Mreža telemedicinskih centara

NN 49/2016 (30.5.2016.), Mreža telemedicinskih centara

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1326

Na temelju članka 34.a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/2012, 82/2013, 22/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 154/2014) na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu, ministar zdravlja donosi

MREŽU

TELEMEDICINSKIH CENTARA

I.

Mrežom telemedicinskih centara određuje se potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika s odobrenjem za rad telemedicinskog centra koje daje Hrvatski zavod za telemedicinu.

II.

Mjerila za određivanje Mreže telemedicinskih centara su: ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, ukupan broj osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, demografske karakteristike stanovništva, zdravstveno stanje stanovništva, socijalna struktura stanovništva, zemljopisni raspored i udaljenost zdravstvenih ustanova u odnosu na napučenost, gravitirajući broj stanovnika, zemljopisne karakteristike pojedinih područja, prometna povezanost, raspoloživost tehničkih resursa, raspoloživost zdravstvenih resursa, utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva i gospodarske mogućnosti.

III.

Mreža telemedicinskih centara sastoji se od osnovne mreže telemedicinskih centara i proširene mreže telemedicinskih centara.

IV.

Osnovna mreža telemedicinskih centara jest mreža kojom se osigurava jednaka dostupnost zdravstvenih usluga na cijelom području Republike Hrvatske.

V.

Za telemedicinske specijalističke centre u osnovnoj mreži telemedicinskih centara određuje se za područje Republike Hrvatske: šifra telemedicinskog centra, naziv zdravstvene ustanove, adresa, područje medicinske struke telemedicinskog centra, vrsta telemedicinskih usluga te minimalan broj zdravstvenih radnika.

Zdravstveni radnik u telemedicinskom specijalističkom centru mora biti doktor medicine sa specijalizacijom iz područja medicinske struke za koju je telemedicinski centar osnovan.

Iznimno, za područje dijagnostike u radu s dijagnostičkim uređajima pri pružanju telemedicinskih usluga može biti uključen i zdravstveni radnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz odgovarajućeg područja dijagnostike.

VI.

Za telemedicinske pristupne centre na primarnoj razini zdravstvene zaštite u osnovnoj mreži telemedicinskih centara određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinice lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, županija, grad/naselje, vrsta telemedicinskih usluga i minimalan broj zdravstvenih radnika.

Telemedicinski pristupni centri iz stavka 1. ove točke koriste zdravstvene usluge telemedicinskih specijalističkih centara iz osnovne mreže telemedicinskih centara.

U telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke poslove može obavljati zdravstveni radnik koji ima završen preddiplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja ili doktor medicine specijalist hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom.

Iznimno, na području gdje nije moguće osigurati uvjete u pogledu zdravstvenog radnika iz stavka 3. ove točke predviđene poslove može obavljati i medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege.

VII.

Telemedicinski pristupni centar za laboratorijsku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i dijalizu u Domu zdravlja u osnovnoj mreži telemedicinskih centara osniva se isključivo za potrebe primanja telemedicinskih usluga iz tog područja medicinske struke.

Iznimno za potrebe obavljanja telemedicinskih usluga iz radiološke dijagnostike u Domu zdravlja, telemedicinski centar može pružati i primati telemedicinske usluge iz tog područja medicinske struke.

Za telemedicinske pristupne centre iz stavka 1. ove točke određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinice lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, županija, vrsta telemedicinskih usluga, minimalan broj zdravstvenih radnika, grad/naselje, područje medicinske struke za koje se organizira taj centar te naziv ustanove u kojoj se uspostavlja telemedicinski pristupni centar.

Zdravstveni radnik u telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij odgovarajućeg područja medicinske struke.

VIII.

Telemedicinski pristupni centar za djelatnost hitne medicine na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u osnovnoj mreži telemedicinskih centara osniva se isključivo za potrebe pružanja telemedicinskih usluga iz tog područja medicinske struke.

Za telemedicinske pristupne centre iz stavka 1. ove točke određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinice lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, županija, vrsta telemedicinskih usluga, minimalan broj zdravstvenih radnika, grad/naselje, područje medicinske struke za koje se organizira taj centar te naziv ustanove u kojoj se uspostavlja telemedicinski pristupni centar. Zdravstveni radnik u telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja medicinske struke.

IX.

Za telemedicinske pristupne centre za djelatnost gastroenterologije, radiologije, neurologije, kirurgije, neurokirurgije, neurologije i transfuzijske medicine u osnovnoj mreži telemedicinskih centara na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinica lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, naziv ustanove, naziv organizacijske jedinice ako se u ustanovi nalazi više telemedicinskih centara, grad/naselje, vrsta telemedicinskih usluga i minimalan broj zdravstvenih radnika.

Zdravstveni radnik u telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke mora biti doktor medicine, odnosno za područje laboratorijske i radiološke dijagnostike te transfuzijske medicine u radu s dijagnostičkim uređajima mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja medicinske struke.

X.

Minimalan broj zdravstvenih radnika u osnovnoj mreži telemedicinskih centara odnosi se na pružanje redovnih i hitnih telemedicinskih usluga.

XI.

Ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave u kojima se osnivaju telemedicinski centri u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara obvezna je osigurati prostor, tehničku opremu i minimalan broj zdravstvenih radnika za pružanje redovnih i hitnih telemedicinskih usluga.

Pružanje hitnih telemedicinskih usluga u telemedicinskim pristupnim centrima na primarnoj razini zdravstvene zaštite organizira se u županijskim zavodima za hitnu medicinu, odnosno njegovim ispostavama, za područje županije/grada/naselja navedenih u osnovnoj mreži telemedicinskih centara.

XII.

OSNOVNA MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA

POPIS TELEMEDICINSKIH CENTARA TELEMEDICINSKI SPECIJALISTIČKI CENTRI

R.
br.

Šifra
telemedicinskog centra

Naziv zdravstvene ustanove
Adresa
Područje medicinske struke
Vrsta telemedicinskih usluga

Minimalan broj zdravstvenih radnika

1.

TMSC-001

Klinički bolnički centar Split

Klinika za unutarnje bolesti,

Odjel za bolesti srca i krvožilnog sustava

Spinčićeva 1, 21000 Split

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMSC-002

Klinički bolnički centar Split

Klinika za unutarnje bolesti;

Odjel za bolesti srca i krvožilnog sustava

Šoltanska 1, 21000 Split

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMSC-003

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za kožne i spolne bolesti

Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Dermatovenerologija

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMSC-004

Klinički bolnički centar Split

Klinika za kožne i spolne bolesti

Šoltanska 1, 21000 Split

Dermatovenerologija

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMSC-005

Klinički bolnički centar Rijeka,

Klinika za neurologiju

Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMSC-006

Klinički bolnički centar Rijeka,

Klinika za internu medicinu

Zavod za nefrologiju i dijalizu

T. Strižića 3, 51000 Rijeka

Nefrologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMSC-007

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMSC-008

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za psihološku medicinu

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Psihijatrija/psihoterapija/dječja i adolescentna psihijatrija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMSC-009

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za neurokirurgiju

Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMSC-010

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMSC-011

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za neurokirurgiju

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMSC-012

Klinički bolnički centar Split

Klinički odjel za nefrologiju i hemodijalizu

Šoltanska 1, 21000 Split

Nefrologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMSC-013

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za traumatologiju

Odjel za radiologiju i

Referentni centar za kirurgiju kralježnice

Draškovićeva 19, 10000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMSC-014

Klinički bolnički centar Rijeka

Klinika za neurokirurgiju

T. Strižića 3, 51000 Rijeka

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMSC-015

Klinički bolnički centar Rijeka,

Zavod za kardiovaskularne bolesti

T. Strižića 3, 51000 Rijeka

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMSC-016

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za kirurgiju

Odjel za neurokirurgiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMSC-017

Klinički bolnički centar Osijek

Klinika za neurokirurgiju

J. Huttlera 4, 31000 Osijek

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMSC-018

Klinička bolnica Dubrava

Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMSC-019

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Petrova 3, 10000 Zagreb

Transfuzija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMSC-020

Klinički bolnički centar Split

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Spinčićeva 1, 21000 Split

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMSC-021

Klinički bolnički centar Split

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Šoltanska 1, 21000 Split

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMSC-022

Klinički bolnički centar Osijek

Odjel za radiologiju

J. Huttlera 4, 31000 Osijek

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMSC-023

Klinički bolnički centar Split

Klinički odjel za neurokirurgiju

Spinčićeva 1, 21000 Split

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

24.

TMSC-024

Klinički bolnički centar Rijeka

Klinički zavod za radiologiju

Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

25.

TMSC-026

Klinički bolnički centar Osijek

Klinika za neurologiju

J. Huttlera 4, 31000 Osijek

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

26.

TMSC-027

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za neurologiju

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

27.

TMSC-028

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za neurologiju

Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

28.

TMSC-029

Klinička bolnica Dubrava

Zavod za neurologiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

29.

TMSC-030

Klinički bolnički centar Split

Klinika za neurologiju

Spinčićeva 1, 21000 Split

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

30.

TMSC-032

Klinički bolnički centar Split

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Spinčićeva 1, 21000 Split

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

31.

TMSC-033

Klinički bolnički centar Split

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Šoltanska 1, 21000 Split

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

32.

TMSC-035

Klinički bolnički centar Rijeka,

Objedinjeni hitni bolnički prijem

T. Strižića 3, 51000 Rijeka

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

33.

TMSC-037

Opća bolnica Dubrovnik

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Dr. R. Mišetića b.b., 20000 Dubrovnik

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

34.

TMSC-038

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Maksilofacijalna traumatologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

35.

TMSC-039

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Split

Radiologija

Trg Hrvatske bratske zajednice 5, 21000 Split

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

36.

TMSC-040

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Rijeka

Radiologija

Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

37.

TMSC-041

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Radiologija

Klaićeva 16, 10000 Zagreb

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

38.

TMSC-042

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutarnje bolesti

Zavod za gastroenterologiju

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Gastroenterologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

39.

TMSC-043

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za kirurgiju

Odjel za torakalnu kirurgiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Torakalna kirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

40.

TMSC-044

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za unutarnje bolesti

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

41.

TMSC-045

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za unutarnje bolesti

Zavod za gastroenterologiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Gastroenterologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

42.

TMSC-046

Klinički bolnički centar Osijek

Klinika za unutarnje bolesti

Klinički zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

J. Huttlera 4, 31000 Osijek

Gastroenterologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

43.

TMSC-047

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za tumore

Klinička jedinica za onkološku radiologiju

Ilica 197, 10000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

44.

TMSC-048

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za kirurgiju

Zavod za traumatologiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Traumatologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

45.

TMSC-049

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za unutarnje bolesti

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju

Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Gastroenterologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

46.

TMSC-050

Klinički bolnički centar Split

Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju

Spinčićeva 1, 21000 Split

Maksilofacijalna kirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

47.

TMSC-051

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutarnje bolesti

Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplataciju bubrega

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Nefrologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

48.

TMSC-052

Klinički bolnički centar Split

Klinika za unutarnje bolesti

Klinički odjel za gastroenterologiju i hepatologiju

Spinčićeva 1, 21000 Split

Gastroenterologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

49.

TMSC-053

Dječja bolnica Srebrnjak

Srebrnjak 100, 10000 Zagreb

Pedijatrija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

50.

TMSC-054

Dječja bolnica Srebrnjak

Srebrnjak 100, 10000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

51.

TMSC-055

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju »Prim. dr. Martin Horvat«

Luigi Monti 2, 52210 Rovinj

Ortopedija, kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

52.

TMSC-056

Thalassotherapia Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra
telemedicinskog centra

Županija/
Naziv ustanove

Grad/
Naselje

Vrsta
telemedicinskih usluga

Minimalan broj
zdravstvenih radnika

1.

TMPC-001

Splitsko-dalmatinska županija

Supetar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-003

Dubrovačko-neretvanska županija

Vela Luka

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-004

Splitsko-dalmatinska županija

Hvar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-006

Dubrovačko-neretvanska županija

Lastovo

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-007

Dubrovačko-neretvanska županija

Babino polje

(otok Mljet)

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-008

Splitsko-dalmatinska županija

Vis

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-009

Primorsko-goranska županija

Krk

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-015

Splitsko-dalmatinska županija

Trilj

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMPC-016

Splitsko-dalmatinska županija

Vrlika

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-018

Primorsko-goranska županija

Rab

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-019

Primorsko-goranska županija

Mali Lošinj

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-021

Primorsko-goranska županija

Cres

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-031

Dubrovačko-neretvanska županija

Metković

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-088

Ličko-senjska županija

Novalja

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMPC-090

Primorsko-goranska županija

Rab

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMPC-091

Primorsko-goranska županija

Krk

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMPC-092

Primorsko-goranska županija

Mali Lošinj

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMPC-130

Primorsko-goranska županija

Lopar (otok Rab)

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMPC-145

Primorsko-goranska županija

Crikvenica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMPC-146

Primorsko-goranska županija

Čabar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMPC-147

Primorsko-goranska županija

Delnice

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMPC-148

Primorsko-goranska županija

Opatija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMPC-149

Primorsko-goranska županija

Vrbovsko

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

24.

TMPC-150

Istarska županija

Pula

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

25.

TMPC-151

Istarska županija

Rovinj

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

26.

TMPC-152

Istarska županija

Poreč

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

27.

TMPC-153

Istarska županija

Umag

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

28.

TMPC-154

Istarska županija

Pazin

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

29.

TMPC-155

Istarska županija

Buzet

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

30.

TMPC-156

Istarska županija

Labin

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

31.

TMPC-157

Dubrovačko-neretvanska županija

Šipan

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

32.

TMPC-158

Dubrovačko-neretvanska županija

Lopud

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

33.

TMPC-159

Dubrovačko-neretvanska županija

Gruda

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

34.

TMPC-160

Dubrovačko-neretvanska županija

Ston

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

35.

TMPC-161

Dubrovačko-neretvanska županija

Orašac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

36.

TMPC-162

Istarska županija

Buzet

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

37.

TMPC-163

Istarska županija

Labin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

38.

TMPC-164

Istarska županija

Potpićan

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

39.

TMPC-165

Istarska županija

Pazin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

40.

TMPC-166

Istarska županija

Poreč

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

41.

TMPC-167

Istarska županija

Pula

Bartolomeo dei Vitrei 13

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

42.

TMPC-168

Istarska županija

Pula

Palladiova 22

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

43.

TMPC-169

Istarska županija

Pula

Istarska 13

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

44.

TMPC-170

Istarska županija

Pula

Širolina 6

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

45.

TMPC-171

Istarska županija

Rovinj

Istarska b.b.

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

46.

TMPC-172

Istarska županija

Rovinj

D. Pergolis b.b.

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

47.

TMPC-173

Istarska županija

Žminj

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

48.

TMPC-174

Istarska županija

Umag

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

49.

TMPC-175

Istarska županija

Buje

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

50.

TMPC-176

Istarska županija

Novigrad

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU I DIJALIZU U DOMOVIMA ZDRAVLJA

R. br.

Šifra
telemedicinskog centra

Županija/
Naziv ustanove

Grad/
Naselje

Područje medicinske struke

Vrsta
telemedicinskih usluga

Minimalan broj zdravstvenih radnika

1.

TMPC-010

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja Korčula

Korčula

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-011

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja »Dr. Ante Franulović«

Vela Luka

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-020

Primorsko-goranska županija

Delnice

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-023

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Supetar

Supetar

Dijaliza

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-024

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Rab

Rab

Dijaliza

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-025

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava »Dr. Dinko Kozulić« Mali Lošinj

Mali Lošinj

Dijaliza

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-026

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja Korčula

Korčula

Dijaliza

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-074

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Hvar

Hvar

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMPC-075

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Hvar

Hvar

Dijaliza

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-079

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Rab

Rab

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-080

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava »Dr. Dinko Kozulić« Mali Lošinj

Mali Lošinj

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-081

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Krk

Krk

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-082

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Supetar

Supetar

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-083

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Vrgorac

Vrgorac

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMPC-084

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja Metković

Metković

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMPC-102

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Trogir

Trogir

Dijaliza

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMPC-103

Križevačko-koprivnička županija

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ispostava Križevci

Križevci

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMPC-107

Primorsko-goranska županija

Opatija

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMPC-108

Karlovačka županija

Slunj

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMPC-115

Križevačko-koprivnička županija

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ispostava Đurđevac

Đurđevac

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMPC-116

Osječko-baranjska županija

Dom zdravlja Osijek

Osijek

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMPC-118

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Sinj

Sinj

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMPC-119

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Imotski

Imotski

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

24.

TMPC-120

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Makarska

Makarska

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

25.

TMPC-121

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Komiža

Komiža

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

26.

TMPC-122

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Trogir

Trogir

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

27.

TMPC-123

Zagrebačka županija

Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Samobor

Samobor

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

28.

TMPC-124

Zagrebačka županija

Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Zaprešić

Zaprešić

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

29.

TMPC-125

Zagrebačka županija

Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Dugo Selo

Dugo Selo

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

30.

TMPC-126

Zagrebačka županija

Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Ivanić-Grad

Ivanić-Grad

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

31.

TMPC-127

Zagrebačka županija

Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Jastrebarsko

Jastrebarsko

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

32.

TMPC-128

Zagrebačka županija

Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Velika Gorica

Velika Gorica

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

33.

TMPC-129

Zagrebačka županija

Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Vrbovec

Vrbovec

Radiologija

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

34.

TMPC-132

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja Metković

Metković

Dijaliza

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELATNOST GASTROENTEROLOGIJE, RADIOLOGIJE, KIRURGIJE, NEUROKIRURGIJE I NEUROLOGIJE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra
telemedicinskog centra

Naziv ustanove

Grad/
Naselje

Vrsta telemedicinskih usluga

Minimalan broj zdravstvenih radnika

1.

TMPC-005

Opća bolnica »Nova Gradiška«

Nova Gradiška

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-013

Opća bolnica Gospić

Gospić

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-014

Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos«

Knin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-032

Opća bolnica Bjelovar

Djelatnost opće kirurgije

Bjelovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-033

Opća bolnica Karlovac

Odjel za radiološku dijagnostiku

Karlovac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-034

Opća županijska bolnica Vinkovci

Vinkovci

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-035

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić«

Sisak

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-036

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«

Odjel za radiologiju

Koprivnica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMPC-037

Opća bolnica Varaždin

Varaždin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-038

Opća bolnica Ogulin

Ogulin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-039

Županijska bolnica Čakovec

Djelatnost radiologija i ultrazvuk

Čakovec

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-040

Opća bolnica Dubrovnik

Dubrovnik

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-041

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Šibenik

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-042

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Zabok

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMPC-043

Opća bolnica Bjelovar

Djelatnost za radiologiju

Bjelovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMPC-044

Opća bolnica Karlovac

Služba za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Karlovac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMPC-045

Opća bolnica Karlovac

Služba za kirurgiju

Odsjek za traumatologiju

Karlovac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMPC-046

Opća županijska bolnica Požega – lokacija Pakrac

Pakrac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMPC-047

Opća bolnica Pula

Pula

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMPC-048

Opća županijska bolnica Požega

Požega

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMPC-049

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević«

Slavonski brod

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMPC-050

Opća bolnica Virovitica

Virovitica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMPC-051

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Krapinske toplice

Krapinske Toplice

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

24.

TMPC-052

Opća bolnica Zadar

Zadar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

25.

TMPC-053

Klinička bolnica »Merkur«

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

26.

TMPC-054

Opća županijska bolnica Vukovar

Vukovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

27.

TMPC-055

Klinička bolnica »Sveti Duh«

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

28.

TMPC-077

Opća županijska bolnica Našice

Našice

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

29.

TMPC-085

Županijska bolnica Čakovec

Odsjek za intenzivno liječenje

Čakovec

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

30.

TMPC-087

Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

31.

TMPC-093

Opća bolnica Karlovac

Služba za unutarnje bolesti

Odsjek gastroenterologije

Karlovac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

32.

TMPC-094

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić«

Odjel za interne bolesti

Interni odsjek IIa – gastroenterologija

Sisak

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

33.

TMPC-095

Opća bolnica Pula

Djelatnost za neurologiju

Pula

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

34.

TMPC-096

Opća županijska bolnica Vinkovci

Odjel za unutarnje bolesti

Odsjek gastroenterologije

Vinkovci

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

35.

TMPC-097

Opća bolnica Bjelovar

Jedinica djelatnosti interne medicine

Bjelovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

36.

TMPC-098

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«

Služba za internističke djelatnosti

Odjel za gastroenterologiju, hematologiju i onkologiju

Odsjek za gastroenterologiju s interventnom gastroenterologijom

Koprivnica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

37.

TMPC-105

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za tumore

Onkološka radiologija

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

38.

TMPC-106

Opća bolnica Bjelovar

Odjel za neurologiju

Bjelovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

39.

TMPC-109

Opća županijska bolnica Vukovar

Odjel za interne bolesti

Odsjek za gastroenterologiju

Vukovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

40.

TMPC-110

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević«

Odjel za unutarnje bolesti

Odsjek za gastroenterologiju

Slavonski brod

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

41.

TMPC-111

Opća županijska bolnica Požega

Odjel za internu medicinu II

Odsjek za gastroenterologiju

Požega

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

42.

TMPC-112

Opća bolnica »Nova Gradiška«

Djelatnost za unutarnje bolesti

Nova Gradiška

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

43.

TMPC-113

Opća bolnica Varaždin

Odjel za interne bolesti

Odsjek za gastroenterologiju

Varaždin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

44.

TMPC-114

Opća bolnica Virovitica

Jedinica djelatnosti interne medicine

Odjel za gastroenterologiju

Virovitica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

45.

TMPC-117

Opća bolnica Varaždin

Odjel za neurokirurgiju

Varaždin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

46.

TMPC-133

Klinička bolnica »Sveti Duh«

Klinika za neurologiju

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

47.

TMPC-143

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«

Odjel za neurologiju

Koprivnica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

48.

TMPC-144

Specijalna bolnica za ortopediju

Biograd na Moru

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELATNOST TRANSFUZIJSKE MEDICINE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra
telemedicinskog centra

Naziv ustanove

Grad/
Naselje

Vrsta
telemedicinskih usluga

Minimalan broj zdravstvenih
radnika

1.

TMPC-027

Klinička bolnica »Merkur«

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-028

Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos«

Knin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-030

Opća bolnica Nova Gradiška

Nova Gradiška

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-056

Opća bolnica Gospić

Gospić

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-057

Opća županijska bolnica Požega – lokacija Pakrac

Pakrac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-058

Opća bolnica Bjelovar

Bjelovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-059

Opća bolnica Karlovac

Karlovac

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-060

Opća bolnica Ogulin

Ogulin

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMPC-062

Opća županijska bolnica Vinkovci

Vinkovci

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-063

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«

Koprivnica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-065

Županijska bolnica Čakovec

Čakovec

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-066

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Zabok

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-068

Opća županijska bolnica Požega

Požega

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-070

Opća bolnica Virovitica

Virovitica

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMPC-072

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Šibenik

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMPC-076

Opća županijska bolnica Vukovar

Vukovar

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMPC-078

Opća županijska bolnica Našice

Našice

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMPC-086

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMPC-131

Klinička bolnica »Sveti Duh«

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMPC-134

Klinička bolnica Dubrava

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMPC-135

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMPC-136

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za tumore

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMPC-137

Klinički bolnički centar Osijek

Osijek

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

24.

TMPC-138

Klinički bolnički centar Rijeka

Rijeka

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

25.

TMPC-139

Klinički bolnički centar Split

Lokalitet Firule

Split

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

26.

TMPC-140

Klinički bolnički centar Split

Lokalitet Križine

Split

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

27.

TMPC-141

Klinički bolnički centar Zagreb

Lokalitet Rebro

Zagreb

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

28.

TMPC-142

Opća bolnica Dubrovnik

Dubrovnik

Redovne
Hitne

Zdravstveni radnik: 1

MOBILNI TELEMEDICINSKI CENTRI

R. br.

Šifra
telemedicinskog centra

Županija/
Naziv ustanove

Grad/
Naselje

Vrsta
telemedicinskih usluga

Minimalan broj
zdravstvenih radnika

1.

TMPC-099

Koprivničko-križevačka

Koprivnica

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-100

Koprivničko-križevačka

Križevci

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-101

Koprivničko-križevačka

Đurđevac

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

XIII.

Danom stupanja na snagu ove Mreže prestaje važiti Mreža telemedicinskih centara (»Narodne novine«, broj 138/2011, 85/2012, 128/2012 i 16/2013).

XIV.

Ova Mreža stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/46

Urbroj: 534-02-1-1/02-16-01

Zagreb, 23. svibnja 2016.

Ministar

doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.

49 30.05.2016 Mreža telemedicinskih centara 49 30.05.2016 Mreža telemedicinskih centara 49 30.05.2016 Mreža telemedicinskih centara 49 30.05.2016 Mreža telemedicinskih centara