Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

NN 45/2016 (13.5.2016.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1161

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 4. stavka 1. Uredbe o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (»Narodne novine«, br. 134/14 i 40/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2016. donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DRŽAVNU INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU

I.

U Odluci o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (»Narodne novine«, broj 41/16) u točki II. stavku 1. iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

»– čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa«.

Dosadašnji podstavci 12. do 17. postaju podstavci 13. do 18.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/100

Urbroj: 50301-09/06-16-3

Zagreb, 12. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

45 13.05.2016 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu