Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

NN 50/2016 (1.6.2016.), Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

HRVATSKI SABOR

1333

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA

Proglašavam Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/21

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, postupanje nadležnih tijela, izvansudski pritužbeni postupak i postupak mirenja te prekršajne odredbe za provedbu uredbi Europske unije iz područja platnog prometa iz članka 2. ovoga Zakona.

Pravo Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (tekst važan za EGP) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 924/2009)

2. Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (tekst važan za EGP) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 260/2012) i

3. Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (tekst važan za EGP) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/751).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. »država članica«, »matična država članica«, »treća zemlja«, »okvirni ugovor«, »nalog za plaćanje« i »platni instrument« imaju značenje identično definicijama istih pojmova iz zakona kojim se uređuje platni promet

2. »upravitelj platnog sustava« jest osoba koja upravlja platnim sustavom u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet

3. »korisnik platnih usluga« ima značenje identično definiciji istog pojma iz Uredbe (EZ) br. 924/2009 ili iz Uredbe (EU) 2015/751, odnosno definiciji pojma »KPU« iz Uredbe (EU) br. 260/2012, ovisno o tome na koju se od tih uredbi ovaj Zakon primjenjuje u konkretnom slučaju

4. »platna transakcija« ima značenje identično definiciji istog pojma iz Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, odnosno iz Uredbe (EU) 2015/751, ovisno o tome na koju se od tih uredbi ovaj Zakon primjenjuje u konkretnom slučaju

5. »potrošač« ima značenje identično definiciji istog pojma iz Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, odnosno iz Uredbe (EU) 2015/751, ovisno o tome na koju se od tih uredbi ovaj Zakon primjenjuje u konkretnom slučaju

6. »IBAN« ima značenje identično definiciji istog pojma iz Uredbe (EU) br. 260/2012

7. »BIC« ima značenje identično definiciji istog pojma iz Uredbe (EU) br. 260/2012

8. »naknada«, »dostupnost«, »kreditni transfer«, »platitelj«, »izravno terećenje«, »primatelj plaćanja«, »platna shema«, »prekogranična platna transakcija«, »nacionalna platna transakcija«, »višestrana međubankovna naknada«, »R-transakcija«, »platni sustav«, »platni sustav za mala plaćanja«, »interoperabilnost«, »prihvatitelj«, »izdavatelj«, »transakcija debitnom karticom«, »transakcija kreditnom karticom«, »platna transakcija na temelju kartica«, »međubankovna naknada«, »netonadoknada«, »naknada koja se zaračunava trgovcima«, »platna kartica«, »kartična platna shema«, »platni instrument na temelju kartica«, »aplikacija za plaćanje«, »obrada«, »izvršitelj obrade«, »prodajno mjesto«, »platni brend«, »co-badging« iz odredaba članaka od 7. do 13. ovoga Zakona imaju značenja identična istim pojmovima iz one uredbe na koju se pojedina od tih odredaba odnosi.

(2) Pojam »pružatelj platnih usluga« u ovom Zakonu ima značenje identično definiciji istog pojma iz Uredbe (EZ) br. 924/2009 i Uredbe (EU) 2015/751 te definiciji pojma »PPU« iz Uredbe (EU) br. 260/2012, a obuhvaća sljedeće kategorije:

1. kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. instituciju za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

3. instituciju za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

4. Hrvatsku narodnu banku kad ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti

5. Republiku Hrvatsku i jedinicu lokalne ili područne (regionalne) samouprave kad ne djeluje u svojstvu javne vlasti

6. kreditnu instituciju sa sjedištem u državi članici

7. instituciju za elektronički novac sa sjedištem u državi članici

8. instituciju za platni promet sa sjedištem u državi članici

9. podružnicu kreditne institucije iz treće zemlje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

10. podružnicu institucije za elektronički novac iz treće zemlje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

11. Europsku središnju banku kad ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti.

II. NADZOR

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka nadležno je tijelo za nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, Uredbe (EU) 2015/751 i odredaba članka 5. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona od strane pružatelja platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 9. i 10. ovoga Zakona i upravitelja platnog sustava.

(2) Ako pružatelji platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 6., 7. i 8. ovoga Zakona pružaju platne usluge na području Republike Hrvatske preko podružnice ili zastupnika, Hrvatska narodna banka je nadležno tijelo za nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, Uredbe (EU) 2015/751 i odredaba članka 5. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona od strane podružnice, odnosno zastupnika.

(3) Ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, na nadzor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o provođenju nadzora, odnosno supervizije od strane Hrvatske narodne banke iz zakona kojima se uređuje poslovanje pružatelja platnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, odnosno upravitelja platnog sustava.

(4) Financijski inspektorat Republike Hrvatske je nadležno tijelo za nadzor nad primjenom članka 9. Uredbe (EU) br. 260/2012, u skladu s ovlastima propisanim zakonom kojim se uređuje Financijski inspektorat Republike Hrvatske.

(5) Financijski inspektorat Republike Hrvatske je nadležno tijelo za nadzor nad primjenom Uredbe (EU) 2015/751 od strane pružatelja platnih usluga i osoba koje nisu pružatelji platnih usluga, u skladu s ovlastima propisanim zakonom kojim se uređuje Financijski inspektorat Republike Hrvatske.

(6) Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat Republike Hrvatske, kao nadležna tijela određena ovim člankom, surađuju međusobno i s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, kao i s tijelima drugih država članica nadležnima za nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012 i Uredbe (EU) 2015/751 te, po potrebi, s drugim odgovarajućim nadležnim tijelima u skladu sa zakonodavstvom Europske unije i nacionalnim zakonodavstvima država članica. Po potrebi, Hrvatska narodna banka surađuje i s Europskom središnjom bankom, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA) u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskoga nadzornog tijela (Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo) i izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ te o prestanku važenja Odluke Komisije br. 2009/78/EZ (SL EU L 331, 15.12.2010.) i središnjim bankama država članica.

(7) U sklopu suradnje iz stavka 6. ovoga članka, Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat Republike Hrvatske, osim međusobno, razmjenjuju informacije i sa sljedećim tijelima:

1. tijelima drugih država članica nadležnima za nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012 i Uredbe (EU) 2015/751

2. Europskom središnjom bankom i središnjim bankama država članica u njihovu svojstvu monetarnih i nadzornih vlasti, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo te, prema potrebi, s drugim javnim tijelima odgovornima za nadzor nad platnim sustavima i

3. drugim tijelima nadležnima prema zakonima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, prema drugim zakonima koji se primjenjuju na pružatelja platnih usluga i prema zakonodavstvu Europske unije.

(8) Dostavljanje informacija iz stavka 7. ovoga članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih podataka.

(9) Tijelo koje primi informacije iz stavka 7. ovoga članka dužno ih je čuvati kao povjerljive i može se njima koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljene, a dostupnima trećima može ih učiniti u skladu s posebnim propisima.

III. IZVANSUDSKI PRITUŽBENI POSTUPCI I POSTUPAK MIRENJA

Prigovor pružatelju platnih usluga

Članak 5.

(1) Ako korisnik platnih usluga smatra da se pružatelj platnih usluga ne pridržava Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012 ili Uredbe (EU) 2015/751, može svom pružatelju platnih usluga uputiti prigovor.

(2) Pružatelj platnih usluga dužan je korisniku platnih usluga prije izvršenja pojedine platne transakcije na koju se primjenjuje Uredba (EZ) br. 924/2009, Uredba (EU) br. 260/2012 i/ili Uredba (EU) 2015/751 dati ili učiniti raspoloživima sljedeće informacije:

1. o pravu korisnika platnih usluga na podnošenje prigovora iz stavka 1. ovoga članka

2. o načinu podnošenja tog prigovora i

3. o pravu korisnika platnih usluga na podnošenje pritužbe prema članku 6. ovoga Zakona i na pokretanje postupka mirenja prema članku 7. ovoga Zakona.

(3) Smatrat će se da je obveza pružatelja platnih usluga iz stavka 2. ovoga članka ispunjena ako su informacije iz stavka 2. ovoga članka dane prije sklapanja okvirnog ugovora na temelju kojeg se izvršavaju platne transakcije na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 924/2009, Uredba (EU) br. 260/2012 i/ili Uredba (EU) 2015/751 ili ako su te informacije navedene u takvom okvirnom ugovoru.

(4) Na prigovor iz stavka 1. ovoga članka pružatelj platnih usluga dužan je korisniku platnih usluga dostaviti odgovor najkasnije u roku od deset dana od dana zaprimanja prigovora.

(5) Ako pružatelj platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 6., 7. ili 8. ovoga Zakona pruža platne usluge na području Republike Hrvatske preko podružnice ili zastupnika, odredbe ovoga članka primjenjuju se na podružnicu ili zastupnika.

Pritužba nadležnom tijelu

Članak 6.

(1) Korisnik platnih usluga može Hrvatskoj narodnoj banci uputiti pritužbu protiv pružatelja platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Zakona ako smatra da je postupio protivno Uredbi (EZ) br. 924/2009, Uredbi (EU) br. 260/2012, Uredbi (EU) 2015/751 ili članku 5. stavcima 2. i 3. ili stavku 4. ovoga Zakona.

(2) Pritužbu iz stavka 1. ovoga članka Hrvatskoj narodnoj banci mogu uputiti i druge osobe s pravnim interesom.

(3) Ako Hrvatska narodna banka zaprimi pritužbu protiv pružatelja platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 6., 7. ili 8. ovoga Zakona koji platne usluge u Republici Hrvatskoj pruža neposredno, o pritužbi će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

(4) Nakon zaprimanja pritužbe, Hrvatska narodna banka pozvat će pružatelja platnih usluga na kojeg se pritužba odnosi da u roku koji ne može biti dulji od deset dana od dana primitka poziva, dostavi svoje očitovanje i dokaze na koje se poziva.

(5) U slučaju pritužbe protiv pružatelja platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 6., 7. ili 8. ovoga Zakona koji platne usluge u Republici Hrvatskoj pruža preko podružnice ili zastupnika, Hrvatska narodna banka uputit će poziv iz stavka 4. ovoga članka podružnici ili zastupniku.

(6) Ako povodom pritužbe Hrvatska narodna banka utvrdi da postoji osnovana sumnja da je pružatelj platnih usluga postupio protivno nekoj od odredaba Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, Uredbe (EU) 2015/751 ili protivno članku 5. stavcima 2. i 3. ili stavku 4. ovoga Zakona i da je time počinio prekršaj, pokrenut će protiv njega prekršajni postupak.

(7) Hrvatska narodna banka obavijestit će podnositelja pritužbe o svom nalazu.

(8) Ako je podnositelj pritužbe potrošač, Hrvatska narodna banka uputit će ga u obavijesti iz stavka 7. ovoga članka na mogućnost provođenja postupka mirenja pred tijelom iz članka 7. ovoga Zakona.

Postupak mirenja

Članak 7.

(1) U sporovima između:

1. korisnika platnih usluga koji su potrošači i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EZ) br. 924/2009, Uredbe (EU) br. 260/2012, Uredbe (EU) 2015/751 i/ili ovoga Zakona i

2. korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i/ili ovoga Zakona, može se podnijeti prijedlog za provođenje mirenja Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Centar za mirenje).

(2) Mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje mirenje i pravilnikom o mirenju Centra za mirenje.

(3) Hrvatska gospodarska komora donijet će:

1. uz suglasnost ministra financija, odluku o troškovima mirenja u sporovima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, kojom će odrediti visinu naknada i nagrada te ostalih troškova postupka mirenja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i

2. odluku o troškovima mirenja u sporovima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, kojom će odrediti visinu naknada i nagrada te ostalih troškova postupka mirenja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

(4) Nagodba koja se sklopi u postupku mirenja pred Centrom za mirenje iz stavka 1. ovoga članka je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštanju ovrhe (klauzulu ovršnosti).

(5) Dio sredstva za troškove mirenja pred Centrom za mirenje u sporovima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka osigurava se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(6) Odredbe ovoga članka ne utječu na pravo korisnika platnih usluga i pružatelja platnih usluga na pokretanje postupka mirenja pred drugim nadležnim tijelom ili na pokretanje sudskog ili arbitražnog postupka.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji pružatelja platnih usluga

Članak 8.

(1) Za prekršaj kaznit će se pružatelj platnih usluga novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1. ako zaračuna korisniku platnih usluga naknadu za prekogranično plaćanje protivno članku 3. Uredbe (EZ) br. 924/2009 kako je izmijenjen Uredbom (EU) br. 260/2012

2. ako korisnika platnih usluga ne obavijesti o njegovu IBAN-u i o svom BIC-u u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 924/2009 ili ako tu obavijest naplati

3. ako naplati korisniku platnih usluga dodatne naknade protivno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 924/2009 kako je izmijenjen Uredbom (EU) br. 260/2012

4. ako njegova dostupnost za kreditne transfere koje zadaje platitelj iz bilo koje države članice ili za izravna terećenja koja zadaje primatelj plaćanja iz bilo koje države članice nije u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. 260/2012

5. ako se koristi platnim shemama koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 260/2012

6. ako ne izvršava kreditne transfere u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 260/2012

7. ako ne izvršava izravna terećenja u skladu s člankom 5. stavcima 1., 3. i 6. Uredbe (EU) br. 260/2012

8. ako od korisnika platnih usluga traži da za izvršenje prekogranične platne transakcije u eurima navede BIC pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 5. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 260/2012

9. ako od korisnika platnih usluga traži da za izvršenje nacionalne platne transakcije u eurima navede BIC pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 5. stavkom 7. (EU) br. 260/2012

10. ako na prekogranične platne transakcije izravnog terećenja u eurima primijeni višestranu međubankovnu naknadu ili drugu ugovorenu naknadu s istom svrhom ili učinkom, uključujući onu ugovorenu sporazumom između dva pružatelja platnih usluga i onu naknadu koju je jednostrano odredio jedan pružatelj platnih usluga u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 260/2012

11. ako na nacionalne platne transakcije izravnog terećenja u eurima primijeni višestranu međubankovnu naknadu, ili drugu ugovorenu naknadu s istom svrhom ili učinkom, uključujući onu ugovorenu sporazumom između dva pružatelja platnih usluga i onu naknadu koju je jednostrano odredio jedan pružatelj platnih usluga u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 260/2012

12. ako na R-transakcije primijeni višestranu međubankovnu naknadu, ili drugu ugovorenu naknadu s istom svrhom ili učinkom, uključujući onu ugovorenu sporazumom između dva pružatelja platnih usluga i onu naknadu koju je jednostrano odredio jedan pružatelj platnih usluga, a da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 260/2012

13. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, a da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona

14. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 5. stavka 4. ovoga Zakona

15. ako na poziv Hrvatske narodne banke ne dostavi očitovanje i potrebne dokaze u roku određenom u pozivu u skladu s člankom 6. stavkom 4. ovoga Zakona

16. ako za transakciju debitnom karticom nudi ili zahtijeva međubankovnu naknadu po transakciji koja premašuje gornju granicu međubankovne naknade iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/751

17. ako za transakciju kreditnom karticom nudi ili zahtijeva međubankovnu naknadu po transakciji koja premašuje gornju granicu međubankovne naknade iz članka 4. Uredbe (EU) 2015/751

18. ako zaobilazi primjenu gornje granice međubankovne naknade iz članka 3. stavka 1. ili članka 4. Uredbe (EU) 2015/751, čime postupa protivno članku 5. Uredbe (EU) 2015/751

19. ako potrošaču na njegov zahtjev ne omogući dva ili više različitih platnih brendova na platnom instrumentu na temelju kartica, a pružatelj platnih usluga takvu uslugu nudi ili ako prije potpisivanja ugovora potrošaču pravodobno ne pruži informacije o svim dostupnim platnim brendovima i njihovim karakteristikama, uključujući njihove funkcije, troškove i sigurnost, čime postupa protivno članku 8. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751

20. ako su načela usmjeravanja ili ekvivalentne mjere opisane člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) 2015/751 koja pružatelj platnih usluga primjenjuje diskriminirajući ili ih primjenjuje na diskriminirajući način, čime postupa protivno članku 8. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/751

21. ako umeće automatske mehanizme, softver ili uređaje na platni instrument ili na opremu koja se koristi na prodajnom mjestu kojima se platitelju ili primatelju plaćanja ograničuje izbor platnog brenda ili aplikacije za plaćanje, pri uporabi platnog instrumenta s povezanim platnim brendovima, čime postupa protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) 2015/751

22. ako kao prihvatitelj svojem primatelju plaćanja ne nudi ili ne naplaćuje pojedinačno navedene naknade koje se zaračunavaju trgovcima, čime postupa protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

23. ako kao prihvatitelj ne uključi u svoj sporazum s primateljem plaćanja pojedinačne informacije o iznosu naknada, čime postupa protivno članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751

24. ako primjenjuje pravilo koje primatelja plaćanja, koji prihvaća platni instrument na temelju kartica koji je izdao jedan izdavatelj, obvezuje da prihvati i drugi platni instrument na temelju kartica koji je izdan u okviru iste kartične platne sheme, čime postupa protivno članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751 u vezi s člankom 10. stavkom 2. i 3. Uredbe (EU) 2015/751

25. ako kao izdavatelj ne osigura elektroničku prepoznatljivost svojih platnih instrumenata ili, u slučaju novoizdanih platnih instrumenata na temelju kartica, njihovu vizualnu prepoznatljivost, čime postupa protivno članku 10. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/751

26. ako sprječava primatelja plaćanja u usmjeravanju potrošača na uporabu bilo kojega platnog instrumenta kojemu primatelj plaćanja daje prednost ili zabranjuje primatelju plaćanja da platne instrumente na temelju kartica određene kartične platne sheme tretira na povoljniji ili nepovoljniji način nego prema drugima, čime postupa protivno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

27. ako sprječava primatelja plaćanja da platitelja obavijesti o međubankovnim naknadama i naknadama koje se zaračunavaju trgovcima, čime postupa protivno članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751

28. ako nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije na temelju kartice ne da primatelju plaćanja informacije o toj transakciji u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2015/751.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pružatelja platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, odnosno ako pružatelj platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga Zakona osim platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za platne usluge, odnosno fizička osoba odgovorna za poslovanje podružnice iz članka 3. stavka 2. točaka 9. i 10. ovoga Zakona, odnosno odgovorna osoba pružatelja platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 4., 5. i 11. ovoga Zakona, novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji pružatelja platnih usluga pri pružanju platnih usluga u drugoj državi članici preko podružnice ili zastupnika

Članak 9.

(1) Pružatelj platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i odgovorna osoba tog pružatelja platnih usluga neće se kazniti za prekršaj iz članka 8. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako je djelo počinjeno na području druge države članice pružanjem platnih usluga preko podružnice ili zastupnika u toj drugoj državi članici.

(2) Ako je prekršaj iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona počinio pružatelj platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 6., 7. i 8. ovoga Zakona koji platne usluge pruža na području Republike Hrvatske preko podružnice ili zastupnika, za prekršaj iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se njegova podružnica ili njegov zastupnik.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se i direktor odgovoran za poslovanje podružnice ili odgovorna osoba iz uprave zastupnika pravne osobe, prema članku 8. stavku 2. ovoga Zakona.

Prekršaji pružatelja platnih usluga pri neposrednom pružanju platnih usluga u drugoj državi članici

Članak 10.

(1) Pružatelj platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona počinjen pri neposrednom pružanju platnih usluga u drugoj državi članici ako je djelo kažnjivo i po pravu države članice u kojoj je djelo počinjeno.

(2) Ako je ispunjena pretpostavka iz stavka 1. ovoga članka, za prekršaj iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pružatelja platnih usluga, odnosno ako pružatelj platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga Zakona osim platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za platne usluge, prema članku 8. stavku 2. ovoga Zakona.

(3) Neće se kazniti pružatelj platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 6., 7. i 8. ovoga Zakona i odgovorna osoba tog pružatelja platnih usluga za prekršaj iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona ako je djelo počinjeno pri neposrednom pružanju platnih usluga u Republici Hrvatskoj, već će Hrvatska narodna banka o počinjenom djelu obavijestiti nadležno tijelo matične države članice radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

Prekršaji upravitelja platnog sustava

Članak 11.

(1) Za prekršaj kaznit će se upravitelj platnog sustava za mala plaćanja koji posluje u eurima novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1. ako ne osigura tehničku interoperabilnost platnog sustava kojim upravlja u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 260/2012

2. ako pravila poslovanja platnog sustava kojim upravlja ograničavaju interoperabilnost tog sustava protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 260/2012.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u upravitelju platnog sustava za mala plaćanja novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Odgovornom osobom iz stavka 2. ovoga članka smatra se odgovorna osoba iz uprave upravitelja platnog sustava za mala plaćanja, odnosno ako upravitelj platnog sustava za mala plaćanja obavlja i drugu djelatnost, osoba odgovorna za upravljanje platnim sustavom za mala plaćanja, odnosno ako je upravitelj platnog sustava za mala plaćanja podružnica pravne osobe iz druge države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osoba odgovorna za poslovanje podružnice.

Prekršaji kartične platne sheme

Članak 12.

(1) Za prekršaj kaznit će se kartična platna shema novčanom kaznom od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1. ako sudjeluje u zaobilaženju primjene gornje granice međubankovne naknade iz članka 3. stavka 1. ili članka 4. Uredbe (EU) 2015/751, čime postupa protivno članku 5. Uredbe (EU) 2015/751

2. ako teritorijalno ograničuje ili primjenjuje pravila s istim učinkom na izdavatelja ili prihvatitelja, čime postupa protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

3. ako postupi protivno zabrani iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/751

4. ako postupi protivno odredbama o razdvajanju kartične platne sheme i izvršitelja obrade iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/751

5. ako na zahtjev nadležnog tijela iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona ne dostavi neovisno izvješće kojim se potvrđuje njezina usklađenost s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/751, čime postupa protivno članku 7. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751

6. ako ne predviđa mogućnost iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/751

7. ako u pravilima o obradi koja primjenjuje postupa protivno zabrani teritorijalne diskriminacije u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/751

8. ako donosi ili primjenjuje pravila poslovanja kojima se ograničuje interoperabilnost među izvršiteljima obrade, čime postupa protivno članku 7. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/751

9. ako ne ispunjava zahtjeve kojima se osigurava da je kartična platna shema neovisna u smislu računovodstva, ustroja i postupaka donošenja odluka iz regulatornih tehničkih standarda donesenih u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2015/751

10. ako ometa ili sprječava izdavatelja u co-badgingu dvaju ili više različitih platnih brendova ili aplikacija za plaćanje na platnom instrumentu na temelju kartica, čime postupa protivno članku 8. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

11. ako u sporazumu o davanju ovlasti ili u pravilima kartične platne sheme primjenjuje diskriminirajuće i objektivno neopravdane razlike u postupanju prema izdavateljima ili prihvatiteljima u vezi s co-badgingom platnih brendova ili aplikacija za plaćanje na platnom instrumentu na temelju kartica, čime postupa protivno članku 8. stavku 3. Uredbe (EU) 2015/751

12. ako izdavatelju ili prihvatitelju nameće obveze izvješćivanja, obveze plaćanja naknada ili slične obveze s istom svrhom ili učinkom za transakcije izvršene bilo kojim uređajem na kojemu postoji njezin platni brend u vezi s transakcijama za koje se njezina shema ne koristi, čime postupa protivno članku 8. stavku 4. Uredbe (EU) 2015/751

13. ako su načela usmjeravanja ili ekvivalentne mjere koje kartična platna shema primjenjuje diskriminirajući ili ih se primjenjuje na diskriminirajući način, čime postupa protivno članku 8. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/751

14. ako umeće automatske mehanizme, softver ili uređaje na platni instrument ili na opremu koja se koristi na prodajnom mjestu, kojima se platitelju ili primatelju plaćanja ograničuje izbor platnog brenda ili aplikacije za plaćanje, pri uporabi platnog instrumenta s povezanim platnim brendovima, čime postupa protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) 2015/751

15. ako primjenjuje pravilo koje primatelja plaćanja, koji prihvaća platni instrument na temelju kartica koji je izdao jedan izdavatelj, obvezuje da prihvati i drugi platni instrument na temelju kartica koji je izdan u okviru iste kartične platne sheme, čime postupa protivno članku 10. stavku 1. u vezi sa stavcima 2. i 3. toga članka Uredbe (EU) 2015/751

16. ako sprječava primatelja plaćanja u usmjeravanju potrošača na uporabu bilo kojega platnog instrumenta kojemu primatelj plaćanja daje prednost ili zabranjuje primatelju plaćanja da platne instrumente na temelju kartica određene kartične platne sheme tretira na povoljniji ili nepovoljniji način nego prema drugima, čime postupa protivno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/751

17. ako sprječava primatelja plaćanja da platitelja obavijesti o međubankovnim naknadama i naknadama koje se zaračunavaju trgovcima, čime postupa protivno članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/751.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba kartične platne sheme novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji izvršitelja obrade

Članak 13.

(1) Za prekršaj kaznit će se izvršitelj obrade novčanom kaznom od 5000,00 do 100.000,00 kuna:

1. ako sudjeluje u zaobilaženju primjene gornje granice međubankovne naknade iz članka 3. stavka 1. ili članka 4. Uredbe (EU) 2015/751, čime postupa protivno članku 5. Uredbe (EU) 2015/751

2. ako postupi protivno odredbama o razdvajanju kartične platne sheme i izvršitelja obrade iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/751

3. ako ne osigura tehničku interoperabilnost svojeg sustava s drugim sustavima izvršitelja obrade, čime postupa protivno članku 7. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/751

4. ako ne ispunjava zahtjeve kojima se osigurava da je izvršitelj obrade neovisan u smislu računovodstva, ustroja i postupaka donošenja odluka iz regulatornih tehničkih standarda donesenih na temelju članka 7. stavka 6. Uredbe (EU) 2015/751

5. ako umeće automatske mehanizme, softver ili uređaje na platni instrument ili na opremu koja se koristi na prodajnom mjestu, kojima se platitelju ili primatelju plaćanja ograničuje izbor platnog brenda ili aplikacije za plaćanje, pri uporabi platnog instrumenta s povezanim platnim brendovima, čime postupa protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) 2015/751.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba izvršitelja obrade novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji drugih osoba

Članak 14.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna ili fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna:

1. ako kao korisnik platnih usluga koji nije potrošač postupi protivno članku 9. Uredbe (EU) br. 260/2012

2. ako sudjeluje u zaobilaženju primjene gornje granice međubankovne naknade iz članka 3. stavka 1. ili članka 4. Uredbe (EU) 2015/751, čime postupa protivno članku 5. Uredbe (EU) 2015/751

3. ako kao pružatelj tehničkih usluga umeće automatske mehanizme, softver ili uređaje na platni instrument ili na opremu koja se koristi na prodajnom mjestu, kojima se platitelju ili primatelju plaćanja ograničuje izbor platnog brenda ili aplikacije za plaćanje, pri uporabi platnog instrumenta s povezanim brendovima, čime postupa protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) 2015/751

4. ako kao primatelj plaćanja sprječava platitelja da za kategorije platnih kartica ili povezanih platnih instrumenata koje prihvaća zaobiđe automatski prioritetni odabir koji je primatelj plaćanja izvršio na svojoj opremi, čime postupa protivno članku 8. stavku 6. Uredbe (EU) 2015/751

5. ako kao primatelj plaćanja ne obavijesti potrošača na jasan i nedvosmislen način o platnim karticama ili drugim platnim instrumentima kartične platne sheme koje ne prihvaća istodobno kada obavješćuje potrošača o prihvaćanju drugih platnih kartica i platnih instrumenata te kartične platne sheme, čime postupa protivno članku 10. stavku 4. Uredbe (EU) 2015/751.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka

Članak 15.

Za prekršaje propisane ovim Zakonom prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Financijski inspektorat Republike Hrvatske.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obavješćivanje Europske komisije

Članak 16.

Tijela određena člankom 4. stavcima 1. i 4., člankom 6. i člankom 7. ovoga Zakona obavijestit će Europsku komisiju o svojim nadležnostima prema ovom Zakonu.

Rokovi za donošenje provedbenih propisa

Članak 17.

(1) Odluku iz članka 7. stavka 3. točke 1. ovoga Zakona Hrvatska gospodarska komora donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku iz članka 7. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona Hrvatska gospodarska komora donijet će do 9. lipnja 2017.

(3) Do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 84/13.), u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Financijski inspektorat Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka objavit će na svojim mrežnim stanicama obavijest o danu primjene regulatornih tehničkih standarda iz članka 7. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2015/751.

Prestanak važenja propisa

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 54/13.).

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:

– članka 8. stavka 1. točaka od 19. do 25., članka 12. stavka 1. točaka od 4. do 8. i od 10. do 15., članka 13. stavka 1. točaka 2., 3. i 5. te članka 14. stavka 1. točaka od 3. do 5. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 9. lipnja 2016.

– članka 8. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. rujna 2016.

– članka 8. stavka 1. točaka od 4. do 9. i članka 11. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 31. listopada 2016.

– članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.

– članka 8. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. veljače 2017. i

– članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 13. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu danom primjene regulatornih tehničkih standarda iz članka 7. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2015/751.

Klasa: 022-03/16-01/32

Zagreb, 18. svibnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.

50 01.06.2016 Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa