Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN 46/2016 (18.5.2016.), Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

1195

Na temelju članka 120. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA RADA HRVATSKOG SUSTAVA VELIKIH PLAĆANJA

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se pravila rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (u nastavku teksta: HSVP), i to:

1. sudionici u HSVP-u i uvjeti za sudjelovanje u HSVP-u,

2. način namire platnih transakcija u HSVP-u,

3. standardizirani postupci i pravila za obradu i namiru platnih transakcija u HSVP-u,

4. osiguranje neprekidnog poslovanja HSVP-a i

5. cjenik usluga HSVP-a i terminski plan HSVP-a.

Sudionici u HSVP-u

Članak 2.

Sudionici u HSVP-u (u nastavku teksta: sudionici) jesu:

1. Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB),

2. kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a,

3. podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države,

4. podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica Europske unije za koje su njihova nadležna tijela dostavila obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj,

5. Hrvatska banka za obnovu i razvitak i

6. Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo (u nastavku teksta: SKDD).

Opis HSVP-a

Članak 3.

(1) HSVP je platni sustav za namiru platnih transakcija u kunama između njegovih sudionika.

(2) Platne transakcije iz stavka 1. ovog članka jesu kreditni transferi i direktni transferi iz članka 4. stavka 3. ove Odluke koje zadaju sudionici u svrhu provođenja platnih transakcija samih sudionika ili njihovih korisnika platnih usluga.

(3) U HSVP-u se namiruju:

1. platne transakcije u svrhu provođenja mjera monetarne politike HNB-a,

2. platne transakcije u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem,

3. platne transakcije u svrhu provođenja transakcija povezanih sa sudjelovanjem na tržištu kapitala,

4. platne transakcije u svrhu provođenja konačne namire drugih platnih sustava i

5. ostale platne transakcije.

(4) Namira platnih transakcija u HSVP-u obavlja se tijekom obračunskog dana u skladu s Terminskim planom HSVP-a.

Računi sudionika u HSVP-u

Članak 4.

(1) Za svakog sudionika HNB otvara i vodi račun u HSVP-u, preko kojeg se provodi namira platnih transakcija.

(2) Sudionik može zadavati platne transakcije samo na teret svog računa.

(3) HNB može zadavati platne transakcije na teret računa svakog od sudionika preko direktnih transfera. HNB zadaje direktni transfer na osnovi naloga tog sudionika ili na osnovi propisa.

(4) Preko računa sudionika iz članka 2. točke 6. namiruju se platne transakcije zadane u svrhu provođenja transakcija povezanih sa sudjelovanjem na tržištu kapitala, reguliranih propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Obračunski računi u HSVP-u

Članak 5.

HNB može otvoriti i voditi obračunske račune u HSVP-u za konačnu namiru platnih transakcija obračunatih ili izvršenih u drugim platnim sustavima.

Namira platnih transakcija u HSVP-u

Članak 6.

(1) Platne transakcije u HSVP-u namiruju se u realnom vremenu na bruto načelu. Platne transakcije namiruju se pojedinačno, u iznosu na koji su zadane, do visine pokrića na računu sudionika.

(2) Platne transakcije sudionici zadaju platnim porukama.

(3) Sudionik koji zadaje platnu transakciju dobiva potvrdu o izvršenoj namiri platne transakcije.

(4) Platna transakcija bit će namirena ako je platna poruka kojom je zadana zadovoljila uvjete propisane ovom Odlukom. Platna će poruka biti odbijena ako ne zadovoljava navedene uvjete i o tome će sudionik biti obaviješten.

(5) Sudionik dobiva na kraju obračunskog dana izvješće o namirenim platnim transakcijama i stanju na svom računu za taj dan.

Upravitelj HSVP-a

Članak 7.

Upravitelj HSVP-a je HNB.

Uključenje sudionika u HSVP

Članak 8.

HNB uključuje u HSVP sudionike iz članka 2. točaka 2., 3. i 4. ove Odluke i otvara im račun na osnovi rješenja o upisu u sudski registar.

Blokada, suspenzija i isključenje

Članak 9.

(1) HNB će blokirati račun sudionika u HSVP-u odmah nakon primitka odluke suda ili naloga Financijske agencije kojim se zabranjuje plaćanje na teret računa sudionika ili obavijesti nadležnog tijela druge države članice o odluci koja sadržava takvu zabranu u odnosu na sudionika. Pod blokadom se podrazumijeva onemogućavanje namire platnih transakcija na teret računa sudionika u trajanju predviđenom takvom odlukom ili nalogom odnosno do primitka drugačije odluke, naloga ili obavijesti o odluci.

(2) HNB će suspendirati u HSVP-u račun sudionika:

a) iz članka 2. točaka 2. i 3. ove Odluke, odmah nakon

aa) donošenja odluke Savjeta HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad tim sudionikom,

ab) objave trenutka nastupa pravnih posljedica podnošenja prijedloga Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za otvaranje stečajnog postupka nad tim sudionikom ili

ac) donošenja odluke HNB-a o pokretanju postupka prisilne likvidacije tog sudionika;

b) iz članka 2. točke 4. ove Odluke, odmah nakon primitka obavijesti nadležnog tijela druge države članice o pokretanju postupka zbog insolventnosti koji za posljedicu ima zabranu plaćanja u odnosu na tog sudionika;

c) iz članka 2. točke 6. ove Odluke, odmah nakon primitka obavijesti o otvaranju stečajnog postupka nad tim sudionikom.

Pod suspenzijom računa sudionika u HSVP-u podrazumijeva se onemogućavanje namire platnih transakcija na teret i u korist računa sudionika.

(3) HNB će isključiti iz HSVP-a sudionika:

a) u slučaju iz stavka 2. točke a) podtočaka aa) i ab) ovog članka, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u u kojem je primio obavijest suda o otvaranju stečajnog postupka nad tim sudionikom;

b) u slučaju iz stavka 2. točke a) podtočke ac) ovog članka, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u u kojem je donesena odluka HNB-a o pokretanju postupka prisilne likvidacije tog sudionika;

c) u slučaju iz stavka 2. točke b) ovog članka, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u u kojem je suspendiran račun tog sudionika, pod uvjetom da se obavijest nadležnog tijela druge države članice odnosi na postupak zbog insolventnosti čija je posljedica trajna zabrana plaćanja;

d) u slučaju iz stavka 2. točke c) ovog članka nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u u kojem je suspendiran račun tog sudionika;

e) iz članka 2. točaka 2., 3. i 6. ove Odluke, nakon završetka prvoga sljedećeg obračunskog dana u HSVP-u nakon dana donošenja odluke o redovnoj likvidaciji tog sudionika;

f) iz članka 2. točke 5., u skladu sa zakonom kojim je reguliran taj sudionik.

(4) U svrhu izvršavanja svojih dužnosti određenih posebnim zakonima i podzakonskim propisima te u svrhu ostvarivanja prava sudionika HSVP-a ili trećih osoba priznatih posebnim zakonima u uvjetima blokade ili suspenzije računa sudionika iz ovog članka, HNB je ovlašten otkazati ili izvršiti sve ili pojedine platne transakcije koje su u skladu s člankom 14. ove Odluke evidentirane u redu čekanja.

Pokriće na računu

Članak 10.

(1) Platne se transakcije namiruju do visine pokrića na računu sudionika.

(2) Pokriće na računu sudionika čine novčana sredstva na njegovu računu te iznos dopuštenoga negativnog stanja na tom računu u skladu s propisom koji donosi HNB.

(3) Dopušteno negativno stanje na računu HNB-a nije ograničeno.

Uloga HNB-a kao agenta za namiru Nacionalnoga klirinškog sustava

Članak 11.

(1) HNB je agent za namiru Nacionalnoga klirinškog sustava (u nastavku teksta: NKS).

(2) HNB kao agent za namiru NKS-a:

– zaprima novčana sredstva koja sudionici prenose na račun HNB-a u HSVP-u u svrhu osiguranja pokrića obračuna u NKS-u te vodi evidenciju zaprimljenih novčanih sredstava;

– iz tih novčanih sredstava provodi u HSVP-u namiru konačnih neto pozicija na obračunskim računima neposrednih sudionika u NKS-u (u nastavku teksta: neto pozicija iz NKS-a) na temelju podataka zaprimljenih od NKS-a.

(3) Novčanim sredstvima koja su sudionici izdvojili na račun HNB-a u HSVP-u HNB se može koristiti samo za provedbu namire neto pozicija iz NKS-a u skladu s postupkom iz stavka 5. ovog članka.

(4) HNB provodi u HSVP-u namiru neto pozicija iz NKS-a preko računa sudionika i obračunskog računa za NKS za svaki obračunski dan NKS-a prema Terminskom planu HSVP-a.

(5) HNB provodi u HSVP-u namiru neto pozicija iz NKS-a sljedećim postupkom:

– HNB odobrava obračunski račun za NKS u HSVP-u za ukupni iznos novčanih sredstava sudionika prenesenih na račun HNB-a u HSVP-u;

– u slučaju pozitivne neto pozicije iz NKS-a pojedinog sudionika HNB tereti obračunski račun za NKS u HSVP-u i odobrava račun tog sudionika u HSVP-u u iznosu ukupno izdvojenih novčanih sredstava koja je taj sudionik prenio na račun HNB-a u HSVP-u u svrhu osiguranja pokrića obračuna u NKS-u uvećanom za iznos pozitivne neto pozicije iz NKS-a tog sudionika, ili

– u slučaju negativne neto pozicije iz NKS-a pojedinog sudionika HNB tereti obračunski račun za NKS u HSVP-u i odobrava račun tog sudionika u HSVP-u u iznosu ukupno izdvojenih novčanih sredstava koja je taj sudionik prenio na račun HNB-a u HSVP-u u svrhu osiguranja pokrića obračuna u NKS-u umanjenom za iznos negativne neto pozicije iz NKS-a tog sudionika.

(6) Na namiru neto pozicija iz NKS-a primjenjuje se članak 8. stavak 4. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

(7) Stanje na obračunskom računu za NKS na kraju obračunskog dana u HSVP-u jest nula.

Prioriteti platnih transakcija

Članak 12.

Pri zadavanju platne transakcije sudionik može odrediti prioritet njezina izvršenja u HSVP-u upisom odgovarajuće oznake prioriteta.

Datum valute

Članak 13.

(1) Datum valute u smislu ove Odluke jest datum obračunskog dana na koji zadana platna transakcija treba biti namirena u HSVP-u. Datum valute određuje sudionik pri zadavanju platne transakcije, upisom datuma na koji platna transakcija treba biti namirena.

(2) Platne se transakcije namiruju na obračunski dan koji odgovara datumu valute koji je odredio sudionik pri zadavanju platne transakcije.

(3) Tijekom obračunskog dana u HSVP-u namiruju se samo one platne transakcije koje kao oznaku datuma valute imaju upisan datum toga obračunskog dana.

(4) Sudionik može zadavati platne transakcije s upisanim budućim datumom valute. Platne transakcije s budućim datumom valute bit će namirene u skladu s upisanim prioritetom izvršenja na početku obračunskog dana koji odgovara upisanom datumu valute te u skladu s ostalim odredbama ove Odluke.

(5) Sudionik koji je zadao platnu transakciju može otkazati platnu transakciju s budućim datumom valute i promijeniti joj zadani prioritet izvršenja do početka obračunskog dana koji odgovara upisanom datumu valute.

(6) HNB može po nalogu sudionika otkazati platnu transakciju s budućim datumom valute i promijeniti joj zadani prioritet izvršenja do početka obračunskog dana koji odgovara upisanom datumu valute.

Platne transakcije u redu čekanja

Članak 14.

(1) Platna transakcija zadana na teret računa sudionika za čiju namiru nema pokrića na računu ili čiji račun je blokiran ili suspendiran evidentira se tijekom obračunskog dana u redu čekanja.

(2) Platne transakcije evidentirane u redu čekanja na teret računa sudionika namiruju se nakon osiguranog pokrića za njihovo izvršenje ili nakon ukidanja blokade ili suspenzije računa sudionika, i to redoslijedom prema upisanom prioritetu, pri čemu se platne transakcije s jednakim prioritetima izvršenja namiruju redoslijedom prema vremenu njihova evidentiranja u redu čekanja.

(3) Sudionik koji je zadao platnu transakciju može otkazati platnu transakciju evidentiranu u redu čekanja na teret sudionika i promijeniti joj zadani prioritet izvršenja.

(4) HNB može po nalogu sudionika otkazati platnu transakciju evidentiranu u redu čekanja na teret tog sudionika i promijeniti joj zadani prioritet izvršenja.

(5) Platna transakcija zadana u korist računa sudionika u uvjetima suspenzije tog računa evidentira se tijekom obračunskog dana u redu čekanja.

(6) HNB može izvršiti platnu transakciju evidentiranu u redu čekanja na teret ili u korist računa sudionika u uvjetima blokade ili suspenzije računa sudionika u skladu s člankom 9. ove Odluke.

(7) Na kraju obračunskog dana platne se transakcije evidentirane u redu čekanja na teret i/ili u korist računa sudionika odbijaju, o čemu sudionik koji je zadao platnu transakciju dobiva obavijest.

Trenutak prihvata i neopozivosti platne transakcije

Članak 15.

(1) Platna transakcija u HSVP-u prihvaćena je i neopoziva, u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima, od trenutka kada je namirena.

(2) Platna transakcija namirena je nakon što je provedeno terećenje i odobrenje računa sudionika odnosno terećenje i odobrenje računa sudionika i obračunskog računa iz članka 5. ove Odluke.

Operativni postupci HSVP-a

Članak 16.

(1) Operativni poslovi povezani s namirom platnih transakcija u HSVP-u provode se u skladu s Uputom za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja koja je sastavni dio ove Odluke, a kojom se uređuju:

1. vrste platnih poruka,

2. tehnička valjanost platnih poruka,

3. način upisivanja pojedinih elemenata s naloga za plaćanje u platne poruke,

4. ostale vrste poruka,

5. način zadavanja platnih poruka između HNB-a i ostalih sudionika,

6. način zadavanja direktnih transfera,

7. sudjelovanje u HSVP-u sudionika koji nisu osposobljeni za razmjenu poruka SWIFT telekomunikacijskom mrežom (u nastavku teksta: SWIFT),

8. aktivnosti u slučaju pokretanja postupka zbog insolventnosti sudionika,

9. postupci uključenja/isključenja sudionika iz HSVP-a,

10. postupci testiranja u HSVP-u i

11. drugi operativni postupci u HSVP-u.

(2) HNB upravlja Zatvorenom grupom korisnika u SWIFT-u. Kao administrator Zatvorene grupe korisnika HNB određuje vrste platnih poruka koje se razmjenjuju u HSVP-u, koji se dijelovi platne poruke kopiraju u HSVP za potrebe namire te članstvo u Zatvorenoj grupi korisnika.

(3) Zadavanje platnih transakcija i ostali operativni poslovi povezani sa sudjelovanjem u HSVP-u obavljaju se pomoću odgovarajućih vrsta poruka. Poruke kojima sudionici zadaju platne transakcije nazivaju se platnim porukama.

(4) Sve poruke iz stavka 1. točaka 1. i 4. ovog članka razmjenjuju se SWIFT-om. Razmjena, vrste, način kreiranja i korištenja poruka moraju odgovarati standardima SWIFT-a.

(5) Nakon uključenja u HSVP sudionik je dužan u roku od 90 dana tehnički se osposobiti za razmjenu poruka SWIFT-om, odnosno za samostalno sudjelovanje u HSVP-u.

(6) Do ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovog članka sudionik sudjeluje u HSVP-u na način opisan u Uputi za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

(7) Sudionik je dužan bez odgađanja izvijestiti HNB kao upravitelja HSVP-a o problemima u radu.

(8) Sudionik je dužan bez odgađanja izvijestiti HNB kao upravitelja HSVP-a o svakoj promjeni podataka koji su povezani sa sudjelovanjem u HSVP-u.

(9) Sudionik je dužan osigurati primjerene sigurnosne kontrole radi zaštite podataka od zlouporabe.

(10) Sudionik je dužan izvijestiti HNB o nastupanju situacija koje ugrožavaju sigurnost njegova poslovanja u HSVP-u.

Neprekidno poslovanje

Članak 17.

U slučaju nastupanja događaja koji uzrokuju probleme u operativnom radu HSVP-a postupa se u skladu s Uputom za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

Uputa, terminski plan i cjenik

Članak 18.

(1) Ovlašćuje se guverner HNB-a za donošenje:

1. Upute za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja,

2. Terminskog plana Hrvatskog sustava velikih plaćanja i

3. Cjenika usluga Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

(2) Uputa, terminski plan i cjenik iz stavka 1. ovog članka objavljuju se na internetskim stranicama HNB-a i zajedno s ovom Odlukom čine jedinstvena pravila rada HSVP-a.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (»Narodne novine«, br. 55/2011., 71/2013. i 20/2014.), osim članka 11. koji prestaje važiti stupanjem na snagu članka 11. ove Odluke.

(2) Uputa, terminski plan i cjenik doneseni na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi.

Stupanje na snagu

Članak 20.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. lipnja 2016., osim članka 11. koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.

O. br. 816/2016.

Zagreb, 11. svibnja 2016.

Zamjenjuje

predsjednika Savjeta

Hrvatske narodne banke

zamjenik guvernera

Hrvatske narodne banke

Relja Martić, v. r.