Zakon o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 50/2016 (1.6.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1334

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2016.

Klasa: 011-01/16-01/23

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13. i 75/15.) članak 225. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatni vojnik/mornar primljen u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme izdvojit će se iz Oružanih snaga po stjecanju uvjeta za umirovljenje prema godišnjem planu izdvajanja osoblja, a najkasnije do 31. prosinca 2019.

(2) Djelatni časnik koji ima srednju stručnu spremu izdvojit će se iz Oružanih snaga po stjecanju uvjeta za umirovljenje prema godišnjem planu izdvajanja osoblja, a najkasnije do 31. prosinca 2019.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, osobe koje ne steknu uvjete za umirovljenje do rokova propisanih stavkom 1., odnosno stavkom 2. ovoga članka, izdvojit će se iz Oružanih snaga u kalendarskoj godini u kojoj steknu uvjete za umirovljenje.«.

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 75/15.) članak 58. briše se.

Članak 3.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 75/15.) u članku 70. iza riječi: »od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« stavlja se točka, a riječi: »i članka 58. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.« brišu se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/41

Zagreb, 18. svibnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.