Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

NN 44/2016 (11.5.2016.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1141

Na temelju članka 27.a stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09, 22/11 i 120/12), a u vezi s člankom 38. podstavkom 1. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13 i 14/14) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MJERAMA I NAKNADAMA ZA PREKOMJERNE I ŠPEKULATIVNE ZALIHE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I PROIZVODA IZ SEKTORA ŠEĆERA

Članak 1.

U Uredbi o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, br. 77/13 i 17/15) u članku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 170/2013 od 25. veljače 2013. o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Hrvatske (SL L 55, 27. 2. 2013.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/442 od 23. ožujka 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 170/2013 o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Hrvatske (SL L 78, 24. 3. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 170/2013)«.

Na kraju podstavka 2. briše se točka i dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1345/2014 оd 17. prosinca 2014. o određivanju viška količina šećera, izoglukoze i fruktoze u Hrvatskoj (SL L 363, 18. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1345/2014).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo za provođenje ove Uredbe je Ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), osim ako ovom Uredbom nije drugačije određeno.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka količine uvezenog sirovog šećera evidentiraju se i pripisuju pravnoj osobi koja je sirovi šećer preradila u bijeli šećer i stavila ga na tržište, a otpisuju se od uvoza pravnoj osobi koja je šećer uvezla za istu tu količinu.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Uvoz sirovog šećera evidentira se kao umnožak količine sirovog šećera i koeficijenta korekcije koji iznosi 0,946.«.

Članak 4.

Članak 13. briše se.

Članak 5.

U članku 14. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Količine zaliha iz članka 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1345/2014 za koje je Europska komisija utvrdila da prekoračuju razinu normalnih zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine smatraju se špekulativnim zalihama.

(2) Vlasnici i pripadajuće količine špekulativnih zaliha iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se sukladno člancima 16., 17. i 18. ove Uredbe.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako vlasnik špekulativnih zaliha iz stavka 2. ovoga članka ne provede obvezu uklanjanja špekulativnih zaliha šećera u roku i na način koji je utvrđen člancima 9. i 11. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013, nadležno tijelo će utvrditi rješenjem obvezu plaćanja naknade u iznosu od 500 eura po toni (u ekvivalentu bijelog šećera ili suhe tvari) u korist državnog proračuna Republike Hrvatske. Na količine špekulativnih zaliha koje je utvrđeni vlasnik tih zaliha uklonio do zadanog roka i o tome dostavio dokaz nadležnom tijelu neće se obračunati naknada iz ovoga stavka.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od odredbi stavaka 3. i 5. ovoga članka, vlasnik špekulativnih zaliha može zatražiti da mu nadležno tijelo utvrdi obvezu plaćanja naknade u iznosu od 500 eura po toni (u ekvivalentu bijelog šećera ili suhe tvari) u korist državnog proračuna Republike Hrvatske i prije isteka roka za uklanjanje špekulativnih zaliha šećera s tržišta Europske unije.«.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Vlasnik špekulativnih zaliha iz članka 14. ove Uredbe kojem se odredi obveza uklanjanja špekulativnih zaliha šećera ili izoglukoze s tržišta Europske unije, u obvezi je iste ukloniti najkasnije do 31. srpnja 2016. godine u cijelosti o svom trošku, na sljedeći način:

a) izvozom bijelog šećera izvan carinskog područja Europske unije, kojeg će provesti utvrđeni vlasnik zaliha na način da izveze raspoložive vlastite zalihe bijelog šećera i/ili kupnjom bijelog šećera na tržištu Europske unije osigura količinu potrebnu za obavezu uklanjanja špekulativnih zaliha

b) uporabom u području goriva

c) denaturacijom bez potpore za stočnu hranu u skladu s Glavama III. i IV. Uredbe Komisije (EEZ) br. 100/72 od 14. siječnja 1972. o utvrđivanju detaljnih pravila o denaturaciji šećera za hranu za životinje (SL L 12, 15. 1. 1972.).

(2) Vlasnik špekulativnih zaliha iz stavka 1. ovoga članka obvezan je najkasnije do 31. listopada 2016. godine dostaviti nadležnom tijelu dokaze o uklanjanju pripadajućih količina špekulativnih zaliha šećera s tržišta Europske unije.

(3) Dokazi iz stavka 2. ovoga članka jesu:

a) u slučaju uklanjanja proizvoda na način predviđen stavkom 1. podstavkom a) ovoga članka izvozna dozvola izdana u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (SL L 178, 1. 7. 2006.) i Uredbom Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26. 4. 2008.), s rokom važenja od dana izdavanja do 31. srpnja 2016. godine i odgovarajući dokumenti izdani u skladu s člancima 31. i 32. Uredbe Komisije (EZ) br. 376/2008, a potrebni za oslobađanje od obveza po osnovi izdane garancije. Zahtjev za izvoznu dozvolu u ovom slučaju mora sadržavati sljedeće:

– u polju 20. naznaku »za izvoz u skladu s člankom 9. stavkom 2. podstavkom a) Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013«

– u polju 22. naznaku »za izvoz bez naknade ….. (količina, za koje se ta dozvola izdaje) kg«

b) u slučaju uklanjanja proizvoda na način predviđen stavkom 1. podstavcima b) i c) nadležno tijelo će o aktivnostima uklanjanja svih količina proizvoda iz članka 10. ove Uredbe sačiniti zapisnike.

(4) Vlasnik špekulativnih zaliha iz stavka 1. ovoga članka dužan je u slučaju uklanjanja proizvoda na način predviđen stavkom 1. podstavcima b) i c) ovoga članka podnijeti zahtjev nadležnom tijelu radi provedbe nadzora uklanjanja količina proizvoda iz članka 10. ove Uredbe najmanje 48 sati prije početka provedbe aktivnosti.«.

Članak 7.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Vlasnici i pripadajuće količine špekulativnih zaliha utvrđuju se putem Sustava identifikacije viška zaliha šećera koji je ustrojen u skladu s člankom 8. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 te u skladu s metodologijom izračuna špekulativnih zaliha na dan 1. srpnja 2013. godine iz članka 7. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 koju je primijenila Europska komisija (u daljnjem tekstu: EU metodologija).

(2) Podaci o zalihama, proizvodnji i trgovinskom raspolaganju proizvoda iz sektora šećera koji su prikupljeni temeljem članka 12. ove Uredbe čine sastavni dio Sustava identifikacije viška zaliha šećera iz stavka 1. ovoga članka.

(3) EU metodologija i njezina primjena pri utvrđivanju špekulativnih zaliha šećera svakog vlasnika opisana je u Prilogu 8. (dio I.) ove Uredbe.«.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) U postupku utvrđivanja vlasnika i pripadajućih količina špekulativnih zaliha za sve vlasnike zaliha utvrdit će se:

– izračun prosjeka proizvodnje, uvoza, izvoza, potrošnje i promjena zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2009. godine do 30. lipnja 2012. godine

– stanje proizvodnje, uvoza, izvoza, potrošnje i promjena zaliha u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine

– izračun špekulativnih zaliha.

(2) Vlasnici i pripadajuće količine špekulativnih zaliha utvrdit će se na način da će se količine špekulativnih zaliha za koje Europska komisija utvrdi da se moraju ukloniti s tržišta Europske unije prenijeti na vlasnike špekulativnih zaliha sukladno njihovom udjelu u zbirnim količinama špekulativnih zaliha svih vlasnika špekulativnih zaliha u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) U slučaju da je količina zaliha koju je Europska komisija utvrdila da se moraju ukloniti s tržišta Europske unije manja od zbirnih količina špekulativnih zaliha svih vlasnika primijenit će se način izračuna koji se nalazi u Prilogu 8. (dio II.) ove Uredbe.

(4) Vlasnicima špekulativnih zaliha izračunatih u skladu s člankom 16. ove Uredbe i stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka koji su realizirali uvoz temeljem odluka o preferencijalnom uvozu bijelog šećera u skladu s međunarodnim trgovačkim sporazumima (Svjetska trgovinska organizacija i Sporazum o pridruživanju i suradnji s Europskom unijom) izdanih od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom 2012. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) izračunat će se umanjenje špekulativnih zaliha u skladu s izračunom iz Priloga 9. ove Uredbe.

(5) Svim vlasnicima špekulativnih zaliha izračunatih u skladu s člankom 16. ove Uredbe i stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka umanjit će se utvrđene količine špekulativnih zaliha za 2.000 kilograma.«.

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) U postupku utvrđivanja vlasnika i pripadajućih količina špekulativnih zaliha Ministarstvo obavlja izračun špekulativnih zaliha vlasnicima zaliha proizvoda iz sektora šećera na temelju podataka koje je nadležno tijelo dostavilo Ministarstvu.

(2) Ministarstvo će obaviti izračun špekulativnih zaliha vlasnicima zaliha proizvoda iz sektora šećera s naznakom pripadajućih količina špekulativnih zaliha te će o tome sastaviti zapisnik.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka sadrži obrazloženje postupka izračuna količina špekulativnih zaliha za svakog pojedinog vlasnika zaliha proizvoda iz sektora šećera.

(4) Ministarstvo će svim vlasnicima zaliha proizvoda iz sektora šećera za koje se izračunom utvrdi da imaju špekulativne zalihe šećera dostaviti zapisnik na koji imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 4 dana računajući od dana primitka zapisnika.

(5) U prigovoru iz stavka 4. ovoga članka vlasnik zaliha proizvoda iz sektora šećera dužan je iznijeti obrazloženi i analitički strukturiran prikaz svih činjenica i okolnosti s pripadajućim dokazima iz kojih proizlazi drugačije utvrđenje meritornih činjenica i okolnosti uz izračun pripadajućih količina špekulativnih zaliha. Ministarstvo će razmotriti prigovor na zapisnik te, ako prigovor ne usvoji, razloge neusvajanja navesti u obrazloženju zapisnika koji sadrži konačnu listu vlasnika zaliha proizvoda iz sektora šećera te njihove pripadajuće količine špekulativnih zaliha šećera. Protiv zapisnika nije moguće izjaviti prigovor, ali se činjenice navedene u zapisniku mogu pobijati žalbom protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka.

(6) Zapisnik iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo dostavlja nadležnom tijelu koje rješenjem utvrđuje vlasnike i pripadajuće količine špekulativnih zaliha.

(7) Nadležno tijelo rješenjem iz stavka 6. ovoga članka dužno je obvezati utvrđene vlasnike špekulativnih zaliha šećera da:

– uklone pripadajuće količine špekulativnih zaliha i o tome nadležnom tijelu dostave dokaze iz članka 15. stavka 3. ove Uredbe na način i u rokovima koji su utvrđeni člancima 9. i 11. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 i

– plate novčanu naknadu obračunanu prema članku 14. stavku 5. ove Uredbe i o tome dostave dokaz nadležnom tijelu najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka iz članka 11. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 ako ne provedu obvezu uklanjanja špekulativnih zaliha i dostave dokaz o tome prema podstavku 1. ovoga stavka.

(8) U smislu stavka 7. ovoga članka, obveze i rokovi utvrđeni za Republiku Hrvatsku iz članka 9. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 primjenjuju se na vlasnike špekulativnih zaliha utvrđene u skladu s odredbama ove Uredbe.«.

Članak 10.

U članku 19. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– člankom 12. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 170/2013 dostavit će do 30. studenoga 2016. godine Europskoj komisiji dokaze da su viškovi zaliha šećera ili izoglukoze uklonjeni s tržišta Europske unije, a na temelju podataka koje će Ministarstvu dostaviti nadležno tijelo najkasnije do 15. studenoga 2016. godine.«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 1. riječi: »ili Radna skupina« brišu se, a riječ: »otkriju« zamjenjuje se riječju: »otkrije«.

U stavku 4. iza riječi: »rješenjem« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »na prijedlog Radne skupine iz članka 18. ove Uredbe« brišu se.

U stavku 5. riječi: »i Radna skupina« brišu se, a riječ: »uzimaju« zamjenjuje se riječju: »uzima«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 1. podstavku b) riječ: »prekomjernih« zamjenjuje se riječju: »špekulativnih«, a riječ: »prekomjerne« zamjenjuje se riječju: »špekulativne«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadležno tijelo će provesti postupak utvrđivanja špekulativnih zaliha šećera i u slučaju da vlasnik zaliha proizvoda iz sektora šećera:

– nije podnio zapisnik već je nadležno tijelo kontrolom stanja zaliha formiralo zapisnik iz članka 12. ove Uredbe

– je podnio zapisnik iz članka 12. ove Uredbe izvan propisanog roka.«.

Članak 13.

U članku 28. riječ: »poljoprivrede« briše se, a riječi: »dostavljati godišnje« zamjenjuju se riječju: »dostaviti«.

Članak 14.

Prilog 8. Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, br. 77/13 i 17/15) zamjenjuje se novim Prilogom 8. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Iza Priloga 8. dodaje se Prilog 9. koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/21

Urbroj: 50301-05/25-16-2

Zagreb, 10. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.


PRILOG 8.


PRILOG 9.

Izračun iz članka 17. stavka 4. ove Uredbe vrši se samo u slučaju kad je uvoz u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine premašio polovicu ukupnih količina uvezenog šećera temeljem Odluke u 2012. godini

Vlasnicima špekulativnih zaliha šećera koji su tijekom 2012. godine temeljem odluka o preferencijalnom uvozu bijelog šećera u skladu s međunarodnim trgovačkim sporazumima (Svjetska trgovinska organizacija i Sporazum o pridruživanju i suradnji s Europskom unijom) izdanih od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom 2012. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) uvozili bijeli šećer izračunat će se umanjenje špekulativnih zaliha na način da će se svim takvim vlasnicima čiji je uvoz u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine premašio polovicu ukupnih količina uvezenog šećera temeljem Odluke u 2012. godini izvršiti obračun na sljedeći način:

1. utvrdit će se ukupna količina uvezenog šećera temeljem Odluke u 2012. godini (UVukup)

2. od ukupno uvezenih količina iz točke 1. utvrdit će se količina:

a) uvezena u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 30. lipnja 2012. godine (UV prv. polov)

b) uvezena u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine (UV drg. polov)

3. utvrdit će se količina uvezenog šećera u razdoblju od 1. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine koja prelazi polovicu (50%) ukupne količine uvezenog šećera temeljem Odluke u 2012. godini iz točke 1. (UV prijelaz)

UV prijelaz = (UVukup/2) – UV prv. polov

4. utvrdit će se koeficijent umanjenja polovice stvarnog uvoza (A)

A = UV prijelaz/(UVukup)

5. utvrdit će se koeficijent prijenosa umanjenja stvarnog uvoza na špekulativne zalihe (B) koji uvažava prijenos dijela količina na prosjek i njegovo uvećanje, odnosno umanjenje uvoza u zadnjem razdoblju

B = (A /3) + A

6. utvrdit će se maksimalna količina potencijalnog viška zaliha za umanjenje špekulativnih zaliha (UMANJENJE)

UMANJENJE = UVukup x B

7. utvrditi špekulativne zalihe nakon umanjenja: od špekulativnih zaliha oduzima se maksimalna količina potencijalnog viška zaliha za umanjenje špekulativnih zaliha (UMANJENJE).

44 11.05.2016 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera 44 11.05.2016 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera