Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

NN 44/2016 (11.5.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

44 11.05.2016 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

HRVATSKI SABOR

1136

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/16

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 3. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Članak 1.

U Zakonu o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (»Narodne novine«, br. 59/12.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktivom 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11. 6. 1998.),

– Direktivom 2009/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o izmjeni Direktive 98/26/EZ o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira i Direktive 2002/47/EZ o ugovorima o financijskom kolateralu s obzirom na povezane sustave i kreditna potraživanja (SL L 146, 10. 6. 2009.) i

– Direktivom 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (Tekst značajan za EGP) (SL L 331, 15. 12. 2010.).

(2) Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27. 7. 2012.) i

– Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28. 8. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) »sustav« jest sustav koji udovoljava sljedećim uvjetima:

1. ima najmanje tri sudionika, ne uključujući upravitelja toga sustava, agenta za namiru, središnju drugu ugovornu stranu, klirinšku organizaciju ili posrednog sudionika,

2. ima zajednička pravila i standardizirane postupke za obračun (poravnanje), bilo da se obračun provodi preko središnje druge ugovorne strane bilo bez njezina sudjelovanja, ili za izvršavanje naloga za prijenos,

3. pravilima rada sustava utvrđeni su trenutak prihvata i trenutak neopozivosti naloga za prijenos,

4. osnovan je zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona ili posluje na temelju odobrenja za rad koje je izdalo nadležno tijelo prema posebnom zakonu, a na osnovi pisanog sporazuma sudionika od kojih barem jedan sudionik ima sjedište u Republici Hrvatskoj,

5. posluje s financijskim instrumentima, odnosno u kunama ili, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, u eurima ili drugoj valuti, ili u više valuta koje se u sustavu preračunavaju jedna u drugu,

6. da je o sustavu donesena odluka nadležnog tijela iz članka 5. ovoga Zakona i

7. da je o sustavu obaviještena ESMA sukladno članku 14. ovoga Zakona;«.

U točki 2. podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, kreditna unija u smislu zakona kojim se uređuju kreditne unije, središnja banka druge države članice, poštanska žiro institucija te institucije drugih država članica poimence navedene u članku 2. stavku 5. točkama 4. do 23. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ;«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13) »instrument osiguranja« jest bilo koja unovčiva imovina, uključujući ali ne ograničavajući se na instrumente financijskog osiguranja u smislu zakona kojim se uređuje financijsko osiguranje, a koja je pribavljena na temelju zaloga (uključujući i tako pribavljen novac), ugovora o povratnoj kupnji ili sličnog ugovora ili na drugi način u svrhu osiguranja prava i obveza koje mogu nastati u vezi s poslovanjem sustava ili je pribavljena Hrvatskoj narodnoj banci, središnjoj banci druge države članice ili Europskoj središnjoj banci;«.

Iza točke 16. dodaju se točke 17. i 18. koje glase:

»17) »ESMA« je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ;

18) »ESRB« jest Europski odbor za sistemske rizike osnovan Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike.«.

Članak 3.

U članku 5. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Odluku o tome udovoljava li sustav iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona uvjetima iz članka 3. točke 1. podtočaka 1. do 5. ovoga Zakona donosi Hrvatska narodna banka po službenoj dužnosti i objavljuje ju u »Narodnim novinama«.

(2) Odluku o tome udovoljava li sustav iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona uvjetima iz članka 3. točke 1. podtočaka 1. do 5. ovoga Zakona donosi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i objavljuje ju u »Narodnim novinama«.«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u granicama svojih nadležnosti o obavijesti iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja izvješćuju nadležna tijela drugih država članica, ESRB i ESMA-u.«.

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kada upravitelj sustava da instrument osiguranja upravitelju drugog sustava vezano za interoperabilnost tih sustava, na pravo na taj instrument osiguranja upravitelja sustava koji ga je dao ne utječe postupak zbog insolventnosti nad upraviteljem sustava koji ga je pribavio.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi: »Obavješćivanje i suradnja s ESMA-om«.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka obavješćuje ESMA-u o svojoj nadležnosti iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, o platnim sustavima na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i o upraviteljima tih sustava.

(2) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavješćuje ESMA-u o svojoj nadležnosti iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, o sustavima za namiru financijskih instrumenata na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i o upraviteljima tih sustava.

(3) Nadležna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna su za potrebe ovoga Zakona surađivati s ESMA-om te joj, bez odgađanja, dostavljati sve informacije potrebne za izvršavanje njezinih dužnosti, a u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1095/2010.«.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/17

Zagreb, 29. travnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.