Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske

NN 44/2016 (11.5.2016.), Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1142

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA PRIHVAĆANJE POKROVITELJSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji i postupak za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad javnim događanjima, čiji su organizatori pravne osobe.

II.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) može prihvatiti pokroviteljstvo nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: događanja), ukoliko se sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju određenog područja, ako je to događanje od nacionalne ili međunarodne važnosti, ili ima jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje na nacionalnoj razini.

Pod događanjima u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se obljetnice, važna događanja iz Domovinskog rata, kongresi, konferencije, znanstveno-stručni skupovi, festivali, natjecanja, izložbe, sajmovi i druga događanja.

Iznimno, Vlada može prihvatiti pokroviteljstvo nad događanjem izvan Republike Hrvatske, kad je to od interesa za Republiku Hrvatsku.

III.

Prihvaćanjem pokroviteljstva, Vlada ne preuzima financijske i organizacijske obveze.

IV.

Molba za pokroviteljstvo Vlade podnosi se pisanim putem nadležnom središnjem tijelu državne uprave, prema propisanom djelokrugu (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), najkasnije 45 dana prije datuma održavanja događanja u smislu točke II. ove Odluke.

Molba za pokroviteljstvo treba sadržavati osnovne podatke o organizatoru događanja (OIB, adresu, podatke o odgovornim osobama, kontaktima i druge odgovarajuće podatke), obrazloženje razloga iz kojih se traži pokroviteljstvo, podatke o sadržaju, programu i mjestu događanja, sudionicima, ciljevima, svrsi i važnosti događanja, podatke o izvorima financiranja događanja, podatke o zatraženim i prihvaćenim pokroviteljstvima nad konkretnim događanjem te podatke o prethodno organiziranim događanjima i druge odgovarajuće podatke kojima će organizator potkrijepiti ispunjavanje kriterija iz točke II. stavka 1. ove Odluke.

Molbi za pokroviteljstvo organizator treba priložiti i dokaz o urednom izvršenju obveza prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

V.

Nadležno tijelo će razmotriti molbu za pokroviteljstvo u roku od 8 dana od dana primitka molbe, utvrditi jesu li ispunjeni kriteriji iz točaka II. i IV. ove Odluke, te ukoliko su kriteriji ispunjeni, obrazloženi prijedlog s podacima o ispunjavanju kriterija, uputiti Vladi na razmatranje.

Ukoliko nadležno tijelo utvrdi da nisu ispunjeni kriteriji iz točaka II. i IV. ove Odluke, može odbiti molbu za pokroviteljstvo i o tome obavijestiti organizatora i Vladu ili može predložiti organizatoru pokroviteljstvo nadležnog tijela, ako prethodno ocijeni postojanje odgovarajućeg interesa u odnosu na područje iz svoga djelokruga.

VI.

Ukoliko je organizator događanja organizacija civilnoga društva, prilikom razmatranja molbi za pokroviteljstvo Vlade, uzet će se u obzir i broj godina njena djelovanja na nacionalnoj ili međunarodnoj razini, te događanja koja je u tom razdoblju organizirala.

Organizacija civilnoga društva kao organizator događanja iz točke II. stavka 2. ove Odluke, uz molbu za pokroviteljstvo treba priložiti i prethodno mišljenje Ureda za udruge o ispunjavanju kriterija za pokroviteljstvo Vlade.

VII.

Ukoliko Vlada prihvati pokroviteljstvo, organizator je obvezan tijekom trajanja događanja istaknuti naziv i vizualni identitet Vlade Republike Hrvatske, kao pokrovitelja.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/91

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 4. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.