Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola

NN 51/2016 (3.6.2016.), Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1373

Na temelju članka 119. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13 i 78/15), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja Očevidnika izdanih okolišnih dozvola (u daljnjem tekstu: Očevidnik), te način i rokovi dostave podataka u Očevidnik.

Sadržaj i način vođenja Očevidnika

Članak 2.

(1) Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o izdanim okolišnim dozvolama.

(2) Očevidnik sadrži:

– grb Republike Hrvatske, ispod grba riječi »Republika Hrvatska« i naziv tijela koje vodi Očevidnik;

– puni naziv Očevidnika;

– popis obveznika za koje su dostavljeni podaci, koji sadrži redni broj upisa (koji je istodobno i broj stranice upisa podataka o izdanoj okolišnoj dozvoli za pojedino postrojenje), operatera, sjedište i matični broj, te brojčanu oznaku djelatnosti – NKD podrazred i broj postrojenja operatera, prema lokacijama, za koja je izdana okolišna dozvola;

– na svakoj sljedećoj stranici:

– podatke sukladno obrascu koji je propisan u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Očevidnik je dio sustava za izvješćivanje tijela Europske unije, međunarodnih tijela i organizacija o implementaciji propisa o okolišnim dozvolama u dijelu podataka o izdanim okolišnim dozvolama i rješenja o izmjenama ili dopunama okolišnih dozvola.

Članak 3.

(1) Podaci se u Očevidnik upisuju na temelju akata Ministarstva:

– okolišne dozvole za pojedino postrojenje operatera, rješenja o izmjeni i/ili dopuni okolišne dozvole za pojedino postrojenje operatera.

(2) Podaci u Očevidnik se upisuju kronološkim redom kako su akti za pojedino postrojenje operatera dostavljeni Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija) radi upisa podataka u Očevidnik.

(3) Agencija je dužna upis podataka u Očevidnik obaviti u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovarajućeg akta Ministarstva.

(4) Akti iz stavka 1. ovoga članka prileže Očevidniku, a čuvaju se na sljedeći način:

1. Akti dostavljeni u pisanom obliku na papiru čuvaju se u omotu spisa pod kojim je akt zaprimljen za pojedino postrojenje, sukladno propisima kojima je uređeno uredsko poslovanje; dok u slučaju kada se u ovim aktima nalaze podaci koji se smatraju tajnom, a predmet su posebnog postupanja, isti se čuvaju u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje postupanje s tajnim podacima.

2. Akti zaprimljeni elektroničkim ispisom odnosno kao elektronička isprava čuvaju se sukladno posebnom propisu kojim je uređeno čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom, a predmet su posebnog postupanja u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje postupanje s tajnim podacima.

(5) Podaci dostavljeni radi upisa u Očevidnik čuvaju se trajno.

Članak 4.

(1) Podaci se u Očevidnik upisuju unosom podataka sukladno obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, kronološkim redom kako su akti, temeljem kojih se upis obavlja, dostavljeni Agenciji, na način da se posebno vode podaci za svako postrojenje operatera.

(2) U očevidnik se unose podaci prema upitniku i obrascu za izvješćivanje tijela Europske unije o implementaciji propisa o okolišnoj dozvoli, a koji se upisuju iz okolišnih dozvola i rješenja o izmjenama ili dopunama okolišnih dozvola koja se dostavljaju Agenciji.

(3) Očevidnik se vodi na način da se koristi elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u Očevidniku.

(4) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija Očevidnika.

Članak 5.

(1) Elektronička programska oprema koja se koristi za vođenje Očevidnika putem interneta omogućava pristup Očevidniku uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija osobama koje su svojim poslovima, ovlaštenjima i službom neposredno vezane za korištenje podataka iz Očevidnika.

(2) Uvid u podatke iz Očevidnika može se ograničiti prema opsegu koji zahtijevaju interesi opće sigurnosti i obrane Države, odnosno zaštite osobnih podataka i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, a koji je određen posebnim propisima.

(3) Podaci u očevidniku čuvaju se trajno.

Članak 6.

(1) Očevidnik je javan.

(2) Agencija je dužna pravnim i fizičkim osobama te mjerodavnim tijelima, na pisani zahtjev, izdati izvadak, odnosno ispis iz Očevidnika.

Članak 7.

Prilog I. čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-351/01-14-03/20

Urbroj: 517-06-2-1-16-5

Zagreb, 9. svibnja 2016.

Ministar
Slaven Dobrović, v. r.

PRILOG I

PODACI KOJE SADRŽE STRANICE OČEVIDNIKA IZDANIH OKOLIŠNIH DOZVOLA

1. PODACI O OPERATERU

Redni broj stranice upisa: ______________________________________

Naziv i sjedište operatera: ______________________________________

OIB: ______________________________________________________

Matični broj operatera: ________________________________________

Naziv postrojenja i adresa lokacije postrojenja za koje je
izdana okolišna dozvola: _______________________________________

Novo postrojenje: ____________________________________________

Postojeće postrojenje: _________________________________________

Djelatnosti prema Prilogu I. Uredbe kojom se uređuje
postupak izdavanja okolišne dozvole: ______________________________

2. PODACI O IZDANOJ OKOLIŠNOJ DOZVOLI

Puni naziv akta : ______________________________________________

Redni broj upisa: ______________________________________________

Klasa, urudžbeni broj: __________________________________________

Datum izdavanja: ______________________________________________

Datum ponovnog razmatranja dozvole po službenoj dužnosti: ___________

Oznaka djelatnosti*: ___________________________________________

Datum zaprimanja akta u AZO: ___________________________________

3. PODACI O UPISIMA KOJI SE UNOSE NAKNADNO

Puni naziv okolišne dozvole odnosno rješenja o izmjenama i/ili
dopunama rješenja o okolišnoj dozvoli kojom se ažurira dozvola
koja je predmet ovog upisa: ______________________________________

Redni broj upisa: ______________________________________________

Klasa, urudžbeni broj: __________________________________________

Datum izdavanja: ______________________________________________

Datum do kojega vrijedi okolišna dozvola, odnosno rješenje o
izmjeni i/ili dopuni okolišne dozvole naknadnog upisa: ___________________

Oznaka djelatnosti*: ___________________________________________   [1]

Bilješka o okolnosti prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju (ako je do istog došlo):

4. PODACI IZ OKOLIŠNE DOZVOLE I NJEZINIH IZMJENA U SKLADU S ČLANKOM 4. STAVAKOM 2. PRAVILNIKA (UNOSI AGENCIJA):

4.1. PRIMJENA ZAKLJUČAKA O NRT-u KAO UVJETA DOZVOLE: DA/NE (čl. 112. Zakona)

4.1.1. Ukoliko ne, temeljem strožih uvjeta: da/ne

4.1.1.1 Razlog zbog kojeg reference u zaključcima o
najboljim raspoloživim tehnikama nisu bile primjenjive: ____________________________________

4.1.2. Uvjeti dozvole određeni prema posebnim propisima i zahtjevima (standardima) kakvoće okoliša: da/ne (čl. 103. st. 6. Zakona)

4.1.2.1. Ukoliko da, prema kojim su se standardima kvalitete okoliša i/ili propisima zahtijevali stroži uvjeti dozvola od onih koji se mogu postići uporabom najboljih raspoloživih tehnika i koje su dodatne mjere uključene u dozvole (čl. 32. st. 6. Uredbe):________

4.1.2.2. Drugi izvori informacija koji su korišteni za utvrđivanje najbolje raspoložive tehnike:____________________

4.1.3. Provedba primjenom kriterija navedenih u Prilogu III. Uredbe: da/ne (čl. 112. st. 3. Zakona, čl. 32. st. 4. Uredbe)

4.1.3.1.Ukoliko da, na koji je način provedena primjena kriterija navedenih u Prilogu III. Uredbe (čl. 32. st. 4. Uredbe);__________

4.2. IZUZEĆE OD PRIMJENE ČLANKA 34. STAVKA 4. I ČLANKA 36. UREDBE: DA/NE

4.2.1. Primjena ekvivalentnih parametara u skladu s člankom 36. st. 1. Uredbe: _________da/ne

4.2.1.1. Ukoliko da, navesti kojih emisija i koje granične vrijednosti emisija zamjenjuju:________

4.2.2. Ukoliko da, koja se (jedna od ili više graničnih vrijednosti emisija) razlikuju od razina emisija koje se povezuju s najboljim raspoloživim tehnikama iz zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama u smislu vrijednosti, vremenskih razdoblja ili referentnih uvjeta (čl. 34. st. 4.(2) Uredbe):_____________________________________

(a) o kojim se graničnim vrijednostima kojih emisija se radi:  ___________________________

(b) način kojima se osigurava da emisije u normalnim radnim uvjetima ne prelaze razine emisija koje se povezuju s najboljim raspoloživim tehnikama (čl. 34. st. 4.(2) Uredbe):____________________________

4.3. IZUZEĆA PREMA ČLANKU 112. STAVKU 5. ZAKONA: DA/NE

4.3.1. Ukoliko da, navesti:

(a) izvore emisije na koje se izuzeće odnosi:_________________________

(b) razine emisija i granične vrijednosti koje se povezuju s najboljim raspoloživim tehnikama za koje je izuzeće odobreno:___________

(c) dozvolom odobrene granične vrijednosti emisija:____________

(d) prijelazno/a razdoblje/a odobreno/a radi usklađivanja s člankom 112. st. 5. Zakona, ako je odobreno:____________

(e) internetska stranica koja sadrži informacije o primjeni izuzeća iz članka 112. st. 5. Zakona:____________________

4.3.2. Provođenje analize nesrazmjernosti troškova (cost-benefit analize) u skladu s člankom 35. st. 1. Uredbe: da/ne

4.3.3. Rok izuzeća ako je odobren:____________________

4.4. PRIVREMENA IZUZEĆA ZA TESTIRANJE I UPORABU TEHNIKA U NASTAJANJU (čl. 35. st. 6. Uredbe): DA/NE

4.4.1. Rok izuzeća:_____________________________

4.5. ZAHTJEVI MONITORINGA: ________________

4.5.1. Određene učestalosti praćenja za emisije u zrak, emisije u vodu, emisije u tlo/ podzemne vode i druge relevantne
procesne parametre:_____________________________

4.5.2. Način određivanja učestalosti monitoringa prema sljedećem: ____________________

4.5.2.1. Najbolje raspoložive tehnike u zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama: da/ne

4.5.2.2. Kriterijima navedenima u Prilogu III. Uredbe i uz saslušanje operatera: da/ne

4.5.2.3. Prema posebnim propisima i zahtijevanoj kakvoći okoliša: da/ne

4.5.2.4. Prema općim obvezujućim pravilima: da/ne

4.5.2.5. Frekvencije monitoringa emisija u tlo i podzemne vode u dozvoli: postiže se propisivanjem minimalnog monitoringa i to za otpadne vode svakih 5 godina te za tlo svakih 10 godina (čl. 37. st. 5. Uredbe): da/ne

4.5.2.5.1. Stroži uvjeti od propisanog člankom 37. st. 5. Uredbe: da/ne

4.5.2.5.2. Frekvencija monitoringa emisija u tlo i podzemne vode u slučaju strožih uvjeta iz točke 4.5.2.5.1.:___________________

4.6. PONOVNO RAZMATRANJE I AŽURIRANJE UVJETA DOZVOLE (čl. 114. i 115. Zakona)

4.6.1. Dozvolom se ažurira postojeća dozvola: da/ne

4.6.2. Ukoliko je navedenom dozvolom ažurirana postojeća dozvola navesti:

(a) nazive postrojenja i administrativni broj dozvole (Klasa: Urbroj: datum izdavanja) koja je ažurirana ovom dozvolom:____________

(b) razloge zbog kojih je ažurirana dozvola:___________________________

(c) datum do kojeg će ponovno razmatranje biti provedeno:_______________

4.7. PRIMJENA OPĆIH OBVEZUJUĆIH PRAVILA KOD ODREĐIVANJA UVJETA DOZVOLE: DA/NE

4.7.1. Ukoliko da, onečišćenja (emisije) na koja su primijenjena opća obvezujuća pravila:_________________

4.8. ZATVARANJE POSTROJENJA

4.8.1. Provedba procjene rizika onečišćenja u postupku okolišne dozvole: da/ne

4.8.2. Temeljno izvješće – izrada: da/ne

4.8.2.1. Sadržaj Temeljnog izvješća ako je izrađeno:____________________________

4.8.2.2. Način provjere stanja tla i podzemnih voda u temeljnom izvješću:____________

4.8.2.3. Tko je odlučio o potrebi izrade temeljnog izvješća te tko odlučuje o stanju onečišćenja tla i voda:__________

4.9. ODREĐIVANJE UVJETA U DOZVOLI ZA TRENUTNI PRESTANAK RADA POSTROJENJA: DA/NE

4.9.1 Uvjeti zbog čijeg se kršenja traži trenutni prestanak rada postrojenja:__________________________________

[1]* podaci o djelatnostima nalaze se u popisu djelatnosti u Prilogu I. Uredbe kojom se uređuje postupak izdavanja okolišne dozvole.

51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola 51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola 51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola 51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola 51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola 51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola 51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola 51 03.06.2016 Pravilnik o Očevidniku izdanih okolišnih dozvola