Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

NN 52/2016 (6.6.2016.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1383

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RIBOLOVNIH ALATA, OPREME I POGONSKIH STROJEVA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova ulaganja u kupnju ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Namjena potpore

Članak 2.

(1) Potpora je namijenjena sufinanciranju ulaganja u prilagodbu ribolovne flote i ribolovnih alata kroz opremanje ribarskih plovila novom opremom, novim alatima i novim pogonskim strojevima radi očuvanja biološkog bogatstva mora i s ciljem održivog, racionalnog gospodarenja biološkim bogatstvima.

(2) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika, a prema odobrenim računima za koje podnositelj nije do sada koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(3) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, Međunarodni ugovori, broj 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo u propisanom roku dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu koje će se provoditi do zaključno 30. lipnja 2016. godine.

(4) Troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju ovoga Pravilnika moraju biti ostvareni u periodu od 1. svibnja 2015. godine do dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje ulaganja u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju ovoga Pravilnika za ribolovne alate iz članka 6. stavka 1. točaka a), f) i g) ovoga Pravilnika, moraju biti ostvareni u periodu od 1. siječnja 2015. godine do dana podnošenja Zahtjeva.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje odredbe ostalih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

(7) Tehničko konstrukcijske karakteristike moraju biti u skladu s važećim EU i nacionalnim propisima.

Definicije

Članak 3.

(1) Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za isplatu novčanih sredstava dodijeljenih temeljem ovoga Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva.

(2) Na ostale pojmove korištene u ovom Pravilniku primjenjuju se pojmovi određeni posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava

Članak 4.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava za provedbu sufinanciranja temeljem ovoga Pravilnika donosi ministar.

(2) Kada iznos odobrene potpore dosegne iznos iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se članak 17. stavak 3. ovoga Pravilnika.

II. UVJETI I KRITERIJI SUFINANCIRANJA

Prihvatljivi troškovi

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi su ulaganja koja služe isključivo za potrebe obavljanja gospodarskog ribolova na moru i mogu se odnositi na sljedeće kategorije:

a) kupnja ribolovnih alata;

b) kupnja opreme;

c) kupnja pogonskih strojeva.

(2) Za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka prihvatljivi su i troškovi transporta i/ili montaže i/ili ugradnje.

(3) Podnositelj može podnijeti Zahtjev za najviše dvije kategorije navedene u stavku 1. ovoga članka.

(4) Svi ribolovni alati, oprema i pogonski strojevi za koje se traži sufinanciranje moraju se nalaziti na ribarskom plovilu ili u skladišnom prostoru korisnika.

(5) Zahtjev se podnosi po povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica).

Ribolovni alati

Članak 6.

Ribolovnim alatima iz članka 5. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika smatraju se:

a) mreže stajačice (olovnja, plutnja i mrežni teg);

b) pridnena povlačna mreža koća (mrežni teg, sajle, kavomista/kombinirani konop);

c) plivarica srdelara (mrežni teg, sajle, kavomista/kombinirani konop);

d) plivarica palamidara (mrežni teg, sajle, kavomista/kombinirani konop);

e) dredža (rampon) uključujući i sajle;

f) vrše, osim vrša za lov jegulja;

g) udičarski alati (udice, najlon, konop za parangal).

Ribolovna oprema

Članak 7.

(1) Ribolovnom opremom iz članka 5. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika smatraju se strojevi, oprema, uređaji i brodski sustavi (uključujući i softversku komponentu gdje je to primjenjivo).

(2) Ribolovna oprema iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

a) opremu za automatski identifikacijski sustav (u daljnjem tekstu: AIS uređaj);

b) strojeve i uređaje za proizvodnju električne energije na plovilu (elektroagregati i alternatori);

c) uređaje i elektroničku opremu za upravljanje plovilom, navigaciju i komunikaciju;

d) uređaje i elektroničku opremu za traženje ribe;

e) ronilačku opremu (odijelo, boce i respirator);

f) ribolovnu opremu i uređaje za unaprjeđenje uvjeta rada i efikasnosti ribolova (vinč i puratić blok kao cjelina ili u sastavnim dijelovima, teretne dizalice, hidropumpe, hidromotori i rashladnici pogonskih strojeva i generatora i sl.).

Pogonski strojevi

Članak 8.

(1) Pogonskim strojem iz članka 5. stavka 1. točke c) ovoga Pravilnika smatra se pogonski stroj i/ili elementi propulzije te njihovi sastavni dijelovi.

(2) Prihvatljivi su sastavni dijelovi pogonskog stroja te sastavni dijelovi elemenata propulzije kojeg čine: osovinski vod, osovina i propeler.

(3) Ukoliko se kupnjom pogonskog stroja iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuje postojeći pogonski stroj, potporu je moguće ostvariti pod uvjetom da je snaga novog pogonskog stroja ista ili manja od snage starog pogonskog stroja upisanog u Registar ribarske flote Republike Hrvatske.

Iznosi potpore

Članak 9.

Najviši iznos potpore po kategorijama je:

a) u slučaju kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. točaka b) – e). ovoga Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna;

b) u slučaju kupnje ribolovne opreme iz članka 7. ovoga Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna;

c) u slučaju kupnje pogonskih strojeva iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 150.000,00 kuna;

d) u slučaju kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. točaka a), f) i g) ovoga Pravilnika, 90% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna.

Korisnik potpore

Članak 10.

(1) Da bi postao korisnikom potpore, podnositelj mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice u trenutku podnošenja Zahtjeva;

b) kod kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, navedeni ribolovni alat mora biti upisan u povlastici;

c) ribarsko plovilo za koje se traži potpora mora biti upisano u Registar ribarske flote koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 39. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) (u daljnjem tekstu: Zakon);

d) mora imati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu izdanu sukladno posebnom propisu;

e) ribarsko plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora mora imati ostvarenih minimalno 60 ribolovnih dana u 2015. godini sukladno službenoj evidenciji ribolovne aktivnosti koja se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva u sklopu Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: službena evidencija Ministarstva).

f) iznimno od točke e) ovoga stavka ukoliko je tijekom 2015. godine izvršen prijenos povlastice sa starog ribarskog plovila na novo plovilo uz povlačenje iz ribolova starog ribarskog plovila, i pod uvjetom da se radi o istom vlasniku/ovlašteniku, u obzir se uzimaju i ribolovni dani ostvareni starim ribarskim plovilom;

g) mora uredno ispunjavati obveze propisane Zakonom te podzakonskim propisima donesenim na temelju istih, posebno vezano uz dostavu podataka o ulovu na propisanom obrascu i u propisanom roku tijekom 2015. godine;

h) mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke e) ovoga članka, ribarsko plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora može imati i manje ribolovnih dana u sljedećim slučajevima:

a) ako je u povlasticu upisan samo jedan ribolovni alat, a čije je korištenje strogo vremenski ograničeno sukladno posebnim propisima, plovilo upisano u tu povlasticu mora imati ostvarenih prosječno najmanje dva dana mjesečno tijekom razdoblja u kojem je moglo obavljati ribolov tim alatom u 2015. godini;

b) u slučaju havarije plovila ili više sile, što podnositelj mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom, ukoliko se takav događaj dogodio u 2015. godini.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 11.

Neprihvatljivi troškovi su:

a) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost;

b) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

c) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka;

d) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

e) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;

f) plaćanja u naravi i plaćanja putem robne razmjene;

g) plaćanja u gotovini;

h) troškovi kupnje potrošnog materijala (primjerice vijaka, ulja, filtera, akumulatora, žarulja, igala, higijensko − sanitarnog potrošnog materijala − pribora i sredstava za čišćenje);

i) troškovi kupnje mobilnih telefona (mobitela);

j) troškovi vlastitog rada;

k) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

l) operativni troškovi;

m svi troškovi održavanja, amortizacije i najma;

n) troškovi kupnje rabljenih ribolovnih alata, rabljene opreme i rabljenih pogonskih strojeva kao i njihovih rabljenih sastavnih dijelova te kupnja nelicenciranih računalnih programa;

o) troškovi kupnje ribolovnog alata koji nisu navedeni u članku 6. stavku 1. ovoga Pravilnika i opreme koja nije navedena u članku 7. ovoga Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva

Članak 12.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev isključivo u tiskanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s precizno naznačenim datumom i vremenom (sat, minuta, sekunda) slanja te naznakom »Zahtjev za sufinanciranje investicija u ribarska plovila« na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva.

(2) Zahtjev se nalazi na Obrascu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(3) Zahtjev se može podnijeti zaključno do 15. lipnja 2016. godine.

(4) Ukoliko podnositelj podnosi više Zahtjeva, dužan ih je fizički odvojiti, odnosno, poslati zasebno svaki u svojoj omotnici.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje ulaganja

Članak 13.

(1) Zahtjev podrazumijeva sljedeću dokumentaciju:

a) Obvezna dokumentacija:

i. popunjen Obrazac Zahtjeva (Dodatak I. i II. Pravilnika);

ii. potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu Republike Hrvatske koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija ne starija od 30 dana od podnošenja potpunog Zahtjeva;

iii. u slučaju kada podnositelj Zahtjeva nije vlasnik povlastice, Izjava vlasnika povlastice da je suglasan s planiranim ulaganjem/izmjenama na plovilu/povlastici koje su predmet ovoga Pravilnika, ovjerena kod javnog bilježnika i ne starija od 30 dana na dan podnošenja potpunog Zahtjeva (Dodatak II. točka 3.);

iv. preslika Dozvole za plovidbu brodice/Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu ili potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;

v. preslike računa (izdanih od strane registrirane pravne ili fizičke osobe za djelatnost trgovine, odnosno od proizvođača) za nove ribolovne alate ili novu opremu ili nove pogonske strojeve izdani u periodu kako je definirano u članku 2. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika do dana podnošenja Zahtjeva. Na preslikama računa mora biti jasno navedena specifikacija ulaganja (primjerice vrsta mreže, vrsta mrežnog tega, debljina konca, veličina oka, snaga i broj okretaja motora). Ako se radi o dobavljaču iz inozemstva, preslike računa moraju biti prevedene na hrvatski jezik, odnosno mora se dostaviti kratak opis stavaka sa preslika računa na hrvatskom jeziku;

vi. bankovne dnevne informativne izvatke o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja;

vii. dokument/potvrda banke koja dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT). Svi iznosi iskazani u stranoj valuti trebaju se preračunati u kune na dan izdavanja računa po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke;

viii. karton deponiranih potpisa/bankovna potvrda za žiro-račun na koji će se uplatiti potpora, te za sve žiro-račune s kojih su vršena plaćanja;

ix. izjavu banke o plaćenim računima ako su plaćanja izvršena putem kredita, ne starija od 30 dana na dan podnošenja potpunog Zahtjeva;

x. preslika ugovora o kreditu vezanih uz plaćanje (ako je plaćanje izvršeno putem kredita).

b) Dodatna dokumentacija:

– druga odgovarajuća dokumentacija kojom se nedvojbeno dokazuju događaji iz članka 10. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u originalu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ukoliko podnositelj podnosi više Zahtjeva, uz jedan Zahtjev uz napomenu, može podnijeti preslike dokumentacije iz stavka 1. točki ii, vii, viii, ix i x ovoga članka.

(4) Uprava ribarstva može Zahtjevom za dopunu od podnositelja tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje obrade Zahtjeva.

Zaprimanje i obrada Zahtjeva

Članak 14.

(1) Prilikom započinjanja obrade zaprimljenih Zahtjeva obavlja se administrativna kontrola kojom se utvrđuje pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Zahtjeva uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom uvidom u Zahtjev i prateću dokumentaciju te uvidom u službene evidencije Ministarstva.

(2) Za nepotpune, ali pravovremeno podnesene Zahtjeve izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje obrade Zahtjeva. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu preporučenom poštom s povratnicom.

(3) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje Zahtjeva

Članak 15.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir.

(2) Bodovi za rangiranje temeljem kriterija za odabir iz stavka 1. ovoga članka su:

Korisnik kojemu nisu dodijeljena sredstva temeljem Pravilnika o uvjetima,
kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje
ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog
ribolova na moru (»Narodne novine«, broj 94/2014)

20          

Vrsta ulaganja

Kupnja ribolovnog alata ili opreme

8

Kupnja pogonskog stroja

10

Broj ribolovnih dana po plovilu
za koje se traži potpora

61 – 100

10

101 – 120

12

121 – 140

14

>141

16

Veći iznos vlastitih uloženih
sredstava za ulaganje za koje
se traži potpora

Za iznos vlastitih sredstava u
ukupnom ulaganju od 40.000,00
kuna do 70.000,00 kuna

4

Za iznos vlastitih sredstava u
ukupnom ulaganju 70.000,01
do 100.000,00 kuna

6

Za iznos vlastitih sredstava u
ukupnom ulaganju od 100.000,01
do 200.000,00 kuna

8

Za iznos vlastitih sredstava u
ukupnom ulaganju od 200.000,01
kuna i više

10

(3) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.

(4) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih Zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu.

(5) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(6) U slučaju kad se tijekom procesa administrativne obrade Zahtjeva utvrdi da ima dovoljno sredstava za sve Zahtjeve koje udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade Zahtjeva neće primjenjivati.

Odluka o dodjeli potpore

Članak 16.

(1) Podnositelju čiji Zahtjev udovoljava uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom izdat će se Odluka o dodjeli potpore na temelju koje će se izvršiti isplata potpore ulaganju.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o korisniku (tvrtka/obrt, MB, OIB, sjedište);

2. iznos i udio odobrene potpore;

3. namjenu dodijeljene potpore;

4. način isplate potpore;

5. obveze korisnika u smislu:

– čuvanja dokumentacije i predmeta potpore koja se odnosi na ulaganje sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore,

– omogućavanje kontrole na terenu davanjem cjelokupne dokumentacije vezane za dobivanje potpore na uvid te stavljanje na raspolaganje predmeta potpore za kontrolu na terenu,

– zabrana prodaje predmeta potpore ili korištenja mimo svrhe za koju je namijenjeno, zabrana davanja u najam ili bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim fizičkim i pravnim osobama pet godina od isplate potpore,

6. uputu o pravnom lijeku.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 5. alineje 3. ovoga stavka, korisnik potpore, uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Odluka o odbijanju Zahtjeva za sufinanciranje ulaganja

Članak 17.

(1) Podnositelju čiji Zahtjev ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom, izdat će se Odluka o odbijanju Zahtjeva.

(2) Neudovoljavanjem uvjetima u smislu stavka 1. ovoga članka smatrat će se:

a) neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom;

b) namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu od strane podnositelja;

c) nepravovremeno podnesene Zahtjeve i nepravodobno i nepotpuno dopunjene Zahtjeve.

(3) Odluka o odbijanju Zahtjeva izdat će se i onim podnositeljima za koje nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava određenih sukladno članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka poslat će se korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Isplata potpore

Članak 18.

(1) Nakon izvršene administrativne kontrole, Uprava ribarstva izrađuje nalog za isplatu s tabličnim prikazom koji sadrži podatke o svim korisnicima i iznosima dodijeljene potpore te ga upućuje Agenciji za plaćanja koja vrši isplatu prema korisnicima.

(2) Agencija za plaćanja o izvršenim isplatama po korisnicima izvještava Ministarstvo slanjem izvješća o isplatama u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana nakon izvršene isplate.

Povrat potpore

Članak 19.

(1) Ministarstvo može zahtijevati povrat svih ili dijela isplaćenih novčanih sredstava na temelju Odluke o povratu isplaćenih sredstava, i to u slučaju:

a) administrativne pogreške i pogrešne isplate;

b) ukoliko se kontrolom na terenu utvrdi nepravilnost koja nije uklonjena slijedom naloga za uklanjanje nepravilnosti ili neudovoljavanje uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Odluka o povratu iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(3) Na temelju Odluke iz stavka 1. ovoga članka korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka Odluke na račun koji je sastavni dio Odluke.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 20.

(1) Na Odluke donesene sukladno ovome Pravilniku, osim na Odluku o povratu potpore iz članka 19. ovoga Pravilnika, podnositelj Zahtjeva ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u roku od sedam kalendarskih dana od dana primitka Odluke.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Povjerenstvu na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, uz naznaku: »Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru sufinanciranja investicija u ribarska plovila«.

(5) U roku od deset kalendarskih dana po donošenju Odluke o prihvaćanju prigovora, Zahtjev temeljem kojeg je uložen prigovor obradit će se ponovo te će se donijeti nova Odluka o dodjeli potpore iz članka 16. ovoga Pravilnika.

(6) Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da je prigovor neopravdan, donijet će Odluku o odbijanju prigovora te Odluka o odbijanju Zahtjeva ostaje na snazi.

Kontrola na terenu

Članak 21.

(1) Kontrolu na terenu provodi Uprava ribarstva, vodeći računa da kontrolu na terenu ne obavljaju isti djelatnici koji su obavljali administrativnu kontrolu određenih Zahtjeva.

(2) Kontrola na terenu provodi se u periodu od 5 godina nakon datuma isplate potpore na uzorku od najmanje 5% korisnika.

(3) U slučaju nepravilnosti utvrđenih tijekom kontrole na terenu, a na temelju Zapisnika o izvršenoj kontroli odobrenih Zahtjeva Ministarstvo može zatražiti uklanjanje utvrđenih nepravilnosti nalogom za uklanjanje nepravilnosti u određenom roku.

(4) Ukoliko korisnik ne postupi sukladno nalogu iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo može zatražiti povrat čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava, sukladno članku 19. stavku 1. točki b) ovoga Pravilnika.

(5) Kontrolom na terenu provjerava se sljedeće:

a) da li je korisnik vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i u povlasticu su upisani ribolovni alati, oprema i strojevi koji su predmet sufinanciranja temeljem ovoga Pravilnika;

b) poslovna i računovodstvena dokumentacija dostavljena uz Zahtjev kroz usporedbu sa stvarnim zatečenim stanjem na terenu;

c) obveza čuvanja dokumentacije i predmeta potpore sukladno Odluci o dodjeli potpore.

(6) Uprava ribarstva propisat će procedure i obrasce za provedbu kontrole na terenu.

Evidencija i objava korisnika potpore

Članak 22.

(1) Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva te ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom.

(2) Podaci o korisnicima – naziv tvrtke/obrta te ukupno dodijeljen iznos sufinanciranja ulaganja, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/19

Urbroj: 525-13/0823-16-1

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

DODATAK I. – DODATAK II.


52 06.06.2016 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru 52 06.06.2016 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru 52 06.06.2016 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru 52 06.06.2016 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru