Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

NN 49/2016 (30.5.2016.), Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1330

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. svibnja 2016. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (u daljnjem tekstu: Metodologija) utvrđuju se:

– jednadžbe za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja plinskog sustava,

– referentna cijena plina.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

II. JEDNADŽBE ZA UTVRĐIVANJE CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA PLINSKOG SUSTAVA

Članak 3.

(1) Operator tržišta plina dnevno utvrđuje cijenu pozitivne energije uravnoteženja i cijenu negativne energije uravnoteženja, prema sljedećim jednadžbama:

CEnUr,POZ = CREF + ΔEnUr,POZ [kn/MWh],

CEnUr,NEG = CREF – ΔEnUr,NEG [kn/MWh],

gdje je

CEnUr,POZ

cijena pozitivne energije uravnoteženja za plinski dan [kn/MWh],

CEnUr,NEG

cijena negativne energije uravnoteženja za plinski dan [kn/MWh],

CREF

referentna cijena plina za plinski dan [kn/MWh],

ΔEnUr,POZ

odstupanje cijene pozitivne energije uravnoteženja od referentne cijene [kn/MWh],

ΔEnUr,NEG

odstupanje cijene negativne energije uravnoteženja od referentne cijene [kn/MWh].

(2) Referentna cijena plina za plinski dan izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

CREF = CCEGH × tEUR / kNCV/GCV + ΔHR [kn/MWh],

gdje je:

CCEGH

iznos službenog cjenovnog indeksa »CEGHIX®« plinske burze Central European Gas Hub AG (CEGH) za trgovinski dan u kojem započinje plinski dan za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja [EUR/MWh],

tEUR

srednji dnevni tečaj za devize u kn/EUR, prema tečajnoj listi Hrvatske narodne banke (HNB), važeći za dan u kojem započinje plinski dan za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja,

kNCV/GCV

koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901,

ΔHR

prilagodba referentne cijene plina uvjetima veleprodajnog tržišta plina u Republici Hrvatskoj [kn/MWh].

(3) Odstupanje cijene pozitivne energije uravnoteženja od referentne cijene (ΔEnUr,POZ), kao i odstupanje cijene negativne energije uravnoteženja od referentne cijene (ΔEnUr,NEG) iz stavka 1. ovoga članka iznosi 50 kn/MWh, dok prilagodba referentne cijene plina uvjetima veleprodajnog tržišta plina u Republici Hrvatskoj (ΔHR) iz stavka 2. ovoga članka iznosi 30 kn/MWh.

(4) Cijena pozitivne energije uravnoteženja, cijena negativne energije uravnoteženja i referentna cijena plina zaokružuju se na dvije decimale, a svi iznosi u postupku njihovog izračuna zaokružuju se na četiri decimale, osim iznosa službenog cjenovnog indeksa »CEGHIX®« koji se zaokružuje na tri decimale i srednjeg dnevnog tečaja za devize u kn/EUR koji se zaokružuje na šest decimala.

(5) Operator tržišta plina objavljuje referentnu cijenu plina, cijenu pozitivne energije uravnoteženja i cijenu negativne energije uravnoteženja za plinski dan na svojim internetskim stranicama najkasnije do 20:00 sati prethodnog plinskog dana.

(6) U slučaju da u prethodnom plinskom danu nije objavljen iznos službenog cjenovnog indeksa »CEGHIX®« ili srednji dnevni tečaj za devize u kn/EUR za plinski dan, za izračun referentne cijene za taj plinski dan primjenjuje se zadnji objavljeni iznos navedenih veličina.

III. CIJENA PLINA ZA NADOKNADU GUBITAKA PLINA U DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU

Članak 4.

Jedinična cijena plina za izračun nadoknade gubitaka plina u distribucijskom sustavu prema Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, za pojedini mjesec jednaka je aritmetičkoj sredini iznosa referentne cijene plina za sve plinske dane u tom mjesecu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Iznimno od članka 3. stavka 1. ove Metodologije, operator tržišta plina utvrđuje cijenu pozitivne energije uravnoteženja i cijenu negativne energije uravnoteženja za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2016., mjesečno za plinske dane u narednom mjesecu, prema sljedećim jednadžbama:

CEu,POZ,m = 1,4 × CREF,m [kn/kWh],

CEu,NEG,m = 0,55 × CREF,m [kn/kWh],

gdje je:

CEu,POZ,m

cijena pozitivne energije uravnoteženja za plinske dane u mjesecu m [kn/kWh],

CEu,NEG,m

cijena negativne energije uravnoteženja za plinske dane u mjesecu m [kn/kWh],

CREF,m

referentna cijena plina za mjesec m [kn/kWh].

(2) Referentna cijena plina za mjesec m iz stavka 1. ovoga članka izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

CREF,m= 0,5 × COVT,m + 0,5 × CCEGH,m [kn/kWh],

gdje je:

CREF,m

referentna cijena plina za mjesec m [kn/kWh],

COVT,m

cijena plina opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za mjesec m [kn/kWh],

CCEGH,m

cijena plina na plinskoj burzi Central European Gas Hub AG (CEGH) za mjesec m [kn/kWh].

(3) Cijena plina opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za mjesec m iz stavka 2. ovoga članka jednaka je cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo, koja je za mjesec m utvrđena odlukom Vlade Republike Hrvatske [kn/kWh].

(4) Cijena plina na plinskoj burzi Central European Gas Hub AG (CEGH) za mjesec m iz stavka 2. ovoga članka izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

CCEGH,m = (CCEGH,m-1 + 0,5 × (CCEGH,m-12 – CCEGH,m-13)) × tEUR / kNCV/GCV / 1000 [kn/kWh],

gdje je:

CCEGH,m

cijena plina na plinskoj burzi Central European Gas Hub AG (CEGH) za mjesec m [kn/kWh],

CCEGH,m-1

aritmetička sredina dnevnih iznosa cjenovnog indeksa »CEGHIX®« plinske burze Central European Gas Hub AG (CEGH) za trgovinske dane u razdoblju od 1. do 25. dana u mjesecu m-1 koji prethodi mjesecu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja [EUR/MWh],

CCEGH,m-12

aritmetička sredina dnevnih iznosa cjenovnog indeksa »CEGHIX®« plinske burze Central European Gas Hub AG (CEGH) za trgovinske dane mjeseca m-12 koji za dvanaest mjeseci prethodi mjesecu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja [EUR/MWh],

CCEGH,m-13

aritmetička sredina dnevnih iznosa cjenovnog indeksa »CEGHIX®« plinske burze Central European Gas Hub AG (CEGH) za trgovinske dane mjeseca m-13 koji za trinaest mjeseci prethodi mjesecu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja [EUR/MWh],

tEUR

aritmetička sredina srednjih dnevnih tečajeva za devize u kn/EUR, prema tečajnim listama Hrvatske narodne banke (HNB) objavljenima za radne dane u razdoblju od 1. do 25. dana u mjesecu m-1 koji prethodi mjesecu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja,

kNCV/GCV

koeficijent za pretvorbu cijene plina iz gornje ogrjevne vrijednosti u donju ogrjevnu vrijednost, koji iznosi 0,901.

(5) Cijene i svi iznosi u postupku izračuna iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka zaokružuju se na četiri decimale.

(6) Iznimno od članka 3. stavka 5. ove Metodologije, operator tržišta plina objavljuje referentnu cijenu plina, cijenu pozitivne energije uravnoteženja i cijenu negativne energije uravnoteženja za plinske dane u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu 2016. na svojim internetskim stranicama najkasnije do zadnjeg radnog dana u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja.

Članak 6.

Iznimno od članka 4. ove Metodologije, u razdoblju važenja odluke Vlade Republike Hrvatske o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo iz članka 5.a stavka 5. Zakona o tržištu plina, jedinična cijena plina za izračun nadoknade gubitaka plina u distribucijskom sustavu prema Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava utvrđuje se u iznosu cijene plina određene navedenom odlukom.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (»Narodne novine«, broj 155/14).

Članak 8.

Ova Metodologija stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/09
Urbroj: 371-01/16-01
Zagreb, 24. svibnja 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

49 30.05.2016 Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava 49 30.05.2016 Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava 49 30.05.2016 Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava