Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini

NN 44/2016 (11.5.2016.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1138

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2015. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i dopunska nacionalna izravna plaćanja, sukladno godišnjim nacionalnim gornjim granicama te planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/851 od 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (SL L 135, 2. 6. 2015.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1089 od 6. srpnja 2015. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2015. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i o utvrđivanju udjela za posebnu rezervu za razminirano područje za Hrvatsku (SL L 176, 7. 7. 2015.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1089).

Članak 3.

Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini iz sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/851

3. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/1089.

Članak 4.

Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u 2015. godini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/851.

Članak 5.

Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanja

Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini (kuna)

Osnovno plaćanje

1.421.439.352

Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«

991.701.874

Preraspodijeljeno plaćanje

330.567.291

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

66.113.458

Proizvodno vezana potpora

495.850.938

Ukupno

3.305.672.913

Članak 6.

(1) Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2015. godini utvrđuje se sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16) za 2016. godinu na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede:

– na poziciji A819058 – ZPP – Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima

– na poziciji A820058 – ZPP – Mjere ruralnog razvoja za financiranje mjere 18 – Pomoć hrvatskom učešću u financiranju izravnih plaćanja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(2) Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2015. godini sukladno osiguranim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka je:

 

Financijska struktura omotnice za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za program izravnih plaćanja u 2015. godini

(kuna)

Ukupna omotnica za financiranje Programa izravnih plaćanja za 2015.

1.245.208.976

Osnovno plaćanje

535.432.743

Preraspodijeljeno plaćanje

124.524.288

Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za okoliš i klimu – »zeleno plaćanje«

373.566.081

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

24.906.213

Proizvodno vezane potpore:

186.779.651

krave u proizvodnji mlijeka

58.622.786

tov goveda

37.742.231

krave dojilje

19.877.529

ovce i koze

14.720.080

proizvodnja povrća

5.889.387

proizvodnja voća

6.180.807

šećerna repa

18.840.618

proteinski usjevi

24.906.213

(3) Sredstva za mjeru 18 iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka koristit će se za financiranje mjere osnovno plaćanje iz programa izravnih plaćanja u 2015. godini.

(4) U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2015. godini ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2015. godini.

Članak 7.

Preračunavanje iznosa godišnje nacionalne gornje granice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2015. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe iz eura u kune izvršeno je prema tečaju Europske središnje banke na dan 30. rujna 2015. godine, koji iznosi 7,6445 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/14

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 20. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

44 11.05.2016 Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini 44 11.05.2016 Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini