Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN 45/2016 (13.5.2016.), Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1171

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE M08 »ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.6. »POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma« (u daljnjem tekstu: mjera 08), podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« (u daljnjem tekstu: podmjera 8.6.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s člancima 21. i 26. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i u skladu s člankom 41. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014).

Upravljačko tijelo i operativna provedba

Članak 2.

(1) Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(2) Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) tip operacije je skup aktivnosti ili pojedinačnih projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta na koje se odnose iz Programa koji je usklađen s ciljevima i prioritetima politike ruralnog razvoja Europske unije

2) projekt/ operacija je skup aktivnosti potrebnih za ostvarenje ciljeva

3) pridobivanje drva je proces proizvodnje drvnih sortimenata koji uključuje sječu i izradu, privlačenje, izvoženje, iznošenje i daljinski prijevoz drva te proizvodnju drvne biomase

4) šumskouzgojni radovi su radovi kojima se njeguju, obnavljaju, osnivaju i rekonstruiraju šume

5) predindustrijska prerada drva je prerada koju obavljaju obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti prerade drva, a obuhvaća cijepanje, piljenje, blanjanje, sušenje te proizvodnju peleta, briketa i drvne biomase

6) marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda su ulaganja u promidžbu i informiranje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima, uslugama i dobrima od šuma, kojima se olakšava pronalaženje puta prema krajnjim korisnicima (konzumentima)

7) građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje

8) zajednički projekti su oni projekti u kojima je dva ili više korisnika uključeno u jedan zajednički projekt u kojem predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog projekta i gdje korisnici sklapaju Ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju jednog korisnika koji će biti podnositelj zahtjeva za potporu/isplatu u ime njih

9) kraj ulaganja je dan podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

10) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR)

11) intenzitet potpore izražen je kao postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja

12) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani iz Programa

13) nepravilnost znači povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima (sukladno Uredbi Komisije (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995 o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, članak 1., stavak 2.) (SL L 312, 18. 12. 1995.)

14) sumnja na prijevaru znači nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji. (sukladno članku 2. stavak (a), delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015.) (SL L 293, 8. 7. 2015.) i

15) bagatelna nabava je nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi (EU) br. 702/2014.

Tipovi operacija

Članak 4.

U okviru podmjere 8.6. potpora se dodjeljuje za tipove operacija:

1. 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.1.)

2. 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.2.) i

3. 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.3.)

Sastavni dijelovi pravilnika

Članak 5.

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su:

1. Prilog I. – Kriteriji odabira zahtjeva za potporu

2. Prilog II. – Izjava korisnika o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«

3. Prilog III. – Popis drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

4. Prilog IV. – Označavanje aktivnosti sufinanciranih iz proračuna Europske unije

5. Prilog V. – Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP-a)

6. Prilog VI. – Poslovni plan za tip operacije 8.6.1.

7. Prilog VII. – Poslovni plan za tip operacije 8.6.2.

8. Prilog VIII. – Idejni plan marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma za tip operacije 8.6.3. i

9. Prilog IX. – Popis grešaka u postupcima javne nabave s primjenjivom stopom ispravka.

II. POTPORA

Vrsta potpore

Članak 6.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

(2) Intenzitet javne potpore po projektu unutar tipa operacije 8.6.1, 8.6.2. i 8.6.3 iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

(4) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu u okviru istog tipa operacije tijekom jednog natječaja. Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu u okviru istog tipa operacije tijekom jednog natječaja u obzir će se uzeti zahtjev za potporu u okviru istog tipa operacije s ranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu u okviru istog tipa operacije izdati odluka o odbijanju.

(5) Svaka potpora za ulaganja u okviru tipova operacija 8.6.1., 8.6.2. i 8.6.3 koja ispunjava sve uvjete propisane zajedničkim odredbama iz Poglavlja I. kao i uvjete iz članka 41. Uredbe (EU) br. 702/2014, izuzima se od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Visina potpore

Članak 7.

(1) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.2. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 10.000 eura i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 1.000.000 eura.

(3) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.3. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 30.000 eura.

Preračun tečaja

Članak 8.

Preračun tečaja eura u kune obavlja se prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici

Članak 9.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.1. su:

1. šumoposjednici

2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i

3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Članak 10.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.

Članak 11.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.3. su:

1. šumoposjednici

2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika

3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i

4. jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

IV. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ULAGANJA

Članak 12.

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.1. uvjeti prihvatljivosti su:

1. ukoliko je podnositelj zahtjeva za potporu šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika

2. ukoliko je podnositelj zahtjeva za potporu udruga šumoposjednika/šumovlasnika, mora biti registrirano sukladno posebnim propisima

3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije i

4. korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno prilogu VI. Pravilnika

Članak 13.

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. uvjeti prihvatljivosti su:

1. korisnik mora biti registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda

2. korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m³ godišnje.

3. u slučaju da korisnik kao ulaznu drvnu sirovinu djelomično koristi ili uopće ne koristi oblovinu tada se maksimalna dozvoljena količina ulazne sirovine izračunava na temelju koeficijenata iskorištenja oblovine koji će biti sastavni dio liste prihvatljivih troškova koja će biti objavljena zajedno s natječajem iz članka 24. ovoga Pravilnika.

4. korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno prilogu VII. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. uvjeti prihvatljivosti su:

1. ukoliko je podnositelj zahtjeva za potporu šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika

2. ukoliko je podnositelj zahtjeva za potporu udruga šumoposjednika/šumovlasnika, mora biti registrirano sukladno posebnim propisima

3. svi ostali korisnici (obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja) u sklopu ovoga tipa operacije, kao glavni predmet marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, moraju imati proizvod i/ili uslugu šuma s popisa drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

4. korisnik je dužan izraditi idejni plan marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma sukladno Prilogu VIII. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu dostaviti izjavu da mu nisu dodijeljena sredstva za iste prihvatljive troškove za koje je podnio zahtjev za potporu od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

(2) Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(3) Sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013), korisniku se neće dodijeliti i isplatiti sredstva potpore ukoliko se provjerom provedenom temeljem članka 58. iste Uredbe radi zaštite financijskih interesa Europske unije, utvrde nepravilnosti odnosno da su uvjeti za stjecanje sredstava potpore stvoreni umjetno i suprotno ciljevima Programa, Pravilnika i natječaja.

(4) Korisnici u teškoćama, u smislu Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C 249, 31. 7. 2014.) nisu prihvatljivi kao korisnici.

Članak 16.

(1) Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. korisnik je dužan uz zahtjev za potporu dostaviti izjavu iz Priloga II. ovoga Pravilnika o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti.

(2) U slučaju kada ulaganja u okviru podmjere 8.6. uključuju rekonstrukciju i/ili opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora dostaviti ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje deset godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju kada ulaganja u okviru podmjere 8.6. uključuju izgradnju objekata, korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazati pravo vlasništva ili korisnik mora dokazati da ima pravo koristiti katastarsku česticu/lokaciju ulaganja dostavljanjem ugovora o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje deset godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

(4) Ukoliko se radi o ulaganju za koje je sukladno posebnim propisima potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš, korisnik je obvezan prije podnošenja zahtjeva za potporu provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s važećim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode.

(5) Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane dva ili više korisnika u podmjeri 8.6. te predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog projekta. Korisnici sklapaju ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju jednog korisnika koji će biti podnositelj zahtjeva za potporu u ime njih u kojem će biti definiran način korištenja predmeta ulaganja zajedničkog projekta od strane svih korisnika zajedničkog projekta. Ugovor mora biti sklopljen na rok od najmanje sedam godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, te isti mora sadržavati podatke od strane korisnika o načinu korištenja predmeta zajedničkog projekta.

(6) Korisnik je dužan osigurati da predmet ulaganja za koji je ostvario potporu bude u funkciji pet godina nakon konačne isplate.

(7) Ulaganja koja se izamortiziraju u periodu kraćem od pet godina, te nemaju više uporabnu vrijednost, korisnik je i dalje dužan imati u fizičkom obliku ili imati vidljivi materijalni dokaz o rashodovanju (ne i prodaji) istih u periodu od pet godina od datuma konačne isplate.

(8) Provedba projekta može trajati najduže 36 mjeseci od izdavanja odluke o dodjeli sredstava do podnošenja posljednjeg zahtjeva za isplatu.

V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA I KRITERIJI ODABIRA

Prihvatljivi opći troškovi

Članak 17.

(1) Prihvatljivi opći troškovi u podmjeri 8.6. su usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta, uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu itd.

(2) Opći troškovi prihvatljivi su u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) od kojih su:

1. troškovi pripreme poslovnog plana/idejnog plana marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma prihvatljivi u iznosu do 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

2. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

3. troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima 1. i 2. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

Prihvatljivi troškovi

Članak 18.

(1) Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.1. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.)

2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.)

3. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.)

4. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.)

5. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) i

6. izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).

(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru tipa operacije 8.6.1. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

(3) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka biti će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Članak 19.

(1) Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.2. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.)

2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.)

3. instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i

4. izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru tipa operacije 8.6.2. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

(3) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka bit će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Članak 20.

(1) Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

1. gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)

2. zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama

3. kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)

4. izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i

5. kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).

(2) Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

(3) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka bit će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Rabljena oprema

Članak 21.

(1) Kupnja rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme sukladno listi prihvatljivih troškova u okviru tipa operacije 8.6.1. i tipa operacije 8.6.2. prihvatljiva je za ulaganja pod sljedećim uvjetima:

1. strojevi, alati, uređaji i oprema ne smiju biti stariji od četiri godine

2. prodavatelj strojeva, alata, uređaja ili opreme mora dostaviti i izjavu o porijeklu te izjavu da u proteklih sedam godina kupnja strojeva, alata, uređaja i opreme nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim ili EU sredstvima

3. rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama tipa operacije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima

4. cijena rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme ne smije biti viša od njihove tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene sličnih novih strojeva, alata, uređaja i opreme

5. rabljeni strojevi, alati, uređaji i oprema moraju imati tehničke karakteristike u skladu s potrebama tipa operacije i udovoljavati prihvatljivim normama i standardima.

(2) Trošak za rabljene strojeve, alate, uređaje i opremu je neprihvatljiv ako ne udovoljava bilo kojem uvjetu iz stavka 1. ovoga članka.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 22.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje u podmjeri 8.6. su:

1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

2. drugi porezi, naknade, doprinosi

3. kamate

4. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

5. nepredviđeni troškovi

6. plaćanje u gotovini i

7. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Kriteriji odabira

Članak 23.

(1) Kriteriji odabira zahtjeva za potporu koji se primjenjuju na sve podnijete zahtjeve za potporu određeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka prethodno odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(3) Da bi ulaganje bilo prihvatljivo za dodjelu potpore, korisnik mora imati minimalan broj bodova sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika za tip operacije za koji je podnijet zahtjev za potporu.

VI. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere 08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« (u daljnjem tekstu: natječaj) kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.ruralnirazvoj.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi i uvjeti popunjavanja zahtjeva za potporu putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET) te dostavljanja potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz EPFRR-a, podmjera 8.6.

(4) Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisnik podnosi potpisanu i ovjerenu štambiljem korisnika potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu u fizičkom obliku u Agenciju za plaćanja na lokaciju sukladno uvjetima natječaja o provedbi podmjere 8.6.

(5) Vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu je vrijeme slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom odnosno vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ako je korisnik neposredno predaje.

(6) Način popunjavanja zahtjeva za potporu i način i mjesto podnošenja potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu pojašnjeni su u vodiču za korisnike potpora iz EPFRR-a, podmjera 8.6. (u daljnjem tekstu: vodič za korisnike), koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(7) Korisnici putem AGRONET-a mogu pregledavati pravne osnove i elektronički popunjavati zahtjev za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje.

(8) Agencija za plaćanja će korisnicima putem AGRONET-a dostavljati:

– odluke o dodjeli sredstava

– odluke o odbijanju

– izmjene odluke o dodjeli sredstava

– pisma odbijanja

– potvrde o odustajanju

– odluke o isplati predujma

– odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma

– odluke o isplati

– odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu i

– odluke o jamstvu.

(9) Korisnik mora biti upisan u evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET a upute za upis u istu bit će dostupne na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(10) Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem. Dokumentacija koju je obavezno dostaviti i u izvorniku, propisuje se natječajem.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu

Članak 25.

(1) Prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, ostvareni broj bodova sukladno kriterijima odabira te iznos prihvatljivih troškova.

(2) Po zaprimanju zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će prvo provjeriti pravovremenost, potpunost, prihvatljivost te broj bodova sukladno kriterijima odabira iz Priloga I. ovoga Pravilnika i na temelju traženih iznosa potpore formirati rang listu za natječaj.

(3) Za nepravovremene zahtjeve za potporu izdaje se odluka o odbijanju.

(4) Natječajem će biti propisana dokumentacija koju je korisnik obavezan učitati uz zahtjev za potporu.

(5) Nakon podnošenja zahtjeva za potporu nije moguća dopuna dokumentacije propisane natječajem.

(6) Neće se smatrati dopunom u smislu stavka 5. ovoga članka sljedeće:

1. dostava dijela dokumenta koji je propisan natječajem ukoliko dokument nije učitan u AGRONET u cijelosti i

2. dostava dokumenta koji je propisan natječajem jer učitani dokument nije čitak ili iz istoga nije moguće utvrditi činjenično stanje.

(7) Ukoliko korisnik uz zahtjev za potporu ne učita dokumentaciju propisanu natječajem, Agencija za plaćanja će donijeti odluku o odbijanju.

(8) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke, Agencija za plaćanja će putem elektroničke pošte od korisnika tražiti obrazloženje/ispravak. Korisnik je dužan u roku od pet radnih dana od slanja elektroničke pošte od strane Agencije za plaćanja dostaviti obrazloženje/ispravak.

(9) Temeljem zahtjeva za obrazloženje/ispravak iz stavka 8. ovoga članka, korisnik može dostaviti:

– pisano objašnjenje

– pisani ispravak

– novi dokument koji nije bio propisan natječajem ili

– dokument koji je propisan natječajem jer učitani dokument koji je propisan natječajem nije učitan u cijelosti, nije čitak ili iz istoga nije moguće utvrditi činjenično stanje.

(10) Ako korisnik traženo obrazloženje/ispravak ne dostavi sukladno stavku 8. ovoga članka, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju.

(11) Nakon administrativne kontrole Agencija za plaćanja će za sve pravovremene, potpune i prihvatljive zahtjeve za potporu izraditi rang listu sukladno kriterijima odabira koji su navedeni u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(12) Ako korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu ne učita dokumentaciju propisanu natječajem, a na temelju koje se dodjeljuju bodovi sukladno kriterijima odabira, zahtjevu se neće dodijeliti bodovi za određeni kriterij odabira što će rezultirati manjim ukupnim brojem bodova.

(13) Prednost na rang listi ima korisnik s ostvarenim većim brojem bodova.

(14) Ako dva ili više zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova, prednost na rang listi imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

(15) Ako dva ili više zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu, a navedeno uvjetuje dodjelu potpore provesti će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(16) Kada se administrativnom kontrolom utvrdi da je zahtjev za potporu prihvatljiv i da su za predmetni zahtjev za potporu raspoloživa sredstva, Agencija za plaćanja će donijeti odluku o prihvatljivosti kako je navedeno u članku 29. i 30. ovoga Pravilnika.

(17) Nakon zaprimanja odluke o prihvatljivosti, Agencija za plaćanja će sa korisnikom sklopiti ugovor o financiranju.

(18) Najviši iznos javne potpore koji se utvrđuje odlukom o prihvatljivosti i ugovorom o financiranju ne može biti veći od iznosa potpore za dodjelu traženog u zahtjevu za potporu.

(19) Nakon sklapanja ugovora o financiranju korisnik je obvezan dostaviti Agenciji za plaćanje odabrane ponude i račune za nastale opće troškove, sukladno članku 27. i 28. ovoga Pravilnika.

(20) Ulaganja iz ponuda i računa iz stavka 19. ovoga članka moraju biti prihvatljiva sukladno ovome Pravilniku i listi prihvatljivih troškova kako bi bila predmet sufinanciranja iz EPFRR-a.

(21) Korisniku će nakon završene administrativne kontrole biti dodijeljen iznos potpore temeljem odabranih ponuda. Dodijeljeni iznos ne može biti veći od traženog iznosa potpore koji je korisniku dodijeljen odlukom o prihvatljivosti i ugovorom o financiranju.

Poslovni plan/idejni plan marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma

Članak 26.

(1) Poslovni plan/idejni plan marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma treba biti izrađen u skladu s uputama u prilogu VI., prilogu VII. ili prilogu VIII. ovoga Pravilnika koji je potrebno u cijelosti popuniti sukladno pripadajućim uputama i učitati u zahtjev za potporu.

(2) Prijave kod kojih poslovni plan/idejni plan marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma prilikom podnošenja zahtjeva za potporu nije u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama, bit će odbijene.

(3) Kod ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.1., u slučaju kada su izvoditelji radova odnosno subvencionirani strojevi u sklopu ulaganja planirani za rad na više šumskih gospodarstava, korisnik je to dužan naznačiti u poslovnom planu.

(4) Podaci navedeni u poslovnom planu/idejnom planu marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate EPFRR sredstava i to u periodu od pet godina nakon konačne isplate EPFRR potpore.

Objava poziva za prikupljanje ponuda

Članak 27.

(1) Obveze iz ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema propisima koji uređuju postupak javne nabave, osim u slučaju kada provode bagatelnu nabavu.

(2) Korisnik je obvezan prikupiti ponude za prihvatljive troškove putem poziva za prikupljanje ponuda koji će se objaviti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(3) Za opće troškove i nabave vrijednosti manje od 35.000,00 kn bez PDV-a nije potrebno objaviti poziv za prikupljanje ponuda na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Korisnici mogu započeti postupak objave poziva za prikupljanje ponuda danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Postupak objave poziva za prikupljanje ponuda provodi se sukladno uputi za prikupljanje ponuda koja se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja prije objave natječaja.

(6) Korisnik u pozivu za prikupljanje ponuda definira rok za dostavu ponuda, a koji iznosi najmanje 14 dana od dana objave poziva za prikupljanje ponuda.

(7) Korisnik je obvezan izvršiti odabir ponude sukladno kriterijima odabira ponude koje je obvezan navesti u pozivu za prikupljanje ponuda.

(8) Kriterij odabira ponuda može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda (u daljnjem tekstu: ENP).

(9) Kriteriji za odabir ponuda ne smiju biti diskriminirajući i ne smiju narušavati slobodu tržišnog natjecanja.

(10) Način odabira ponuda i primjene kriterija najniže cijene ili ENP detaljnije se propisuje u uputi za prikupljanje ponuda.

(11) Nakon isteka roka za dostavu ponude i nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, korisnik dostavlja Agenciji za plaćanja odabrane ponude, uključujući i ponude/račune za opće troškove i ponude za bagatelnu nabavu vrijednosti manje od 35.000,00 kn, te sažetak izbora ponude čiji minimalni sadržaj se propisuje u uputi za objavu poziva za prikupljanje ponuda.

(12) Odabrane ponude, uključujući i ponude/račune za opće troškove i ponude za bagatelnu nabavu vrijednosti manje od 35.000,00 kn te ostalu prateću dokumentaciju korisnik dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u.

(13) Način predaje dokumentacije na elektroničkom mediju propisuje se natječajem.

(14) Ponude prikupljene putem poziva za prikupljanje ponuda objavljenog na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja moraju biti izdane nakon datuma objave poziva za prikupljanje ponuda.

(15) Ponude moraju biti važeće na dan zaprimanja u Agenciju za plaćanja, osim ponuda za opće troškove.

(16) Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ako utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od referentnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga.

(17) Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore za pojedini trošak ili zatražiti ponavljanje postupka prikupljanja ponuda ako utvrdi da kriteriji odabira ponuda nisu u skladu sa stavkom 9. ovoga članka ili ako odabir ponuda nije izvršen sukladno kriterijima odabira ponuda navedenim u pozivu za prikupljanje ponuda.

(18) Stavke u dostavljenim ponudama moraju biti iskazane po jedinici mjere, količini, cijeni i ukupnoj cijeni ponude. Ako se kao posebna stavka u ponudama iskazuju usluge kao što su prijevoz, montaža i obuka, moraju se iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge. Agencija za plaćanje može zatražiti od ponuditelja detaljnije informacije ili obrazloženja o stavkama iz ponude, a korisnik je dužan osigurati da ponuditelj dostavi tražene informacije ili obrazloženja.

(19) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(20) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. Ako je korisnik prikupio ponude i dokaze o vlasništvu na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(21) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaze o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi korisnika i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s korisnikom, kao i poslovne knjige koje je takav poduzetnik dužan voditi prema važećim zakonskim propisima o računovodstvu. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument.

(22) Ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja vezano uz provedeni postupak prikupljanja ponuda ili ukoliko je potrebno ponoviti postupak prikupljanja ponuda, Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(23) Korisnik je dužan u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak dostaviti dopunu/obrazloženje/ispravak, osim u slučaju ponavljanja postupka prikupljanja ponuda kada je rok 30 dana.

(24) U slučaju zahtjeva za promjenu kojim se traži promjena ponuditelja korisnik je obvezan ponoviti postupak prikupljanja ponuda sukladno odredbama ovoga članka i uputi za prikupljanje ponuda prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

(25) U slučaju iz stavka 24. ovoga članka korisnik odabrane ponude kod kojih se mijenja ponuditelj i sažetak izbora ponuda dostavlja u elektroničkom obliku kroz AGRONET kao dio zahtjeva za promjenu.

(26) Agencija za plaćanja nije nadležna za odabir ponuda te eventualne sporove između korisnika i ponuditelja.

Administrativna kontrola postupka javne nabave

Članak 28.

(1) Postupak javne nabave za nabavu roba, radova ili usluga provodi se prema posebnim propisima koji uređuju postupak javne nabave. Postupak javne nabave obvezni su provesti oni korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema posebnim propisima koji uređuju postupak javne nabave.

(2) Agencija za plaćanja vrši administrativnu kontrolu provedbe postupka javne nabave.

(3) Administrativna kontrola provedbe postupka javne nabave provodi se u fazi:

1. prije pokretanja postupka javne nabave

2. dovršetka postupka javne nabave

3. zahtjeva za isplatu.

(4) Nakon što je korisniku dostavljena odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu korisnik može i prije pokretanja postupka javne nabave dostaviti Agenciji za plaćanja na pregled dokumentaciju za nadmetanje s prilozima te popratnom dokumentacijom.

(5) Ako je dostavljena dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka nepotpuna/nejasna/netočna, Agencija za plaćanja će izdati pismo preporuke koje za korisnika nije obvezujuće.

(6) Ako korisnik ne dostavi dokumentaciju za nadmetanje prije pokretanja postupka javne nabave i/ili je pokrenuo postupak javne nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, stavak 3. podstavak 1. te stavak 5. ovoga članka se ne primjenjuju.

(7) Po dovršetku postupka javne nabave, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, korisnik je obavezan dostaviti Agenciji za plaćanja dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave.

(8) U slučaju da korisnik ne postupi sukladno stavku 7. ovoga članka Agencija za plaćanja raskinut će ugovor o financiranju ulaganja koji je sklopljen s korisnikom.

(9) Zajedno sa zahtjevom za isplatu korisnik dostavlja dokumentaciju vezano uz postupak javne nabave i izvršenje ugovora.

(10) Dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave/provedbu ugovora korisnik dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u.

(11) Popis dokumentacije iz stavaka 4., 7. i 9. ovoga članka te način predaje dokumentacije na elektroničkom mediju propisuje se natječajem.

(12) Ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja vezano uz dostavljenu dokumentaciju navedenu u stavku 7. i 9. ovoga članka Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(13) Ako korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, zahtjev se objavljuje na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva na oglasnu ploču.

(14) Korisnik je dužan u roku od deset dana od dana dostave zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak dostaviti dopunu/obrazloženje/ispravak.

(15) Ako dokumentacija iz postupka javne nabave nije prihvatljiva, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za potporu kojom se prethodno donesena odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu stavlja izvan snage a ugovor o financiranju ulaganja se raskida.

(16) Ako dokumentacija vezana uz postupak javne nabave i izvršenje ugovora koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu nije prihvatljiva, Agencija za plaćanja donosi odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i ujedno se raskida ugovor o financiranju ulaganja koji je sklopljen s korisnikom.

(17) Administrativna kontrola postupka javne nabave koju temeljem ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja ne može se smatrati kontrolnim mehanizmima u smislu posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave.

(18) U slučaju nepoštovanja posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti financijske ispravke.

(19) Popis grešaka u postupcima javne nabave s primjenjivim stopama financijskih ispravaka čini Prilog IX. ovoga Pravilnika. U prilogu je popis mogućih slučajeva koji nije konačan.

(20) Kada se u jednom postupku javne nabave utvrdi više pogrešaka, stope ispravka se ne zbrajaju i primjenjuje se greška za koju je određena najveća stopa ispravka.

(21) Neovisno o greškama za koje se primjenjuje financijski ispravak, Agencija za plaćanja zadržava pravo odbijanja zahtjeva za potporu ukoliko se utvrde ostale greške u provedbi postupka javne nabave koje nisu navedene u Prilogu IX. ovoga Pravilnika.

Donošenje odluka o prihvatljivosti i odluka o odbijanju u slučaju dovoljno raspoloživih sredstava

Članak 29.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će, nakon završetka administrativne kontrole svakog pojedinačnog zahtjeva za potporu, donijeti odluke kako je propisano stavkom 2. ovoga članka.

(2) Agencija za plaćanja će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka donijeti:

1. Odluku o prihvatljivosti zahtjeva za potporu, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem

2. Odluku o odbijanju, u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom i natječajem

– nepravovremeno podnesenih zahtjeva za potporu

– nepotpunih zahtjeva za potporu

– nepravovremenosti i/ili nepotpunosti odgovora na zahtjev za obrazloženje/ispravak

– da je korisnik započeo s ulaganjem prije podnošenja zahtjeva za potporu

– sprječavanja kontrole na terenu predstavnicima Agencije za plaćanja od strane korisnika

– utvrđene nepravilnosti

– da se utvrdi da su informacije dostavljene od strane korisnika lažne ili pogrešne

– da se utvrdi da je ulaganje za koju je podnesen zahtjev za potporu za financiranje unutar EPFRR-a, financirana drugim sredstvima proračuna EU

– sprječavanja posjeta ulaganju predstavnicima Agencije za plaćanja od strane korisnika

– da se utvrdi prekoračenje najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore u slučaju financiranja istog ulaganja od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

Donošenje odluka o prihvatljivosti i odluka o odbijanju u slučaju nedovoljno raspoloživih sredstava

Članak 30.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će, nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih zahtjeva za potporu, donijeti odluke kako je propisano stavkom 2. ovoga članka.

(2) Agencija za plaćanja će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka donijeti:

1. Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 29. stavak 2. točka 2. ovoga Pravilnika nakon obrade svakog pojedinog zahtjeva za potporu.

2. Odluku o odbijanju zbog nedostatnosti raspoloživih sredstava s obzirom na rangiranje zahtjeva za potporu sukladno članku 25. ovoga Pravilnika nakon obrade svih zahtjeva za potporu.

3. Odluku o prihvatljivosti zahtjeva za potporu nakon obrade svih zahtjeva za potporu i nakon završetka postupka odlučivanja po prigovoru na odluke iz stavka 2. podstavka 1. i 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole zahtjeva za potporu nakon usvojenih prigovora, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem.

Donošenje odluka o dodjeli sredstava i odluka o odbijanju nakon administrativne kontrole postupka nabave

Članak 31.

(1) Za sve korisnike kojima je izdana odluka o prihvatljivosti i sa kojima je sklopljen ugovor o financiranju, nakon administrativne kontrole postupka nabave i odabranih ponuda Agencija za plaćanja će donijeti:

1. Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i natječajem ili

2. Odluku o odbijanju, u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom i natječajem

– nepravovremenosti i/ili nepotpunosti odgovora na zahtjev za obrazloženje/ispravak

– da se utvrdi da je korisnik započeo s ulaganjem prije podnošenja zahtjeva za potporu

– utvrđene nepravilnosti

– da se utvrdi da je ulaganje za koju je podnesen zahtjev za potporu za financiranje unutar EPFRR-a financirana drugim sredstvima proračuna EU

– da se utvrdi da su informacije dostavljene od strane korisnika ili ponuditelja lažne ili pogrešne

– da se utvrdi da dokumentacija iz postupka prikupljanja ponuda nije dostavljena Agenciji za plaćanja ili nije odgovarajuća

– da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane

– neprihvatljivosti cjelokupnog ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih troškova

– da se, uvažavajući odredbe posebnih propisa koji uređuju postupak javne nabave, i ovoga Pravilnika, utvrdi da dokumentacija iz provedenog postupka javne nabave nije dostavljena Agenciji za plaćanja i/ili nije prihvatljiva

– da se utvrdi prekoračenje najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore

(2) Odlukom iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka utvrđuju se:

1. prihvatljivi troškovi i

2. najviši iznos javne potpore.

(3) Najviši iznos javne potpore koji se utvrđuje odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od najvišeg iznosa potpore utvrđenog odlukom o prihvatljivosti zahtjeva za potporu.

(4) Odlukom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka stavit će se izvan snage odluka o prihvatljivosti iz članka 29. stavka 2. točke 1. i članka 30. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

Promjene podataka o korisniku

Članak 32.

(1) Promjene podataka o korisniku podrazumijevaju promjene podataka koji se vode u evidenciji korisnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik podnosi putem AGRONET-a sukladno uputi za upis u evidenciju korisnika kojeg korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

(4) Po odobrenju/odbijanju zahtjeva za promjenu podataka u evidenciji korisnika, Agencija za plaćanja će korisniku poslati putem elektroničke pošte obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.

Promjena zahtjeva za potporu

Članak 33.

(1) Promjena zahtjeva za potporu podrazumijeva promjenu podataka koji se odnose na podneseni zahtjev za potporu izuzev promjena navedenih u članku 32. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik je obvezan prijaviti promjenu priloženih akata kojima se odobrava građenje građevina iz zahtjeva za potporu, promjenu ponuditelja i ostalih općih podataka koji su sadržani u odluci o dodjeli sredstava izuzev podataka iz članka 32. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za promjenu popunjava se u AGRONET-u, a nakon popunjavanja potrebno je u Agenciju za plaćanja dostaviti ovjerenu potvrdu o podnošenju zahtjeva za promjenu preporučenom poštom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.

(4) Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik može prijaviti dva put podnošenjem zahtjeva za promjenu putem AGRONET-a na način opisan u vodiču za korisnike koji korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(5) Predmet zahtjeva za promjenu ne može biti izmjena odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu.

(6) Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik mora prijaviti najmanje 45 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za isplatu, u protivnom, Agencija za plaćanja izdaje pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(7) Aktivnosti vezane uz promjenu zahtjeva za potporu ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za promjenu, osim pripremnih aktivnosti.

(8) Ako je korisnik tražio promjene iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za isplatu moći će podnijeti nakon zaprimanja odgovora od strane Agencije za plaćanja.

(9) Ako je obrada zahtjeva za isplatu u tijeku, korisnik neće biti u mogućnosti podnijeti zahtjev za promjenu.

(10) Ako je zahtjev za promjenu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz zahtjev za promjenu, Agencija za plaćanja će putem elektroničke pošte od korisnika tražiti dopunu/obrazloženje/ispravak. Korisnik je dužan u roku od pet radnih dana od slanja elektroničke pošte od strane Agencije za plaćanja dostaviti dopunu/obrazloženje/ispravak.

(11) Ako korisnik traženu dopunu/obrazloženje/ispravak ne dostavi sukladno stavku 10. ovoga članka, Agencija za plaćanja izdaje pismo odbijanja zahtjeva za promjenu.

(12) Agencija za plaćanja će za zaprimljene zahtjeve za promjenu ovisno o zatraženoj promjeni izdati izmjenu odluke o dodjeli sredstava ili pismo odobrenja u slučaju odobrenja zahtjeva za promjenu ili pismo odbijanja u slučaju odbijanja zahtjeva za promjenu.

(13) Izmjenom odluke o dodjeli sredstava ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen odlukom o dodjeli sredstava.

(14) Ostale promjene u projektu bez kojih se projekt ne može provesti ili koji imaju utjecaj na poboljšanje projekta moraju biti obrazložene prilikom dostavljanja zahtjeva za isplatu.

(15) U slučaju promjena odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu iniciranih od strane Agencije za plaćanja, korisniku će biti izdana ispravak odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu te će s korisnikom biti sklopljen aneks ugovora o financiranju.

(16) U slučaju promjene odluke o dodjeli sredstava inicirane od strane Agencije za plaćanja, korisniku će biti izdan ispravak odluke o dodjeli sredstava.

(17) Ako je korisnik u obvezi provesti postupak javne nabave, uz zahtjev za promjenu ponuditelja u obvezi je dostaviti i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave.

Potvrda o odustajanju i odluka o poništenju

Članak 34.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz EPFRR dužan je podnijeti zahtjev za odustajanje putem AGRONET-a

na način opisan u vodiču za korisnike.

(2) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja odluke o prihvatljivosti, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad zahtjevom za potporu te će korisniku izdati potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon donošenja odluke o prihvatljivosti i sklapanja ugovora o financiranju a prije donošenja odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će korisniku izdati odluku o poništenju te raskinuti ugovor o financiranju.

(4) U slučaju da je Agencija za plaćanja donijela korisniku odluku o prihvatljivosti, a korisnik nije propisanom roku vratio potpisani ugovor o financiranju, Agencija za plaćanja će donijeti odluku o poništenju.

(5) Ukoliko korisnik podnese zahtjev za odustajanje nakon donošenja odluke o prihvatljivosti, sklapanja ugovora o financiranju i donošenja odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će korisniku izdati odluku o poništenju te raskinuti ugovor o financiranju.

(6) Ukoliko je korisniku izdana odluka o prihvatljivosti i sklopljen ugovor o financiranju, a nakon toga mu izdana odluka o odbijanju nakon provedbe procesa nabave, Agencija za plaćanja će izdati odluku o poništenju i izjavu o raskidu ugovora.

(7) Agencija za plaćanja će izdati odluku o poništenju u sljedećim slučajevima:

1. kada korisnik prekrši odredbe ovoga Pravilnika ili natječaja ili

2. ako korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma u za to predviđenom roku.

VII. SKLAPANJE UGOVORA O FINANCIRANJU ULAGANJA

Sklapanje ugovora

Članak 35.

(1) Nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će s korisnicima sklopiti ugovor o financiranju.

(2) Korisnik je obvezan vratiti dva potpisana primjeraka ugovora iz stavka 1. ovoga članka u Agenciju za plaćanja, u roku od sedam radnih dana od dana zaprimanja ugovora, na način predviđen ugovorom o financiranju.

(3) Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa stavkom 2. ovoga članka smatrat će se da je odustao od ulaganja te će se korisniku izdati odluka o poništenju.

(4) Korisnik je obvezan obavijestiti Agenciju za plaćanja o manjim izmjenama ugovora o financiranju iz članka 35. ovoga Pravilnika odmah nakon što su iste nastale.

(5) Manje izmjene ugovora o financiranju su izmjene podataka koje Agencija za plaćanja vodi o korisniku u evidenciji korisnika.

(6) Manje izmjene iz stavka 5. ovoga članka ne zahtijevaju izradu aneksa ugovora o financiranju.

(7) Agencija za plaćanja je ovlaštena u bilo kojem trenutku, a ako za istim postoji potreba, izraditi aneks ugovora o financiranju koje se odnose na administrativne pogreške učinjene omaškom prilikom izrade ugovora i /ili bilo kojeg akta Agencije za plaćanja koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s ugovorom o financiranju.

(8) U slučaju potrebe za aneksom ugovora o financiranju, a koja nije obuhvaćena stavkom 4. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju pisanim putem obavijestiti suprotnu stranu o potrebi izmjene ugovora o financiranju odnosno sklapanja aneksa ugovora o financiranju.

(9) Agencija za plaćanja ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za štete proizašle iz bilo koje aktivnosti korisnika u provedbi ugovorenog ulaganja.

Obveze korisnika

Članak 36.

Obveze korisnika sa kojim je Agencija za plaćanja sklopila ugovor o financiranju su sljedeće:

1. čuvati dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa pet godina od datuma konačne isplate potpore

2. voditi građevinske knjige i slične dokumente koji dokazuju količinu i vrstu ugrađenih materijala i opreme te izvršenih radova

3. staviti ulaganja u uporabu ili spremnost za uporabu prije konačne isplate

4. zabrana promjene vlasništva nad ulaganjem, davanja u zakup ili najam predmete ulaganja ili premještanja sufinancirane proizvodne aktivnosti od dana stupanja na snagu odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore

5. ulaganja koja se izamortiziraju u periodu kraćem od pet godina, te nemaju više uporabnu vrijednost, korisnik je i dalje dužan imati u fizičkom obliku ili imati vidljivi materijalni dokaz o rashodovanju (ne i prodaji) istih u periodu od pet godina od datuma konačne isplate

6. zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koja se korisniku odobravaju sredstva sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore

7. informirati javnost o potpori sukladno EU zakonodavstvu

8. osigurati da dokumentacija koja se odnosi na plaćanje prihvatljivih troškova odobrenog ulaganja mora biti datirana nakon datuma podnošenja zahtjeva za potporu, osim računa za opće troškove, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

9. u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za sufinancirane troškove djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF)

10. zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore

11. korisnik je obvezan poduzeti sve mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava potpore iz ugovora o financiranju i bez odgode će obavijestiti Agenciju za plaćanja financijskih sredstava o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba te izvještavati Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa između njega s jedne strane i ponuditelja s druge strane u razdoblju od dana stupanja na snagu odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore

12. dostaviti izvještaj o napretku svakih šest mjeseci počevši od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava

13. podnijeti zahtjev za isplatu i ostalu potrebnu dokumentaciju

14. fotografirati izvođenje radova i ugradnju opreme koja u kasnijim fazama (kontroli prije plaćanja i ex post kontroli) neće biti vidljiva

15. osigurati u bilo kojem trenutku posjet ulaganju od strane predstavnika Agencije za plaćanja

16. osigurati da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni

17. dostaviti Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži

18. prijaviti Agenciji za plaćanja neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene koje se odnose na uvjete prihvatljivosti sukladno poglavlju V. ovoga Pravilnika

19. iskoristiti sredstva isplaćenog predujma sukladno odluci o dodjeli sredstava

20. ne poduzimati radnje koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istih troškova iz proračuna EU i

21. za provedbu stavka 6. ovoga članka korisnik će provesti obvezu informiranja o potpori sukladno prilogu IV. ovoga Pravilnika.

VIII. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Zahtjev za isplatu

Članak 37.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje temeljem zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma.

(2) Korisnik može podnijeti zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama do najviše tri rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

(3) Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Ako nema mogućnosti plaćanja predujma, isplata se može vršiti sukladno plaćanju u ratama. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi maksimalno dvije rate.

(4) Zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma korisnik može podnijeti nakon što odluka o dodijeli sredstava postane pravomoćna.

(5) Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Bankarska garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu.

(6) Isplaćeni predujam iz stavka 3. ovoga članka opravdava se plaćenim računima za ulaganja odobrena odlukom o dodjeli sredstava pri podnošenju zahtjeva za isplatu sljedeće rate, te ga je korisnik obvezan iskoristiti sukladno odluci o dodjeli sredstava.

(7) Garancija iz stavka 5. ovoga članka vraća se korisniku temeljem odluke o jamstvu u slučaju ispunjavanja uvjeta iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Garancija iz stavka 5. ovoga članka aktivira se temeljem odluke o jamstvu radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 6. ovoga članka.

(9) Korisnik je dužan dostaviti izvještaj o napretku svakih šest mjeseci, počevši od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava, poštom, na adresu Agencije za plaćanja.

(10) Korisnik je nakon završenog projekta dužan popuniti zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Način popunjavanja zahtjeva za isplatu opisan je u vodiču za korisnike.

(11) Prilikom popunjavanja zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obvezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu natječajem. Natječajem se propisuje dokumentacija koju je potrebno dostaviti i u originalu.

(12) Nakon podnošenja elektroničkog zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u, korisnik je dužan u roku propisanom ovim pravilnikom neposredno u Centralni ured Agencije ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti potpisom i/ili pečatom ovjerenu potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma, zajedno s propisanom dokumentacijom u originalu na adresu Agencije za plaćanja.

(13) Uz zahtjev za isplatu korisnik osim dokumentacije navedene u stavku 11. ovog-a članka obvezan je dostaviti u elektroničkom obliku na prijenosnom mediju (CD-u/DVD-u) dokumentaciju propisanu natječajem a vezano za provedbu ugovora o financiranju.

(14) Zahtjev za isplatu podrazumijeva potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma te svu dokumentaciju propisanu natječajem, pri čemu se vrijeme podnošenja zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma smatra vrijeme slanja dokumentacije u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom odnosno vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ako se dostavlja neposredno.

(15) Konačni zahtjev za isplatu korisnik je dužan dostaviti najkasnije u roku od 36 mjeseci od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava.

Postupak obrade

Članak 38.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno listi prihvatljivih troškova, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u odluci o dodjeli sredstava. U slučaju isplate u ratama zbroj zatražene potpore iz svih rata ne može biti viši od iznosa navedenoga u odluci o dodjeli sredstava.

(3) Ako korisnik u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu sukladno članku 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU br. 809/2014) оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014).

(4) Za nepotpun zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom ili neposredno u Centralni ured Agencije za plaćanja u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku, smatrat će se da je korisnik odustao od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(5) Danom zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(6) Ako korisnik nije preuzeo zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se:

1. protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala (navedeni tečaj objavljen je na mrežnoj stranici http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) ili

2. u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, obračun potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Ako korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu u propisanom roku, Agencija za plaćanja će odlučiti o poništenju obveze.

(9) Ako korisnik dostavi zahtjev za isplatu nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(10) Ako se tijekom obrade zahtjeva za isplatu utvrdi ukupna nepravilnost, uzimajući u obzir i nepravilnosti utvrđene u prethodnim zahtjevima za isplatu u slučaju isplate u ratama, a koja ne prelazi iznos od 50% ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od zahtjeva za isplatu i izdati odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka.

(11) Dio administrativne kontrole može biti i posjet ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

Donošenje odluka

Članak 39.

(1) Nakon provjere zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma s pripadajućom dokumentacijom, Agencija za plaćanja će donijeti:

– odluku o isplati predujma

– odluka o jamstvu

– odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma

– odluku o isplati

– izmjenu odluke o isplati ili

– odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma izdaje se zbog nedostavljanja valjane bankarske garancije.

(3) Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

– neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom odnosno natječajem

– neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih troškova

– dostavljanja konačnog zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka

– utvrđene nepravilnosti tijekom obrade zahtjeva za isplatu, uzimajući u obzir i nepravilnosti utvrđene u prethodnim zahtjevima za isplatu u slučaju isplate u ratama, a koja prelazi iznos od 50% ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore

– onemogućavanja obavljanja posjeta ulaganju/kontrole na terenu

– ne stavljanja ulaganja u uporabu ili spremnost za uporabu

– korištenja opreme i/ili mehanizacije i/ili građevine na način koji nije u skladu s njegovom namjenom

– utvrđenih razlika između dokumenata priloženih uz zahtjev za isplatu i dokumenata zatečenih u kontroli na terenu

– nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 38. stavku 4. ovoga Pravilnika u roku propisanom Pravilnikom ako se dopuna/obrazloženje/ispravak odnosi na cjelokupno ulaganje

– nedostavljanja dokumentacije vezane za provedbu ugovora o javnoj nabavi i/ili

– utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Agencija za plaćanja će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(4) U slučaju donošenja odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu kad se radi o isplati potpore u ratama, korisniku će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za isplatu preostalih rata, ako su ostali uvjeti propisani ovim Pravilnikom, odnosno natječajem zadovoljeni.

(5) U slučaju promjene odluke o isplati, korisniku će biti izdana izmjena odluke o isplati.

IX. KONTROLA NA TERENU

Ovlaštenje za provedbu kontrole na terenu

Članak 40.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode kontrolu izvršenih usluga, radova i nabavljene opreme kod isplate u ratama, dok kod konačne isplate kontroliraju i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni.

(3) Kontrolori provode kontrolu prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

(4) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku unutar razdoblja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Kontrolu na terenu moguće je provesti i prije donošenja odluke o dodijeli sredstava ukoliko je to potrebno.

(6) Osim djelatnika iz stavka 1. ovoga članka kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

Ovlasti kontrolora

Članak 41.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

1. pregledati objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju korisnika

2. izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu

3. provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

4. provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje korisnika

5. provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim povezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, jamstvene listove, deklaracije i dr.)

6. provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za isplatu

7. provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu

8. provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

9. provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

10. provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, glavni projekt i dr.)

11. izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti i

12. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrolori su ovlašteni izvršiti kontrolu kod pravnih i fizičkih osoba te osoba koje su povezane s korisnikom u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku samo nužne informacije.

X. POVRAT SREDSTAVA

Povrat sredstava

Članak 42.

(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati:

1. povrat utvrđenog iznosa ako se utvrdi administrativna pogreška, učinjena od strane Agencije za plaćanja

2. povrat djelomično utvrđenog nepravilnog iznosa ako su utvrđeni pojedini nepravilno isplaćeni troškovi, odnosno kad utvrđena nepravilnost ne prelazi iznos od 50% odobrenih sredstava javne potpore

3. povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore ako utvrđena nepravilnost prelazi iznos od 50% odobrenih sredstava javne potpore

4. povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore ako utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru

5. povrat isplaćenih sredstava ako se ne dostavi zahtjev za isplatu preostalih sredstava u slučaju isplate u ratama u roku

6. povrat isplaćenih sredstava ako kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti vezano za ulaganje

7. povrat isplaćenih sredstava ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava

8. povrat isplaćenih sredstava ako ulaganje nije izvršeno u skladu s ugovorom o financiranju i/ili s propisima koji uređuju postupak javne nabave.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku 30 dana od primitka odluke o povratu sredstava ili u slučaju prigovora od dana zaprimanja odluke Povjerenstva za prigovore.

(3) Ukoliko korisnik nije vratio sredstva određena odlukom o povratu sredstava na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će postupiti sukladno članku 143. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(5) Ukoliko je Agencija za plaćanja s korisnikom raskinula ugovora o financiranju, a to zbog razloga koji su na strani korisnika, a korisniku su djelomično ili u cijelosti isplaćena sredstva potpore, korisnik je obvezan izvršiti povrat sredstava sukladno odredbama ovoga članka.

XI. RASKID UGOVORA O FINANCIRANJU ULAGANJA

Članak 43.

(1) Agencija za plaćanja raskinut će ugovor o financiranju iz članka 35. ovoga Pravilnika izjavom o raskidu ugovora o financiranju u slučaju da sredstva potpore nisu isplaćena korisniku, iz sljedećih razloga:

1. ako je korisnik prekršio odredbe ovoga Pravilnika, ili nije ispunio obveze predviđene ugovorom o financiranju, ili utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru

2. u slučaju donošenja odluke o odbijanju iz članka 31. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika

3. ako korisnik nije dostavio prvi zahtjev za isplatu ili ga je dostavio nakon isteka roka

4. u slučaju donošenja odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu kada se ne radi o isplati u ratama

5. u slučaju navedenom u članku 28. stavcima: 8., 15. i 16.

6. zbog razloga koji su na strani korisnika ili

7. ukoliko se kod korisnika utvrde nepravilnosti, odnosno da su uvjeti za stjecanje sredstava potpore stvoreni umjetno i suprotno ciljevima Programa, Pravilnika i natječaja.

(2) Agencija za plaćanje će raskinuti ugovor o financiranju iz članka 35. ovoga Pravilnika u slučajevima da su sredstva potpore isplaćena korisniku i izdana je odluka o povratu iz članka 42. stavka 1. točki: 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 44.

Informiranje je sastavni dio projekta. Kao što korisnik treba biti upoznat s izvorom financiranja iz kojeg će dobiti nepovratna sredstva za svoje ulaganje, tako korisnik mora, po završetku projekta, osigurati ovakvu informaciju javnosti sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika (npr. stavljanjem naljepnica koje navode izvor sufinanciranja na svu opremu nabavljenu potporom iz proračuna Europske unije i postavljanjem informativnih ploča na istaknuto mjesto, kako bi i posjetitelji bili upoznati s činjenicom da je ulaganje sufinancirano kroz sustav EU potpora).

XII. PRIGOVORI

Članak 45.

(1) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može na sve odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u Ministarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar sukladno članku 14. stavak 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

(3) Prigovor iz stavka 2. ovoga članka se podnosi u roku od osam dana od dana preuzimanja odluke iz stavka 2. ovoga članka u AGRONET-u ili od proteka osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(4) Odluke iz stavka 2. ovoga članka, osim odluke o prihvatljivosti, odluke o odustajanju, ispravak odluke o dodjeli sredstava, ispravak odluke o prihvatljivosti, izjave o poništenju obveze, odluke o povratu sredstava, te izmjene odluke o isplati ugovora o financiranju, aneksa ugovora o financiranju i izjave o raskidu ugovora o financiranju, korisnik je obvezan preuzeti putem AGRONET-a.

(5) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika, a koji se ne preuzimaju putem AGRONET-a, korisniku će biti upućeni preporučenom poštom s povratnicom.

(6) Danom preuzimanja akata iz stavka 5. ovoga članka smatra se dan koji je naznačen na povratnici o preuzimanju preporučene pošiljke.

(7) Ukoliko korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(8) Nakon objave odluke iz stavka 2. ovoga članka u AGRONET-u, korisnik će putem elektroničke pošte biti obaviješten da u roku pet dana iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici »ODLUKE«.

(9) Ukoliko korisnik ne preuzme odluke iz stavka 4. ovoga članka s AGRONET-a u roku od pet dana od trenutka njihova stavljanja na AGRONET, Agencija za plaćanja će ih objaviti na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(10) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, odluke iz stavka 4. ovoga članka stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(11) Prigovori na odluke iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno, Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja, na adresu Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(12) Povjerenstvo odlučuje o podnesenim prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 radnih dana od zaprimanja prigovora.

(13) Na odluke Povjerenstva korisnik nema pravo prigovora.

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/16

Urbroj: 525-08/0462-15-9

Zagreb, 3. svibnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I. – PRILOG IX.


45 13.05.2016 Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 45 13.05.2016 Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 45 13.05.2016 Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Repub­like Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.