Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

NN 44/2016 (11.5.2016.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1144

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE

OD 2013. DO 2020. GODINE

I.

Osniva se Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Zadaće Povjerenstva su:

– sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija),

– predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Strategije i Akcijskog plana za provedbu Strategije (u daljnjem tekstu: Akcijski plan),

– izrada preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja, te smjernica u vezi s provedbom Strategije,

– predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Strategije i Akcijskog plana,

– razmatranje izvješća nadležnih tijela i institucija koja sudjeluju u provedbi mjera Strategije i Akcijskog plana, radi upućivanja u proceduru Vlade Republike Hrvatske putem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,

– praćenje rasporeda i utroška sredstava za provođenje mjera Strategije za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske,

– donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu,

– raspodjela financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu.

III.

Predsjednika, članove i zamjenike članova Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Mandat članova Povjerenstva je četiri godine od dana imenovanja.

Povjerenstvo čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, kojeg odredi Vlada, predsjednik Povjerenstva

– zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru, zamjenik predsjednika Povjerenstva

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– predstavnik Ministarstva zdravlja

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– predstavnik Ministarstva poduzetništva i obrta

– predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– predstavnik lokalne samouprave

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– jedanaest predstavnika romske nacionalne manjine koje predlažu koordinacije vijeća romske nacionalne manjine, vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine i udruge romske nacionalne manjine.

U rad Povjerenstva mogu se uključiti i predstavnici drugih tijela i institucija, odnosno stručnjaci koji nisu članovi Povjerenstva, ukoliko za to postoji potreba.

Svaki član Povjerenstva ima i svog zamjenika.

Članovi i zamjenici članova Povjerenstva iz reda predstavnika ministarstava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenuju se na prijedlog čelnika tijela, a član i zamjenik člana iz reda predstavnika lokalne samouprave na prijedlog Udruge općina u Republici Hrvatskoj.

Članovi i zamjenici članova Povjerenstva iz reda pripadnika romske nacionalne manjine imenuju se na prijedlog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nakon provedenog javnog poziva.

IV.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

V.

Povjerenstvo Poslovnikom osniva radnu skupinu radi razmatranja i unaprjeđenja provođenja Strategije i Akcijskog plana.

VI.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo i radnu skupinu.

VII.

Članovi i zamjenici članova Povjerenstva i članovi radne skupine iz reda pripadnika romske nacionalne manjine imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva i sastancima radne skupine u visini propisanom Odlukom o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, klase: 120-02/11-01/04, urbroja: 5030120-11-1, od 5. svibnja 2011. godine i urbroja: 5030120-11-5, od 18. kolovoza 2011. godine. Članovi i zamjenici članova Povjerenstva i članovi radne skupine iz reda pripadnika romske nacionalne manjine koji nemaju prebivalište u Zagrebu imaju pravo i na naknadu troškova javnog prijevoza.

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (»Narodne novine«, br. 86/13, 126/13 i 40/14).

Članovima Povjerenstva imenovanim sukladno Odluci iz stavka 1. ove točke mandat prestaje danom imenovanja članova u skladu s ovom Odlukom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/89

Urbroj: 50301-04/12-16-2

Zagreb, 4. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.