Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

NN 45/2016 (13.5.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama

MINISTARSTVO FINANCIJA

1163

Na temelju članka 115. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠARINAMA

Članak 1.

U Pravilniku o trošarinama (»Narodne novine«, broj 131/15) u članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U trošarinskom skladištu se mogu skladištiti trošarinski proizvodi na koje je plaćena trošarina pod uvjetom da iste ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta:

1. upotrijebi za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda, a nakon čega je moguće ostvariti povrat sukladno članku 28. stavku 1. točki 1. Zakona ili

2. podvrgne postupcima očuvanja ili poboljšanja uporabnih i trgovačkih svojstava trošarinskih proizvoda radi pripreme za prodaju, što uključuje pakiranje proizvoda u ambalažu ili prepakiravanje u drugu ambalažu.«.

Članak 2.

Iza članka 47. dodaju se članci 47.a i 47.b koji glase:

»Članak 47.a

Na bankovnu garanciju kao instrument osiguranja za trošarinski dug te ujedno i carinski dug i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine primjenjuju se odredbe carinskog zakonodavstva donesenog na razini Europske unije u odnosu na:

1. razdoblje važenja garancije i

2. druge pojedinosti koje odstupaju od zahtjeva propisanih za osiguranje carinskog duga prema odredbama carinskog zakonodavstva.

Članak 47.b

(1) Kao instrument osiguranja plaćanja trošarine Središnji ured može prihvatiti garanciju, odnosno pisano jamstvo izdano od društva koje temeljem odobrenja nadležnog tijela obavlja poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj.

(2) Na instrument osiguranja plaćanja trošarine iz stavka 1. ovoga članka na ogovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o bankovnoj garanciji.«.

Članak 3.

U članku 81. stavku 3. riječi: »do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je ispunjen uvjet za povrat plaćene trošarine« brišu se.

Članak 4.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač piva koji ima odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare dužan je kod otpreme piva u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju na teritoriju Republike Hrvatske dati presliku pisane izjave u kojoj navodi broj i datum odobrenja nadležnog carinskog ureda za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare kao i podatak iz odobrenja o godišnjoj proizvodnji piva u hektolitrima kako bi isti ostvario pravo na primjenu visine trošarine propisane člankom 66.b stavkom 1. Zakona. Izjava se podnosi u dva primjerka na ovjeru nadležnom carinskom uredu koji je izdao odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare te se jedan primjerak izjave vraća ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta – proizvođaču piva a drugi zadržava carinski ured za svoje evidencije.«.

Članak 5.

U članku 84. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučajevima otpreme piva koje je proizvela mala nezavisna pivovara prema stavku 1. i 2. ovoga članka, kretanje piva uz propisani trošarinski dokument prati i izjava male nezavisne pivovare koja se izdaje i ovjerava prema članku 83. stavku 1. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 123. stavku 2. iza riječi: »mora pratiti« dodaje se riječ: »kretanje«.

Članak 7.

U članku 126. stavku 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako je to primjenjivo, potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti podnositelja zahtjeva sukladno posebnim propisima i«.

Članak 8.

U Pravilniku o trošarinama (»Narodne novine«, broj 131/15) Prilog 10 Obrazac A – Bankovna garancija za trošarinski dug te carinski dug i druga uvozna javna davanja na duhanske prerađevine i duhansku sirovinu i Prilog 11 Obrazac B – Bankovna garancija za trošarinski dug zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/32

Urbroj: 513-02-1710/1-16-1

Zagreb, 3. svibnja 2016.

Ministar financija

dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 10

Obrazac A

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG TE CARINSKI DUG I DRUGA UVOZNA JAVNA DAVANJA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE

Obveza jamca – zajedničko osiguranje

I. Izjava jamca

1. Niže potpisana osoba (1)

s boravištem u (2)

solidarno jamči, u jamstvenom carinskom uredu …

do najvišeg iznosa od …

u korist Republike Hrvatske,

za sve iznose za koje osoba koja polaže ovo osiguranje (5): … može biti ili postati odgovorna navedenim zemljama za sve iznose koje duguje ili može dugovati navedenim zemljama za carine i druga davanja (6) u odnosu na robu obuhvaćenu carinskim postupcima navedenima u točki 1.a i/ili točki 1.b.

Najviši iznos osiguranja sastoji se od iznosa od:

(a) to jest 100/50/30 % (7) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.a,

i

(b) to jest 100/30 % (8) dijela referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i ostalih davanja koja mogu nastati, jednak zbroju iznosa navedenih u točki 1.b,

1.a. U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja mogu nastati, za svaku od navedenih svrha (9):

(a) privremeni smještaj – …;

(b) postupak provoza Unije/zajednički provozni postupak – …;

(c) postupak carinskog skladištenja – …;

(d) postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od uvoznih carina – …;

(e) postupak unutarnje proizvodnje – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – .…;

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

1.b. U nastavku se navode iznosi koji čine dio referentnog iznosa koji odgovara iznosu carinskog duga i, prema potrebi, drugih davanja koja su nastala, za svaku od navedenih svrha (10):

(a) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije bez odgode plaćanja – .…;

(b) puštanje u slobodni promet na temelju redovite carinske deklaracije s odgodom plaćanja – .…;

(c) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(d) puštanje u slobodni promet na temelju carinske deklaracije podnesene u skladu s člankom 182. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije – .…;

(e) postupak privremenog uvoza uz djelomično oslobođenje od uvoznih carina – …;

(f) postupak uporabe u posebne svrhe – … (11):

(g) ako nije ništa od navedenoga, navedite vrstu postupka – ….

2. Niže potpisana osoba obvezuje se da će na prvi pisani poziv nadležnih tijela zemalja navedenih u točki 1. bez odgode i u roku od trideset dana od datuma poziva platiti tražene iznose do prethodno navedenog najvećeg iznosa, osim ako ta osoba ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dostavi zadovoljavajući dokaz o zaključenju posebnog postupka, osim postupka uporabe u posebne svrhe, o propisnom zaključenju carinskog nadzora robe za uporabu u posebne svrhe ili privremenog smještaja ili, u slučaju drugih postupaka, osim posebnih postupaka, o reguliranju položaja robe.

Nadležna tijela mogu iz razloga koji smatraju valjanim na zahtjev niže potpisane osobe produljiti rok od 30 dana od datuma poziva na plaćanje u kojem je ona dužna platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u predmetnoj zemlji.

Ovaj se iznos ne može umanjiti za iznose koji su već plaćeni na temelju ove obveze, osim ako se niže potpisanu osobu pozove da plati dug koji je nastao u okviru carinskog postupka koji je započeo prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili unutar 30 dana nakon toga.

3. Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstveni ured. Niže potpisana osoba i dalje je odgovorna za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom carinskog postupka na temelju ove obveze koji je započeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja osiguranja, čak i ako je zahtjev za plaćanje izdan nakon tog datuma.

4. Za potrebe ove obveze niže potpisana osoba navodi svoju adresu za dostavu (12) u svakoj od zemalja navedenih u točki 1. kao:

Zemlja

Prezime i ime, ili naziv poduzeća, i puna adresaNiže potpisana osoba potvrđuje da prihvaća da su joj bila uredno dostavljeni svi dopisi i obavijesti te sve formalnosti ili postupci koji se odnose na ovu obvezu upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od njezinih adresa za dostavu.

Niže potpisana osoba potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje ima adresu za dostavu.

Niže potpisana osoba obvezuje se da neće promijeniti svoju adresu za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstveni ured.

5. Ovom garancijom jamac Carinskoj upravi jamči i za iznos trošarine na duhanske prerađevine prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41. i/ili članku 42. te trošarinskog duga za preuzete duhanske markice prema članku 79. stavku 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) te se ovo osiguranje polaže i za:

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine koje se skladište u trošarinskom skladištu;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za trošarinske proizvode koje se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– dospjele a neplaćene trošarine na duhanske prerađevine za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica;

– dospjeloga a neplaćenoga carinskoga duga i drugih uvoznih javnih davanja na duhanske prerađevine carinskog dužnika, a koje se puštaju u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske.

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti traženi iznos trošarine, i to u roku od 30 dana od datuma poziva na plaćanje.

Carinska uprava može iz razloga koji smatra valjanim produžiti rok od 30 dana od datuma poziva na plaćanje. Troškovi nastali zbog odobrenja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da odgovaraju iznosu koji bi se u sličnim okolnostima naplatio na tržištu novca ili na financijskom tržištu u Republici Hrvatskoj.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Sastavljeno u …

dana …

(Potpis) (13)

II. Prihvaćanje jamstvenog ureda

Jamstveni ured …

Obveza jamca prihvaćena dana …

(Pečat i potpis)

(1) Prezime i ime ili naziv poduzeća.

(2) Puna adresa.

(3)

(4)

(5) Prezime i ime ili naziv poduzeća i puna adresa osobe koja polaže osiguranje.

(6) Primjenjuje se u odnosu na druga davanja koja treba platiti u vezi s uvozom ili izvozom robe ako se osiguranje upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije ili zajednički provozni postupak ili se može upotrebljavati u više država članica ili ugovornih stranaka.

(7) Precrtati ako se ne primjenjuje.

(8) Precrtati ako se ne primjenjuje.

(9) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(10) Postupci koji nisu zajednički provozni postupak primjenjuju se samo u Europskoj uniji.

(11) Za iznose prijavljene u carinskoj deklaraciji za postupak uporabe u posebne svrhe.

(12) Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredbi o adresi za dostavu, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz stavka 4. drugog podstavka i obveza iz točke 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim osiguranjem nadležni su sudovi u mjestu u kojem se nalaze adrese za dostavu jamca ili njegovih zastupnika.

(13) Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu ispred svojeg potpisa: »Osiguranje u iznosu od …« (iznos se upisuje riječima).

PRILOG 11

Obrazac B

BANKOVNA GARANCIJA ZA TROŠARINSKI DUG

(Memorandum banke)

Na zahtjev ................................................................................................, sukladno članku 34., članku 40., članku 41., članku 42., članku 73.a i članku 91.a stavku 2. Zakona o trošarinama („Narodne novine», broj 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) izdaje se:

BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje trošarinskog duga prema članku 34. i/ili članku 40. i/ili članku 41., članku 42., članku 73.a i članku 91.a stavku 2. Zakona o trošarinama.

PODACI O BANCI GARANTU

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Naziv banke – garanta:      ...................................

Sjedište:                            ..................................

Žiro račun broj:                 ..................................

PODACI O TROŠARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU ZA IZDAVANJE GARANCIJE

Osobni identifikacijski broj (OIB):

EORI broj:                       ..................................

Tvrtka:                             ..................................

Sjedište:                          ...................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna svaku svotu nastalu na ime dospjele a neplaćene trošarine na alkohol i alkoholna pića i/ili energente (osim krutih goriva i prirodnog plina), koja je nastala:

– za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se skladište u trošarinskom skladištu;

– za trošarinske proizvode koji se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine;

– za energente iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 te proizvode iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje

– za duhansku sirovinu

glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ....................... do ...................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku od 6 mjeseci, računajući od dana isteka jamstvenog roka.

Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti glede namirenja trošarinskog duga drugih osoba.

Ova garancija vrijedi na cijelom teritoriju Europske unije.

Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.

.......................................                  M.P.                        ..............................................
      (mjesto i datum)                                                                                     (potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem ............................

.......................................................................................................................................

.......................................                  M.P.                        ..............................................
      (mjesto i datum)                                                                                     (potpis ovlaštene osobe)
45 13.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama 45 13.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama