Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

NN 49/2016 (30.5.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

49 30.05.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1324

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 22/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 154/2014), ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UNUTARNJI USTROJ OPĆIH I SPECIJALNIH BOLNICA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (»Narodne novine«, broj 145/2013 i 31/2015), u članku 2. stavku 1. riječ: »centar« zamjenjuje se riječima: »objedinjeni hitni bolnički prijam«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Dnevna bolnica može se iznimno ustrojiti kao ustrojstvena jedinica službe i kao samostalna ustrojstvena jedinica ako ima najmanje 15 stolaca/postelja.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 8.: »VI. CENTAR« i članak 8. mijenjaju se i glase:

»VI. OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJAM

Članak 8.

(1) Objedinjeni hitni bolnički prijam je ustrojstvena jedinica za pružanje zdravstvene zaštite iz djelatnosti hitne medicine.

(2) Odgovorna osoba objedinjenog hitnog bolničkog prijama je voditelj.«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 3. ovoga Pravilnika, opća bolnica i specijalna bolnica za djelatnost koju obavlja, mogu ustrojiti odjel s manje od 15 bolesničkih postelja, samo uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/14

Urbroj: 534-02-1-1/2-16-01

Zagreb, 20. svibnja 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.