladu s odredbama članka 305. stavka 1. ovoga Zakona

69. društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom ne prati učinkovito prikladnost upravljanja i poslovanja glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 313. stavka 1. ovoga Zakona

70. glede prestanka UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme ne postupi u skladu odredbama članka 342. ovoga Zakona i/ili

71. glede produljenja trajanja UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme ne postupi u skladu odredbama članka 343. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje.

Prekršaji određenih fizičkih osoba vezanih uz društvo za upravljanje ili depozitara

Članak 399.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. članovi uprave društva za upravljanje ako ne vode poslove društva za upravljanje, u skladu s odredbama članka 35. stavka 3. ovoga Zakona

2. član/članovi uprave društva za upravljanje ako ne vode poslovanje društva za upravljanje u skladu s odredbama članka 36. stavka 4. ovoga Zakona

3. član uprave ili prokurist društva za upravljanje ako postupi protivno odredbama članka 37. ovoga Zakona

4. član nadzornog odbora koji ne postupa u skladu s odredbama članka 46. ovoga Zakona

5. upravitelji ili ostali radnici depozitara ili njegovi prokuristi ili punomoćnici ako postupe protivno odredbama članka 229. stavka 4. ovoga Zakona i

6. članovi uprave i ostali radnici društva za upravljanje ili njegovi prokuristi ili punomoćnici ako postupe protivno odredbama članka 229. stavka 5. ovoga Zakona.

Prekršaji likvidatora UCITS fonda

Članak 400.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj likvidator UCITS fonda kao pravna osoba ako:

1. likvidaciju UCITS fonda ne provede u skladu s odredbama članka 336. ovoga Zakona

2. ne postupi u skladu s odredbama članka 338. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

3. postupi protivno zabranama propisanima odredbama članka 339. stavka 1. ovoga Zakona ili odredbama pravilnika iz članka 341. ovoga Zakona i/ili

4. ne postupi u skladu s odredbama članka 339. stavka 3. ovoga Zakona, u odnosu na dostavu izvješća Agenciji.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u likvidatoru pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka likvidator kao fizička osoba.

Prekršaji revizora

Članak 401.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizor:

1. UCITS fonda koje tijekom revizije godišnjih izvještaja ne postupi u skladu s odredbama članka 169. stavka 8. ovoga Zakona

2. društva za upravljanje koje tijekom revizije godišnjih izvještaja društva za upravljanje ne postupi u skladu s odredbama članka 68. stavaka 1., 4. ili 7. ovoga Zakona

3. UCITS fonda koje tijekom revizije godišnjih izvještaja UCITS fonda ne postupi u skladu s odredbama članka 206. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

4. ako ne preda depozitaru revizorsko izvješće u skladu s odredbama članka 230. stavka 6. ovoga Zakona

5. glavnog UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s revizorskim društvom napajajućeg UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 306. stavka 1. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona i/ili

6. napajajućeg UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s revizorskim društvom glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 306. stavka 1. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba revizora koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 402.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja koristi izraz »za upravljanje UCITS fondovima«, »za upravljanje investicijskim fondovima« ili »za upravljanje fondovima« ili izvedenice tih riječi za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili promidžbe, a nema odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela, prema odredbama članka 12. stavaka 3., 4. ili 5. ovoga Zakona

2. koja u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnosti društva za upravljanje protivno odredbama članka 14. ovoga Zakona

3. ako kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova društva za upravljanje, protivno odredbama članka 70. stavka 6. ovoga Zakona

4. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 74. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona

5. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 77. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

6. ako vodeći registar udjela UCITS fonda postupi protivno odredbama članka 114. stavka 1. ovoga Zakona

7. ako vodi registar ili objavljuje podatke iz registra udjela protivno pravilniku iz članka 120. ovoga Zakona

8. koja nije određena člankom 136. ovoga Zakona, a u Republici Hrvatskoj trguje udjelima UCITS fonda osnovanog u Republici Hrvatskoj

9. ako kao osoba iz članka 164. ovoga Zakona postupi protivno odredbama članka 166. stavka 1. ovoga Zakona

10. ako kao osoba iz članka 164. ovoga Zakona nije zadovoljila uvjete propisane pravilnikom iz članka 166. stavka 3. ovoga Zakona

11. ako poslovanje osoba iz članka 164. ovoga Zakona nije u skladu s pravilnikom iz članka 166. stavka 4. ovoga Zakona i/ili

12. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 362. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba subjekta koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 74. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona

2. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 77. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili

3. ako na zahtjev Agencije ne dostavi izvješća ili podatke ili ako Agenciji onemogući pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije, protivno odredbama članka 362. stavka 2. ovoga Zakona.

Teži prekršaji depozitara

Članak 403.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1% do 10% od ukupnog prihoda ostvarenog od obavljanja poslova depozitara u godini počinjenja prekršaja, koji je utvrđen službenim financijskim izvještajima za tu godinu, kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne obavlja poslove upravljanja UCITS fondom koje nije moguće odgađati, u skladu s odredbama članka 91. stavka 1. ovoga Zakona

2. ne obustavi izdavanje i otkup udjela UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 91. stavka 3. ovoga Zakona

3. glede izbora drugog društva za upravljanje ili prijenosa poslova upravljanja postupi protivno odredbama članka 92. ovoga Zakona

4. ne započne ili ne provede likvidaciju UCITS fonda u skladu s odredbama članka 95. ovoga Zakona

5. ne osigurava da društvo za upravljanje izračunava vrijednost imovine UCITS fondova te cijenu udjela u UCITS fondu u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, važećim propisima i prospektom UCITS fonda, prema odredbama članka 169. stavka 3. ovoga Zakona

6. ako prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda utvrdi netočnost ili nepravilnost, a o tome ne obavijesti društvo za upravljanje, prema odredbama članka 169. stavka 6. ovoga Zakona

7. ne obavi za UCTS fond kontrolne poslove propisane odredbama članka 219. stavka 1. ovoga Zakona

8. ne prati tijek novca UCITS fonda u skladu s odredbama članka 220. ovoga Zakona

9. ne pohranjuje imovinu UCITS fonda u skladu s odredbama članka 221. stavka 1. ovoga Zakona

10. ne ispunjava svoje obveze iz članka 221. stavka 2. ovoga Zakona

11. ponovno koristi imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 222. ovoga Zakona

12. imovinu UCITS fonda ne čuva i ne vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada UCITS fondu, u skladu s odredbama članka 223. stavka 1. ovoga Zakona

13. delegira poslove i dužnosti na treće osobe protivno odredbama članka 224. ovoga Zakona

14. u slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo ne vrati u imovinu UCITS fonda financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja, u skladu s odredbama članka 226. stavka 2. ovoga Zakona

15. ako glede evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor postupi protivno odredbama članka 228. ovoga Zakona

16. postupi protivno odredbama članka 229. ovoga Zakona

17. postupi protivno odredbi članka 235. stavka 1. ovoga Zakona i/ili

18. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 237. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka izriče se u iznosu koji je višekratnik iznosa od 1000,00 kuna. U slučaju kada je izračunati iznos iz stavka 1. ovoga članka manji od 200.000,00 kuna, depozitar će se kazniti za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna.

(3) U slučaju da je depozitar ili odgovorna osoba depozitara prekršajem iz stavka 1. ovoga članka ostvarila korist ili spriječila gubitak, a iznos tako ostvarene koristi ili spriječenog gubitka je moguće utvrditi u novčanom iznosu, depozitar ili odgovorna osoba depozitara kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u visini dvostruko utvrđenog iznosa tako ostvarene koristi odnosno spriječenog gubitka, čak i ako taj iznos prelazi propisani maksimum iz stavka 1. ovoga članka, odnosno iz stavka 2. ovoga članka ili iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 40.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Lakši prekršaji depozitara

Članak 404.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne postupi u skladu s člankom 225. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ne obavijesti Agenciju i društvo za upravljanje u skladu s člankom 232. stavkom 1. ovoga Zakona

3. depozitar glavnog UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s depozitarom napajajućeg UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 304. stavka 1. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona

4. depozitar napajajućeg UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s depozitarom glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 304. stavka 1. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona

5. ako kao depozitar glavnog UCITS fonda utvrdi kršenje koje bi moglo negativno utjecati na položaj napajajućeg UCITS fonda, a ne postupi u skladu s odredbama članka 305. stavka 2. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 335. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona i/ili

6. ne postupi u skladu s odredbama članka 338. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Objava izrečenih prekršajnopravnih sankcija

Članak 405.

(1) Agencija je ovlaštena bez odgode na svojim mrežnim stranicama objaviti svaku odluku prekršajnih sudova ili drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnog postupka, kojom se izriče prekršajnopravna sankcija zbog počinjenja prekršaja iz članaka 397. do 404. ovoga Zakona, nakon što je osoba kojoj je prekršajnopravna sankcija izrečena obaviještena o takvoj odluci, uključujući i nepravomoćnu odluku prekršajnog suda ili drugog tijela nadležnog za vođenje prekršajnog postupka, donesenu u postupku u kojem je Agencija ovlašteni tužitelj, uz naznaku da se radi o nepravomoćnoj odluci.

(2) Ako je protiv objavljene nepravomoćne odluke iz stavka 1. ovoga članka podnesen odgovarajući pravni lijek, Agencija će također objaviti informacije o podnesenom pravnom lijeku, kao i sve naknadne informacije o ishodu postupka pokrenutog po podnesenom pravnom lijeku, uključujući informacije o ukidanju takve odluke.

(3) Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka sadržavat će najmanje objavu informacija o vrsti i prirodi kršenja odredaba ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te o identitetu odgovornih osoba.

(4) Ako bi Agencija objavljivanje identiteta pravnih osoba ili osobnih podataka fizičkih osoba u skladu s prethodnim stavkom u konkretnom slučaju smatrala nerazmjernim u odnosu na izrečenu prekršajnopravnu sankciju koja je blaže naravi, odnosno ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskih tržišta ili postupak koji je u tijeku, može odgoditi objavu odluke kojom se izriče prekršajnopravna sankcija ili izvršiti objavu takve odluke bez navođenja identiteta pravnih ili fizičkih osoba, sve dok razlozi za neobjavljivanje ne prestanu postojati.

(5) Ako Agencija smatra da mogućnosti utvrđene stavkom 4. ovoga članka nisu dovoljne da bi se osiguralo neugrožavanje stabilnosti financijskih tržišta i razmjernost objave odluke kojom se izriče prekršajnopravna sankcija u odnosu na izrečenu prekršajnopravnu sankciju koja je blaže naravi, može odlučiti ne objaviti takvu odluku, o čemu je onda dužna obavijestiti ESMA-u, zajedno s informacijama o pravnom lijeku protiv takve odluke i konačnom ishodu postupka.

(6) Informacije objavljene u skladu s odredbama ovog članka bit će dostupne na mrežnim stranicama Agencije najmanje pet godina od dana njihove objave.

(7) U skladu s odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim se uređuje prekršajni postupak, Agencija će istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih mrežnih stranica ukloniti osobne podatke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

DIO SEDAMNAESTI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odobrenja i suglasnosti koji su na snazi

Članak 406.

Odobrenja i suglasnosti izdani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi.

Postupci Agencije

Članak 407.

Postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredaba Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.), odnosno odredaba Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 16/13. i 143/14.), već prema tome koji je zakon bio na snazi u trenutku pokretanja postupka.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 408.

(1) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti provedbene propise čije je donošenje propisano člankom 10. stavkom 4., člankom 19. stavkom 2., člankom 20. stavkom 4., člankom 21. stavkom 4., člankom 22. stavkom 2., člankom 23. stavkom 6., člankom 24. stavkom 4., člankom 33. stavkom 6., člankom 36. stavkom 6., člankom 39. stavkom 8., člankom 47. stavkom 3., člankom 54. stavkom 7., člankom 66., člankom 67. stavcima 3. i 4., člankom 68. stavkom 4., člankom 69. stavkom 6., člankom 82. stavkom 4., člankom 94. stavkom 5., člankom 100. stavkom 6., člankom 104. stavkom 5., člankom 108. stavkom 7., člankom 110. stavkom 7., člankom 120., člankom 122. stavkom 3., člankom 128. stavkom 7., člankom 147. stavkom 3., člankom 161. stavkom 2., člankom 162., člankom 165. stavkom 3., člankom 166. stavcima 3. i 4., člankom 168. stavkom 2., člankom 178. stavkom 4., člankom 181., člankom 193. stavkom 7., člankom 194. stavkom 3., člankom 197. stavkom 2., člankom 205. stavkom 4., člankom 206. stavkom 2., člankom 215., člankom 217. stavkom 3., člankom 228. stavkom 5., člankom 230. stavkom 7., člankom 237. stavkom 7., člankom 238. stavkom 7., člankom 243. stavkom 4., člankom 246. stavkom 3., člankom 247. stavkom 6., člankom 248. stavkom 5., člankom 250. stavkom 2., člankom 252. stavkom 5., člankom 253. stavkom 9., člankom 260., člankom 261. stavkom 6., člankom 335. stavcima 1. i 2., člankom 338. stavkom 5., člankom 341., člankom 342. stavkom 6., člankom 343. stavkom 4. i člankom 347. ovoga Zakona.

(2) Do donošenja provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 16/13. i 143/14.), osim:

– članka 9. Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom (»Narodne novine«, br. 100/13. i 88/14.)

– članaka 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine«, br. 85/13., 31/14. i 26/15.)

– članaka 5. do 11. Pravilnika o glavnim i napajajućim UCITS fondovima (»Narodne novine«, br. 85/13.)

– Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i pravila UCITS fondova (»Narodne novine«, br. 90/13.)

– Pravilnika o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova (»Narodne novine«, br. 85/13.) i

– Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondovima (»Narodne novine«, br. 90/13.)

koji prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 409.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 16/13. i 143/14.).

Stupanje na snagu

Članak 410.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/12

Zagreb, 29. travnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.

44 11.05.2016 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 44 11.05.2016 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 44 11.05.2016 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 44 11.05.2016 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 44 11.05.2016 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom