Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 50/2016 (1.6.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1339

Na temelju članka 20. stavka 1., članka 21., članka 43., članka 44. i članka 64. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U članku 19. iza stavka 3. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006, 52/2010, 4/2015 i 34/2015) dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukoliko je organizirano pismeno polaganje ispita, organizator ispita obvezan je čuvati riješene testove godinu dana od dana polaganja ispita.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ispite organizira i održava Savez putem svojih članica županijskih saveza športsko ribolovnih udruga (u daljnjem tekstu: županijskih saveza ŠRU).«

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kandidat za polaganje ispita podnosi pismenu prijavu županijskom savezu ŠRU ili susjednom županijskom savezu ŠRU ako u toj županiji ne postoji imenovano Povjerenstvo temeljem ovlaštenju Saveza.«

Članak 4.

U članku 22. stavku 2. broj »100,00« zamjenjuje se brojem »150,00«, a stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na račun županijskog saveza ŠRU koji organizira i održava ribički ispit ili na račun županijskog saveza ŠRU nadležnog za tu županiju temeljem ovlaštenja Saveza.

(4) Županijski Savez ŠRU isplaćuje naknade nadležnom povjerenstvu za ribičke ispite te nadoknađuje druge troškove vezane uz održavanje ribičkih ispita.

(5) Naknade iz stavka 4. isplaćuju se od namjenskih sredstava prikupljenih od kandidata.«

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. u točki 6. riječ »MBG« briše se i zamjenjuje rječju »OIB«.

Članak 6.

U članku 28. stavku 1. u točki 3. riječ »MBG« briše se i zamjenjuje rječju »OIB«.

Članak 7.

U članku 29. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ukoliko je organizirano pismeno polaganje ispita, organizator ispita obvezan je čuvati riješene testove godinu dana od dana polaganja ispita.«

Članak 8.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Priručnik iz stavka 1. Savez je obvezan objaviti na svojoj internetskoj stranici.«

Članak 9.

U članku 31. riječ »Savezu« mijenja se riječima »županijskom savezu ŠRU«.

Članak 10.

U članku 32. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Iznos iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se na račun županijskog saveza ŠRU koji organizira i održava ribočuvarski ispit ili na račun županijskog saveza ŠRU nadležnog za tu županiju temeljem ovlaštenja Saveza.

(4) Županijski Savez ŠRU isplaćuje naknade Povjerenstvu te nadoknađuje druge troškove vezane uz održavanje ribočuvarskih ispita.

(5) Naknade iz stavka 4. isplaćuju se iz namjenskih sredstava prikupljenih od kandidata.«

Članak 11.

U članku 38. stavku 1. u točki 2. riječ »MBG« briše se i zamjenjuje rječju »OIB«.

Članak 12.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Članak 46.

»(1) Savez vodi evidenciju izdanih ribočuvarskih iskaznica i ribočuvarskih značaka.

(2) Savez dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava potreban broj ribočuvarskih iskaznica i ribočuvarskih značaka na temelju zahtjeva ovlaštenika ribolovnog prava, a sukladno evidenciji o položenim ribočuvarskim ispitima.«

Članak 13.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Članak 65.

(1) Obrasci svih godišnjih dozvola za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina, hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života, hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života, te hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske, koje/koji nisu članovi ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u Savez, tiskaju se u smeđoj boji.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obrazac godišnje dozvole za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godine života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godine života članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u Savez ili koje/koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt, tiska se u svijetlozelenoj boji.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obrazac godišnje dozvole za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u HŠRS ili koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt tiska se u tamnozelenoj boji.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obrazac godišnje dozvole za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u HŠRS ili koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt tiska se u svijetloplavoj boji.

(5) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba tiska se u svijetlocrvenoj boji.

(6) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov salmonidnih vrsta riba tiska se u narančastoj boji.

(7) Obrazac dnevne dozvole za športski ribolov na ribolovnoj zoni Otočac tiska se u žutoj boji.

(8) Starost ribiča koja je navedena u ovome Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj ribič do kraja godine navršava određene godine života.«

Članak 14.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Članak 66.

(1) Visina naknade za godišnje dozvole iz članka 65. stavka 1. iznosi:

– 800,00 kuna za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina,

– 400,00 kuna za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godine života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godine života,

– 800,00 kuna za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina naknade za godišnje dozvole za ribiče članove ovlaštenika ribolovnog prava udruženih u Savez, ili koji kupuju dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava koji je fizička ili pravna osoba registrirana kao javna ustanova, zadruga, trgovačko društvo ili obrt iznosi:

– 400,00 kuna za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina,

– 200,00 kuna za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godine života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godine života,

– 400,00 kuna za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske.

(3) Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:

– 60,00 kuna za ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba;

– 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba;

– 250,00 kuna za ribolovnu zonu Otočac.«

Članak 15.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Članak 68.

(1) Savez zadužuje dozvole od Ministarstva do 1. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a razdužuje dozvole za prethodnu godinu do 1. veljače sljedeće godine, o čemu se sastavlja zapisnik u kojem moraju biti navedene vrste i količine zaduženih odnosno razduženih dozvola.

(2) Savez distribuira dozvole ovlaštenicima ribolovnog prava, a o distribuiranim dozvolama vodi se u Savezu evidencija, te je Savez obvezan dostaviti Ministarstvu do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec svako zaduženje dozvolama ovlaštenika ribolovnog prava, prema obrascu iz Priloga 22. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava prilikom prodaje dozvole, ribiču daje jedan dio obrasca dozvole, a drugi dio, na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta ovlaštenik je obvezan čuvati u svojoj evidenciji dvije godine od isteka godine prodaje dozvole.

(4) Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se velikim tiskanim slovima.

(5) Obrasci svih tipova dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(6) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplaćivati sredstva koja su prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarenih od naknada za dozvole na račun koji ima posebnu brojčanu oznaku za svakog ovlaštenika ribolovnog prava, dodijeljenu od Ministarstva, kao i na račun Saveza.

(7) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplatiti sredstva iz stavka 6. ovoga članka najkasnije do zadnjeg u mjesecu za dozvole prodane u prethodnom mjesecu.

(8) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu dostavljati Ministarstvu obrazac mjesečnog obračuna naknada od dozvola prodanih u prethodnom mjesecu (Prilog 23, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika), uz dokaz o uplati naknade, kao i konačni godišnji obračun naknada od dozvola prodanih u prethodnoj kalendarskoj godini (Prilog 24 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika) najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.

(9) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je voditi evidenciju o količinama dozvola za športski ribolov preuzetim od Saveza te je obvezan vratiti Savezu neprodane obrasce dozvola iz prethodne kalendarske godine, kao i konačni godišnji obračun prodanih dozvola u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.«

Članak 16.

(1) Prilozi 5., 7., 10., 11. i 12. mijenjaju se novim prilozima 5., 7., 10., 11. i 12.

(2) Iza priloga 18. dodaju se novi prilozi 19., 20. i 21.

(3) Prilozi 19. i 20. mijenjaju se i postaju prilozi 22. i 23.

(4) Iza Priloga 23. dodaje se Prilog 24.

Članak 17.

(1) Odredbe izmijenjenog članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 1., članka 22. stavka 3., 4. i 5. te članka 32. stavka 3., 4. i 5. počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a vrijede do 31. prosinca 2016. godine.

(2) Prilozi 10., 11. i 12. (izmijenjeni obrasci ukupnog godišnjeg ulova) počinju se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/69
Urbroj: 525-13/0515-16-4
Zagreb, 3. svibnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

Dodatak 1. – Dodatak 6.


50 01.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu 50 01.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu