Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 45/2016 (13.5.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

45 13.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1180

Na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 5. svibnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU IZRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

(1) U članku 10. stavku 1. Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 98/14, dalje u tekstu: Pravilnik) dodaju se točke 1. i 2. koje glase:

»1. Najviša kamatna stopa za izračun tehničkih pričuva za ugovore o mirovinama obveznog mirovinskog osiguranja zaključene nakon 1. 10. 2016. iznosi 1,5%.

2. Najviša kamatna stopa za izračun tehničke pričuve za ugovore o mirovinama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja zaključene nakon 1. 10. 2016. iznosi 1,5% za dobrovoljne doživotne mirovine, odnosno 1,75% za ostale programe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.«

(2) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

(3) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točka 1. koja postaje točka 3. mijenja se i glasi:

»Najviša kamatna stopa za izračun tehničkih pričuva za ugovore o mirovinama obveznog mirovinskog osiguranja zaključene od
1. 1. 2015. do zaključno 30. 9. 2016. godine iznosi 2,5%.«

(4) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točka 2. koja postaje točka 4. mijenja se i glasi:

»Najviša kamatna stopa za izračun tehničke pričuve za ugovore o mirovinama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja zaključene od 1. 1. 2015. do zaključno 30. 9. 2016. godine iznosi 2,5% za dobrovoljne doživotne mirovine, odnosno 2,75% za ostale programe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.«

(5) U članku 10. stavku 1. Pravilnika točka 4. koje postaje točka 6. mijenja se i glasi:

»Kamatna stopa iz točaka 1., 2., 3.,4. i 5. odgovara kamatnoj stopi i kada se diskontni faktor koji se koristi za izračun tehničkih pričuva prikaže u obliku 1/(1+i).«

(6) U članku 10. Pravilnika stavak 2. mijenja se i glasi:

»Agencija će donijeti odluku o kamatnoj stopi iz stavka 1. točaka 1. i 2. u slučaju značajne promjene prinosa na državne obveznice.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/66

Urbroj: 326-01-660-16-3

Zagreb, 5. svibnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.