Odluka o postavljanju Ivana Jurića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu

NN 45/2016 (13.5.2016.), Odluka o postavljanju Ivana Jurića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu

45 13.05.2016 Odluka o postavljanju Ivana Jurića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1159

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1501/23, urbroj: 5030115/1-16-08 od 19. travnja 2016., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

IVAN JURIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Iraku, sa sjedištem u Bagdadu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/16-02/02
Urbroj: 71-06-01/1-16-2
Zagreb, 3. svibnja 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.