Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini

NN 52/2016 (6.6.2016.), Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1380

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA U 2016. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu novčanih sredstava kao naknada za štete ili ograničenja nastalih u proizvodnji zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti šaranskih ribnjaka u 2016. godini, korisnici te način dodjele.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih temeljem ovoga Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Podnositelj Zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka (u daljnjem tekstu: podnositelj) – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) temeljem ovoga Pravilnika.

6. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

Članak 3.

(1) Potpora sukladno ovom Pravilniku podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao naknada za štete ili ograničenja nastalih u proizvodnji ribe zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti šaranskih ribnjaka u 2016. godini.

(2) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini donosi ministar.

II. UVJETI DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA

Korisnici

Članak 5.

(1) Korisnici su ovlaštenici povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, koja mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva.

(2) Ukoliko je korisnik ovlaštenik više povlastica za akvakulturu, može ostvariti pravo na dodjelu novčanih sredstava po svakoj povlastici koje je ovlaštenik, pri čemu za svaku mora podnijeti zasebni Zahtjev.

(3) Korisnici moraju imati podmirene obveze, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 – ispravak, 49/2005 – pročišćeni tekst i 14/2014) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, u smislu dostave podataka o uzgoju na propisanom obrascu i u propisanom roku za 2015. godinu.

(4) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Iznosi novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka

Članak 6.

(1) Novčana sredstva se isplaćuju u iznosu od 870,00 kuna po hektaru proizvodne površine, odnosno u iznosu od 1.255,00 kuna po hektaru proizvodne površine za ribnjake koji se nalaze u zaštićenim područjima, uz uvjet minimalnog prinosa od 500 kg ukupne biomase ribe svih vrsta i kategorija po hektaru proizvodne površine, a sukladno Odluci iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Visina novčanih sredstva po pojedinom Korisniku utvrdit će se sukladno stavku 1. ovoga članka i temeljem službenih podataka o kojima se vodi evidencija pri Ministarstvu, temeljem Upisnika o izdanim povlasticama i Popisa o akvakulturi za 2015. godinu.

III. ZAHTJEV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA

Podnošenje Zahtjeva

Članak 7.

(1) Podnositelj podnosi Zahtjev na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom »Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini«, u roku od deset dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev čini ispunjeni Obrazac I. – Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka koji je tiskan u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Uz ispunjeni Obrazac I. potrebno je dostaviti i potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu Republike Hrvatske koju izdaje nadležni područni ured porezne uprave Ministarstva financija ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

IV. KONTROLA ZAHTJEVA, DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJE UGOVORA ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA ŠARANSKIH RIBNJAKA

Administrativna kontrola

Članak 8.

(1) Uprava ribarstva provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva pri čemu utvrđuje pravovremenost i potpunost Zahtjeva te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom što se utvrđuje uvidom u Zahtjev i službene evidencije koje vodi Ministarstvo.

(2) Za nepotpune, ali pravovremeno podnesene Zahtjeve od podnositelja se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(3) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi ulaze u daljnju obradu te se provodi njihov konačni obračun i izrađuje tablični prikaz.

(4) Nakon administrativne obrade Zahtjeva, Ministarstvo donosi i podnositelju izdaje:

a. Odluku o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka ili

b. Odluku o odbijanju Zahtjeva.

(5) S podnositeljima Zahtjeva za koje donese Odluku o dodjeli potpore iz stavka 4. točke a. ovoga članka, Ministarstvo sklapa Ugovor o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu novčanih sredstava

Članak 9.

(1) Za podnositelje koji ne udovolje uvjetima ovoga Pravilnika, Ministarstvo donosi i izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva. Neudovoljavanje uvjetima za dodjelu novčanih sredstava podrazumijeva:

a. neispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom,

b. namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu,

c. nepravovremeno dostavljeni i nepravovremeno dopunjeni Zahtjevi,

d. povlastica za akvakulturu temeljem koje se podnosi Zahtjev nije važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva,

e. Popis o akvakulturi nije dostavljen u roku i na propisanim obrascima sukladno posebnim propisima.

(2) Zahtjevi koji neudovoljavaju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom ne ulaze u daljnju obradu propisanu člankom 8. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Isplata novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka

Članak 10.

(1) Nakon sklapanja Ugovora iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika, Uprava ribarstva izrađuje nalog za isplatu te isti, uz tablični prikaz svih korisnika, dostavlja Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu prema korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja vrši isplatu na račun korisnika te o izvršenim isplatama po korisnicima izvještava Ministarstvo slanjem izvješća o isplatama u elektroničkom obliku u roku od 15 dana nakon izvršene isplate.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 11.

(1) Odluke izdane sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(2) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Zahtjeva ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od petnaest dana od dana primitka Odluke, putem Uprave ribarstva.

(3) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo koje donosi odluke o potpunom ili djelomičnom prihvaćanju ili odbijanju prigovora.

(4) Odluke po prigovorima su konačne.

(5) U roku od dvadeset radnih dana po donošenju Odluke o potpunom ili djelomičnom prihvaćanju prigovora, Zahtjev temeljem kojeg je uložen prigovor obradit će se ponovo te će se donijeti nova Odluka o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka.

(6) Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da je prigovor neopravdan, donijet će Odluku o odbijanju prigovora te Odluka o odbijanju Zahtjeva ili Odluka o dodjeli novčanih sredstava ostaje na snazi.

Povrat sredstava

Članak 12.

(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju administrativne pogreške i pogrešne isplate te nepoštivanja odredbi Ugovora iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od trideset kalendarskih dana od dana primitka Odluke na žiro račun koji je sastavni dio Odluke.

(4) Ukoliko korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovoga članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju neizvršavanja povrata sredstava sukladno odredbama ovoga članka Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Objava korisnika potpore

Članak 13.

(1) Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih, odobrenih, isplaćenih i odbijenih Zahtjeva.

(2) Korisnici kojima su isplaćena novčana sredstva za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom na temelju ovoga Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/13
Urbroj: 525-13/0823-16-1
Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG


52 06.06.2016 Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini 52 06.06.2016 Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini 52 06.06.2016 Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini