Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini

NN 48/2016 (25.5.2016.), Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini

48 25.05.2016 Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1268

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2016. GODINI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom županijskim upravama za ceste raspoređuje iznos financijskih sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. u 2016. godini ostvariti temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o., iz stavka 1. ovoga članka za 2016. godinu iznose 18.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 kuna namijenjena su ujednačavanju redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, a doznačavat će se Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 810.000,00 kuna i Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije u iznosu od 17.190.000,00 kuna, mjesečno u visini 1/12 utvrđenog iznosa.

Članak 3.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ovog Pravilnika, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svakom od Županijskih uprava za ceste Ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 4.

S obzirom da Hrvatske ceste d.o.o. u ime i za račun županijskih uprava za ceste vrše nabavu soli za održavanje županijskih i lokalnih cesta u vrijeme trajanja zimske službe, potpisuje se Sporazum o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu troškova soli. Temeljem navedenog Sporazuma Hrvatske ceste d.o.o. ispostavljat će županijskim upravama za ceste račun za isporuku soli po pojedinim županijskim upravama za ceste.

Članak 5.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. g.

Klasa: 011-01/16-02/61

Urbroj: 530-05-3-2-2-16-1

Zagreb, 16. svibnja 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.