Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani

NN 44/2016 (11.5.2016.), Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1148

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POKRETANJU PROJEKTA e-GRAĐANI

I.

U Odluci o pokretanju projekta e-Građani (»Narodne novine«, br. 52/13 i 31/14) u točkama III., VII. i XI., riječi: »Ministarstvo uprave« zamjenjuju se riječima: »središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske«.

II.

U točki VIII. riječi: »ministar uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske«.

III.

Točka IX. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju ugovora iz točke VIII. ove Odluke osigurat će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, na razdjelu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske.«.

IV.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopit će se dodaci ugovorima sklopljenima na temelju Odluke o pokretanju projekta e-Građani (»Narodne novine«, br. 52/13 i 31/14), a u skladu s odredbama ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/94

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 4. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.