Pravilnik o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN 45/2016 (13.5.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1172

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VIŠESTRUKOJ SUKLADNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, broj 32/15), u članku 9. riječi: »Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 640/2013« zamjenjuju se riječima: »Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 640/2014«.

Članak 2.

U Dodatku I., Tablica 2. mijenja se i glasi:

Tablica 2: Standardi 2. za očuvanje životinjskih vrsta i okoliša

PROPIS EU

PROPIS RH

ZAHTJEVI

Direktiva Vijeća 2009/147/EZ od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica:

članak 3. stavak 1. i

– članak 3. stavak 2. podstavak

Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« 80/13)


Korisnik ne smije smanjiti ili oštetiti stanište pojedine populacije zavičajne divlje ptičje vrste do te mjere da ta populacija postane ugrožena.


– članak 4. stavak 1., 2. i 4.

Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« 80/13)

Uredba o ekološkoj mreži (»Narodne novine« 124/13, 105/15)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (»Narodne novine« 146/14)

Ukoliko planira provesti program ili zahvat na poljoprivrednom zemljištu, korisnik je dužan obratiti se tijelu nadležnom za provođenje postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM), prema odredbama Zakona o zaštiti prirode, te postupiti sukladno pribavljenom aktu.


Članak 3.

U Dodatku I. Tablica 3. mijenja se i glasi:

Tablica 3: Standardi 3. za očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune

PROPIS EU

PROPIS RH

ZAHTJEVI

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune, kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EZ od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske

članak 6

stavci 1. i 2.


Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« 80/13)

Uredba o ekološkoj mreži (»Narodne novine« 124/13, 105/15)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (»Narodne novine« 146/14)

Ukoliko planira provesti program ili zahvat na poljoprivrednom zemljištu, korisnik je dužan obratiti se tijelu nadležnom za provođenje postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM), prema odredbama Zakona o zaštiti prirode, te postupiti sukladno pribavljenom aktu.


Članak 4.

U Dodatku I. Tablica 9. mijenja se i glasi:

Tablica 9: Standardi 9. o sprečavanju, nadzoru i iskorjenjavanju određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija

PROPIS EU

PROPIS RH

ZAHTJEVI

Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31. 5. 2001., str. 1.)

Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13 i 148/13)

Korisnik je dužan nadležnom tijelu prijaviti sumnju na bilo koji oblik TSE, a u slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja provoditi sve mjere u svrhu kontrole, sprečavanja daljnjeg širenja i iskorjenjivanja bolesti.

Članak 7.
Zabranjeno je hraniti preživače bjelančevinama podrijetlom od sisavaca.

Zabrana se ne primjenjuje na sljedeće proizvode:

(a) Mlijeko, proizvode na bazi mlijeka, proizvode dobivene od mlijeka, kolostrum i proizvode od kolostruma;

(b) Kolagen i želatinu dobivenu od nepreživača;

(c) određene hidrolizirane bjelančevine dobivene od dijelova nepreživača ili krzna i kože preživača;

(d) krmne smjese koje sadrže proizvode navedene u točkama i. do vi. Poglavlja I., Priloga IV. Uredbe


Članak 11. stavak 4.

Korisnik je dužan prijaviti sumnju na bolest svom veterinaru za životinje koje pokazuju, ili su pokazivale neurološke poremećaje ili poremećaje u ponašanju ili progresivno pogoršanje općeg zdravstvenog stanja.

Članak 12.Članak 11. stavak 4.

Korisnik je dužan omogućiti provedbu svih mjera koje nadležno tijelo odredi u slučaju sumnje na TSE, a što može uključivati i zabranu premještanja sumnjive životinje ili svih preživača i usmrćivanje u svrhu laboratorijskog ispitivanja.

Članak 13.

Članak 11. stavak 4.Korisnik je dužan omogućiti provedbu svih mjera koje odredi nadležno tijelo u slučaju službene potvrde TSE, a što može uključivati i usmrćivanje životinja koje su u riziku i uništavanje svih dijelova usmrćene životinje i proizvoda podrijetlom od tih životinja u skladu s posebnim propisom o zbrinjavanju nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi te ograničenje premještanja preživača.

Članak 15.


Članak 62.


Korisnik mora osigurati da se s njegovog gospodarstva na tržište stavljaju ili, ako je potrebno, izvoze goveda, ovce ili koze te njihovo sjeme, zametci i jajne stanice, u skladu s uvjetima propisanim Prilogom VIII. Uredbe

ili, u slučaju uvoza, da se odvija u skladu s uvjetima iz Priloga IX. Uredbe. Žive životinje te njihovo sjeme, zametke i jajne stanice moraju pratiti odgovarajući certifikati.

Članak 5.

U Dodatku I. Tablica 10. mijenja se i glasi:

Tablica 10: Standardi 10. za korištenje sredstava za zaštitu bilja

PROPIS EU

PROPIS RH

ZAHTJEVI

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ

članak 55.
Zakon o Provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Zakon o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine« broj 14/2014)

Članak 20., stavci 1 – 8.Sredstva za zaštitu bilja moraju se stručno upotrebljavati prema uputama, upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koji su navedeni na etiketi.

Korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva za osobnu zaštitu i posebna zaštitna sredstva te strojeve za primjenu pesticida i opremu u skladu s uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida ovisno o pesticidu i metodi tretiranja koju primjenjuju.

Pesticidi se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i hrane za životinje te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi.

Korisnik ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati pesticide koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, koji nemaju valjano rješenje o registraciji ili rješenje o dozvoli ili ako je istekao rok valjanosti ili istekao dopušteni rok za prodaju i primjenu postojećih zaliha.

Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

U slučaju nesreće u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja ili okoliš, profesionalni korisnici moraju postupiti u skladu s uputama na etiketi ili sigurnosno tehničkom listu te o nesreći odmah obavijestiti Državni centar 112.

Ako profesionalni korisnik tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje pesticida ili ostataka pesticida na zdravlje ljudi, životinja, okoliš, tretirane usjeve ili usjeve koji slijede u plodoredu, mora o tome odmah obavijestiti Ministarstvo ili nadležnog poljoprivrednog inspektora.

Profesionalni korisnik je obvezan čistiti strojeve za primjenu pesticida u skladu s uputama na etiketi određenog pesticida.

Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida sukladno članku 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i dostaviti navedene podatke na zahtjev Ministarstva. U evidenciju se upisuju najmanje sljedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina, neka druga uporaba.

Članak 6.

U Dodatku II., Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti, u Tablici pod rednim brojem 3., Zabrana izravnog ispuštanja u podzemne vode i mjere za sprečavanje neizravnog onečišćenja podzemnih voda ispuštanjem opasnih tvari na zemlju i njihovim procjeđivanjem kroz tlo, tekst u opisu uvjeta mijenja se i glasi:

»Zaštita podzemnih voda od onečišćenja uključuje zabranu izravnog ispuštanja (ispuštanje u: bunare, bušotine, vrtače, ponikve, jame, špilje, kaverne i sl.) u podzemne vode i poduzimanje mjera sprječavanja neizravnog onečišćenja podzemnih voda (procjeđivanjem kroz tlo kao posljedica izlijevanja ili odlaganja proizvoda koji sadrže onečišćujuće tvari) ispuštanjem onečišćujućih tvari navedenih na Listi I. i Listi II.

Pri rukovanju, transportu, privremenom skladištenju, trajnom odlaganju ambalaže i neiskorištenih ostataka proizvoda koji sadrže onečišćujuće tvari sa Liste I. i II., s proizvodima se postupa po načelima dobre poljoprivredne prakse i prema uputama proizvođača navedenim na proizvodu/ambalaži (etikete, tehnički zahtjevi, sigurnosno tehnički list i sl.).

Proizvodi koji sadrže onečišćujuće tvari s Liste I. i II. jesu:

– sredstva za zaštitu bilja i biocidni proizvodi;

– motorna ulja i sredstva za podmazivanje;

– goriva (benzin, dizel);

– baterije i akumulatori.

Provođenjem navedenih mjera zaštite ostvaruje se kontrola i smanjenje kemijskog onečišćenja voda (sprječavanjem unosa onečišćujućih tvari u površinske i podzemne vode i sustave javne/individualne odvodnje otpadnih voda i smanjenjem unosa istih u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo).

Lista I.: 1. Organohalogeni spojevi i tvari koje mogu tvoriti takve spojeve u vodenom okolišu; 2. Organofosforni spojevi; 3. Organokositreni spojevi; 4. Tvari koje sadrže karcinogena, mutagena ili teratogena svojstva u vodenom okolišu ili preko vodnog okoliša; 5. Živa i njezini spojevi; 6. Kadmij i njegovi spojevi; 7. Mineralna ulja i ugljikovodici; 8. Cijanidi.

Lista II: 1. Metaloidi i metali i njihovi spojevi: 1.1. Cink, 1.2. Bakar, 1.3. Nikal, 1.4. Krom, 1.5. Olovo, 1.6. Selen, 1.7. Arsen, 1.8. Antimon, 1.9. Molibden, 1.10. Titan, 1. 11. Kositar, 1. 12. Barij, 1,13. Berilij, 1.14. Bor, 1.15. Uran, 1.16. Vanadij, 1.17. Kobalt, 1.18. Talij, 1.19. Telur i 1.20. Srebro; 2. Biocidi i njihove prerađevine kojih nema na Listi I.; 3. Tvari koje imaju štetan učinak na okus i/ili miris podzemnih voda i spojevi koji mogu uzrokovati tvorbu takvih tvari u takvoj vodi i koji je čine neprimjerenom za ljudsku uporabu; 4. Toksični ili postojani organski spojevi silicija, te tvari koje mogu uzrokovati tvorbu takvih spojeva u vodi, isključujući one koji su biološki neškodljivi ili se u vodi brzo pretvaraju u neškodljive tvari; 5. Anorganski spojevi fosfora i prirodnog fosfora; 6. Fluoridi i 7. Amonijak i nitriti.«

Ako su određene tvari s Liste II. karcinogene, mutagene ili teratogene, uvrštavaju su u kategoriju 4. Liste I.

Članak 7.

U Dodatku II., Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti, u Tablici pod rednim brojem 7., Očuvanje obilježja krajobraza, Minimalna razina održavanja, tekst u opisu uvjeta mijenja se i glasi:

»Obilježja krajobraza na poljoprivrednoj površini ne smiju se uklanjati ili oštećivati.

Obilježja krajobraza su živice, lokve, jarci, drvoredi, pojedinačno drveće, šumarak, suhozidi.

Nije dozvoljeno orezivanje živica i šumaraka u razdoblju od 1. ožujka do 31. kolovoza.

Na poljoprivrednim površinama ne smiju biti prisutni korovi pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.), mračnjak (Abutilon theophrasti Med.), višegodišnji korovi niti drvenaste biljne vrste koje zarastaju poljoprivrednu površinu. Ove će se biljne vrste uklanjati mehaničkim postupcima ili primjenom herbicida.

Oranice se održavaju jednom od agrotehničkih mjera pod kojima se podrazumijeva mehanički zahvat u tlo ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Livade i pašnjaci održavaju se redovitom ispašom ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Poljoprivredne površine pod trajnim nasadima održavaju se međurednom obradom – oranjem, kultivacijom ili košnjom najmanje jednom godišnje.

Ujedno, na tim površinama stabla maslina, stabla i grmovi voćaka i trsovi vinove loze moraju se održavati redovitom rezidbom, primjereno biljnoj vrsti i načinu uzgoja.

Kod provođenja samo jedne košnje na poljoprivrednim površinama, potrebno ju je obaviti do 30. lipnja.

Na poljoprivrednim površinama koje su u ARKOD sustavu označene kao travnjak velike prirodne vrijednosti i poljoprivrednim površinama koje su u ARKOD sustavu označene kao područje ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja kosac (Crex crex), košnju je potrebno obaviti do 15. rujna.

Na poljoprivrednim površinama koje su u ARKOD sustavu označene kao područje ekološke mreže na kojima su ciljevi očuvanja vrste danjih leptira Phengaris teleius, Phengaris nausithous i Coenonympha oedippus te su stanište vrste Phengaris alcon alcon, košnju je potrebno obaviti do 1. listopada.

Članak 8.

U Dodatku III. Tablica 1. mijenja se i glasi:

Tablica 1.: Matrica umanjenja plaćanja za kršenje nemarom

OPSEG

OZBILJNOST

TRAJANJE

UMANJENJE ZA PRVO KRŠENJE (%)

UMANJENJE ZA PRVO
PONAVLJANJE (%)

Utjecaj je ograničen na gospodarstvoVrlo mala

Popravljivo (minimalna)

1

3

Popravljivo

3

9

Trajno

3

9

Mala

Popravljivo

3

9

Trajno

3

9

Srednja

Popravljivo

3

9

Trajno

5

15

Velika

Popravljivo

5

15

Trajno

5

15

Utjecaj proširen izvan granica gospodarstva

Vrlo mala

Popravljivo

3

9

Trajno

3

9

Mala

Popravljivo

3

9

Trajno

5

15

Srednja

Popravljivo

5

15

Trajno

5

15

Velika

Popravljivo

5

15

Trajno

5

15


Agencija za plaćanja će obavijestiti obveznika da će se svako daljnje ponavljanje utvrđene nesukladnosti smatrati namjernim

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/19

Urbroj: 525-07/0012-16-3

Zagreb, 4. svibnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

45 13.05.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti 45 13.05.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o višestrukoj sukladnosti