Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

NN 45/2016 (13.5.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1165

Na temelju članka 242. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14 i 64/15), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA

Članak 1.

U članku 1 a. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj: 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.) dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovim se Pravilnikom uređuje primjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 2411/98 od 3. studenoga 1998. godine o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Europske unije.«

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Registarske pločice za vozila izrađene su od metala, presvučene reflektirajućom folijom, bijele su boje na kojima je crnim slovima otisnuta oznaka registracijskog područja i registarski broj vozila. Na krajnjoj lijevoj strani registarske pločice otisnuta je oznaka Republike Hrvatske sukladno Uredbi Vijeća (EZ) broj 2411/98 od 03.11.1998. godine o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Europske unije, a između oznake registracijskog područja i registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 27. stavku 3. riječi: »s integriranim zaštitnim elementima« brišu se.

Članak 4.

U članku 39. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Prilikom odjave kategorija vozila navedenih u posebnom propisu o gospodarenju otpadnim vozilima, vlasnik vozila dužan je priložiti potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila koja se izdaje po tom propisu ili izjavu o mjestu čuvanja vozila, osim u slučaju odjave oldtimer vozila.«

Članak 5.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.

Ako novi vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka ne registrira vozilo na svoje ime ili ga ne odjavi, osoba na koju je vozilo registrirano može podnijeti zahtjev policijskoj upravi koja vozilo vodi u evidenciji da rješenjem ukine registraciju vozila.«.

Članak 6.

Vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske radi odlaska u države članice Europske unije ne mora imati oznaku Republike Hrvatske propisanu člankom 26. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.).

Članak 7.

U slučaju kada se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika traži zamjena oštećene i dotrajale registarske pločice izdane na temelju Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.) izdaju se registarske pločice s novim oznakama.

Članak 8.

Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj nije dužan mijenjati registarske pločice izdane na obrascima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika te ih može koristiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Obrasci 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 i 23 koji su tiskani uz Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.) zamjenjuju se novim Obrascima 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 i 23 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. srpnja 2016. godine.

Broj: 511-01-152-80832/2016

Zagreb, 3. svibnja 2016.

Ministar

Vlaho Orepić, v. r.

OBRASCI45 13.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila 45 13.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila