Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

NN 49/2016 (30.5.2016.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

HRVATSKI SABOR

1272

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/22

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 105/04., 22/13. i 102/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Predsjednik Republike Hrvatske koji je po prestanku obnašanja dužnosti, u skladu s člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 22/13.), nastavio korištenje prava na fizičku zaštitu sukladno posebnim propisima, na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, nastavlja korištenje tog prava i nadalje u istom opsegu i može ga koristiti trajno.«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 22/13.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/28

Zagreb, 18. svibnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.