Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

NN 48/2016 (25.5.2016.), Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

1271

Na temelju članka 78. stavka 1. Pravila organiziranja tržišta električne energije (»Narodne novine«, broj 121/15) i Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o suglasnosti klasa: 310-02/16-01/249, urbroj: 371-01/16-04 od 17. svibnja 2016. godine, Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., 18. svibnja 2016. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA

ORGANIZIRANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilima organiziranja tržišta električne energije Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. od 30. listopada 2015. (u daljnjem tekstu: Pravila), članak 3. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»– bilateralni raspored je raspored prodaje i kupnje električne energije te plan prekogranične razmjene električne energije za dan isporuke temeljem sklopljenih ugovora između dva tržišna sudionika na veleprodajnom tržištu električne energije u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta«.

U alineji 6. iza riječi: »kompenzaciju«, dodaju se riječi »nenamjernih odstupanja«.

Alineja 9. mijenja se i glasi: »– prekogranična razmjena električne energije je raspored uvoza ili izvoza električne energije za dan isporuke po tržišnom sudioniku na granicama regulacijskog područja Republike Hrvatske u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta,«

Dosadašnja alineja 9. postaje alineja 10. te se mijenja i glasi:

»– tržišni plan je zbirni plan kupoprodaje električne energije i prekogranične razmjene tržišnih sudionika za dan isporuke utvrđen temeljem ugovornih rasporeda u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta,«

Alineja 10. postaje alineja 11. te se mijenja i glasi:

»– ugovorni raspored je raspored kupoprodaje tržišnog sudionika i/ili prekogranične razmjene električne energije za dan isporuke koji sadrži jedan ili više bilateralnih rasporeda tržišnog sudionika u intervalu od 15 minuta ili višekratnika od 15 minuta«.

Dosadašnja alineja 11. briše se.

Članak 2.

Članak 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 19. stavka 2. ovih Pravila opskrbljivač je u obvezi u roku od 10 dana s Operatorom tržišta sklopiti ugovor kojim se reguliraju odnosi između opskrbljivača i Operatora tržišta vezano uz obveze opskrbljivača koje proizlaze iz sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije«.

Članak 3.

Članak 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Opskrbljivač koji izlazi s tržišta električne energije planirano, dužan je o namjeri izlaska s tržišta obavijestiti pisanim putem Operatora tržišta, operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava, opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije, Agenciju i ostale tržišne sudionike s kojima ima sklopljene ugovore o kupoprodaji te sve krajnje kupce s kojima ima sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, u roku od najmanje 60 dana prije dana planiranog izlaska«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7. i 8., koji glase:

»(4) U slučaju neuspjele naplate potraživanja od opskrbljivača, Operator tržišta će o tome, u najkraćem mogućem roku, obavijestiti operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije.

(5) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovog članka operator sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije o potrošnji električne energije na obračunskim mjernim mjestima krajnjeg kupca opskrbljivača iz stavka 4. ovog članka, za prethodni mjesec.

(6) U slučaju neplaniranog izlaska opskrbljivača s tržišta Operator tržišta će u najkraćem mogućem roku obavijestiti operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava, opskrbljivača u okviru javne usluge opskrbe električne energije i Agenciju.

(7) Operator sustava dužan je, opskrbljivaču koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe, dostaviti podatke o krajnjim kupcima koji po automatizmu prelaze na univerzalnu uslugu ili zajamčenu opskrbu najkasnije 2 radna dana prije korištenja prava krajnjeg kupca na opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge.

(8) Za krajnje kupce iz stavka 7. ovog članka operator sustava dužan je, opskrbljivaču koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe, dostaviti i/ili staviti na raspolaganje podatke o potrošnji električne energije na obračunskim mjernim mjestima krajnjeg kupca, krivulju opterećenja sukladno propisima kojima se uređuje primjena nadomjesnih krivulja opterećenja te oznaku karakteristične skupine kupaca za razdoblje do 12 mjeseci koji prethode početku korištenja prava krajnjeg kupca na opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge.«

Članak 4.

Članak 29. stavak 4. i stavak 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Voditelj EKO bilančne grupe može prodati električnu energiju tržišnim sudionicima, burzi ili na način da ju izveze preko granica Republike Hrvatske.

(5) Voditelj EKO bilančne grupe može kupiti električnu energiju od tržišnih sudionika, od burze ili na način da ju uveze preko granica Republike Hrvatske.«

Članak 5.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Operator prijenosnog sustava kao voditelj bilančne grupe operatora prijenosnog sustava nema obvezu sklapanja ugovora o odgovornosti za odstupanje.«

Članak 6.

U članku 42. iza alineje 6. briše se slovo »i« te se mijenja alineja 7. koja glasi:

»– uređenje ostalih međusobnih odnosa i«

U članku 42. iza alineje 7. dodaje se alineja 8. koja glasi:

»– prava i obveze voditelja i članova bilančne grupe«.

Članak 7.

Članak 53. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– plan prekogranične razmjene električne energije raspoređen po tržišnim sudionicima i granicama Republike Hrvatske posebno za uvoz i posebno za izvoz,«.

Članak 8.

Članak 54. alineja 4. mijenja se i glasi:

»– plan prekogranične razmjene električne energije raspoređen po tržišnim sudionicima i granicama Republike Hrvatske posebno za uvoz i posebno za izvoz,«.

Članak 9.

Članak 55. alineja 2. mijenja se i glasi:

»– plan prekogranične razmjene električne energije raspoređen po tržišnim sudionicima i granicama Republike Hrvatske posebno za uvoz i posebno za izvoz,«.

Članak 10.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Svi iznosi u ugovornom rasporedu koji se odnose na prekograničnu razmjenu električne energije moraju biti izraženi u MWh/h i zaokruženi na cijeli broj.«.

Članak 11.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»U bilateralnom rasporedu, koji je sastavni dio ugovornog rasporeda, mora biti naveden tržišni sudionik koji prema ugovoru prodaje i/ili izvozi električnu energiju i tržišni sudionik koji prema ugovoru kupuje i/ili uvozi električnu energiju.«

Članak 12.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Dostavljeni ugovorni raspored mora biti uravnotežen tako da plan ukupne kupnje, uvoza i/ili proizvodnje električne energije odgovara planu ukupne prodaje i/ili izvoza električne energije.«

Članak 13.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Bilateralni raspored koji se odnosi na prekograničnu razmjenu električne energije mora biti u skladu s dodijeljenim prekograničnim prijenosnim kapacitetom na granicama Republike Hrvatske.«

Članak 14.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Najkasnije do 12:30 sati u danu unaprijed koji neposredno prethodi danu isporuke operator prijenosnog sustava dostavlja Operatoru tržišta popis dodijeljenih prekograničnih prijenosnih kapaciteta iskazano po tržišnim sudionicima, državnim granicama, smjeru prijenosa električne energije i vremenskom razdoblju, na način utvrđen ugovorom iz članka 33. ovih Pravila.«

Članak 15.

U članku 65. dodaje se stavak 1., a dosadašnji stavci od 1. do 2. postaju 2. do 3.

»(1) Voditelj bilančne grupe u danu unaprijed koji neposredno prethodi danu isporuke obvezan je najkasnije do 14:30 sati dostaviti operatoru prijenosnog sustava ugovorne rasporede svih članova svoje bilančne grupe za dan isporuke.«

Članak 16.

Članak 72. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izmjene ugovornih rasporeda koje se odnose na plan prekogranične razmjene električne energije, plan isporuke električne energije sumarno za krajnje kupce i plan proizvodnje električne energije u danu isporuke odobrava operator prijenosnog sustava.«

Članak 72. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju izmjene prekogranične razmjene električne energije voditelj bilančne grupe mora zahtijevati od operatora prijenosnog sustava izmjenu ugovornog rasporeda člana bilančne grupe tijekom dana isporuke u skladu s pravilima o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju izmjene plana isporuke električne energije za krajnje kupce voditelj bilančne grupe dužan je operatoru prijenosnog sustava dostaviti izmjene ugovornog rasporeda najkasnije 15 minuta prije sata u kojem nastupa promjena«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6., koji se mijenja i glasi:

»(6) U slučaju izmjene kupoprodaje električne energije unutar granica Republike Hrvatske, voditelj bilančne grupe mora dostaviti Operatoru tržišta izmijenjenu verziju ugovornog rasporeda člana bilančne grupe za dan isporuke najkasnije četrdesetosam (48) sati nakon razdoblja na koje se izmjena odnosi, a koja sadrži i zadnje odobrene izmjene plana prekogranične razmjene električne energije, plana isporuke električne energije sumarno za krajnje kupce i plana proizvodnje električne energije od strane operatora prijenosnog sustava.«

Članak 17.

U članku 73., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se izmjena ugovornog rasporeda odnosi na trgovinu unutar granica Republike Hrvatske Operator tržišta odobrit će izmjenu ugovornog rasporeda ako su s traženom izmjenom suglasne ugovorne strane iz ugovora o kupoprodaji električne energije, najkasnije tokom idućeg radnog dana nakon roka iz članka 72. stavka 6. ovih Pravila.«

U članak 73., iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za ugovorne rasporede koji se odnose na trgovinu električne energije na burzi tokom dana isporuke primjenjuje se odredba članka 69. stavka 4. ovih Pravila.«

Članak 18.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»Najkasnije do 12:00 sati sljedećeg dana, operator prijenosnog sustava je obvezan dostaviti Operatoru tržišta sve odobrene ugovorne rasporede dana isporuke (dan D).«

Članak 19.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Operatori sustava, Operator tržišta i ostali tržišni sudionici dužni su uskladiti poslovanje s odredbama ovih Pravila do 1. rujna 2016.«

Članak 20.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Stupanjem na snagu odredbi članka 1., članka 3. stavka 1. od alineje 2. do alineje 10., članaka od 19. do 24., članaka od 27. do 34., članka 38. stavka 1., članaka od 39. do 68., članka 69. od stavka 1. do 3., članaka od 70. do 76. i članka 79. ovih Pravila prestaju važiti Pravila djelovanja tržišta električne energije (»Narodne novine«, broj 135/06, 146/10 i 90/12).«

Članak 21.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Ova Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 1., članka 3. stavka 1. od alineje 2. do alineje 10., članaka od 19. do 24., članaka od 27. do 34., članka 38. stavka 1., članaka od 39. do 68., članka 69. od stavka 1. do 3., članaka od 70. do 76. i članka 79., koje stupaju na snagu 1. rujna 2016. godine.«

Članak 22.

Ove Izmjene i dopune Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/15-01/71

Urbroj: 251-544-01/1-16-3

Zagreb, 18. svibnja 2016.

Direktor
Boris Abramović, v. r.

48 25.05.2016 Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije 48 25.05.2016 Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije