Odluka o dopuni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 47/2016 (20.5.2016.), Odluka o dopuni Odluke o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1215

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O KORIŠTENJU REZIDENCIJALNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 151/14 i 11/15) u točki I. iza podtočke 2. briše se točka i dodaje podtočka 3. koja glasi:

»3. zgrada »Visoka«, u Zagrebu, Visoka ulica broj 22.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/108

Urbroj: 50301-09/09-16-2

Zagreb, 12. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.