Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

NN 52/2016 (6.6.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1379

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6., 11., 19., 20., 21., 22., 24. i 25. i stavka 2. točke 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11 i 74/13) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA STRANCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, br. 14/13, 26/13, 86/13, 126/14 i 95/15) u članku 12. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Boravak stranca koji je profesionalni vozač teretnog vozila ili putničkog autobusa, a koji u Republiku Hrvatsku ulazi isključivo u svrhu obavljanja profesionalne djelatnosti, ne uračunava se u vrijeme kratkotrajnog boravka.«.

Članak 2.

U članku 20. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Uhićenje stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj neće se izvršiti u prostorijama i prostorima zdravstvenih, vjerskih i školskih institucija i u njihovoj blizini.«.

Članak 3.

U članku 21. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Rješenje o protjerivanju iz članka 105. stavka 2. Zakona o strancima donijet će se ako bi provođenje prekršajnog postupka ili izvršenje prekršajne sankcije odgodilo povratak ili radi poticanja dragovoljnog povratka.

(8) Ako se tijekom izlazne granične kontrole utvrdi da je stranac boravio u Republici Hrvatskoj duže od zakonom propisanog roka, ali ne duže od 15 dana, rješenje o protjerivanju ne mora se donijeti ako se individualnom procjenom utvrdi da bi protjerivanje bilo nesvrsishodno.«.

Članak 4.

U članku 26. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Prilikom saslušanja u postupku donošenja rješenja o protjerivanju stranca će se usmeno obavijestiti o uvjetima za ukidanje i skraćivanje zabrane ulaska i boravka te će se o tome sačiniti službena zabilješka.

(4) Tijelo koje je donijelo rješenje o protjerivanju će nakon isteka roka od tri godine od ukidanja zabrane ulaska i boravka po službenoj dužnosti utvrditi postoje li razlozi za ukidanje i skraćivanje zabrane ulaska i boravka.«.

Članak 5.

Iza članka 28. dodaju se naslovi i članci 28.a i 28.b koji glase:

»Prevođenje na strani jezik

Članak 28.a

(1) Sa strancem u postupku povratka koji ne razumije hrvatski jezik može se sporazumijevati i pomoću tehničkih pomagala, ako u Republici Hrvatskoj nema prevoditelja na strani jezik koji stranac razumije i ako se može zaključiti da je stranac dao pristanak na takav način sporazumijevanja.

(2) U smislu članka 113. stavka 2. Zakona o strancima, strancu će se usmeno prevesti osnovni dijelovi rješenja o povratku i drugih rješenja u vezi povratka, i o tome će se sastaviti službena zabilješka.

Zastupanje

Članak 28.b

Ako u postupku donošenja rješenja o povratku i drugih rješenja u vezi povratka, stranac koji je uhićen izjavi da želi odrediti opunomoćenika za zastupanje, strancu će se omogućiti jedan besplatni telefonski poziv i zastat će se sa saslušanjem do dolaska opunomoćenika, osim ako iz okolnosti proizlazi da se postupak neće moći završiti u rokovima za zadržavanje iz članka 123. stavak 1. i 2. Zakona o strancima.«.

Članak 6.

Iza članka 28. dodaje se članak 29. koji glasi:

»Članak 29.

(1) Mjere za osiguranje povratka poduzet će se odmah po saznanju za stranca koji nezakonito boravi.

(2) Ako se stranac koji nezakonito boravi nalazi u zatvorskoj ustanovi, mjere za osiguranje povratka poduzet će se na vrijeme kako bi se povratak mogao izvršiti odmah nakon puštanja stranca na slobodu.«.

Članak 7.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Strancu iz članka 112. stavka 2. točke 1., 2. i 3. Zakona o strancima neće se donijeti rješenje o povratku ako se individualnom procjenom utvrdi da postoji opasnost da će stranac izbjegavati izvršenje obveze napuštanja EGP-a i Republike Hrvatske.

(2) Strancu iz članka 112. stavka 2. točke 4., 5. i 6. Zakona o strancima neće se donijeti rješenje o povratku.

(3) Rješenje o povratku neće se donijeti ako će se dostava rješenja o protjerivanju ili odluke kojom strancu prestaje zakoniti boravak izvršiti u inozemstvu.«.

Članak 8.

Iza članka 37. f dodaje se članak 37.g koji glasi:

»Članak 37.g

Prostorije iz članka 123. stavka 2. Zakona o strancima u kojima se zadržavaju stranci koje treba vratiti s graničnog prijelaza ili prisilno udaljiti imaju pristup danjem svjetlu i vanjskom zraku, odgovarajuće su zagrijane od hladnoće, imaju krevet s posteljinom, stol i stolac te sanitarne prostorije, a unutrašnjost prostorije nije pod video nadzorom. Veličina prostorije kod pojedinačnog smještaja je oko 6 m2, a kod grupnog smještaja veličina može odgovarajuće varirati.«.

Članak 9.

U članku 45. stavku 1. riječi: »uz ograničenje prava na primanje posjeta i korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 10.

U članku 58. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Podaci iz zbirke podataka iz članka 57. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika čuvaju se 3 godine.

Podaci iz točke 2. u vezi zabrana ulaska i boravka čuvaju se 3 godine od prestanka važenja zabrane ulaska i boravka.

Podaci iz točke 2. u vezi novčanih kazni čuvaju se 3 godine od plaćanja ili od nastupa zastare izvršenja novčane kazne,

Podaci iz točke 2. u vezi kazni zatvora čuvaju se 3 godine od izdržane kazne zatvora ili od nastupa zastare izvršenja kazne zatvora,

Podaci iz točke 2. u vezi uvjetnih osuda čuvaju se 3 godine od isteka roka kušnje.«.

Članak 11.

Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 2) i Obrazac potvrde o kratkotrajnom boravku (Obrazac 3) koji su tiskani uz Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine« broj: 14/13, 26/13, 86/13, 126/14 i 95/15) zamjenjuju se novim Obrascem rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 2) i Obrascem potvrde o kratkotrajnom boravku (Obrazac 3) koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-28681/2016

Zagreb, 31. svibnja 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.52 06.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 52 06.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 52 06.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 52 06.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 52 06.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 52 06.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima