Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom

NN 47/2016 (20.5.2016.), Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1213

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU ODREĐENIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA UPRAVLJANJE UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVNOM UREDU

ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

I.

Zgrade s pratećim prostorom i objektima (u daljnjem tekstu: nekretnine) i pokretninama koje neposredno služe tim nekretninama daju se na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i to:

1. Glavna kuća, Pantovčak 241, Zagreb

2. »Vila Prekrižje«, Zagreb.

II.

Zgrade s pratećim prostorom, objektima i pokretninama koje neposredno služe tim nekretninama daju se na upravljanje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom i to:

1. Zgrade u Zagrebu: Visoka ulica broj 15 i broj 22

2. »Zelena vila«, Pantovčak 241a, Zagreb

3. Objekti na otočju Brijuni:

– »Vila Brijunka«

– »Bijela vila«

– »Vila Jadranka«

– »otok Vanga« (Krasnica)

– »otok Galija«

– »Kaštel«

4. »Vila Kovač«, Hvar

5. nekretnine upisane u zk.ul. 1365, k.o. Samobor: zkč.br. 3353 kuća br. 40, dvorište, voćnjak, zkč.br. 3355 zgrade, livada, zkč.br. 3349 livada Benkovčak, zkč.br. 3350 šuma Benkovčak, zkč.br. 3351 vinograd, zkč.br. 3352 voćnjak, zkč.br. 3356 voćnjak, zkč.br. 3357 livada, zkč.br. 3358 vinograd, zkč.br. 3354 vinograd.

III.

Ured predsjednice Republike Hrvatske brine o načinu korištenja, obavlja poslove investicijskog i tekućeg održavanja, te pomoćno-tehničke poslove u nekretninama iz točke I. ove Odluke.

IV.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom brine o načinu korištenja, obavlja poslove investicijskog i tekućeg održavanja, te pomoćno-tehničke poslove u nekretninama iz točke II. ove Odluke.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima je do sada upravljao Ured za rezidencijalne potrebe, na upravljanje Uredu Predsjednika Republike Hrvatske i Uredu za državnu imovinu, klase: 940-01/01-04/02, urbroja: 5030102-01-1, od 19. srpnja 2001. godine i klase: 022-03/15-04/28, urbroja: 50301-09/09-15-3, od 29. siječnja 2015. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/107

Urbroj: 50301-09/09-16-2

Zagreb, 12. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.