Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/92, urbroj: 425-02/2-16-5 od 1. lipnja 2016. godine

NN 52/2016 (6.6.2016.), Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/92, urbroj: 425-02/2-16-5 od 1. lipnja 2016. godine

52 06.06.2016 Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/92, urbroj: 425-02/2-16-5 od 1. lipnja 2016. godine

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

1384

Na zahtjev ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, a na temelju članka 30. stavka 2. i članka 83. stavka 4. točka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), Zavod za unapređivanje zaštite na radu donosi

RJEŠENJE

I.

ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu, te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

3. izrada procjene rizika

4. ispitivanja radne opreme

5. ispitivanja u radnom okolišu

a) ispitivanja fizikalnih čimbenika

b) ispitivanja kemijskih čimbenika.

O obavljenim ispitivanjima, navedena pravna osoba je obvezna izdavati i čuvati isprave te voditi evidenciju.

II.

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/92, urbroj: 425-02/4-15-2 od 7. listopada 2015. godine.

III.

Poslove iz točke I. ovog Rješenja navedena pravna osoba može obavljati dok ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 112/14 i 84/15), a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, pravna osoba je dužna obavijestiti ovaj Zavod odmah po nastanku promjene.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-115-01/15-01/92

Urbroj: 425-02/2-16-5

Zagreb, 1. lipnja 2016.

Ravnatelj
Vitomir Begović, v. r.