Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

NN 44/2016 (11.5.2016.), Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1140

Na temelju članka 61. stavaka 6. i 7. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine donijela

UREDBU

O TEHNIČKIM STANDARDIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA SMANJENJE EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA KOJE NASTAJU TIJEKOM PUNJENJA MOTORNIH VOZILA BENZINOM NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuju tehnički standardi zaštite okoliša čime se osigurava smanjivanje onečišćavanja zraka od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama.

(2) Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe sljedećih direktiva Europske unije:

– Direktiva 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama (SL L 285, 31. 10. 2009.)

– Direktiva Komisije 2014/99/EU od 21. listopada 2014. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2009/126/EZ o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama (SL L 304, 23. 10. 2014.).

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na benzinske postaje koje se isključivo koriste u procesu proizvodnje i isporuke novih motornih vozila.

Članak 3.

U smislu ove Uredbe:

1. benzin je naftni derivat, sa ili bez aditiva, koji ima isparni tlak od 27,6 kilopaskala ili više, namijenjen uporabi kao gorivo za motorna vozila, osim tekućeg naftnog plina

2. benzinske pare su svi plinoviti spojevi koji isparavaju iz benzina

3. benzinska postaja je građevina u kojoj se benzin distribuira iz nepokretnih spremnika u spremnike za gorivo motornih vozila

4. hrvatska norma je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo

5. inspekcijsko tijelo vrste A je pravna osoba akreditirana prema hrvatskoj normi koja utvrđuje zahtjeve za rad različitih vrsta tijela koje provode inspekciju

6. postojeća benzinska postaja je benzinska postaja za koju je prije 1. siječnja 2012. godine izdana uporabna dozvola, drugi odgovarajući akt, odnosno koja je posebnim zakonom izjednačena s građevinom za koju je izdana uporabna dozvola

7. nova benzinska postaja je benzinska postaja za koju je nakon 31. prosinca 2011. godine izdana uporabna dozvola ili drugi akt za uporabu sukladno posebnom zakonu

8. omjer para/benzin je omjer između volumena benzinskih para koje kod atmosferskog tlaka prolaze kroz sustav za povrat benzinskih para i volumena distribuiranog benzina

9. protok je ukupna godišnja količina benzina pretočena iz pokretnih spremnika u benzinsku postaju

10. sustav za povrat benzinskih para je oprema namijenjena prikupljanju benzinskih para koje izlaze iz spremnika goriva motornog vozila tijekom punjenja benzinom na benzinskoj postaji, i koja te benzinske pare prenosi u skladišni spremnik na benzinskoj postaji ili vraća u ponovnu prodaju kroz agregat

11. učinkovitost prikupljanja benzinskih para je količina benzinskih para prikupljena u sustavu za povrat benzinskih para u odnosu na količinu benzinskih para koja bi bila ispuštena u atmosferu da takvog sustava nema, izražena postotkom.

Članak 4.

(1) Svaka nova benzinska postaja mora biti opremljena sustavom za povrat benzinskih para ako je:

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 500 m3 godišnje

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 100 m3 godišnje, a smještena je unutar trajno naseljenih stambenih četvrti ili područja gdje se odvija stalna radna aktivnost.

(2) Svaka postojeća benzinska postaja koja se značajnije preuređuje, mora tijekom preuređivanja biti opremljena sustavom za povrat benzinskih para ako je:

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 500 m3 godišnje

– njezin stvarni ili planirani protok veći od 100 m3 godišnje, a smještena je unutar trajno naseljenih stambenih četvrti ili područja gdje se odvija stalna radna aktivnost.

(3) Značajnije preuređenje iz stavka 2. ovoga članka odnosi se na rekonstrukciju sustava opskrbe gorivom na benzinskoj postaji i/ili povećanje broja agregata za 30%.

(4) Svaka postojeća benzinska postaja s protokom većim od 3.000 m3 godišnje mora biti opremljena sustavom za povrat benzinskih para najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 5.

(1) Oprema za povrat benzinskih para iz članka 4. ove Uredbe koja se ugrađuje na benzinskim postajama mora udovoljavati uvjetima tehničkih standarda zaštite okoliša kojima se postiže:

– učinkovitost sustava za povrat benzinskih para od najmanje 85%

– omjer para/benzin od najmanje 0,95, a najviše 1,05, ako se prikupljene benzinske pare pohranjuju u skladišni spremnik na benzinskoj postaji.

(2) Tehnički standard zaštite okoliša iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka dokazuje proizvođač opreme putem certifikata izdanog u skladu s hrvatskom normom HRN EN 16321-1:2013.

Članak 6.

(1) Učinkovitost prikupljanja benzinskih para sustava za povrat benzinskih para tijekom njegova rada ispituje se najmanje jedanput godišnje u skladu s hrvatskom normom HRN EN 16321-2:2013.

(2) Ako je ugrađen automatski sustav nadzora, učinkovitost prikupljanja benzinskih para sustava za povrat benzinskih para ispituje se tijekom njegova rada najmanje jedanput u tri godine.

(3) Automatski sustav nadzora iz stavka 2. ovoga članka mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

– automatsko otkrivanje nepravilnosti u radu sustava za povrat benzinskih para, kao i samog automatskog sustava nadzora

– upozoravanje o otkrivenim nepravilnostima

– automatsko zaustavljanje protjecanja benzina iz neispravnog agregata ako se nepravilnost ne otkloni u roku od sedam dana od dana otkrivanja nepravilnosti.

(4) Vlasnik benzinske postaje dužan je osigurati provođenje ispitivanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Ispitivanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi inspekcijsko tijelo vrste A akreditirano prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17020.

Članak 7.

(1) Vlasnik benzinske postaje koja ima ugrađen sustav za povrat benzinskih para dužan je postaviti propisanu oznaku o tome na agregatu za istakanje benzina.

(2) Propisana oznaka iz stavka 1. ovoga članka je pravokutnog oblika širine 200 mm i visine 100 mm, s podlogom zelene boje i riječima »Ugrađen sustav za povrat benzinskih para« ispisanih slovima crne boje i visine 8 mm.

(3) Prikaz propisane oznake sadržan je u Prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 8.

(1) Vlasnik benzinske postaje dužan je do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija) dostaviti za svaku pojedinu benzinsku postaju podatke o:

– benzinskoj postaji

– protoku benzina i drugih tekućih naftnih goriva

– vrsti ugrađenog sustava za povrat benzinskih para

– ispitivanju učinkovitosti sustava za povrat benzinskih para.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u elektroničkom obliku, koristeći obrazac BP1 koji Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(3) Za dostavu podataka iz stavka 1. ovoga članka koristi se elektronička programska oprema (mrežna aplikacija) za čiji pristup Agencija dodjeljuje korisničko ime i zaporku.

(4) Agencija izdaje vlasniku benzinske postaje potvrdu o primitku podataka iz stavka 1. ovoga članka, u elektroničkom obliku.

(5) Agencija vodi evidenciju o podacima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Podatke o ispitivanjima iz članka 6. stavaka 1. i 2. ove Uredbe, vlasnik benzinske postaje dužan je čuvati 5 godina.

Članak 10.

Ispitivanje iz članka 6. stavka 5. ove Uredbe može provoditi inspekcijsko tijelo akreditirano prema zahtjevima hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17020 do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 11.

Postupci pokrenuti po odredbama Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (»Narodne novine«, broj 5/11) do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (»Narodne novine«, broj 5/11).

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/20

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 4. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

PRILOG

PROPISANA OZNAKA

UGRAĐEN SUSTAV ZA POVRAT BENZINSKIH PARA

44 11.05.2016 Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama