Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

NN 52/2016 (6.6.2016.), Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1382

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI POTPORE ZA OTKUP POVLASTICA ILI RIBOLOVNOG ALATA UPISANIH U POVLASTICU ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se korisnici te uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava i dodjele potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

(2) Potpora za otkup povlastica ili alata upisanih u povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru provodit će se kroz isplatu potpore za otkup i brisanje povlastica ili isplatu potpore za otkup i brisanje ribolovnih alata upisanih u povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koji će se definirati ovim Pravilnikom.

(3) Cilj ove potpore je očuvanje biološkog bogatstva mora i održivo, racionalno gospodarenje biološkim bogatstvima mora sukladno znanstvenim pokazateljima te smanjenje ribolovnog napora za vrste ili područja gdje je to potrebno.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovog Pravilnika.

2. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

3. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

4. Podnositelj Zahtjeva za dodjelu potpore za otkup povlastice ili ribolovnih alata upisanih u povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: Podnositelj Zahtjeva za otkup) – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Zahtjev za otkup povlastice ili alata za obavljanje gospodarskog ribolova na moru temeljem ovog Pravilnika.

5. Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) – isprava na temelju koje se obavlja gospodarski ribolov i koja se izdaje ovlašteniku za ribarsko plovilo koje je upisano u povlasticu.

6. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

7. Zahtjev za dodjelu potpore za otkup povlastice ili ribolovnih alata upisanih u povlastice (u daljnjem tekstu: Zahtjev za otkup) – propisani obrazac kojeg fizičke ili pravne osobe ispunjavaju te podnose u svrhu dodjele i isplate novčane potpore za otkup i brisanje povlastice ili ribolovnih alata upisanih u povlastice.

(2) Ostali nedefinirani pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju istovjetno značenje kao i pojmovi upotrijebljeni u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 3.

(1) Potpora u skladu s ovim Pravilnikom podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za otkup i brisanje povlastica ili ribolovnih alata upisanih u povlastice.

(2) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu potpore temeljem ovog Pravilnika donosi ministar za tekuću financijsku godinu.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka ministar donosi najkasnije do 15. lipnja za tekuću fiskalnu godinu.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Članak 5.

(1) Korisnici modela otkupa povlastica ili ribolovnih alata upisanih u povlastice moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

a) da su fizičke i pravne osobe vlasnici povlastice sukladno Zakonu;

b) da u povlastici imaju upisan barem jedan ribolovni alat koji su definirani stavkom 2. ovoga članka;

c) da su u razdoblju 2009. – 1. srpnja 2013. godina ostvarili najmanje 20 ribolovnih dana sa ribolovnim alatom za koji se traži potpora.

(2) Ribolovni alati za koje je moguće ostvariti potporu su podijeljeni u grupe:

– Grupa 1.: okružujuće mreže plivarice (ciplarica, igličara i oližnica),

– Grupa 2.: obalne mreže potegače (srdelara, girarica, migavica, igličara, oližnica i šabakun).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju da korisnik ima u povlasticu upisan samo jedan alat iz Grupa navedenih u stavku 2. ovoga članka smatrat će se da ima čitavu Grupu.

Izračun potpore za otkup

Članak 6.

(1) Potpora za otkup se dodjeljuje po povlastici.

(2) Potpora za otkup se dodjeljuje samo za ribolovne alate koji su navedeni u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Iznos potpore izračunava se kako je navedeno u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Najviši iznos potpore po povlastici iznosi 300.000,00 kuna.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako korisnik briše čitavu povlasticu najviši iznos je 500.000,00 kuna.

Obveze korisnika

Članak 7.

(1) Korisnik je obvezan po donošenju Odluke o dodjeli potpore za otkup iz članka 11. ovoga Pravilnika, podnijeti nadležnoj ispostavi Uprave ribarstva Zahtjev za brisanje svih ribolovnih alata iz povlastice po pojedinim Grupama navedenim u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika ili Zahtjev za brisanje povlastice sukladno posebnom propisu. Zahtjev za brisanje prilaže se predmetu pojedinog korisnika.

(2) Nakon podnošenja Zahtjeva za brisanje, korisnik ne smije koristiti niti više upisati ribolovne alate u povlasticu za koje je dobio potporu u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Pravo na korištenje ribolovnih alata ili povlastica, za koje je dodijeljena potpora za otkup sukladno ovome Pravilniku, postaje državno vlasništvo.

(4) Korisnik je obvezan čuvati i prilikom obavljanja kontrole na terenu, dati na uvid dokumentaciju na temelju koje je dobio potporu za otkup najmanje dvije godine od dana isplate potpore.

(5) Korisnik je obvezan omogućiti obavljanje nesmetane kontrole na terenu od strane djelatnika Uprave ribarstva od dana podnošenja Zahtjeva za otkup pa u razdoblju od dvije godine od zadnje primljene uplate financijskih sredstava potpore.

III. ZAHTJEV ZA POTPORU ZA OTKUP

Članak 8.

(1) Zahtjev za otkup može se podnijeti:

– za otkup povlastice i brisanje povlastice ili

– za otkup i brisanje svih ribolovnih alata po Grupama navedenim u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za otkup može se podnijeti za obje Grupe navedene u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik definiran člankom 5. stavkom 1.ovoga Pravilnika podnosi Zahtjev za otkup Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, na adresu Planinska 2a, 10 000 Zagreb, s naznakom »Zahtjev za otkup«, najkasnije do 15. lipnja 2016. godine.

(4) Zahtjev za otkup čini ispunjeni Obrazac I. – Zahtjev za otkup koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

IV. ADMINISTRATIVNA OBRADA ZAHTJEVA ZA OTKUP

Administrativna kontrola

Članak 9.

(1) Uprava ribarstva zaprima Zahtjeve za otkup te obavlja administrativnu kontrolu Zahtjeva za otkup pri čemu utvrđuje pravovremenost i potpunost te udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Zahtjeve za otkup od podnositelja se Zahtjevom za dopunu traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje administrativne kontrole Zahtjeva za otkup.

(3) Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Uprava ribarstva temeljem potpunih i pravovremeno dopunjenih Zahtjeva za otkup koji ulaze u daljnju obradu obavlja administrativnu kontrolu koja obuhvaća provjeru zadovoljavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom te opravdanosti Zahtjeva za otkup uvidom u Geoinformacijski sustav ribarstva koji sadrži podatke o izdanim povlasticama i upisanim ribolovnim alatima za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, ulovu i ribolovnom naporu.

(5) Za Zahtjeve za otkup koji udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom izrađuje se obračun visine iznosa potpore kako je definirano člankom 6. ovoga Pravilnika.

V. ODLUKA O DODJELI POTPORE ZA OTKUP

Članak 10.

(1) Ukoliko se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za otkup i provjere ukupnog zatraženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Ministarstvo će izdati Odluke o dodjeli potpore za otkup po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog Zahtjeva za otkup.

(2) Po dostavljenoj Odluci iz stavka 1. ovoga članka, u roku od petnaest dana Korisnik mora podnijeti Zahtjev za brisanjem povlastice ili ribolovnih alata iz povlastice nadležnoj Ispostavi Uprave ribarstva kako je navedeno u Odluci.

(3) Ukoliko u propisanom roku Korisnik ne podnese Zahtjev za brisanjem smatrat će se da je odustao od dodjele potpore i naknadni Zahtjev za otkup nije moguć. U tom slučaju Korisniku će se poništiti Odluka o dodjeli potpore i izdat će se Odluka o odbijanju Zahtjeva za otkup.

VI. RANGIRANJE ZAHTJEVA ZA OTKUP

Članak 11.

(1) Ukoliko se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za otkup i provjere ukupnog zatraženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava, Uprava ribarstva provest će rangiranje Zahtjeva za otkup temeljem kriterija za odabir i bodova kako je navedeno u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za otkup nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja potpunog Zahtjeva za otkup.

(4) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za otkup imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za otkup provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

Odluka o odbijanju Zahtjeva za otkup

Članak 12.

(1) Podnositelju čiji Zahtjev za otkup ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Uprava ribarstva izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za otkup.

(2) Neudovoljavanjem uvjetima u smislu stavka 1. ovoga članka smatrat će se:

a) neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom;

b) nepravovremeno podnošenje Zahtjeva za otkup;

c) nepravovremeno dostavljeni i nepravovremeno dopunjeni Zahtjevi za otkup;

d) namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu za otkup;

e) nepodnošenje Zahtjeva za brisanje povlastice ili ribolovnih alata iz povlastice u propisanom roku.

VII. ISPLATA POTPORE

Isplata

Članak 13.

(1) Nakon izvršene administrativne kontrole, Uprava ribarstva izrađuje tablični prikaz koji se unose podaci o svim korisnicima i iznosima dodijeljene potpore te ga s nalogom za isplatu potpore upućuje Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu prema korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja o izvršenim isplatama po korisnicima izvještava Ministarstvo slanjem izvješća o isplatama u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana nakon izvršene isplate.

Povrat potpore

Članak 14.

(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore, i to u slučaju:

a) administrativne pogreške i pogrešne isplate;

b) ukoliko se administrativnom kontrolom kroz Geoinformacijski sustav ili kontrolom na terenu utvrdi nepravilnost ili neudovoljavanje uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na žiro račun koji je sastavni dio Odluke.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Prigovori

Članak 15.

(1) Na Odluke donesene u skladu s ovim Pravilnikom, osim na Odluku o povratu potpore iz članka 14. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva za otkup ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u roku od sedam kalendarskih dana od dana primitka Odluke.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Prigovor iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru provedbe otkupa«.

(5) U roku od pet kalendarskih dana po donošenju Odluke o prihvaćanju prigovora, Zahtjev za otkup temeljem kojeg je uložen prigovor obradit će se ponovo te će se donijeti nova Odluka o dodjeli potpore za otkup iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(6) Nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima kreirat će se konačna Rang-lista korisnika za sve Zahtjeve za otkup zaprimljene sukladno ovom Pravilniku koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Evidencija

Članak 16.

Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih, odobrenih, isplaćenih i odbijenih Zahtjeva za otkup.

Objava korisnika potpore

Članak 17.

Korisnici kojima je isplaćena potpora bit će objavljeni pod nazivom tvrtke/obrta s pripadajućim isplaćenim iznosom potpore na temelju ovoga Pravilnika, na službenim internetskim stranicama Uprave ribarstva.

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/20

Urbroj: 525-13/0823-16-1

Zagreb, 1. lipnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I. – PRILOG III.


52 06.06.2016 Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru