Odluka o nalozima za plaćanje

NN 46/2016 (18.5.2016.), Odluka o nalozima za plaćanje

46 18.05.2016 Odluka o nalozima za plaćanje

HRVATSKA NARODNA BANKA

1191

Na temelju članka 64. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O NALOZIMA ZA PLAĆANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se osnovni elementi i način popunjavanja naloga za plaćanje za izvršenje nacionalnih platnih transakcija u kunama i u eurima preko transakcijskih računa.

(2) Nalog za plaćanje jest instrukcija kojom platitelj traži izvršenje platne transakcije.

(3) Platne transakcije iz stavka 1. ovog članka jesu platne transakcije prijenosa novčanih sredstava koje je inicirao platitelj kao transakcije kreditnog transfera uključujući jednokratne platne transakcije.

(4) Platnim transakcijama iz stavka 1. ovog članka ne smatraju se platne transakcije prijenosa novčanih sredstava koje je inicirao platitelj preko primatelja plaćanja.

(5) Pružatelj platnih usluga može, osim osnovnih elemenata naloga za plaćanje propisanih ovom Odlukom, za potrebe izvršenja platnih transakcija iz stavka 3. ovog članka, odrediti i dodatne elemente naloga za plaćanje.

(6) Nalog za plaćanje mora biti autoriziran u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu.

II. OSNOVNI ELEMENTI NALOGA ZA PLAĆANJE

Članak 2.

(1) Nalog za plaćanje sadržava sljedeće osnovne elemente:

1) Naziv (ime) platitelja

2) Broj računa platitelja

3) Naziv (ime) primatelja plaćanja

4) Broj računa primatelja plaćanja

5) Oznaku valute plaćanja

6) Iznos

7) Opis plaćanja

8) Poziv na broj platitelja

9) Poziv na broj primatelja

10) Datum izvršenja

11) Šifru namjene plaćanja.

(2) Nalog za plaćanje mora najmanje sadržavati popunjene elemente iz točaka 1., 4., 5. i 6. stavka 1. ovog članka.

(3) Nalog za plaćanje kojim se traži izvršenje platne transakcije prijenosa novčanih sredstava s jednoga transakcijskog računa na drugi, osim elemenata iz stavka 2. ovog članka, mora sadržavati i popunjen element iz stavka 1. točke 2. ovog članka.

(4) Osim elemenata iz stavaka 2. i 3. ovog članka koje nalog za plaćanje mora najmanje sadržavati popunjene, pružatelj platnih usluga može odrediti i druge elemente iz stavka 1. ovog članka i/ili elemente iz članka 1. stavka 5. ove Odluke kao elemente koje nalog za plaćanje mora sadržavati popunjene.

(5) Osim elemenata iz stavaka 2. i 3. ovog članka, pružatelj platnih usluga dužan je svojem korisniku platnih usluga omogućiti popunjavanje i svih ostalih elemenata naloga za plaćanje iz stavka 1. ovog članka, i to bez obzira na to je li pružatelj platnih usluga u skladu sa stavkom 4. ovog članka odredio te elemente kao elemente koje nalog za plaćanje mora sadržavati popunjene.

(6) Pružatelj platnih usluga koji je zaprimio nalog za plaćanje dužan je pružatelju platnih usluga koji vodi račun primatelja plaćanja prenijeti podatke iz svih popunjenih elemenata naloga za plaćanje iz stavka 1. ovog članka, osim elementa iz točke 10., u neizmijenjenom obliku, a pružatelj platnih usluga koji vodi račun primatelja plaćanja dužan je te podatke zaprimiti i o njima informirati primatelja plaćanja.

Članak 3.

Elementi naloga za plaćanje popunjavaju se na sljedeći način:

1) Naziv (ime) platitelja/primatelja plaćanja – unosi se ime odnosno naziv ili skraćeni naziv platitelja/primatelja plaćanja, a može sadržavati i adresu (sjedište) i druge podatke.

2) Broj računa platitelja – unosi se broj računa u skladu s odlukom kojom se propisuje način otvaranja transakcijskih računa.

3) Broj računa primatelja plaćanja – unosi se broj računa u skladu s odlukom kojom se propisuje način otvaranja transakcijskih računa.

4) Oznaka valute plaćanja – unosi se oznaka valute u skladu s valutom u kojoj se izvršava platna transakcija.

5) Iznos – unosi se brojčana oznaka iznosa novčanih sredstava.

6) Opis plaćanja – unosi se sažet opis plaćanja.

7) Poziv na broj platitelja/primatelja – unosi se brojčana oznaka u skladu s propisima ili prema potrebama korisnika platnih usluga radi davanja/dobivanja dopunskih informacija o platnoj transakciji.

8) Datum izvršenja – unosi se datum na koji nalog za plaćanje treba izvršiti.

9) Šifra namjene plaćanja – unosi se četveroslovna šifra namjene transakcije prema standardu ISO 20022.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nalozima za plaćanje (»Narodne novine«, br. 3/2011.).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. lipnja 2016.

O. br: 116-020/05-16/BV

Zagreb, 5. svibnja 2016.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.